Asignačný daň

Zmluva o sponzorstve

Zákon o športe definuje zmluvu o sponzorstve v športe v § 50 a 51. Zmluvu o sponzorstve v športe môžeme definovať ako kombináciu daru a reklamy. Sponzorské môžeme charakterizovať ako formu financovania športu zo súkromných zdrojov. Sponzorské…
koncepčne materialy

Koncepčné materiály v oblasti športu

,
1.1. Koncepčné materiály v oblasti športu v Európskej únii 1.1.1. Biela kniha o športe z 11.7.2007, Brusel 1.2. Koncepčné materiály v oblasti športu v Slovenskej republike 1.2.1. Koncepcia štátnej politiky v oblasti športu –…
zdravie

Právo - legislatíva

,
1.1.    Ústava Slovenskej republiky 460/1992 Zb.1.2.    Zákon č. 273/1996 Z. z. ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 63/1993 Z.z. o štátnych symboloch Slovenskej republiky a ich používaní…
Doping

Doping - legislatíva

, , , , ,
1.1. Oznámenie MZV SR č. 262/1993 Z. z. Dohovor proti dopingu (Rada Európy)1.2. Zákon č. 397/2015 Z. z., ktorým sa na účely Trestného zákona ustanovuje zoznam látok s anabolickými alebo inými hormonálnym účinkom a ktorým…
Športové podujatie

Športové podujatia - legislatíva

, , ,
1.1. Oznámenie MZV SR č. 295/1993 Z. z. Európsky dohovor o násilí a neviazanosti divákov počas športových podujatí, a najmä na futbalových zápasoch1.2. Dohovor Rady Európy o manipulácii športových súťaží1.3. Zákon…
zdravie

Slovenský šport 2020

,
Koncepcia štátnej politiky v oblasti športu - Slovenský šport 2020 OBSAH ÚVOD A. ZÁKLADNÉ POJMY A VÝCHODISKÁ1. Základné pojmy 2. Strategické dokumenty 3. Právna úprava 4. Financovanie 5. Medzinárodná spolupráca…
Koncepcia práce s talentovanou mládežou

Talentovaná mládež

,
Koncepcia práce so športovo talentovanou mládežou na roky 2015 – 2020 V súlade s Koncepciou štátnej politiky v oblasti športu – Slovenský šport 2020, ktorá bola schválená uznesením vlády SR č. 726 z 19. decembra 2012, je…
zdravie

Národný akčný plán v prevencii obezity na roky 2015 – 2025

, , ,
Národný akčný plán v prevencii obezity na roky 2015 - 2025 Úvod Slovenská republika na základe podpísania Európskej charty boja proti obezite (ďalej len „ charta“ ), na ministerskej konferencii 16. novembra 2006 v Istanbule…