Zdanenie dobrovoľníkov v športe

0
142

Športový odborník vykonávajúci športovú činnosť ako dobrovoľník, musí sledovať výšku prijatých náhrad za stratu času za kalendárny rok.

Príjem náhrady za stratu času je zdaniteľným príjmov každého dobrovoľníka. Z pohľadu zákona o dani z príjmov je náhrada za stratu času považovaná za ostatný príjem definovaný v § 8 ods. 1 písm. r).

V prípade, ak príjem náhrad za stratu času nepresiahne v zdaňovacom období 500 Eur je tento príjem oslobodený od dane z príjmov. Ak prijaté náhrady za stratu času presiahnu 500 Eur, športový odborník zahrnie do zdaniteľných príjmov len príjmy nad túto stanovenú hranicu.

Ak športovému odborníkovi vznikli preukázateľné výdaje s výkonom činnosti, zahrnie ich do základu dane rovnakým pomerom, ako je pomer príjmov zahrnutých do základu dane k celkovým príjmom.

Športový odborník si následne splní svoju povinnosť podaním daňového priznania k dani z príjmov fyzických osôb typ „B“, v lehote do 3 mesiacov po skončení kalendárneho roka resp. v lehote do 6 mesiacov po skončení kalednárneho roka, v prípade predlženia si lehoty na podanie daňového priznania.

V roku 2022 pre zdanenie náhrady za stratu času nad 500 Eur bol určený r. č. 14 tabuľky č. 3 v oddiele VIII. daňového priznania.

DP DzP FO "B"
DP DzP FO „B“

Vyjadrenie FRSR k novele zákona o dobrovoľníctve platného od 1.4.2023 2023.03.06_009_DZPaU_2023_I.pdf (financnasprava.sk)

9/DZPaU/2023/I

Informácia o novele zákona č. 406/2011 Z. z. o dobrovoľníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov vo väzbe na uplatňovanie § 9 ods. 2 písm. x) zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov

Národná rada Slovenskej republiky dňa 2.2.2023 schválila zákon č. 50/2023 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 406/2011 Z. z. o dobrovoľníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (ďalej len „zákon č. 50/2023 Z. z.“).

V dôsledku zmien vykonaných týmto zákonom sa znenie § 6 ods. 2 písm. d) zákona č. 406/2011 Z. z. o dobrovoľníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o dobrovoľníctve“) s účinnosťou od 1.4.2023 nahrádza novým znením, v súlade s ktorým písomná zmluva o dobrovoľníckej činnosti obsahuje materiálne zabezpečenie dobrovoľníka, ak bolo dohodnuté, najmä poskytovanie náhrad podľa osobitného predpisu [ktorým v zmysle poznámky pod čiarou k odkazu 12aa je zákon č. 283/2002 Z. z. o cestovných náhradách v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o cestovných náhradách“)], poskytnutie jednotného oblečenia alebo iného osobného vybavenia. Na cit. ustanovenie nadväzuje ust. § 6 ods. 6 zákona o dobrovoľníctve, ktoré bolo zákonom č. 50/2023 Z. z. doplnené tak, že s účinnosťou od 1.4.2023 zabezpečenie dobrovoľníka plnením podľa § 6 ods. 2 písm. d) cit. zákona sa poskytuje vo výške preukázateľne nevyhnutne vynaložených výdavkov, ak výšku výdavkov neupravuje osobitný predpis, ktorým je zákon o cestovných náhradách.

Vychádzajúc z dôvodovej správy k uvedeným novelizačným bodom, predmetná právna úprava umožní preplácať dobrovoľníkom výdavky iba na základe skutočne vynaložených výdavkov, pričom pri cestovnom, ubytovaní a stravnom sa bude vychádzať z právnej úpravy ako je definovaná v zákone o cestovných náhradách.

Podľa ust. § 9 ods. 2 písm. x) ZDP sú od dane z príjmov fyzickej osoby oslobodené plnenia poskytované dobrovoľníkovi podľa osobitného predpisu, ktorým v zmysle poznámky pod čiarou k odkazu 59i je § 6 ods. 2 písm. d) zákona o dobrovoľníctve.

Vzhľadom na vyššie uvedené, od 1.4.2023 sú podľa ustanovenia § 9 ods. 2 písm. x) ZDP od dane z príjmov fyzickej osoby oslobodené také plnenia, ktoré sú dobrovoľníkovi poskytnuté v súlade s § 6 ods. 2 písm. d) zákona o dobrovoľníctve v znení účinnom od 1.4.2023. Vypracoval: Odbor daňovej metodiky FR SR Marec 2023

****

  • zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov
  • zákon č. 440/2015 Z. z. o športe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
  • zákon č. 406/2011 Z. z. o dobrovoľníctve v znení neskorších predpisov
Predchádzajúci článokDobrovoľníctvo v športe
Ďalší článokÚčtovanie a zdanenie prijatých darov
Vážení športoví nadšenci, hlavnou úlohou web stránky je ponúknuť pohľad na šport z ekonomickej stránky, predstaviť šport ako významný prvok makroekonomiky na Slovensku a multidisciplinárne odvetvie. Postupne budú na web stránke zverejňované analýzy financovania profesionálneho a amatérskeho športu z verejných a súkromných zdrojov, informácie z oblasti účtovníctva a daní, a podstatnou súčasťou budú aj informácie o prístupe Európskej únie k problematike športu. Web stránka economyinsport.online ponúkne zdroje k zlepšeniu informovanosti profesionálnych športových odborníkov ako aj širokej verejnosti o športe mimo športovísk a štadiónov. Prajem príjemné čítanie,