Ekonomika – legislatíva

0
511
Ekonomika
Ekonomika

1.1.    Zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov (odkaz)

1.2.    Zákon č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov (odkaz)

1.2.1. Podvojné účtovníctvo

1.2.1.1.             Postupy účtovania (odkaz)

Opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky z 2. decembra 2015 č. MF/19760/2015-74, ktorým sa mení a dopĺňa opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky zo 14. novembra 2007 č. MF/24342/2007-74, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o postupoch účtovania a účtovej osnove pre účtovné jednotky, ktoré nie sú založené alebo zriadené na účel podnikania v znení neskorších predpisov (uverejnené vo Finančnom spravodajcovi č. 12/2015)

Úplné znenie opatrenia od 1. januára 2016 – Opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky zo 14. novembra 2007 č. MF/24342/2007-74, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o postupoch účtovania a účtovej osnove pre účtovné jednotky, ktoré nie sú založené alebo zriadené na účel podnikania v znení neskorších opatrení

1.2.1.2.             Účtovná závierka (odkaz)

Opatrenie Ministerstva financií SR  z 2. decembra  2015 č. MF/20166/2015-74, ktorým sa mení a dopĺňa opatrenie Ministerstva financií SR z 30. októbra 2013 č. MF/17616/2013-74, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o usporiadaní, označovaní a obsahovom vymedzení položiek individuálnej účtovnej závierky, termíny a miesto ukladania individuálnej účtovnej závierky a výročnej správy pre účtovné jednotky účtujúce v sústave podvojného účtovníctva, ktoré nie sú založené alebo zriadené na účely podnikania

1.2.2. Jednouché účtovníctvo (odkaz)

1.2.2.1.             Postupy účtovania

Opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky z 2. decembra 2015 č. MF/19751/2015-74,ktorým sa mení a dopĺňa opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky z 1. decembra 2010 č. MF/24975/2010-74, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o postupoch účtovania a podrobnosti o usporiadaní, označovaní položiek účtovnej závierky, obsahovom vymedzení niektorých položiek a rozsahu údajov určených z účtovnej závierky na zverejnenie pre účtovné jednotky účtujúce v sústave jednoduchého účtovníctva, ktoré nie sú založené alebo zriadené na účel podnikania v znení neskorších predpisov (uverejnené vo Finančnom spravodajcovi č. 12/2015)

1.3.    Zákon č. 283/2002 Z. z. o cestovných náhradách v znení neskorších predpisov (odkaz)

1.4.    Zákonník práce č. 311/2001 Z . z. v znení neskorších predpisov (odkaz)

1.5.    Zákon č 112/2015 Z. z. o príspevku športovému reprezentantovi a o zmene a doplnení zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov (odkaz)

ZANECHAŤ ODPOVEĎ

Zadajte svoj komentár!
Zadajte svoje meno tu