Entries by Alica Fisterová

Zmluva o sponzorstve

Zákon o športe definuje zmluvu o sponzorstve v športe v § 50 a 51. Zmluvu o sponzorstve v športe môžeme definovať ako kombináciu daru a reklamy. Sponzorské môžeme charakterizovať ako formu financovania športu zo súkromných zdrojov. Sponzorské je možné poskytnúť vo forme: priameho peňažného plnenia nepriameho peňažného plnenia nepeňažného plnenia. Zákonné podmienky zmluvy sú nasledovné: […]

Kontrolór v športe

(§ 10 ods. 1 a 2 zákona o športe)   Športová organizácia je povinná zriadiť funkciu kontrolóra: Ak dve po sebe nasledujúce účtovné obdobia má príjem zo štátneho rozpočtu presahujúci 50.000 Eur zriadiť funkciu kontrolóra do 30.6. nasledujúceho roka obsadiť funkciu kontrolóra do 30.6 nasledujúceho roka   Zriadená a obsadená funkcia kontrolóra musí byť následne […]

MF SR a šport v 2017

Financovanie športu Ministerstvom financií Slovenskej republiky v roku 2017 Ministerstvo financií Slovenskej republiky poskytuje dotácie na základe: zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových právidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskroších predpisov Výnos Ministerstva financií SR číslo 2žá25/2005-441 z 9. decembra 2015 o poskytovaní dotácii v pôsobnosti Ministerstva financií […]

Financovanie telocviční

Financovanie dostavby, rekonštrukcie a výstavby telocviční v roku 2017 a 2018 V roku 2017 a 2018 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky vyčlenilo na dostavbu, rekonštrukciu a výstavbu novej telocvične celkovo 14 702 500 eur. V roku 2017 boli telocvične prefinancované vo výške 5 702 500 eur a v roku 2018 vo výške […]

Lyžiarske poukazy

Príspevok na lyžiarky kurz je poskytovaný z rozpočtu regionálneho školstva Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu od roku 2016. Použitie finančných prostriedkov je účelovo viazané pre žiakov: druhého stupňa základnej školy, špeciálnej základnej školy, stredných škôl v dennej forme štúdia. Dĺžka výcviku: na základnej škole trvá 5 až 7 dní v rozsahu najmenej 25 vyučovacích […]

Rozvoj zručností cez šport

Maximalizácia úlohy amatérskeho športu pri rozvíjaní prierezových zručností najmä medzi mladými ľuďmi (2015/C 172/03) RADA EÚ A ZÁSTUPCOVIA VLÁD ČLENSKÝCH ŠTÁTOV ZASADAJÚCICH V RADE,   PRIPOMÍNAJÚC POLITICKÉ SÚVISLOSTI TEJTO OTÁZKY, KTORÉ SA UVÁDZAJÚ V PRÍLOHE, A NAJMÄ: 1. stratégiu Európa 2020 a jej hlavné iniciatívy, ktorými sa zdôrazňuje potreba poskytnúť mladým ľuďom nevyhnutné zručnosti a […]

,

Športoví agenti hráčov

P7_TA(2010)0233 Uznesenie Európskeho parlamentu zo 17. júna 2010 o športových agentoch hráčov   Európsky parlament, so zreteľom na svoje uznesenie z 29. marca 2007 o budúcnosti profesionálneho futbalu v Európe (Ú. v. EÚ C 27 E, 31.1.2008, s. 232.) , so zreteľom na svoje uznesenie zo 8. mája 2008 o Bielej knihe o európskej komunikačnej […]