skip to Main Content
English English Français Français Deutsch Deutsch Magyar Magyar Italiano Italiano Polski Polski Русский Русский Slovenčina Slovenčina Español Español
Európska únia

Šport a EÚ

Dobrá správa v športe Integrovaný prístup k politike v oblasti športu: dobrá správa, dostupnosť a čestnosť Uznesenie Európskeho parlamentu z 2. februára 2017 o integrovanom prístupe k politike v oblasti športu: dobrá správa, dostupnosť a čestnosť (2016/2143(INI)) (2018/C252/01) EURÓPSKY PARLAMENT…

Európska únia

Tvorba politiky v oblasti športu

Závery Rady a zástupcov vlád členských štátov zasadajúcich v Rade z 27. novembra 2012 o zvyšovaní využiteľnosti podkladov pre tvorbu politiky v oblasti športu   2012/C393/06 RADA EURÓPSKEJ ÚNIE A ZÁSTUPCOVIA VLÁD ČLENSKÝCH ŠTÁTOV, PRIPOMÍNAJÚC: Mandát EÚ vyplývajúci z článku 165…

Právo – legislatíva

1.1.    Ústava Slovenskej republiky 460/1992 Zb. 1.2.    Zákon č. 273/1996 Z. z. ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 63/1993 Z.z. o štátnych symboloch Slovenskej republiky a ich používaní v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky…

Doping

Doping – legislatíva

1.1. Oznámenie MZV SR č. 262/1993 Z. z. Dohovor proti dopingu (Rada Európy) 1.2. Zákon č. 397/2015 Z. z., ktorým sa na účely Trestného zákona ustanovuje zoznam látok s anabolickými alebo inými hormonálnym účinkom a ktorým sa menia a dopĺňajú…

Športové Podujatie

Športové podujatia – legislatíva

1.1. Oznámenie MZV SR č. 295/1993 Z. z. Európsky dohovor o násilí a neviazanosti divákov počas športových podujatí, a najmä na futbalových zápasoch 1.2. Dohovor Rady Európy o manipulácii športových súťaží 1.3. Zákon č. 1/2014 Z. z. o organizovaní verejných…

Biela Kniha

Biela kniha o športe

BIELA KNIHA O ŠPORTE (predložená Komisiou) KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV Brusel, 11.7.2007 KOM(2007) 391 v konečnom znení {SEK(2007) 932} {SEK(2007) 934} {SEK(2007) 935} {SEK(2007) 936} 1. ÚVOD „Šport je súčasťou dedičstva každého muža a ženy a nemožno ho nahradiť ničím iným.“…

Slovenský šport 2020

Koncepcia štátnej politiky v oblasti športu - Slovenský šport 2020 OBSAH ÚVOD A. ZÁKLADNÉ POJMY A VÝCHODISKÁ 1. Základné pojmy 2. Strategické dokumenty 3. Právna úprava 4. Financovanie 5. Medzinárodná spolupráca v športe 5.1 Bilaterálna spolupráca 5.2 Multilaterálna spolupráca 5.2.1Šport…

Back To Top