Amatérsky športovec môže vykonávať šport na základe zmluvy o amatérskom vykonávaní športu podľa § 4 ods. 4 zákona č. 440/2015 Z. z. o športe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Zmluvu o amatérskom vykonávaní športu je možné uzavrieť, ak:

  • rozsah vykonávania športu, aj ak spĺňa znaky závislej práce, počas jedného kalendárneho roka nepresahuje osem hodín v týždni, päť dní v mesiaci alebo 30 dní v kalendárnom roku,
  • zmluva športovca nezaväzuje k účasti na príprave na súťaž alebo
  • vykonáva šport v rámci jednej súťaže alebo viacerých navzájom súvisiacich súťaží v krátkom časovom období.

Zmluva o amatérskom vykonávaní športu je upravená v § 47 zákona o športe.

Zmluvou o amatérskom vykonávaní športu

  • sa športovec zaväzuje vykonávať šport za športovú organizáciu.

Zmluva o amatérskom vykonávaní športu musí

  • byť uzatvorená písomne a
  • musí obsahovať podstatné náležitosti podľa odseku § 47 ods. 4 zákona o športe.

Zmluvu o amatérskom vykonávaní športu možno uzavrieť iba na určitú dobu, najdlhšie na dva roky odo dňa účinnosti zmluvy, ak predpisy športového zväzu neurčujú kratšiu dobu.

Zmluva o amatérskom vykonávaní športu musí obsahovať tieto podstatné náležitosti:

   • meno, priezvisko športovca
    • dátum narodenia,
    • štátnu príslušnosť
    • adresu trvalého pobytu alebo obdobného pobytu športovca alebo zákonného zástupcu športovca,
   • názov športovej organizácie,
    • identifikačné číslo organizácie,
    • právnu formu,
    • sídlo, označenie príslušného registra, ktorý športovú organizáciu zapísal, a
    • číslo zápisu,
    • meno, priezvisko, adresu trvalého pobytu alebo obdobného pobytu a funkciu osoby oprávnenej konať v mene športovej organizácie,
   • obdobie trvania zmluvy,
   • druh športu, ktorý má športovec vykonávať,
   • výšku odmeny športovca a podmienky jej uhradenia, ak je vykonávanie športu odplatné,
   • deň začatia vykonávania športu, ktorý nesmie byť skorší ako deň nadobudnutia účinnosti zmluvy,
   • deň nadobudnutia účinnosti zmluvy,
   • miesto a dátum podpisu zmluvy.

V zmluve o amatérskom vykonávaní športu možno dohodnúť aj ďalšie podmienky, najmä

  • používanie a zhodnocovanie osobnostných práv športovca,
  • podmienky podľa § 35 ods. 4 písm. c) a e) až me), ktorými sú
   • výdavky, ktoré vzniknú športovcovi pri vykonávaní športu, a podmienky ich náhrady športovou organizáciou,
   • zabezpečenie zmluvných práv a povinností,
   • sankcie za porušenie zmluvných povinností,
   • rozhodné právo,
   • rozhodný jazyk, ak sa zmluva vyhotovuje vo viacerých jazykoch,
   • rozsah mlčanlivosti.

Ak je zmluva o amatérskom vykonávaní športu odplatná, športovec vykonáva šport ako inú samostatnú zárobkovú činnosť. Výška odmeny športovca nesmie byť vyššia, ako je minimálna mzda.

minimálna mzda

Ďalšie ustanovenia zákona o športe, ktoré sa vzťahujú na zmluvu o amatérskom vykonávaní športu.

Základné povinnosti športovca

Športovec, ktorý vykonáva šport na základe zmluvy o amatérskom vykonávaní športu, má tieto základné povinnosti:

  • zúčastňovať sa na súťažiach a podujatiach určených športovou organizáciou,
  • vyvinúť v súťažme úsilie potrebné na dosiahnutie najlepšieho športového výkonu a najlepšieho športového výsledku,
  • nezúčastňovať sa osobne ani prostredníctvom tretej osoby na stávkovej hre v športe, ktorý vykonáva,
  • dodržiavať životosprávu v rozsahu dohodnutom so športovou organizáciou,
  • dodržiavať predpisy športovej organizácie, pre ktorú vykonáva šport, s ktorými ho športová organizácia riadne oboznámila,
  • oboznámiť sa a riadiť sa predpismi príslušného športu,
  • dodržiavať pokyny trénerov a členov realizačného tímu športovej organizácie; to neplatí, ak ide o pokyn, ktorý je v rozpore so všeobecne záväzným právnym predpisom alebo dobrými mravmi alebo jeho splnenie bezprostredne a vážne ohrozuje život alebo zdravie športovca alebo inej osoby,
  • nevykonávať nebezpečné činnosti bez predchádzajúceho písomného súhlasu športovej organizácie,
  • chrániť majetok športovej organizácie, ktorý mu bol zverený, pred jeho stratou alebo poškodením a vrátiť po skončení trvania zmluvy o profesionálnom vykonávaní športu zverený majetok športovej organizácii,
  • oznámiť bezodkladne športovej organizácii zranenie, ochorenie alebo stratu zdravotnej spôsobilosti na vykonávanie športu,
  • absolvovať lekársku prehliadku, lekárske ošetrenie alebo iný zdravotný výkon na základe pokynu športovej organizácie,
  • zdržať sa konania, ktoré by mohlo poškodiť dobré meno športovej organizácie, ak tento zákon alebo osobitný predpis neustanovuje inak.

Základné povinnosti športovej organizácie

Športová organizácia, pre ktorú športovec vykonáva šport na základe zmluvy o profesionálnom vykonávaní športu, má tieto základné povinnosti:

  • zabezpečmeť sústavnú prípravu športovca na súťaž a účasť športovca na súťažme pod vedením trénera s požadovanou odbornou spôsobilosťou,
  • vyplácať športovcovi dohodnutú odmenu,
  • vytvárať vhodné podmienky na vykonávanie športu,
  • umožniť športovému reprezentantovi účasť na športovej reprezentácii,
  • zabezpečmeť v súvislosti s vykonávaním športu zdravotnú starostlivosť, regeneráciu a oddych športovca,
  • umožniť športovcovi prípravu na povolanie, ak ide o žiaka strednej školy alebo študenta vysokej školy.

Predzmluvné vzťahy

 Športová organizácia je oprávnená pred podpisom zmluvy o profesionálnom vykonávaní športu vyžadovať od športovca absolvovanie lekárskej prehliadky, ktorej náklady znáša športová organizácia, na účely overenia jeho zdravotnej spôsobilosti na vykonávanie športu.

Športová organizácia nesmie od športovca vyžadovať informácie o

  • rodinných pomeroch,
  • politickej príslušnosti, odborovej príslušnosti a náboženskej príslušnosti.

Športová organizácia je oprávnená od športovca vyžadovať informácie o

  • zdravotnej spôsobilosti na vykonávanie športu,
  • bezúhonnosti vrátane disciplinárnych sankcií uložených športovcovi športovým zväzom, športovým zväzom iného štátu alebo medzinárodnou športovou organizáciou,
  • zmluvnom vzťahu s inou športovou organizáciou a jeho trvaní a o zmluvnom vzťahu o používaní a zhodnotení osobnostných práv.

Športovec je povinný informovať športovú organizáciu o skutočnostiach, ktoré mu bránia vo vykonávaní športu alebo ktoré by mohli športovej organizácii spôsobiť ujmu, a o zmluvných vzťahoch s inými športovými organizáciami a ich trvaní.

Športová organizácia je povinná pri uzatváraní zmluvy o amatérskom vykonávaní športu zaobchádzať so športovcami v súlade so zásadou rovnakého zaobchádzania podľa osobitného predpisu.

Zmluvu o amatérskom vykonávaní športu do dovŕšenia 15 rokov veku uzatvára so športovou organizáciou za športovca jeho zákonný zástupca.

Pri uzavretí zmluvy o amatérskom vykonávaní športu športovcom do 15 rokov veku alebo športovcom starším ako 15 rokov veku pred skončením povinnej školskej dochádzky sa vyžaduje povolenie, ktoré vydáva príslušný inšpektorát práce po dohode s príslušným orgánom štátnej správy na úseku verejného zdravotníctva.

Povolenie možno vydať, len ak vykonávanie športu neohrozí zdravie, bezpečnosť, ďalší vývoj alebo povinnú školskú dochádzku športovca. V povolení sa určia podmienky vykonávania športu. Príslušný inšpektorát práce odoberie povolenie, ak sa podmienky povolenia nedodržiavajú.

Skončenie profesionálneho vykonávania športu

Zmluvný vzťah založený zmluvou zaniká:

  • uplynutím obdobia, na ktoré bola uzavretá,
  • smrťou športovca alebo jeho vyhlásením za mŕtveho,
  • zánikom športovej organizácie bez právneho nástupcu.

Zmluvný vzťah založený zmluvou možno skončmeť:

  • dohodou,
  • výpoveďou alebo
  • okamžitým skončením.

Zmluvný vzťah založený zmluvou uzavretou so športovcom, ktorý je cudzincom alebo osobou bez štátnej príslušnosti, sa skončí dňom, ktorým sa skončí jeho pobyt na území Slovenskej republiky podľa osobitného predpisu.20)

Dohoda o skončení profesionálneho vykonávania športu

Ak sa športová organizácia a športovec dohodnú na skončení zmluvného vzťahu založeného zmluvou, skončí sa dňom uvedeným v dohode ako deň skončenia zmluvného vzťahu, ktorý nesmie byť skorší, ako je deň nadobudnutia účinnosti dohody o skončení zmluvného vzťahu.

Dohoda o skončení zmluvného vzťahu založeného zmluvou sa uzatvára písomne. V dohode sa uvedú aj dôvody skončenia zmluvného vzťahu, ak o to športovec požiada.

Výpoveď

Výpoveď musí byť písomná a doručená druhej zmluvnej strane.

Výpovedná lehota

Ak je daná výpoveď, zmluvný vzťah založený zmluvou sa skončí uplynutím výpovednej lehoty.

Výpovedná lehota je jeden mesiac, ak predpisy športového zväzu, zmluva alebo kolektívna zmluva neurčujú dlhšiu výpovednú lehotu.

Výpovedná lehota začína plynúť od prvého dňa kalendárneho mesiaca nasledujúceho po doručení výpovede a skončí sa uplynutím posledného dňa príslušného kalendárneho mesiaca.

 Okamžité skončenie profesionálneho vykonávania športu

ŠPORTOVÁ ORGANIZÁCIA je oprávnená okamžite skončmeť zmluvný vzťah založený zmluvou o profesionálnom vykonávaní športu, ak športovec

  • porušil niektorú zo základnžch povinností:
   • nezúčastňoval sa na súťažiach a podujatiach určených športovou organizáciou
   • zúčastnil sa osobne alebo prostredníctvom tretej osoby na stávkovej hre v športe, ktorý vykonáva.
  • zúčastnil sa bez súhlasu športovej organizácie na súťažme za inú športovú organizáciu,
  • porušil závažne športové pravidlá, predpisy alebo rozhodnutie príslušného športového zväzu,
  • porušil zákaz dopingu,
  • manipuloval priebeh alebo výsledok súťaže alebo neoznámil manipuláciu priebehu alebo výsledku súťaže športovej organizácii poverenej riadením súťaže alebo orgánom činným v trestnom konaní alebo
  • bol odsúdený na nepodmienečný trest odňatia slobody.

ŠPORTOVEC je oprávnený okamžite skončmeť zmluvný vzťah založený zmluvou o profesionálnom vykonávaní športu, ak

  • športová organizácia neuhradila najmenej za tri jednotlivé mesiace počas 12 po sebe nasledujúcich mesiacov alebo počas obdobia trvania zmluvy ak je uzatvorená na obdobie kratšie ako 12 mesiacov, riadne a včas športovcovi mzdu napriek predchádzajúcemu písomnému upozorneniu zo strany športovca,
  • športová organizácia porušila závažne vo vzťahu k športovcovi športové pravidlá, predpisy alebo rozhodnutia príslušného športového zväzu alebo všeobecne záväzné právne predpisy alebo
  • športovec dlhodobo stratil zdravotnú spôsobilosť na vykonávanie športu podľa zmluvy o profesionálnom vykonávaní športu alebo ak ďalšie vykonávanie športu vážne ohrozuje život alebo zdravie športovca; strata zdravotnej spôsobilosti sa preukazuje lekárskym posudkom, podľa ktorého športovec nesmie dlhodobo vykonávať šport podľa zmluvy.

Okamžité skončenie zmluvného vzťahu založeného zmluvou musí byť písomné a doručené druhej zmluvnej strane.

Okamžité skončenie zmluvného vzťahu založeného zmluvou musí obsahovať dôvod okamžitého skončenia. Dôvod okamžitého skončenia sa musí skutkovo vymedziť tak, aby ho nebolo možné zameniť s iným dôvodom. Dôvod nemožno dodatočne meniť.

Športovec alebo športová organizácia môže okamžite skončmeť zmluvný vzťah založený zmluvou v lehote jedného mesiaca odo dňa, keď sa o dôvode na okamžité skončenie športovec alebo športová organizácia dozvedeli.

Dočasné hosťovanie športovca

Športovec, ktorý má so športovou organizáciou uzatvorenú zmluvu, môže byť na základe písomnej dohody o hosťovaní medzi športovcom, športovou organizáciou, s ktorou má športovec uzatvorenú zmluvu, a inou športovou organizáciou dočasne pridelený na vykonávanie športu v prospech tejto športovej organizácie, a to aj cezhranične.

Pri uzatvorení dohody o dočasnom hosťovaní sa športovec a športová organizácia dohodnú na zmene ustanovení zmluvy, ktoré sú dotknuté dohodou o hosťovaní.

Spoločné ustanovenia

Ak vzniknú pochybnosti o obsahu zmluvy, rozhodujúci je obsah zmluvy, ktorá je evidovaná v evidencii zmlúv a dohôd vedená národným športovým zväzom.

Pravidelné miesto vykonávania športu na účely poskytovania náhrad výdavkov súvisiacich s pracovnou cestou alebo zahraničnou pracovnou cestou je miesto uvedené v zmluve o profesionálnom vykonávaní športu.

Predchádzajúci článokPlány Erasmus 2021-2027
Ďalší článokSlužby
Vážení športoví nadšenci, hlavnou úlohou web stránky je ponúknuť pohľad na šport z ekonomickej stránky, predstaviť šport ako významný prvok makroekonomiky na Slovensku a multidisciplinárne odvetvie. Postupne budú na web stránke zverejňované analýzy financovania profesionálneho a amatérskeho športu z verejných a súkromných zdrojov, informácie z oblasti účtovníctva a daní, a podstatnou súčasťou budú aj informácie o prístupe Európskej únie k problematike športu. Web stránka economyinsport.online ponúkne zdroje k zlepšeniu informovanosti profesionálnych športových odborníkov ako aj širokej verejnosti o športe mimo športovísk a štadiónov. Prajem príjemné čítanie,