Novelou č.6/2020 zákona o športe vstúpil do platnosti od 1.februára 2020 nový zmluvný typ pre profesionálneho športovca a to tzv. „iná zmluva“.

Podľa § 4 ods. 3 písm. a) zákona o športe: „Doplnením zákona bolo ustanovné, že profesionálny športovec môže vykonávať šport aj na základe „inej zmluvy“, ak vykonáva šport pre športovú organizáciu ako samostatne zárobkovo činná osoba podľa písmena c).

Od 1. februára 2020 môžu profesionálny športovci, ktorí vykonávajú šport so znakmi závislej práce, uzatvárať so športovými klubmi nepomenovanú zmluvu podľa Obchodného zákonníka alebo Občiasneho zákonníka.

Oprávnenie profesionálneho športovca vykonávať šport ako samostatne zárobkovo činná osoba vzniká dňom zápisu profesionálneho športovca do registra fyzických osôb v športe podľa § 80 ods. 2 písm. n); ustanovenia § 6 ods. 4 až 9 sa použijú primerane.

Podľa § 80 ods. 8 zákona o športe, zápis údajov podľa § 80 ods. 2 je do desiatich dní od zapísania týchto údajov vo svojej zdrojovej evidencii povinná vykonať príslušná športová organizácia, t.j. zapísanie právneho titulu, na základe ktorého fyzická osoba vykonáva športovú činnosť za športovú organizáciu; pri zmluvnom vzťahu sa uvedie údaj o období trvania zmluvy.

Podľa § 8 ods. 4 zákona o športe športová organizácia, ktorá uzavrela so športovcom „inú zmluvu“, ak športovec vykonáva šport pre športovú organizáciu t.j. ako samostatne zárobkovo činná osoba, je povinná do 30 dní od uzavretia zmluvy predložmeť zmluvu na účely jej vedenia v evidencii zmlúv a dohôd vedenej národným športovým zväzom alebo športovou organizáciou, ktorej je členom.

Športovej organizácii, ktorá je prijímateľom verejných prostriedkov, nevzniká povinnosť vyberať od osôb s jej príslušnosťou ročný príspevok na svoju športovú činnosť od profesionálnych športovcov, s ktorými má uzatvorenú „inú zmluvu“.

Povinnosť národných športových zväzov viesť evidenciu zmlúv a dohôd pri uzatvrení „inej zmluvy“ nevzniká. (§ 17 ods. 2 písm. c) zákona o športe).

V § 46 zákona o športe bol doplnený odsek 9 a 10, ktoré znejú:

(9) Na právne vzťahy športovca a športovej organizácie založené inou zmluvou, ak športovec vykonáva šport pre športovú organizáciu ako samostatne zárobkovo činná osoba, sa primerane vzťahujú ustanovenia § 32 až 34, 38, 39, § 40 ods. 1, § 41 ods. 1 až 3, § 42 a 43.

 (10) Zmluvný vzťah športovca a športovej organizácie založený inou zmluvou, ak športovec vykonáva šport pre športovú organizáciu ako samostatne zárobkovo činná osoba, a to aj spôsobom, ktorý spĺňa znaky závislej práce, sa považuje za obchodnoprávny vzťah.

porovnanie zmluv ina zmluva
porovnanie zmluv ina zmluva

Pri porovnaní z predchádzajúcej tabuľlky možno konštatovať, že oproti zmluve o profesionálnom vykonávaní športu športovec nemá garantovanú minimálnu mesačnú odmenu, pracovný čas ani minimálny čas na odpočinok, nevzťahuje sa na ňho ani právo na dovolenku.

Na  zmluvný typ „iná zmluva“ sa vzťahujú nasledovné ustanovenia zákona o športe:

 • § 32 základné povinnosti športovca
  • zúčastňovať sa na súťažiach a podujatiach určených športovou organizácou
  • vyvinúť v súťažme úsilie potrebné na dosiahnutie najlepšieho športového výkonu a najlepšieho športového výsledku
  • pripravovať sa sústavne na súťaž podľa pokynov športovej organizácie
  • nezúčastňovať sa osobne ani prostredníctvom tretej osoby na stávkovej hre v športe, ktorý vykonáva
  • dodržiavať životosprávu v rozsahu dohodnutom so športovou organizáciou
  • dodržiavať predpisy športovej organizácie, pre ktorú vykonáva šport, s ktorými ho športová organizácia riadne oboznámila
  • oboznámiť sa a riadiť sa predpismi príslušného športu
  • dodržiavať pokyny trénerov a členov realizačného tímu športovej organizácie; to neplatí, ak ide o pokyn, ktorý je v rozpore so všeobecne záväzným právnym predpisom alebo dobrými mravmi alebo jeho splnenie bezprostredne a vážne ohrozuje život alebo zdravie športovca alebo inej osoby
  • nevykonávať nebezpečné činnosti bez predchádzajúceho písomného súhlasu športovej organizácie
  • chrániť majetok športovej organizácie, ktorý mu bol zverený, pred jeho stratou alebo poškodením a vrátiť po skončení trvania zmluvy o profesionálnom vykonávaní športu zverený majetok športovej organizácii
  • oznámiť bezodkladne športovej organizácii zranenie, ochorenie alebo stratu zdravotnej spôsobilosti na vykonávanie športu
  • absolvovať lekárske ošetrenie alebo iný zdravotný výkon po konzultácii so športovou organizáciou, ak nejde o neodkladnú zdravotnú starostlivosť
  • absolvovať lekársku prehliadku, lekárske ošetrenie alebo iný zdravotný výkon na základe pokynu športovej organizácie
  • zdržať sa konania, ktoré by mohlo poškodiť dobré meno športovej organizácie, ak tento zákon alebo osobitný predpis neustanovuje inak
 • § 33 základné povinnosti športovej organizácie
  • zabezpečmeť sústavnú prípravu športovca na súťaž a účasť športovca na súťažme pod vedením trénera s požadovanou odbornou spôsobilosťou,
  • vyplácať športovcovi dohodnutú mzdu
  • vytvárať vhodné podmienky na vykonávanie športu,
  • umožniť športovému reprezentantovi účasť na športovej reprezentácii
  • zabezpečmeť v súvislosti s vykonávaním športu zdravotnú starostlivosť, regeneráciu a oddych športovca
  • umožniť športovcovi prípravu na povolanie, ak ide o žiaka strednej školy alebo študenta vysokej školy
 • § 34 predzmluvné vzťahy
 • § 40 ods. 1 zákona o športe „Výpoveď musí byť písomná a doručená druhej zmluvnej strane“
 • § 41 ods. 1 zákona o športe „ak je daná výpoveď, zmluvný vzťah sa skončí uplynutím výpovednej lehoty“
 • § 41 ods. 2 zákona o športe „Výpovedná lehota je jeden mesiac, ak predpisy športového zväzu, „iná zmluva“ alebo kolektívna zmluva neurčujú dlšiu výpovednú lehotu“
 • § 41 ods. 3 zákona o športe „Výpovedná lehota začína plynúť od jednoho dňa kalendárneho mesiaca nasledujúceho po doručení výpovede a skončí sa uplynutím posledného dňa príslušného kalendárneho mesiaca“
 • § 42 Okamžité skončenie zmluvného vzťahu
 • § 43 Dočasné hosťovanie športovca

Súčasne bolo v § 106 d Prechodné ustanovenie k úpravám účinným od 1. februára 2020 upravené, že:

Zmluvný vzťah športovca a športovej organizácie, ktorý vznikol pred 1. februárom 2020, ak športovec vykonáva šport pre športovú organizáciu ako samostatne zárobkovo činná osoba, a to aj spôsobom, ktorý spĺňa znaky závislej práce, sa považuje za zmluvný vzťah založený inou zmluvou podľa tohto zákona ako zmluvou o profesionálnom vykonávaní športu. Ustanovenie § 102 ods. 4 sa nepoužije.“

( (4) Športové kluby, v ktorých športovci do 31. decembra 2015 vykonávajú šport spôsobom, ktorý spĺňa znaky závislej práce, upravia svoje zmluvné vzťahy so športovcami v súlade s týmto zákonom do 31. decembra 2018. Po uplynutí tejto lehoty sa zmluva medzi športovcom a športovým klubom vykonávajúcim šport spôsobom, ktorý spĺňa znaky závislej práce bude považovať za zmluvu o profesionálnom vykonávaní športu podľa tohto zákona.)


V nasledovnom príspevku sa budeme venovať zdaneniu príjmov z „inej zmluvy“ ako aj k ich odvodovému zaťaženiu.

Zdaňovanie príjmov z “INEJ ZMLUVY” 2. časť

Predchádzajúci článokZmeny v zákone o športe od 1.1.2020
Ďalší článokZdaňovanie príjmov z „INEJ ZMLUVY“ 2. časť
Vážení športoví nadšenci, hlavnou úlohou web stránky je ponúknuť pohľad na šport z ekonomickej stránky, predstaviť šport ako významný prvok makroekonomiky na Slovensku a multidisciplinárne odvetvie. Postupne budú na web stránke zverejňované analýzy financovania profesionálneho a amatérskeho športu z verejných a súkromných zdrojov, informácie z oblasti účtovníctva a daní, a podstatnou súčasťou budú aj informácie o prístupe Európskej únie k problematike športu. Web stránka economyinsport.online ponúkne zdroje k zlepšeniu informovanosti profesionálnych športových odborníkov ako aj širokej verejnosti o športe mimo športovísk a štadiónov. Prajem príjemné čítanie,