Postupy účtovania pre neziskový sektor – podvojné účtovníctvo II.

0
717
účtovníctvo
účtovníctvo

Základné a všeobecné ustanovenia

Ministerstvo financií Slovenskej republiky podľa § 4 ods. 2 zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“) ustanovuje:

§ 1 Základné ustanovenie

(1) Týmto opatrením sa ustanovujú podrobnosti o postupoch účtovania a účtovej osnove pre

     • politické strany, politické hnutia,[Zákon č. 85/2005 Z. z. o politických stranách a politických hnutiach.])
     • občianske združenia,[Zákon č. 83/1990 Zb. o združovaní občanov v znení neskorších predpisov])
     • záujmové združenia právnických osôb,[3])
     • cirkvi a náboženské spoločnosti,[4])
     • neziskové organizácie poskytujúce všeobecne prospešné služby,[5])
     • nadácie,[6])
     • neinvestičné fondy[7])
     • a ďalšie právnické osoby,[8]) ktoré účtujú v sústave podvojného účtovníctva, a ktorých nezisková činnosť vyplýva z osobitného predpisu, na základe ktorého vznikli (ďalej len „neziskové účtovné jednotky“).

(2) Podľa tohto opatrenia nepostupujú účtovné jednotky, na ktoré sa vzťahujú postupy účtovania podľa osobitných predpisov.[Napríklad opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky zo 16. decembra 2002 č. 23054/2002-92, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o postupoch účtovania a rámcovej účtovej osnove pre podnikateľov účtujúcich v sústave podvojného účtovníctva v znení neskorších predpisov (oznámenie č. 740/2002 Z. z.), opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky z 8. augusta 2007 č. MF/16786/2007-31, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o postupoch účtovania a rámcovej účtovej osnove pre rozpočtové organizácie, príspevkové, organizácie, štátne fondy, obce a vyššie územné celky (oznámenie č. 419/2007 Z. z.).])

(3) Účtová osnova pre neziskové účtovné jednotky je prílohou k tomuto opatreniu.

§ 2 Deň uskutočnenia účtovného prípadu

(1) Dňom uskutočnenia účtovného prípadu je deň, v ktorom dôjde k vzniku

      • pohľadávky a záväzku,
      • platbe záväzku,
      • inkasu pohľadávky,
      • postúpeniu pohľadávky,
      • vkladu pohľadávky,
      • poskytnutiu alebo prijatiu preddavku,
      • prevzatiu dlhu,
      • výplate alebo prevzatiu hotovosti,
      • nákupu alebo predaju peňažných prostriedkov alebo cenných papierov v cudzej mene,
      • pripísanie cenných papierov na účet,
      • dohodnutiu a vyrovnaniu obchodu s cennými papiermi, devízami,
      • splneniu dodávky,
      • zisteniu manka, schodku na majetku,
      • prebytku majetku, škody,
      • pohybu majetku vo vnútri účtovnej jednotky
      • a k ďalším skutočnostiam vyplývajúcim z osobitných predpisov alebo vnútorných podmienok účtovnej jednotky, ktoré sú predmetom účtovníctva a ktoré v účtovnej jednotke nastali alebo o ktorých sú k dispozícii potrebné doklady, ktoré dokumentujú tieto skutočnosti.

(2) Pri nehnuteľnosti obstaranej na základe zmluvy, kde sa vlastníctvo nadobúda povolením vkladu do katastra nehnuteľností[10] a do nadobudnutia vlastníctva nadobúdateľ nehnuteľnosť užíva, dňom uskutočnenia účtovného prípadu je deň prevzatia nehnuteľnosti nadobúdateľom.

Ak je návrh na vklad do katastra nehnuteľností zamietnutý, účtovné zápisy sa zrušia.

(3) Účtovným prípadom ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, je účtovanie skutočností

a) podľa § 2 ods. 2 zákona, pri ktorých sa účtovný zápis uskutočňuje iba ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka,
b) podľa § 2 ods. 2 zákona týkajúcich sa ich stavu ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka a ktoré účtovná jednotka zistila do dňa zostavenia účtovnej závierky (ďalej len „upravujúci závierkový účtovný prípad“);
upravujúcim závierkovým účtovným prípadom nie je účtovanie skutočností, ktoré nastali medzi dňom, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka a dňom jej zostavenia, ak nesúvisia so stavom ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka,
c) z dôvodu otvorenia účtovných kníh podľa § 16 ods. 10 zákona do dňa schválenia účtovnej závierky.

§ 3 Účtový rozvrh

(1) Účtový rozvrh obsahuje syntetické účty z účtovej osnovy.

(2) V účtovom rozvrhu sa analytické účty vytvárajú podľa § 4.

§ 4 Vytváranie analytických účtov a analytickej evidencie k syntetickým účtom

(1) Pri vytváraní analytických účtov k syntetickým účtom sa zohľadňujú potreby účtovnej jednotky najmä z hľadiska členenia

a) majetku podľa umiestnenia, vrátane jeho členenia podľa doby použiteľnosti na dlhodobý a krátkodobý,
b) cenných papierov podľa druhov a emitentov,
c) pohľadávok podľa jednotlivých dlžníkov a podľa doby splatnosti, ktorá sa rovná rozdielu medzi zmluvnou dobou splatnosti a dobou splácania zistenou ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka (ďalej len „zostatková doba splatnosti“) do jedného roku a zostatkovej doby splatnosti dlhšej ako jeden rok,
d) záväzkov podľa jednotlivých veriteľov, podľa dohodnutej doby splatnosti a podľa zostatkovej doby splatnosti do jedného roka a zostatkovej doby splatnosti dlhšej ako jeden rok,
e) na menu euro a cudziu menu pri účtovaní pohľadávok a záväzkov, peňažných prostriedkov, cenín, cenných papierov a vkladov do základného imania, podielov,
f) podľa položiek účtovnej závierky vrátane požiadaviek na zostavenie poznámok,
g) podľa osobitných predpisov,[11])
h) podľa potrieb finančného riadenia účtovnej jednotky,
me) podľa položiek rozpočtovej klasifikácie, ak tak ustanovuje osobitný predpis,[12]) podľa zdrojov financovania a programov,
j) podľa jednotlivých vytvorených fondov,
k) podľa iných skutočností neuvedených v písmenách a) až j).

(2) Podľa povahy majetku, záväzkov, nákladov a výnosov sa v účtovníctve vytvára analytická evidencia, ktorá môže obsahovať okrem ocenenia aj ďalšie údaje potrebné pre účtovnú jednotku.

§ 5 Vnútroorganizačné účtovníctvo

(1) Vnútroorganizačné účtovníctvo možno viesť

a) prostredníctvom účtov v účtových skupinách 57 – Vnútroorganizačné prevody a 67 – Vnútroorganizačné prevody,
b) v samostatnom účtovnom okruhu, pre ktorý sa vytvoria účty v rámci účtových tried 8 a 9,
c) kombináciou postupov podľa písmen a) a b).

(2) Účty vnútroorganizačného účtovníctva sa uvádzajú v účtovom rozvrhu.

§ 6 Otvorenie účtovných kníh

(1) Účty hlavnej knihy sa otvoria účtovnými zápismi podľa § 16 zákona. Konečné zostatky jednotlivých súvahových účtov na účte 702 – Konečný účet súvahový sú začiatočnými stavmi jednotlivých súvahových účtov na účte 701 – Začiatočný účet súvahový.

(2) Účtovnými zápismi na ťarchu účtu 701 – Začiatočný účet súvahový a v prospech príslušných novootváraných účtov záväzkov, imania, fondov a účtovnými zápismi v prospech účtu 701 – Začiatočný účet súvahový a na ťarchu príslušných novootváraných účtov majetku sa účtujú ich začiatočné stavy.

(3) Pri otvorení účtov sa výsledok hospodárenia bezprostredne predchádzajúceho účtovného obdobia účtuje na účte 431 – Výsledok hospodárenia v schvaľovaní. Účtovný zisk sa účtuje na ťarchu účtu 701 – Začiatočný účet súvahový a v prospech účtu 431 – Výsledok hospodárenia v schvaľovaní. Účtovná strata sa účtuje v prospech účtu 701 – Začiatočný účet súvahový a na ťarchu účtu 431 – Výsledok hospodárenia v schvaľovaní.

(4) Stav účtu 431 – Výsledok hospodárenia v schvaľovaní sa účtuje podľa rozhodnutia príslušného orgánu účtovnej jednotky alebo v súlade s osobitnými predpismi,[13])

a) ak ide o účtovný zisk, zaúčtovaním v prospech účtov účtovej skupiny 41 a 42; ak príslušný orgán účtovnej jednotky do konca účtovného obdobia nerozhodol o rozdelení zisku, účtuje sa tento zisk alebo jeho časť v prospech účtu 428 – Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov,
b) ak ide o účtovnú stratu, zaúčtovaním na ťarchu príslušných účtov účtovej skupiny 41 a 42; ak príslušný orgán účtovnej jednotky do konca účtovného obdobia nerozhodol o vyrovnaní straty, účtuje sa táto strata alebo jej časť na ťarchu účtu 428 – Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov.

§ 7 Uzavretie účtovných kníh

(1) Účty hlavnej knihy sa uzavrú účtovnými zápismi podľa § 16 zákona.

(2) Pri uzavieraní účtovných kníh sa

a) zisťujú obraty strán Má dať a strán Dal jednotlivých účtov,
b) zisťujú konečné stavy
        • účtov nákladov a
        • účtov výnosov a
        • konečné zostatky súvahových účtov,
c) zistí výsledok hospodárenia pred zdanením daňou z príjmov ako rozdiel výnosov účtovaných na účtoch účtovej triedy 6 – Výnosy z činnosti a nákladov účtovaných na účtoch účtovej triedy 5 – Náklady na činnosť,
s výnimkou
        • účtu 591 – Daň z príjmov,
        • účtu 595 – Dodatočné odvody dane z príjmov,
        • účtov vnútroorganizačných výnosov a vnútroorganizačných nákladov;
zistí sa základ dane z príjmov a zaúčtuje sa vyčíslená daň z príjmov z činností, ktoré podliehajú zdaneniu,
d) účtujú
        • konečné stavy účtov nákladov v prospech týchto účtov a na ťarchu účtu 710 – Účet ziskov a strát a
        • konečné stavy účtov výnosov na ťarchu týchto účtov a v prospech účtu 710 – Účet ziskov a strát,
e) zistí výsledok hospodárenia po zdanení daňou z príjmov, ktorým je účtovný výsledok hospodárenia, ako rozdiel výnosov účtovaných na účtoch účtovej triedy 6 – Výnosy z činnosti a nákladov účtovaných na účtoch účtovej triedy 5 – Náklady na činnosť,
f) účtujú
       • konečné zostatky účtov majetku v prospech týchto účtov a na ťarchu účtu 702 – Konečný účet súvahový a
       • konečné zostatky účtov záväzkov, imania a fondov na ťarchu týchto účtov a v prospech účtu 702 – Konečný účet súvahový,
g) účtovný zisk účtuje na ťarchu účtu 710 – Účet ziskov a strát a v prospech účtu 702 – Konečný účet súvahový, a
účtovná strata v prospech účtu 710 – Účet ziskov a strát a na ťarchu účtu 702 – Konečný účet súvahový.

(3) Po uzavretí účtovných kníh podľa odseku 2 sa zostaví účtovná závierka.

§ 8 Časové rozlíšenie nákladov a výnosov

(1) Kritériom pre účtovanie účtovných prípadov časového rozlíšenia je skutočnosť, že je známy

     • ich vecný obsah,
     • výška a
     • obdobie, ktorého sa týkajú.

(2) Náklady a výnosy sa účtujú podľa týchto zásad:

a) náklady a výnosy sa účtujú zásadne do obdobia, s ktorým časovo a vecne súvisia,

b) opravy významných chýb nákladov a opravy významných chýb výnosov minulých účtovných období sa účtujú na účet 428 – Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov;

za opravu chýb minulých účtovných období sa nepovažujú rozdiely zo zmeny účtovnej hodnoty majetku a záväzku, vyplývajúcich zo zmeny úpravy ocenenia podľa § 26 a 27 zákona, napríklad účtovanie výšky opravnej položky k sporným pohľadávkam a pochybným pohľadávkam, úpravy doby používania alebo spôsobu opotrebovania dlhodobého majetku,

c) opravy nevýznamných chýb nákladov a nevýznamných chýb výnosov minulých účtovných období sa účtujú ako účtovné prípady bežného účtovného obdobia na príslušných účtoch nákladov alebo účtoch výnosov z činnosti účtovnej jednotky,

d) náhrady vynaložených nákladov minulých účtovných období sa účtujú do výnosov bežného účtovného obdobia,

e) náklady a výdavky, ktoré sa týkajú budúcich období, sa časovo rozlišujú na účtoch

        • 381 – Náklady budúcich období a
        • 383 – Výdavky budúcich období,

f) výnosy a príjmy, ktoré sa týkajú budúcich období, sa časovo rozlišujú na účte

        • 384 – Výnosy budúcich období a
        • 385 – Príjmy budúcich období.

§ 9 Použitie cudzích mien a kurzové rozdiely

(1) Majetok a záväzky vyjadrené v cudzej mene sa prepočítavajú na menu euro podľa § 24 zákona.

(2) Na účtoch pohľadávok a účtoch záväzkov, účtoch úverov a účtoch finančných výpomocí a na účtoch finančného majetku sa účtujú kurzové rozdiely vznikajúce ku dňu uskutočnenia účtovného prípadu pri platbe záväzku, inkase pohľadávok a predaji finančného majetku súvzťažne s účtami nákladov alebo účtami výnosov.

Pri platbe záväzku v cudzej mene sa použije ten istý kurz, ktorý sa použil pri úbytku finančných prostriedkov v cudzej mene z pokladnice alebo z účtu zriadeného v cudzej mene podľa toho, aký spôsob úhrady sa použije.

(3) Na účtoch fondov tvorených podľa osobitného predpisu[14]) sa účtujú kurzové rozdiely vznikajúce ku dňu uskutočnenia účtovného prípadu a ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, v prospech alebo na ťarchu príslušného fondu so súvzťažným zápisom na finančnom účte vedenom k tomuto fondu.

(4) Ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, sa kurzový rozdiel z ocenenia majetku a záväzkov podľa § 4 ods. 7 zákona účtuje

     • na ťarchu účtu 545 – Kurzové straty alebo
     • v prospech účtu 645 – Kurzové zisky.

Rovnako sa postupuje pri účtovaní kurzových rozdielov z opravných položiek a rezerv v cudzej mene.

(5) Kurzové rozdiely nevznikajú pri

a) zmene veriteľa u dlžníka a u veriteľa, ak za jeho dlžníka bude plniť iný dlžník,
b) prijatých preddavkoch a pri poskytnutých preddavkoch v cudzej mene.

§ 10 Zásady pre tvorbu a používanie rezerv

(1) Ako rezerva sa účtuje záväzok predstavujúci existujúcu povinnosť účtovnej jednotky, ktorý vznikol z minulých udalostí, je pravdepodobné, že v budúcnosti znížme ekonomické úžitky účtovnej jednotky, pričom nie je známa presná výška záväzku alebo jeho presné časové vymedzenie. Rezerva sa ocení odhadom v sume dostatočnej na splnenie existujúcej povinnosti ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka pri zohľadnení rizík a neistôt. V účtovnej jednotke sa neúčtuje rezerva, ktorej suma nebude mať významný vplyv na výšku vykázaného výsledku hospodárenia. Záväzok s určitým časovým vymedzením a určitou výškou sa neúčtuje na účte rezerv, ale na príslušnom účte záväzku.

(2) Rezervy sa vzťahujú na povinnosti vyplývajúce zo všeobecných záväzných právnych predpisov, z uzavretých zmlúv alebo z rozhodnutia účtovnej jednotky splniť si povinnosť vočme tretím stranám, napríklad ak na základe konania účtovnej jednotky v minulosti, zverejnenia pravidiel alebo oznámenia o uznaní zodpovednosti účtovnej jednotky tretia strana očakáva, že takáto povinnosť bude splnená.

(3) Rezervy sa členia podľa účelu ich použitia.

(4) Rezerva sa účtuje v mene, v ktorej sa uskutoční plnenie. Ak sa účtuje rezerva v cudzej mene, kurzové rozdiely sa účtujú obdobne ako kurzové rozdiely z iných záväzkov.

(5) Na rezervy sa vzťahuje dokladová inventúra a pri inventarizácii sa posudzuje ich výška a odôvodnenosť. Zostatky účtov rezerv sa prevádzajú do nasledujúceho účtovného obdobia. Ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, sa účtuje tvorba rezervy alebo sa upraví jej výška ako upravujúci závierkový účtovný prípad.

(6) Spôsob tvorby a používania rezerv sa uvádza vo vnútornom predpise účtovnej jednotky, pričom rezerva sa môže použmeť len na účel, na ktorý bola vytvorená. Rezervy nemajú aktívny zostatok.

(7) Tvorba rezerv súvisiaca s obstaraním majetku, napríklad nevyfakturovaná dodávka zásob alebo nevyfakturovaná dodávka dlhodobého majetku, sa účtuje so súvzťažným zápisom na ťarchu príslušného účtu majetku a jej použitie so súvzťažným zápisom v prospech príslušného účtu záväzkov, napríklad po obdržaní faktúry od dodávateľa.

(8) Rezervy na náklady sa môžu vytvárať na

a) nevyčerpané dovolenky, vrátane sociálneho poistenia a zdravotného poistenia,
b) odmeny členom orgánov účtovnej jednotky,
c) odstupné,
d) prémie a odmeny zamestnancom,
e) nevyfakturované dodávky a služby, ak je neisté časové vymedzenie alebo výška záväzku,
f) členské príspevky do zväzov, spolkov, komôr a podobne, ktoré sa týkajú vykazovaného účtovného obdobia,
g) náklady na zostavenie, overenie, zverejnenie účtovnej závierky a výročnej správy týkajúcej sa vykazovaného účtovného obdobia,
h) náklady na zostavenie daňového priznania za vykazované účtovné obdobie,
me) náklady súvisiace s odstránením znečistenia životného prostredia,
j) reklamácie a záručné opravy,
k) odstránenie odpadov a obalov,
l) rekultiváciu pozemkov,
m) odstránenie stavieb,
n) náklady na uvedenie prenajatého majetku do predchádzajúceho stavu podľa § 29,
o) pokuty a penále,
p) finančné povinnosti vyplývajúce z ručenia a záruk,
q) provízie obchodným zástupcom,
r) nevýhodné zmluvy a iné zmluvy, pri ktorých sa predpokladá vznik straty,
s) iné riziká a straty súvisiace s činnosťou neziskovej účtovnej jednotky.

(9) Tvorba rezervy na náklady sa účtuje na vecne príslušný účet nákladov, ku ktorému záväzok prislúcha. Ak ide o rezervu, ktorá sa týka viacerých nákladových druhov alebo na tento nákladový druh nie je ustanovený účet nákladov, tvorí sa rezerva na ťarchu účtu 549 – Iné ostatné náklady. Použitie rezervy sa účtuje na ťarchu vecne príslušného účtu rezerv so súvzťažným zápisom v prospech vecne príslušného účtu záväzkov. Zrušenie nepotrebnej rezervy alebo jej časti sa účtuje opačným účtovným zápisom ako sa účtovala tvorba rezervy. Pri rezervách sa uplatňuje zásada správneho vyčíslenia konečného zostatku súvahového účtu rezerv a k tomu prislúchajúcich konečných stavov účtov nákladov.

(10) Účtovná jednotka sa môže rozhodnúť v rámci zdaňovanej činnosti účtovať tvorbu rezervy v súlade s osobitným predpisom.16)

§ 11 Zásady pre tvorbu a zúčtovanie opravných položiek

(1) Opravná položka sa tvorí na základe rozhodnutia účtovnej jednotky, v súlade so zásadou opatrnosti, ak je opodstatnené predpokladať, že nastalo zníženie hodnoty majetku oproti jeho pôvodnému oceneniu v účtovníctve. Predpoklad zníženia hodnoty majetku je opodstatnený, ak nastala skutočnosť, ktorá je dôvodom na odhad zníženia budúcich ekonomických úžitkov z tohto majetku. Opravná položka sa účtuje v sume opodstatneného predpokladu zníženia hodnoty majetku oproti jeho oceneniu v účtovníctve. Ocenením v účtovníctve sa na tieto účely rozumie ocenenie po zohľadnení už vytvorenej opravnej položky a oprávok. V účtovnej jednotke sa neúčtuje opravná položka, ktorá nebude mať významný vplyv na výšku vykázaného výsledku hospodárenia.

(2) Opravné položky sa tvoria k

a) dlhodobému majetku,

b) zásobám,

c) finančnému majetku,

d) pohľadávkam.

(3) Opravná položka k odpisovanému dlhodobému majetku, ktorého úžitková hodnota sa znižuje opotrebovaním, sa tvorí, ak predpokladané budúce ekonomické úžitky z tohto majetku sú nižšie ako jeho ocenenie v účtovníctve. Opravná položka k neodpisovanému dlhodobému majetku v účtovníctve sa tvorí, ak predpokladané budúce ekonomické úžitky z tohto majetku sú nižšie ako jeho ocenenie v účtovníctve.

(4) Opravná položka k pohľadávke sa tvorí najmä k pohľadávke, pri ktorej je opodstatnené predpokladať, že ju dlžník úplne alebo čiastočne nezaplatí, k spornej pohľadávke vočme dlžníkovi, s ktorým sa vedie spor o jej uznanie.

(5) Opravná položka nemá aktívny zostatok.

(6) Tvorba opravnej položky sa účtuje na ťarchu účtu 558 – Tvorba a zúčtovanie opravných položiek so súvzťažným zápisom v prospech vecne príslušného súvahového účtu opravných položiek.

(7) Zúčtovanie opravnej položky sa účtuje z dôvodu vyradenia majetku z účtovníctva alebo z dôvodu úplného alebo čiastočného zániku opodstatneného predpokladu trvania zníženia hodnoty majetku. Zúčtovanie opravnej položky z dôvodu vyradenia majetku z účtovníctva, napríklad pri predaji, likvidácii, darovaní, škode, spotrebe alebo inkase pohľadávky, sa účtuje pred vyradením majetku z účtovníctva.

(8) Zúčtovanie opravnej položky z dôvodu vyradenia majetku z účtovníctva sa účtuje na ťarchu vecne príslušného súvahového účtu opravných položiek so súvzťažným zápisom v prospech príslušného účtu majetku a pri dlhodobom odpisovanom majetku v prospech vecne príslušného účtu oprávok k dlhodobému majetku.

(9) Zúčtovanie opravnej položky z dôvodu úplného alebo čiastočného zániku opodstatneného predpokladu trvania zníženia hodnoty majetku sa účtuje na ťarchu vecne príslušného súvahového účtu opravnej položky so súvzťažným zápisom v prospech účtu 558 – Tvorba a zúčtovanie opravných položiek.

(10) Ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, sa posudzuje opodstatnenosť účtovania tvorby opravnej položky a trvania opodstatnenosti existencie a sumy už vytvorenej opravnej položky k majetku; posudzuje sa potreba účtovania upravujúcich závierkových účtovných prípadov, napríklad, ak je vyhlásený konkurz alebo povolená reštrukturalizácia na niektorého z odberateľov, a to po dni, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka a ktorým sa spravidla potvrdí, že znehodnotenie pohľadávok existovalo už ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka.

(11) Ak sa pri inventarizácii záväzkov zistí, že ich suma je iná ako je ich suma v účtovníctve, nevytvárajú sa opravné položky, ale ich zvýšenie alebo zníženie sa účtuje na účte záväzkov so súvzťažným zápisom na ťarchu príslušného účtu nákladov alebo v prospech príslušného účtu výnosov, napríklad, ak nie je záväzok splatený alebo splácaný včas a podľa zmluvy vzniká povinnosť platiť úroky z omeškania alebo penále.

§ 12 Všeobecné zásady pre členenie majetku a záväzkov

(1) Z časového hľadiska sa majetok účtovnej jednotky člení na dlhodobý majetok a krátkodobý majetok a záväzky účtovnej jednotky sa členia na dlhodobé záväzky a krátkodobé záväzky, pričom

a) dlhodobým majetkom je majetok, ktorého doba použiteľnosti, dohodnutá doba splatnosti alebo vyrovnania iným spôsobom pri vzniku účtovného prípadu je dlhšia ako jeden rok,

b) krátkodobým majetkom je majetok, ktorého doba použiteľnosti, dohodnutá doba splatnosti alebo vyrovnania iným spôsobom pri vzniku účtovného prípadu je najviac jeden rok,

c) dlhodobým záväzkom je záväzok, ktorého dohodnutá doba splatnosti alebo vyrovnania iným spôsobom pri vzniku účtovného prípadu je dlhšia ako jeden rok,

d) krátkodobým záväzkom je záväzok, ktorého dohodnutá doba splatnosti alebo vyrovnania iným spôsobom pri vzniku účtovného prípadu je najviac jeden rok.

(2) Ak pri konkrétnom druhu majetku a konkrétnom druhu záväzku nie je možné ich členenie podľa odseku 1, rozhodujúci pre členenie majetku a záväzkov je zámer účtovnej jednotky, s akým sa obstarával majetok alebo vznikal záväzok.

(3) Dohodnutá doba splatnosti pohľadávok a záväzkov je doba dohodnutá v zmluve alebo iným spôsobom, v ktorej sa majú pohľadávky a záväzky splatiť. Podľa dohodnutej doby splatnosti sa pohľadávky a záväzky účtujú pri vzniku účtovného prípadu na príslušné analytické účty k syntetickým účtom.

§ 13 Zásady pre členenie majetku, ktorým sú cenné papiere

(1) Majetok, ktorým sú cenné papiere, sa člení podľa charakteru výnosov na

a) cenné papiere s pevným výnosom (ďalej len „dlhové cenné papiere“), a to

 • s pevnou úrokovou mierou,
 • s premenlivou úrokovou mierou, ak jej premenlivosť (variabilita) je vopred určená vo vzťahu k úrokovým mieram používaným na trhu k určeným dátumom alebo obdobiam,

b) cenné papiere s premenlivým výnosom.

(2) Cenné papiere a podiely, ktoré vyjadrujú podiel na základnom imaní obchodnej spoločnosti (ďalej len „podielové cenné papiere“) sa členia podľa vplyvu, ktorý účtovná jednotka vykonáva, na

a) podielové cenné papiere a podiely v obchodných spoločnostiach s rozhodujúcim vplyvom, ak má účtovná jednotka podiel viac ako 50 % na základnom imaní alebo na hlasovacích právach v obchodnej spoločnosti,

b) podielové cenné papiere a podiely v obchodných spoločnostiach s podstatným vplyvom, ak má účtovná jednotka podiel najmenej 20 % a najviac 50 % na základnom imaní alebo na hlasovacích právach v obchodnej spoločnosti,

c) ostatné podielové cenné papiere a podiely, ktoré nie sú podielovými cennými papiermi a podielmi v obchodných spoločnostiach podľa písmen a) a b).

(3) Cenné papiere, ktoré nie sú podielovými cennými papiermi sa členia podľa zámeru, s ktorým boli obstarané, na

a) cenné papiere určené na obchodovanie,

b) realizovateľné cenné papiere,

c) cenné papiere držané do splatnosti.

(4) Ako cenný papier určený na obchodovanie sa účtuje cenný papier, ktorý je držaný na účely obchodovania a dosahovania zisku z cenových rozdielov v krátkom časovom období.

(5) Ako cenný papier držaný do splatnosti sa účtuje cenný papier s určenou splatnosťou, pri ktorom má účtovná jednotka úmysel a schopnosť držať ho do splatnosti. Účtovná jednotka nemá preukázateľnú schopnosť držať cenný papier do splatnosti, ak nemá finančné zdroje na držanie cenného papiera do splatnosti alebo podlieha právnemu alebo inému obmedzeniu, ktoré by mohlo zmariť jej zámer držať cenný papier do splatnosti.

(6) Ako realizovateľný cenný papier sa účtuje cenný papier, ktorý nie je cenným papierom určeným na obchodovanie, ani cenným papierom držaným do splatnosti. Na účtoch realizovateľných cenných papierov sa účtujú aj podiely v iných než spoločnostiach s rozhodujúcim vplyvom a spoločnostiach s podstatným vplyvom.

§ 14 Zásady pre členenie derivátov

(1) Derivát[15]) sa účtuje v účtovnej jednotke, v ktorej vzniká finančné aktívum a v účtovnej jednotke, v ktorej vzniká záväzok, ak spĺňa tieto podmienky:

a) reálna hodnota derivátu sa mení v závislosti od zmeny úrokovej miery, ceny cenného papiera, ceny komodity, kurzu cudzích mien, indexu finančného trhu, cenového indexu, úverového hodnotenia (ratingu), úverového indexu alebo podobnej premennej,
b) derivát nevyžaduje začiatočné čisté investície alebo vyžaduje začiatočné čisté investície, ktoré sú nižšie, ako by sa vyžadovali pri iných druhoch finančných nástrojov, ktoré podobne reagujú na zmeny úverových faktorov a trhových faktorov,
c) derivát je dohodnutý a vyrovnaný k budúcemu dátumu, pričom doba od dohodnutia obchodu do jeho vyrovnania je dlhšia ako pri kúpe a predaji finančných aktív s obvyklým termínom (spotovej operácii).

(2) Zabezpečovací derivát sa účtuje, ak sa ním zabezpečuje majetok alebo záväzky účtovnej jednotky alebo iné finančné aktívum, alebo finančný záväzok splňujúci požiadavky derivátu.

(3) Deriváty sa členia podľa účelu použitia na

a) deriváty určené na obchodovanie,
b) zabezpečovacie deriváty.

(4) Deriváty sa členia podľa druhu finančného nástroja na

a) pevné termínové operácie, ktorými sú forwardy, futurity a swapy,
b) opcie, z ktorých kupujúcemu plynie úžitok z priaznivého vývoja cien podkladových finančných nástrojov, ale ktoré pri nepriaznivom vývoji cien podkladových nástrojov negatívne neovplyvnia finančnú pozíciu kupujúceho.

(5) Deriváty sa z hľadiska podkladových finančných nástrojov členia na

a) úrokové deriváty, ktorými sú deriváty s úrokovými nástrojmi,
b) menové deriváty, ktorými sú deriváty s menovými nástrojmi,
c) akciové deriváty, ktorými sú deriváty s akciovými nástrojmi,
d) komoditné deriváty, ktorými sú deriváty s komoditnými nástrojmi,
e) úverové deriváty, ktorými sú deriváty s úverovými nástrojmi.

(6) Ako úrokové deriváty sa účtujú finančné nástroje, ktoré sa skladajú z jedného alebo viacerých podkladových úrokových nástrojov, ktoré sú len v jednej mene a ktorých reálna hodnota nie je ovplyvnená úrokovou mierou rizikového finančného nástroja inej účtovnej jednotky.

(7) Ako menové deriváty sa účtujú finančné nástroje, ktoré sa skladajú z jedného alebo viacerých podkladových menových nástrojov, ktoré sú aspoň v dvoch menách a ktorých reálna hodnota nie je ovplyvnená úrokovou mierou rizikového finančného nástroja inej účtovnej jednotky.

(8) Ako akciové deriváty sa účtujú finančné nástroje, ktoré sa skladajú z jedného alebo viacerých podkladových akciových nástrojov, ktoré sú len v jednej mene a ktorých reálna hodnota nie je ovplyvnená úrokovou mierou rizikového finančného nástroja inej účtovnej jednotky.

(9) Ako komoditné deriváty sa účtujú finančné nástroje, ktoré sa skladajú z jedného alebo viacerých podkladových komoditných nástrojov, ktoré sú len v jednej mene a ktorých reálna hodnota nie je ovplyvnená úrokovou mierou rizikového finančného nástroja inej účtovnej jednotky.

(10) Ako úverové deriváty sa účtujú finančné nástroje, ktoré sa skladajú z dvoch alebo viacerých podkladových úverových nástrojov, alebo z jedného alebo viacerých podkladových akciových nástrojov alebo komoditných podkladových nástrojov, a ktorých reálna hodnota je ovplyvnená úrokovou mierou rizikového finančného nástroja inej účtovnej jednotky, takto:

a) úverový derivát ako poskytnutá záruka, ak účtovná jednotka ako subjekt preberajúci riziko je zaviazaná plniť za dlžníka, ak tento subjekt neplní svoje záväzky,
b) úverový derivát ako prijatá záruka, ak účtovná jednotka dohodla úverový derivát na účely zabezpečenia finančného aktíva s tým, že ak neplní iný subjekt svoje záväzky, uhradí ich subjekt preberajúci riziko,
c) prijatá záruka ako úverový derivát, ak ju účtovná jednotka nedohodla na účely zabezpečenia finančného aktíva.

(11) Ako derivát sa neúčtuje

a) repo obchod, ktorým je úver, pôžmečka so zabezpečovacím prevodom najmä cenných papierov, pôžmečka cenných papierov zabezpečená prevodom hotovosti, predaj cenných papierov so súčasne dohodnutým spätným nákupom, nákup cenných papierov so súčasne dohodnutým spätným predajom,
b) zmluva o nákupe, predaji alebo nájme dlhodobého hmotného majetku alebo dlhodobého nehmotného majetku, zásob okrem komodít, s ktorými sa obchoduje alebo môže obchodovať na komoditných burzách, napríklad poľnohospodárske produkty, ak jedna zo zmluvných strán je oprávnená finančne sa vyrovnať; výnimka sa nevzťahuje na zmluvu o komoditách uzavretú na účely kúpy, predaja alebo používania komodity, pri ktorých sa očakáva, že budú vyrovnané dodaním komodity,
c) poistná zmluva alebo iná zmluva, z ktorej vyplýva záväzok na úhradu v súvislosti s klimatickými, geologickými alebo inými fyzikálnymi faktormi.

§ 15 Spôsoby oceňovania cenných papierov a derivátov

(1) Cenné papiere sa pri prvotnom účtovaní oceňujú obstarávacou cenou. Súčasťou obstarávacej ceny sú priame náklady na obchody spojené s cennými papiermi, ktoré sú neziskovej účtovnej jednotke známe pri prvotnom účtovaní, napríklad náklady na finančné sprostredkovanie a na finančné poradenstvo. Súčasťou obstarávacej ceny nie sú úroky z úveru na obstaranie cenných papierov a náklady na ich držbu. V priebehu obstarávania sa jednotlivé zložky obstarávacej ceny nakupovaných cenných papierov a podielov účtujú na účte 043 – Obstaranie dlhodobého finančného majetku alebo ak ide o krátkodobý finančný majetok na účte 259 – Obstaranie krátkodobého finančného majetku.

(2) Pri dlhových cenných papieroch sa ich ocenenie odo dňa vyrovnania nákupu do dňa vyrovnania predaja alebo do dňa ich splatnosti postupne zvyšuje o dosahované úrokové výnosy vo vecnej a časovej súvislosti. O úrokovom výnose sa účtuje na ťarchu príslušného účtu cenného papiera, pričom sa tento úrokový výnos účtuje na analytický účet k príslušnému účtu cenných papierov a v prospech účtu 652 – Výnosy z dlhodobého finančného majetku alebo 655 – Výnosy z krátkodobého finančného majetku.

(3) Ako úrokový výnos alebo úrokový náklad sa účtuje pri dlhopisoch

a) s kupónmi postupne dosahovaný rozdiel, ktorým je prémia alebo diskont, medzi menovitou hodnotou a čistou obstarávacou cenou, pričom obstarávacou cenou sa rozumie cena znížená o už dosiahnutý úrok z kupónu ku dňu obstarania cenného papiera a postupne o dosahovaný úrok z kupónu určený v emisných podmienkach,
b) bez kupónov a zmenkách postupne dosahovaný rozdiel medzi menovitou hodnotou a obstarávacou cenou.

(4) Dosiahnuté úrokové výnosy a dosiahnuté úrokové náklady vzťahujúce sa na aktíva a záväzky sa účtujú ku dňu, ku ktorému sa zostavuje riadna účtovná závierka alebo mimoriadna účtovná závierka, spoločne s týmito aktívami a záväzkami. Dosiahnuté úroky sa účtujú na samostatnú analytickú evidenciu v rámci syntetických účtov, na ktorých sa účtujú aktíva a záväzky.

(5) Pri cenných papieroch držaných do splatnosti je ocenenie cenných papierov odo dňa vyrovnania nákupu do dňa ich splatnosti, alebo dňa vyrovnania predaja postupne zvyšované aj o dosahované úrokové výnosy iné ako úrokové výnosy z kupónov, ako sú prémie alebo diskont, pričom sa toto zvýšenie účtuje na samostatnú analytickú evidenciu k príslušným syntetickým účtom.

(6) Pri cenných papieroch emitovaných účtovnou jednotkou sa obstarávacia cena odo dňa vyrovnania emisie do dňa splatnosti postupne zvyšuje o úrokové náklady na emitované cenné papiere.

(7) Pri dlhových cenných papieroch držaných do doby splatnosti sa rozdiel medzi obstarávacou cenou bez kupónu a menovitou hodnotou účtuje vo vecnej a časovej súvislosti podľa charakteru buď na ťarchu účtu 555 alebo v prospech účtu 655 súvzťažne s účtom finančného majetku. Pri diskontovaných cenných papieroch držaných do doby splatnosti sa v prospech príslušného účtu 657 účtuje vo vecnej a časovej súvislosti rozdiel medzi ich obstarávacou cenou a menovitou hodnotou.

(8) Podiely na základnom imaní obchodných spoločností sa oceňujú obstarávacou cenou.

(9) Derivátové operácie sa odo dňa dohodnutia obchodu do dňa vyrovnania obchodu účtujú na podsúvahových účtoch a v deň vyrovnania obchodu sa zruší podsúvahový zápis a účtuje sa na súvahových účtoch.

Osobitné ustanovenia k postupom účtovania

§ 16

V účtovnej jednotke sa účtuje v rámci týchto účtových tried:

a) Účtová trieda 0 – Dlhodobý majetok,
b) Účtová trieda 1 – Zásoby,
c) Účtová trieda 2 – Finančné účty,
d) Účtová trieda 3 – Zúčtovacie vzťahy,
e) Účtová trieda 4 – Imanie, fondy, výsledok hospodárenia a dlhodobé záväzky,
f) Účtová trieda 5 – Náklady na činnosť,
g) Účtová trieda 6 – Výnosy z činnosti,
h) Účtová trieda 7 – Uzávierkové účty a podsúvahové účty,
me) Účtová trieda 8 – Vnútroorganizačné účty,
j) Účtová trieda 9 – Vnútroorganizačné účty.

[1]) 
[2]) Zákon č. 83/1990 Zb. o združovaní občanov v znení neskorších predpisov.
[3]) § 20f až §20j zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov.
[4]) Zákon č. 218/1949 Zb. o hospodárskom zabezpečení cirkví a náboženských spoločností štátom v znení neskorších predpisov.
[5]) Zákon č. 213/1997 Z. z. o neziskových organizáciách poskytujúcich všeobecne prospešné služby v znení neskorších predpisov.
[6]) Zákon č. 34/2002 Z. z. o nadáciách a o zmene Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov.
[7]) Zákon č. 147/1997 Z. z. o neinvestičných fondoch a o doplnení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 207/1996 Z. z. v znení zákona č. 335/2007 Z. z.
[8]) Napríklad § 7 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 182/1993 Z. z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov v znení neskorších predpisov, § 5 zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 455/2004 Z. z., zákon č. 619/2003 Z. z. o Slovenskom rozhlase v znení neskorších predpisov, zákon č. 16/2004 Z. z. o Slovenskej televízii v znení neskorších predpisov, § 17 zákona č. 581/2004 Z. z. o zdravotných poisťovniach, dohľade nad zdravotnou starostlivosťou a o zmene a doplnení niektorých zákonov, § 46 zákona č. 540/2007 Z. z. o audítoroch, audite a dohľade nad výkonom auditu a o zmene a doplnení zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov.
[9]) Napríklad opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky zo 16. decembra 2002 č. 23054/2002-92, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o postupoch účtovania a rámcovej účtovej osnove pre podnikateľov účtujúcich v sústave podvojného účtovníctva v znení neskorších predpisov (oznámenie č. 740/2002 Z. z.), opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky z 8. augusta 2007 č. MF/16786/2007-31, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o postupoch účtovania a rámcovej účtovej osnove pre rozpočtové organizácie, príspevkové, organizácie, štátne fondy, obce a vyššie územné celky (oznámenie č. 419/2007 Z. z.).
[10]) § 28 ods. 3 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 162/1995 Z. z. o katastri nehnuteľností a o zápise vlastníckych a iných práv k nehnuteľnostiam (katastrálny zákon) v znení zákona č. 255/2001 Z. z.
[11]) Napríklad zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov, zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov, zákon č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov.
[12]) Zákon č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
[13]) Napríklad zákon č. 131/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov.
[14]) Napríklad zákon č. 147/1997 Z. z. v znení zákona č. 335/2007 Z. z., zákon č. 34/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov.
[15]) § 8 písm. d) zákona č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (zákon o cenných papieroch) v znení zákona č 209/2007 Z. z.

ZANECHAŤ ODPOVEĎ

Zadajte svoj komentár!
Zadajte svoje meno tu