1. časť

Novela zákona č. 6/2020 Z. z. síce upravila nový zmluvný typ „iná zmluva“ pri výkone profesionálneho športu ale nedotkla sa zákona č. 595/2003 Z.z. o dani z príjmov ani súvisiacich zákonov a to zákona o sociálnom poistení a zákona o zdravotnom poistení.

Medzi prvú úlohu pri určení akým spôsobom sa bude príjem športovca z „inej zmluvy“ zdaňovať daňou z príjmou, je potrebné daný príjem zatriediť v rámci § 5 až 8 zákona o dani z príjmov.

Pri daňovom konaní sa používa zásada „podstata nad formou“, ktorá je definovaná v § 3 ods. 6 zákona č. 563/2009 Z. z. o správe dani v znení neskorších predpisov, ktorý znie: „Pri uplatňovaní osobitných predpisov pri správe daní sa berie do úvahy skutočný obsah právneho úkonu alebo inej skutočnosti rozhodujúcej pre zistenie, vyrubenie alebo vybratie dane.“. 

Zákon o dani z príjmov nedefinuje pojem „závislá práca“ a z tohto dôvodu negatívne vymedzenie v zákone o športe nie je možné aplikovať.

Podľa § 46 ods. 9 zákona č. 440/2015 Z. z. o športe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskroších predpisov (ďalej len „Zákon o športe“) sa pri“inej zmluve“ primerané použije ustanovenie § 36 Zákona o športe, v ktorom sú definované základné povinnosti športovca.

Medzi základné povinnosti športovca patrí (demoštratívny výpočet) napr.:

  • zúčastňovať sa na súťažiach a podujatiach určených športovou organizáciou,
  • pripravovať sa sústavne na súťaž podľa pokynov športovej organizácie,
  • dodržiavať pokyny trénerova členov realizačného tímu športovej organizácie,
  • zdržaťsa konania, ktoré by mohlo poškodiť dobré meno športovej organizácie ….

Na základe uvedeného športovec pri výkone svojej činnosti je povinný dodržiavať pokyny alebo príkazy športovej organizácie.

Podľa povinností uvedených v § 32 ako aj § 33 Zákona o športe, príjmy športovca z „inej zmluvy“ spadajú pod § 5 ods. 1 písm. a) zákona o dani z príjmov, ktorý znie “ príjmami zo závislej činnosti sú príjmy zo súčasnehé alebo predchádzajúceho pracovnoprávneho vzťahu, služobného pomeru, štátnozamestneckého pomeru alebo členského pomeru, alebo z obdobného vzťahu, v ktorom je daňovník pri výkone práce pre platiteľa príjmu povinný dodržiavať pokyny alebo príkazy platiteľa príjmu …“

Obdobným spôsobom sa posudzuje aj napr. príjem na základe mandátnej zmluvy uzatvorenej podľa Obchodného zákonníka alebo príkaznej zmluvy uzavretej podľa Občianskeho zákonníka.

Podľa § 2 písm. aa) zákona o dani z príjmov je športovec zamestnancom a športová organizácia zamestnávateľom a platiteľom dane, ktorý je povinný zraziť a odviesť daň z príjmov.

Následne sa na tieto príjmy aj z pohľadu socálneho a zdravotného poistenia prihlada ako na príjem bežného zamestnanca. Športovej organizácii vzniká povinnosť prihlásiť športovca na sociálne poistenie a zdravotné poistenie, odvádzať ho a mesačne predkladať výkazy.


V prípade, ak by športovec preukázal nezávislý vzťah od športovej organizácie mohli by sme zatriediť príjem z „inej zmluvy“ ako príjem z inej samostatnej zárobkovej činnosti podľa § 6 ods. 2 písm. b) „Príjmami z inej samostanej zárobkovej činnosti, ak nepatria do príjmov uvedených v § 5 sú príjmy z činností, ktoré nie sú živnosťou ani podnikaním.“

Je potrebné však poukázať na  § 2 písm. c) zákona o dani z príjmov, ktorý definuje príjem ako „ peňažné plnenie a nepeňažné plnenie dosiahnuté aj zámenou, ocenené cenami bežne používanými v mieste a v čase plnenia alebo spotreby, a to podľa druhu, kvality, prípadne miery opotrebenia predmetného plnenia, ak tento zákon neustanovuje inak; za nepeňažné plnenie fyzickej osoby, ktorá účtuje v sústave jednoduchého účtovníctva alebo vedie evidenciu podľa § 6 ods. 10 alebo 11, sa považuje aj prijatie zmenky ako platobného prostriedku, ktorou dlžník uhradil pohľadávku veriteľovi, ktorý je fyzickou osobou

Na základe uvedeného ak športová organizácia poskytne športovcovi napr. dres, ubytovanie, prepravu alebo akéhoľvek iné plnenie, športovec musí tento nepeňažný príjem zahrnúť do svojich zdaniteľných príjmov. 

Pri ďalších povinnostiach vočme sociálnej poisťovni a zdravotnej poisťovni postupuje športovec ako samostatne zárobková činná osoba.

Netreba však zabúdať na ďalšiu povinnosť športovca a to sledovať obrat podľa zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty, z dôvodu vykonávania ekonomickej činnosti. Ak peňažné ako aj nepeňažné príjmy športovca presiahnu za 12 predchádzajúcich po sebe nasledujúcich kalendárnych mesiacov obraž 49.790 €, vzniká mu povinnosť podať žiadosť o registráciu na daň z pridanej hodnoty daňovému úradu.


Novela 6/2020 Z. z. neriešme pri uzavretí „inej zmluvy“ vzťah k zákonu č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce.

V § 2 ods. 3 Zákonníka práce platia prioritne ustanovenia Zákona o športe pri výkone športu na základe zmluvy o profesionálnom vykonávaní športu (§ 35 Zákona o športe) a na právne vzťahy športových odborníkov pri výkone činnosti na základe zmluvy o výkone činnosti športového odborníka (49A Zákona o športe) a Zákonník práce sa na tieto zmluvy vzťahuje, len ak to ustanovuje Zákon o športe.

Z tohto dôvodu nie je možné vylúčmeť, že vzťah zložený „inou zmluvou“ nebude posudzovaný podľa Zákonníka práce a činnosť športovca posudzovaná ako závislá činnosť, aj napriek ustanoveniam § 46 ods. 10 Zákona o športe.


Z pohľadu zákona o dani z príjmov ako aj zákonníka práce, zákona o sociálnom poistení a zdravotnom poistení sa športovci ako aj športové kluby dostávajú do komplikovanej situácie pri posudzovaní príjmov športovcov na základe „inej zmluvy“. Pri nesprávnom posúdení príjmu môžu vzniknúť obom subjektom zmluvného vzťahu sankčné úroky a sankcie od kontrolných orgánov.

V budúcnosti bude potrebné upraviť ustanovenia zákona o dani z príjmov, zákonníka práce, zákona o sociálnom poistení a zdravotnom poistení pre zvýšenie právnej istoty športovcov a športových odborníkov. Novela č. 6/2020 síce čiastočne upravila hybridný zmluvný vzťah športovca a športovej organizácie ale absenciou súvisiacich úprav vo vyššie uvedených zákonoch neodstránila problémy v aplikačnej praxi pri zdanení príjmov športovcov.

***

Predchádzajúci článokNový typ zmluvy v športe „INÁ ZMLUVA“ 1. časť
Ďalší článokPlány Erasmus 2021-2027
Vážení športoví nadšenci, hlavnou úlohou web stránky je ponúknuť pohľad na šport z ekonomickej stránky, predstaviť šport ako významný prvok makroekonomiky na Slovensku a multidisciplinárne odvetvie. Postupne budú na web stránke zverejňované analýzy financovania profesionálneho a amatérskeho športu z verejných a súkromných zdrojov, informácie z oblasti účtovníctva a daní, a podstatnou súčasťou budú aj informácie o prístupe Európskej únie k problematike športu. Web stránka economyinsport.online ponúkne zdroje k zlepšeniu informovanosti profesionálnych športových odborníkov ako aj širokej verejnosti o športe mimo športovísk a štadiónov. Prajem príjemné čítanie,

ZANECHAŤ ODPOVEĎ

Zadajte svoj komentár!
Zadajte svoje meno tu