Športoví odborníci môžu vykonávať svoju činnosť aj ako doborovoľnícku činnosť. Táto možnosť však neplatí pre kontrolórov športových organizácií a funkcionárov.

Dobrovoľnícku činnosť je možné vykonávať:

 • mimo svojich pracovných povinností, služobných povinností a študijných povinností vyplývajúcich jej zo zákona, z pracovnej zmluvy, zo služobnej zmluvy, zo študijného poriadku alebo z iného obdobného pre neho záväzného dokumentu;
 • mimo svojho podnikania alebo inej samostanej zárobkovej činnosti.

Dobrovoľnícku činnosť nie je možné vykonávať:

 • medzi manželmi alebo medzi blízkymi osobami,
 • v rámci podnikania alebo inej zárobkovej činnosti.
 • v pracovnom vzťahu, štátnozamestnaneckom pomere, služobnom pomere alebo činnosť vykonávanú v rámci študijných povinností,
 • ako vzájomnú občiansku alebo susedskú výpomoc,
 • osobou mladšou ako 15 rokov.

Každý dobrovoľník musí mať uzatvorenú písomnú zmluvu o dobrovoľníckej činnosti.

Zmluva o dobrovoľníckej činnosti obsahuje najmä:

 • meno, priezvisko, dátum narodenia, adresu trvalého pobytu alebo pobytu a adresu bydliska dobrovoľníka, ak sa odlišuje od adresy trvalého pobytu,
 • označenie vysielajúcej organizácie alebo prijímateľa dobrovoľníckej činnosti v rozsahu: názov, sídlo, ÍČO, FO oprávnenú konať za PO,
 • miesto, obsah a trvanie dobrovoľníckej činnosti a označenie prijímateľa dobrovoľníckej činnosti,
 • materiálne zabezpečenie dobrovoľníka,
 • poskytovanie náhrad podľa zákona o cestovných náhradách,
 • poskytnutie jednotného oblečenia alebo iného osobného vybavenia,
 • náhrada za stratu času dobrovoľníka zapísaného v INFORMAČNOM SYSTÉME ŠPORTU za každú hodinu vykonávania dobrovoľníckej činnosti v športe najviac vo výške hodinovej minimálnej mzdy,
 • dôvody a spôsob predčasného skončenia dobrovoľníckej činnosti,
 • iné údaje o dôležitých skutočnostiach, ktorú sú pre vykonávanie dobrovoľníckej činnosti nevyhnutné, a ktoré z hľadiska ochrany života alebo zdravia dobrovoľníka, najmä vykonanie inštruktáže, školenia alebo inej odbornej prípravy, umožnenie styku s kontaktnou osobou vysielajúcej organizácie alebo prijímateľa dobrovoľníckej činnosti.

POVINNOSTI vysielajúcej organizácie resp. prijímateľa dobrovoľníckej činnosti:

 • poučmeť dobrovoľníka o rizikách spojených s výkonom dobrovoľníckej činnosti
 • určmeť fyzickú osobu, ktorá zodpovedá za koordináciu dobrovoľníkov
 • viesť evidenciu dobrovoľníkov (meno, priezvisko, dátum narodenia, adresa trvalého pobytu, adresu bydliska, ak sa odlišuje od adresy trvalého pobytu, číslo zmluvy alebo údaje o dohodnutom mieste, obsahu a trvaní dobrovoľníckej činnosti.

Ak o to dobrovoľník požiada, je vysielajúca organizácia resp. príjamateľ dobrovoľníckej činnosti je povinný:

 • vydať písomné potvrdenie o trvaní, rozsahu a obsahu dobrovoľníckej činnosti
 • vydať písomné hodnotenie dobrovoľníckej činnosti o zručnostiach, schopnostiach a skúsenostiach, ktoré dobrovoľník nadobudol počas vykonávania dobrovoľníckej činnosti.

Ďôležité pre dobrovoľníkov v športe:

 • športový odborník musí byť zapísaný v informačnom systéme športu
 • dobroľnícka činnost môže byť vykonávaná iba na činnosti, ktoré nevykonáva ako športový odborník – podnikateľ alebo ako zamestnanie
 • náhrada za stratu času za hodinu dobrovoľníckej činnosti nesmie presiahnuť výšku hodinovej minimálnej mzdy.

Maximálna výška náhrady za stratu času:

 • pre rok 2023 je 4,023 €,
 • pre rok 2024 je 4,310 €.

Od 1. apríla 2023 nie je možné vyplácať paušalizované náhrady ale len preukazateľne vynaložené výdavky úzko súvisiace s dobrovoľníckou činnosťou.

 

 

Podľa zákona o športe je povinná príslušná športová organizácia zapísať do informačného systému športu do 10 dní údaje v rozsahu:

 • označenie prijímateľa dobrovoľníckej činnosti
 • označenie vysielajúcej organizácie
 • miesto, obsah a trvanie dobrovoľníckej činnosti,
 • súťaž, alebo projekt, v súvislosti s ktorým bola vykonávaná dobrovoľnícka činnosť,
 • poskytnuté materiálne zabezpečenie a náhrady.

***

 • zákon č. 406/2011 Z. z. o dobrovoľníctve v znení neskorších predpisov
 • zákon č. 440/2015 Z. z. o športe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskroších predpisov
 • zákon č. 283/2022 Z. z. o cestovných náhradách v znení neskorších predpisov
Predchádzajúci článokPovinnosti klubu – športovej organizácie
Ďalší článokZdanenie dobrovoľníkov v športe
Vážení športoví nadšenci, hlavnou úlohou web stránky je ponúknuť pohľad na šport z ekonomickej stránky, predstaviť šport ako významný prvok makroekonomiky na Slovensku a multidisciplinárne odvetvie. Postupne budú na web stránke zverejňované analýzy financovania profesionálneho a amatérskeho športu z verejných a súkromných zdrojov, informácie z oblasti účtovníctva a daní, a podstatnou súčasťou budú aj informácie o prístupe Európskej únie k problematike športu. Web stránka economyinsport.online ponúkne zdroje k zlepšeniu informovanosti profesionálnych športových odborníkov ako aj širokej verejnosti o športe mimo športovísk a štadiónov. Prajem príjemné čítanie,