Postupy účtovania pre neziskový sektor – podvojné účtovníctvo III.

0
693

ÚČTOVÁ TRIEDA 0 – DLHODOBÝ MAJETOK

§ 17 Zásady pre členenie dlhodobého majetku a jeho účtovanie

(1) Dlhodobý majetok sa člení na

a) dlhodobý nehmotný majetok,
b) dlhodobý hmotný majetok,
c) dlhodobý finančný majetok,
d) dlhodobé pohľadávky.

(2) Ako dlhodobý nehmotný majetok sa účtujú nehmotné výsledky vývojovej a obdobnej činnosti, softvér, oceniteľné autorské práva a dobré meno obchodnej spoločnosti (ďalej len „goodwill“) a technické zhodnotenie dlhodobého nehmotného majetku, ktorých ocenenie je v sume ustanovenej osobitným predpisom16) pre dlhodobý nehmotný majetok a doba použiteľnosti je dlhšia ako jeden rok. Ako dlhodobý nehmotný majetok možno účtovať podľa rozhodnutia účtovnej jednotky aj drobný dlhodobý nehmotný majetok, ktorého obstarávacia cena je nižšia ako suma ustanovená osobitným predpisom16) pre dlhodobý nehmotný majetok a doba použiteľnosti je dlhšia ako jeden rok.

(3) Ako dlhodobý hmotný majetok sa účtujú

a) pozemky, stavby, byty a nebytové priestory, umelecké diela, zbierky a predmety z drahých kovov, bez ohľadu na ich obstarávaciu cenu,
b) samostatné hnuteľné veci, alebo súbory hnuteľných vecí so samostatným technicko-ekonomickým určením, ktorých obstarávacia cena je v sume ustanovenej osobitným predpisom ) pre dlhodobý hmotný majetok a doba použiteľnosti je dlhšia ako jeden rok,
c) pestovateľské celky trvalých porastov ) s dobou plodnosti dlhšou ako tri roky,
d) technické zhodnotenie, ak nie je súčasťou obstarávacej ceny dlhodobého hmotného majetku a jeho ocenenie je v sume ustanovenej osobitným predpisom 16) pre technické zhodnotenie a doba použiteľnosti je dlhšia ako jeden rok,
e) základné stádo a ťažné zvieratá,
f) dlhodobý hmotný majetok obstaraný finančným prenájmom.

(4) Technické zhodnotenie úplne odpísaného dlhodobého majetku a národnej kultúrnej pamiatky 17a) sa účtuje na príslušnom účte dlhodobého majetku podľa jeho druhu.

(5) Ako dlhodobý hmotný majetok možno účtovať aj drobný dlhodobý hmotný majetok, ktorého obstarávacia cena je nižšia ako suma ustanovená osobitným predpisom 16) pre dlhodobý hmotný majetok a doba použiteľnosti je dlhšia ako jeden rok.

(6) Ako príslušenstvo ) dlhodobého hmotného majetku sa účtujú predmety, ktoré tvoria s hlavnou vecou jeden celok a sú súčasťou jeho ocenenia a evidencie. Príslušenstvo je súčasťou dodávky hlavnej veci alebo ho možno k hlavnej veci priradiť dodatočne.

(7) Ako dlhodobý finančný majetok sa účtujú

a) podielové cenné papiere a podiely,
b) pôžičky poskytnuté účtovnou jednotkou s dobou splatnosti alebo so zostatkovou dobou splatnosti dlhšou ako jeden rok,
c) dlhové cenné papiere držané do doby splatnosti, napríklad obligácie, dlhopisy, pokladničné poukážky a vkladové listy,
d) umelecké diela, zbierky, predmety z drahých kovov a pozemky, ktoré sú obstarané za účelom dlhodobého uloženia voľných peňažných prostriedkov.

(8) Dlhodobé pohľadávky sú pohľadávky s dohodnutou dobou splatnosti alebo zostatkovou dobou splatnosti dlhšou ako jeden rok.

(9) Ako dlhodobý majetok sa neúčtujú

a) drobný dlhodobý nehmotný majetok, ktorý podľa rozhodnutia účtovnej jednotky nie je dlhodobým nehmotným majetkom a ktorý sa účtuje pri obstaraní do nákladov na účet 518 – Ostatné služby,
b) drobný dlhodobý hmotný majetok, ktorý podľa rozhodnutia účtovnej jednotky nie je dlhodobým hmotným majetkom a ktorý sa účtuje ako zásoby a pri odovzdaní do používania sa účtuje na účte 501 – Spotreba materiálu.

 

§ 18 Podrobnosti o postupoch účtovania pri oceňovaní dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku

 

(1) Súčasťou obstarávacej ceny dlhodobého hmotného majetku a dlhodobého nehmotného majetku sú všetky náklady potrebné na obstaranie a uvedenie majetku do používania. Ocenenie nového osobného motorového vozidla sa zníži o sumu poskytnutej dotácie podľa osobitného predpisu.18a)

(2) Reálnou hodnotu podľa § 27 ods. 2 zákona sa oceňuje

a) dlhodobý nehmotný majetok a dlhodobý hmotný majetok nadobudnutý bezodplatne,
b) dlhodobý nehmotný majetok a odpisovaný dlhodobý hmotný majetok novonájdený a v účtovníctve doteraz nezachytený, napríklad inventarizačný prebytok; účtuje sa so súvzťažným zápisom na príslušný účet oprávok.

(3) Ocenenie dlhodobého hmotného majetku alebo dlhodobého nehmotného majetku sa zvýši o náklady vynaložené na technické zhodnotenie, ak sa o technické zhodnotenie zvyšuje vstupná cena dlhodobého hmotného majetku alebo dlhodobého nehmotného majetku podľa osobitného predpisu.16) Ak suma technického zhodnotenia pri jednotlivom majetku neprevýši sumu ustanovenú osobitným predpisom,16) môže sa technické zhodnotenie účtovať ako

a) technické zhodnotenie,
b) služby, ak ide dlhodobý nehmotný majetok,
c) náklady, ak ide o dlhodobý hmotný majetok.

(4) Ocenenie súboru hnuteľného majetku sa zvyšuje o obstarávaciu cenu vecí dodatočne zaradených do súboru hnuteľného majetku.

(5) O trvalom znížení ocenenia dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku sa účtuje prostredníctvom oprávok na účtoch účtovej skupiny 07 a 08; súčasne sa vykoná oprava odpisového plánu.

(6) O prechodnom znížení ocenenia dlhodobého majetku sa môže účtovať v rámci uzavierania účtovných kníh pomocou opravných položiek na účtoch účtovej skupiny 09 – Opravné položky k dlhodobému majetku; ide najmä o zníženie ceny z dôvodu predpokladanej nižšej predajnej ceny ako je ocenenie v účtovníctve.

(7) Dlhodobý majetok nadobudnutý bezodplatným prevodom pri splynutí, zlúčení, rozdelení alebo vklade majetku podľa osobitného predpisu ) sa oceňuje cenou, v ktorej bol vedený v účtovníctve. Ak cenu nie je možné zistiť, oceňuje sa reprodukčnou obstarávacou cenou reálnou hodnotou podľa § 27 ods. 2 zákona.

§ 19

(1) V účtovej triede 0 sa účtuje o

a) dlhodobom nehmotnom majetku,
b) dlhodobom hmotnom majetku,
c) obstaraní dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a dlhodobého finančného majetku,
d) poskytnutých preddavkoch na dlhodobý nehmotný majetok a dlhodobý hmotný majetok,
e) dlhodobom finančnom majetku,
f) oprávkach k dlhodobému nehmotnému majetku a k dlhodobému hmotnému majetku,
g) opravných položkách k dlhodobému majetku.

(2) V účtovej triede 0 – Dlhodobý majetok sa účtuje o majetku, ku ktorému má účtovná jednotka vlastnícke právo alebo právo správy majetku štátu a ďalej najmä o

a) kúpenom dlhodobom hnuteľnom majetku, pri ktorom vlastnícke právo kupujúci nadobudne zaplatením a do nadobudnutia vlastníckeho práva majetok používa,
b) kúpenom dlhodobom nehnuteľnom majetku, pri ktorom vlastnícke právo kupujúci nadobúda povolením vkladu do katastra nehnuteľností 10) a do nadobudnutia vlastníckeho práva kupujúci nehnuteľnosť užíva,
c) technickom zhodnotení v účtovníctve účtovnej jednotky, ktorá je nájomcom a ktoré sa odpíše v priebehu nájmu,
d) technickej rekultivácii, ktorá nie je súčasťou obstarávacej ceny dlhodobého majetku a vykonáva sa na pozemku, ku ktorému má vlastnícke právo iná osoba ako je účtovná jednotka,
e) dlhodobom hmotnom majetku prenajatom formou finančného prenájmu.

 

§ 20

 

(1) Ako dlhodobý nehmotný majetok a dlhodobý hmotný majetok sa účtujú veci, ktoré sú uvedené do používania a spĺňajú všetky funkcie a povinnosti ustanovené osobitnými predpismi, napríklad stavebnými, ekologickými, požiarnymi, bezpečnostnými a hygienickými (ďalej len „majetok uvedený do používania“). Ako majetok uvedený do používania sa účtuje aj stavba, na ktorej užívanie bolo vydané povolenie na predčasné užívanie stavby ) alebo rozhodnutie o dočasnom užívaní stavby na skušobnú prevádzku.

(2) Dlhodobý nehmotný majetok a dlhodobý hmotný majetok vytvorený vlastnou činnosťou sa účtuje na ťarchu účtu účtovej skupiny 04 – Obstaranie dlhodobého majetku a v prospech účtov 623 – Aktivácia dlhodobého nehmotného majetku alebo 624 – Aktivácia dlhodobého hmotného majetku.

(3) Dlhodobý nehmotný majetok a dlhodobý hmotný majetok nadobudnutý bezodplatne alebo darovaním sa účtuje na ťarchu účtu účtovej skupiny 04 – Obstaranie dlhodobého majetku, ak na získaný majetok budú vynaložené obstarávacie náklady.

(4) Bezodplatne nadobudnutý dlhodobý nehmotný majetok a dlhodobý hmotný majetok odpisovaný sa účtuje na ťarchu účtu účtovej skupiny 04 – Obstaranie dlhodobého majetku, 01 – Dlhodobý nehmotný majetok alebo 02 – Dlhodobý hmotný majetok odpisovaný so súvzťažným zápisom v prospech účtu 384 – Výnosy budúcich období. Účet 384 – Výnosy budúcich období sa rozpúšťa do výnosov v prospech účtu 646 – Prijaté dary v časovej a vecnej súvislosti so zaúčtovaním odpisov dlhodobého majetku, opravných položiek k dlhodobému majetku alebo zostatkovej ceny dlhodobého majetku. Bezodplatne nadobudnutý dlhodobý hmotný majetok neodpisovaný sa účtuje na ťarchu účtu účtovej skupiny 03 – Dlhodobý hmotný majetok neodpisovaný so súvzťažným zápisom v prospech účtu 411 – Základné imanie.

(5) Dlhodobý majetok nadobudnutý zámenou sa ocení v reálnej hodnote a účtuje sa ako kúpa a odovzdávaný dlhodobý majetok sa účtuje ako predaj v účtovnej hodnote dlhodobého majetku. Následne sa účtuje vzájomné započítanie pohľadávky a záväzku v nadväznosti na hodnoty dlhodobého majetku. Rozdiel medzi reálnou hodnotou nadobudnutého dlhodobého majetku a účtovnou hodnotou odovzdávaného dlhodobého majetku, sa účtuje na účte 552 – Zostatková cena predaného dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku alebo na účte 651 – Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku. Zostatková cena odovzdaného dlhodobého majetku, ktorý nie je úplne odpísaný, sa účtuje na ťarchu účtu 552 – Zostatková cena predaného dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku a v prospech príslušného účtu účtovej skupiny 08 – Oprávky k dlhodobému hmotnému majetku. Ak bol tento majetok obstaraný bezodplatne, z prostriedkov finančného daru alebo dotácie, účtuje sa súčasne zostatková cena na ťarchu účtu 384 – Výnosy budúcich období a v prospech príslušného účtu účtovej triedy 6 – Výnosy z činnosti. Ak ide o zámenu bezodplatne nadobudnutého dlhodobého hmotného majetku neodpisovaného, účtuje sa účtovná hodnota na ťarchu účtu 411 – Základné imanie.

(6) Na účtoch účtovej skupiny 05 – Poskytnuté preddavky na dlhodobý majetok sa účtujú dlhodobé aj krátkodobé preddavky.

(7) V účtovnej jednotke, ktorou je verejná vysoká škola, sa účtuje pri obstaraní dlhodobého majetku použitie zdrojov fondu reprodukcie podľa osobitného predpisu ) na ťarchu účtu 413 – Fond reprodukcie a v prospech účtu 411 – Základné imanie.

(8) Tvorba opravnej položky k dlhodobému nehmotnému majetku a k dlhodobému hmotnému majetku, k obstarávanému dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku a k poskytnutým preddavkom na dlhodobý nehmotný majetok a dlhodobý hmotný majetok sa účtuje na ťarchu účtu 558 – Tvorba a zúčtovanie opravných položiek so súvzťažným zápisom v prospech vecne príslušného súvahového účtu opravných položiek v účtovej skupine 09 – Opravné položky k dlhodobému majetku.

 

§ 21 Účtovanie obstarania dlhodobého nehmotného majetku

 

(1) Na účte 041 – Obstaranie dlhodobého nehmotného majetku sa účtuje obstarávaný dlhodobý nehmotný majetok a jeho technické zhodnotenie, do doby jeho uvedenia do používania vrátane výdavkov súvisiacich s jeho obstaraním.

(2) Ak je súčasťou výdavkov súvisiacich s obstaraním dlhodobého nehmotného majetku zhotovovanie hnuteľných predmetov, napríklad prototypov, modelov alebo vzoriek, na ktorých sa práce skúšajú a overujú, účtujú sa na samostatnom analytickom účte. Ak sú hnuteľné predmety pre ďalšiu prácu nepotrebné, účtuje sa podľa toho, či sa predajú, zlikvidujú alebo využijú vo vlastnej činnosti účtovnej jednotky.

(3) Ak sa dlhodobý nehmotný majetok vytvára vlastnou činnosťou účtovnej jednotky vo viacerých návrhoch, súčasťou ocenenia dlhodobého nehmotného majetku sú náklady na všetky navrhované riešenia.

(4) Dlhodobý nehmotný majetok, pri ktorom nevznikajú výdavky spojené s jeho obstaraním, a ktorý sa hneď uvádza do užívania, je možné účtovať priamo na príslušné účty účtovej skupiny 01 – Dlhodobý nehmotný majetok.

 

§ 22 Účtovanie obstarania dlhodobého hmotného majetku

 

(1) Na účte 042 – Obstaranie dlhodobého hmotného majetku sa účtuje obstarávaný dlhodobý hmotný majetok a jeho technické zhodnotenie do doby jeho uvedenia do používania vrátane výdavkov súvisiacich s jeho obstaraním na

a) prípravu a zabezpečenie výstavby, odvody za dočasné odňatie poľnohospodárskej pôdy poľnohospodárskej výrobe do doby uvedenia obstaraného majetku do používania, technickú rekultiváciu,
b) prieskumné a projektové práce vrátane viacerých navrhovaných riešení, umelecké diela tvoriace súčasť stavebných objektov, odvody za trvalé odňatie poľnohospodárskej pôdy poľnohospodárskej výrobe, odvody za dočasné odňatie poľnohospodárskej pôdy poľnohospodárskej výrobe na zriadenie staveniska, technické zhodnotenie, ) dopravné, montáž a clo,
c) zabezpečovacie a konzervačné práce, alebo udržiavacie a dekonzervačné práce, ak sa zastaví obstaranie majetku,
d) náhrady za nútené obmedzenie užívania nehnuteľnosti a náhrady majetkovej ujmy poskytované vlastníkovi nehnuteľnosti podľa osobitných predpisov ) a platby za ekologickú ujmu ) v súvislosti s výstavbou,
e) úhradu nákladov účelne vynaložených na pripojenie a zabezpečenie požadovaného príkonu alebo požadovanej dodávky plynu, tepla a vody, ako aj úhrada vlastníkovi rozvodného zariadenia za preložku rozvodného zariadenia, )
f) skúšky, ktorými zhotoviteľ preukazuje riadne vykonanie diela; ak pri skúškach vzniknú použiteľné výrobky alebo výkony, ktoré podľa zmluvy patria objednávateľovi, znížia sa o výnosy z týchto výrobkov alebo výkonov náklady na obstaranie dlhodobého hmotného majetku,
g) vyvolanú investíciu, ktorou sa rozumie obstaranie dlhodobého hmotného majetku alebo služby, ktoré nebude účtovná jednotka používať, ale ktoré jej vznikli podľa osobitného predpisu alebo zo zmluvy v súvislosti s obstaraním dlhodobého hmotného majetku.

(2) Na účte 042 – Obstaranie dlhodobého hmotného majetku sa neúčtujú náklady, ktoré nie sú súčasťou obstarávacej ceny dlhodobého hmotného majetku, ale sú súčasťou prevádzkových nákladov, a to:

a) úroky z úverov, ak podľa rozhodnutia účtovnej jednotky do času uvedenia do používania tohto majetku sa nerozhodne, že budú tvoriť súčasť obstarávacej ceny a kurzové rozdiely súvisiace s obstarávaním dlhodobého hmotného majetku,
b) penále, poplatky z omeškania a peňažné náhrady škôd súvisiace s obstarávaním dlhodobého hmotného majetku,
c) výdavky na prípravu zamestnancov pre budované prevádzky a zariadenia,
d) výdavky na vybavenie obstarávaného dlhodobého hmotného majetku zásobami,
e) výdavky súvisiace s prípravou a zabezpečením výstavby, ktoré vznikli po uvedení obstaraného dlhodobého hmotného majetku do používania,
f) výdavky na odstraňovanie čiastočného fyzického opotrebenia, alebo poškodenia dlhodobého hmotného majetku za účelom jeho uvedenia do predchádzajúceho alebo prevádzkyschopného stavu,
g) výdavky na spomaľovanie fyzického opotrebenia dlhodobého hmotného majetku, predchádzanie jeho následkom a odstraňovanie drobnejších závad,
h) dane súvisiace s obstaraním dlhodobého hmotného majetku, ktoré podľa osobitného predpisu ) nie sú súčasťou obstarávacej ceny,
i) náklady na biologickú rekultiváciu.

(3) Dlhodobý hmotný majetok, pri ktorom nevznikajú výdavky spojené s jeho nadobudnutím a ktorý sa hneď uvádza do používania, sa účtuje na príslušné účty účtovej skupiny 02 – Dlhodobý hmotný majetok – odpisovaný alebo 03 – Dlhodobý hmotný majetok – neodpisovaný.

 

§ 23 Odpisovanie dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku

 

(1) Dlhodobý nehmotný majetok a dlhodobý hmotný majetok sa odpisuje na základe odpisového plánu nepriamo prostredníctvom odpisov podľa § 28 zákona. Zostatková cena sa zisťuje pomocou oprávok k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku vytváraných podľa účtovných odpisov bez ohľadu na spôsob jeho nadobudnutia.

(2) Odpisy sa vypočítajú z ceny, ktorou je dlhodobý nehmotný majetok alebo dlhodobý hmotný majetok ocenený v účtovníctve podľa § 13 zákona. Tento majetok sa odpisuje len do výšky jeho ocenenia v účtovníctve. Spôsob zaokrúhlenia odpisov sa uvádza v odpisovom pláne.

(3) Sadzby účtovných odpisov sa určia podľa

a) času, počas ktorého je majetok použiteľný pre súčasnú činnosť alebo inak využiteľný pre činnosť účtovnej jednotky,
b) uskutočnených výkonov.

(4) Ak sa zmenia podmienky využívania dlhodobého majetku, prehodnotí sa odpisový plán a upraví sa zostatková doba odpisovania alebo sadzby odpisovania.

(5) Drobný dlhodobý nehmotný majetok a drobný dlhodobý hmotný majetok možno odpísať aj jednorazovo.

(6) Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku v podielovom spoluvlastníctve sa vykonávajú za každého spoluvlastníka z jeho spoluvlastníckeho podielu.

(7) Pri odpisovaní zvierat základného stáda a ťažných zvierat možno postupovať tak, že odpisy sa vyjadria podielom obstarávacej ceny zníženej o predpokladanú tržbu pri brakovaní a predpokladaného počtu rokov chovu základného stáda.

 

§ 24 Účtovanie dlhodobého finančného majetku

 

(1) O dlhodobom finančnom majetku sa účtuje na príslušných účtoch účtovej skupiny 06 – Dlhodobý finančný majetok, a to na účet

a) 061 – Podielové cenné papiere a podiely v obchodných spoločnostiach v ovládanej osobe,
b) 062 – Podielové cenné papiere a podiely v obchodných spoločnostiach s podstatným vplyvom,
c) 065 – Dlhové cenné papiere držané do splatnosti,
d) 066 – Pôžičky podnikom v skupine,
e) 067 – Ostatné pôžičky,
f) 069 – Ostatný dlhodobý finančný majetok.

(2) V priebehu obstarávania dlhodobého finančného majetku sa všetky zložky obstarávacej ceny účtujú na účte 043 – Obstaranie dlhodobého finančného majetku.

(3) Cenné papiere, ktoré vyjadrujú podiel na základnom imaní obchodnej spoločnosti sa účtujú na účtoch 061 – Podielové cenné papiere a podiely v obchodných spoločnostiach v ovládanej osobe alebo 062 – Podielové cenné papiere a podiely v obchodných spoločnostiach s podstatným vplyvom podľa podielu účtovnej jednotky na základnom imaní obchodnej spoločnosti alebo na hlasovacích právach v obchodnej spoločnosti.

(4) Na účte 065 – Dlhové cenné papiere držané do splatnosti sa účtujú cenné papiere držané do doby splatnosti dlhšej ako jeden rok.

(5) Na účte 067 – Ostatné pôžičky sa účtujú dlhodobé pôžičky poskytnuté iným účtovným jednotkám alebo fyzickým osobám.

(6) Na účte 069 – Ostatný dlhodobý finančný majetok sa účtujú najmä

a) podielové cenné papiere v obchodnej spoločnosti, v ktorej účtovná jednotka nemá podiel v ovládanej osobe ani nevykonáva podstatný vplyv,
b) umelecké diela, zbierky, predmety z drahých kovov a pozemky, ktoré sú obstarané za účelom dlhodobého uloženia voľných peňažných prostriedkov.

(7) Pri predaji dlhodobého finančného majetku, cenných papierov a podielov sa cena, o ktorej sa účtuje na príslušných účtoch účtovej skupiny 06 – Dlhodobý finančný majetok, účtuje na ťarchu účtu 553 – Predané cenné papiere.

(8) V účtovnej jednotke, ktorá je vkladateľom nepeňažného vkladu, sa účtujú jednotlivé zložky majetku, ktoré sú predmetom vkladu, ako vyradenie majetku v ocenení v účtovníctve so súvzťažným zápisom na ťarchu účtu 367 – Záväzky z upísaných nesplatených cenných papierov a vkladov. Hodnota nepeňažného vkladu započítaná na vklad spoločníka sa účtuje na príslušný účet účtovej skupiny 06 – Dlhodobý finančný majetok so súvzťažným zápisom v prospech účtu 367 – Záväzky z upísaných nesplatených cenných papierov a vkladov. Záporný rozdiel medzi hodnotou nepeňažného vkladu započítanou na vklad spoločníka a ocenením nepeňažného vkladu v účtovníctve sa účtuje na ťarchu účtu 549 – Iné ostatné náklady a v prospech účtu 367 – Záväzky z upísaných nesplatených cenných papierov a vkladov. Kladný rozdiel medzi hodnotou nepeňažného vkladu započítanou na vklad spoločníka a ocenením nepeňažného vkladu v účtovníctve sa účtuje v prospech účtu 649 – Iné ostatné výnosy a na ťarchu účtu 367 – Záväzky z upísaných nesplatených cenných papierov a vkladov.

 

§ 25 Účtovanie finančného prenájmu

(1) Na účely účtovania finančného prenájmu sa rozumie

a) finančným prenájmom obstaranie dlhodobého hmotného majetku na základe nájomnej zmluvy s dojednaným právom kúpy prenajatej veci za dohodnuté platby počas dohodnutej doby nájmu ) majetku,
b) dohodnutými platbami jednotlivé platby uhrádzané nájomcom prenajímateľovi počas dohodnutej doby finančného prenájmu; súčasťou dohodnutých platieb je aj kúpna cena, za ktorú na konci dohodnutej doby finančného prenájmu prechádza vlastnícke právo k prenajatému majetku z prenajímateľa na nájomcu,
c) istinou u nájomcu celková suma dohodnutých platieb znížená o nerealizované finančné náklady (nájomné), pričom suma istiny u nájomcu sa rovná sume istiny u prenajímateľa; nerealizovanými finančnými nákladmi (nájomným) sú budúce finančné náklady, ktoré sú u prenajímateľa nerealizovanými finančnými výnosmi.

(2) V deň prevzatia majetku nájomcom sa v účtovníctve nájomcu účtuje v prospech účtu 474 – Záväzky z nájmu a na ťarchu účtu príslušného účtu majetku v ocenení rovnajúcom sa istine u nájomcu. Náklady súvisiace s obstaraním predmetu finančného prenájmu sa účtujú na ťarchu účtu 042 – Obstaranie dlhodobého hmotného majetku so súvzťažným zápisom v prospech účtu 321 – Dodávatelia.

(3) V prospech účtu 474 – Záväzky z nájmu a na ťarchu príslušného účtu účtovej skupiny 01 – Dlhodobý nehmotný majetok, 02 – Dlhodobý hmotný majetok odpisovaný alebo 03 – Dlhodobý hmotný majetok neodpisovaný sa v deň prevzatia majetku účtujú aj záväzky za veci nadobudnuté nájomcom na základe finančného prenájmu v ocenení rovnajúcom sa sume budúcich platieb dohodnutých v nájomnej zmluve znížených o finančné náklady, ktoré súvisia s nájmom majetku.

(4) V deň splatnosti dohodnutých platieb sa v účtovníctve nájomcu účtuje splatný finančný náklad v prospech účtu 474 – Záväzky z nájmu so súvzťažným zápisom na ťarchu účtu 544 – Úroky.

(5) Ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, sa v účtovníctve nájomcu účtuje v prospech účtu 474 – Záväzky z nájmu finančný náklad pripadajúci na obdobie od posledného dňa splatnosti dohodnutých platieb do dňa, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, so súvzťažným zápisom na ťarchu účtu 544 – Úroky.

(6) V deň odovzdania majetku prenajímateľovi z dôvodu predčasného ukončenia finančného prenájmu sa v účtovníctve nájomcu účtuje takto:

a) zostatková cena majetku v prospech príslušného účtu účtovej skupiny 08 so súvzťažným zápisom na ťarchu účtu 551 – Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku alebo iného nákladového účtu podľa dôvodu predčasného ukončenia finančného prenájmu v súlade s § 26 ods. 3,
b) vyradenie majetku z účtovníctva nájomcu na ťarchu účtu účtovej skupiny 08 so súvzťažným zápisom v prospech príslušného účtu majetku.

(7) Finančné vysporiadanie nájomcu s prenajímateľom z dôvodu predčasného ukončenia finančného prenájmu sa v účtovníctve nájomcu účtuje v prospech účtu 379 – Iné záväzky so súvzťažným zápisom na ťarchu

a) účtu 474 – Záväzky z nájmu do výšky zostatku záväzku vzniknutého z finančného prenájmu, prípadne
b) účtu 549 – Iné ostatné náklady.

(8) Nárok na plnenie z finančného vysporiadania nájomcu s prenajímateľom z dôvodu predčasného ukončenia finančného prenájmu sa v účtovníctve nájomcu účtuje v prospech účtu 649 – Iné ostatné výnosy so súvzťažným zápisom na ťarchu

a) účtu 474 – Záväzky z nájmu, prípadne
b) účtu 378 – Iné pohľadávky.

§ 26 Účtovanie vyraďovania dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku

(1) Zostatková cena stavebného objektu alebo jeho časti, odstráneného v dôsledku zriadenia novej stavby, vrátane nákladov na odstránenie sa zahrnie do nákladov na stavbu.

(2) Pri čiastočnej likvidácii jednotlivého dlhodobého hmotného majetku trvalým vyradením veci, bez toho aby sa majetok znehodnotil alebo stratil spôsobilosť užívania a vyradená vec bola súčasťou ocenenia majetku a po vyradení má povahu samostatnej hnuteľnej veci, sa ocenenie majetku zníži o obstarávaciu cenu vyradenej veci. Miera odpisovania vyradenej veci je totožná s mierou odpisovania pôvodného majetku. Podobne sa postupuje pri dlhodobom nehmotnom majetku.

(3) Zostatková cena dlhodobého hmotného majetku a dlhodobého nehmotného majetku, ktorý nie je úplne odpísaný, sa účtuje na ťarchu účtov

a) 551 – Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku pri likvidácii,
b) 552 – Zostatková cena predaného dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku pri predaji,
c) 548 – Manká a škody pri manku alebo škode,
d) 546 – Dary pri darovaní.

(4) V účtovnej jednotke, ktorou je verejná vysoká škola, sa účtuje súčasne tvorba fondu reprodukcie podľa osobitného predpisu23) na ťarchu účtu 411– Základné imanie a v prospech účtu 413 – Fond reprodukcie.

(5) V deň rozhodnutia o zrušení prác súvisiacich s obstaraním dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku sa výdavky zaúčtované na účte 041 – Obstaranie dlhodobého nehmotného majetku alebo 042 – Obstaranie dlhodobého hmotného majetku jednorazovo odpíšu na ťarchu účtu 548 – Manká a škody, ak ide o škodu a v ostatných prípadoch na ťarchu účtu 549 – Iné ostatné náklady.

(6) Vyradenie bezodplatne nadobudnutého dlhodobého hmotného majetku neodpisovaného, ktorým sú pozemky, umelecké diela a zbierky, sa účtuje na ťarchu účtu 411 – Základné imanie a v prospech príslušného účtu účtovej skupiny 03 – Dlhodobý hmotný majetok neodpisovaný.

§ 27

(1) Dlhodobý nehmotný majetok vytvorený vlastným vývojom alebo v priebehu jeho vývoja sa účtuje na účte 012 – Nehmotné výsledky z vývojovej a obdobnej činnosti, ak sa dá preukázať

a) možnosť jeho technického dokončenia tak, že ho bude možné používať alebo predať,
b) zámer jeho dokončenia, používania alebo predaja,
c) používanie alebo predaj takéhoto majetku,
d) spôsob vytvárania budúcich ekonomických úžitkov a existenciu trhu pre výstupy dlhodobého nehmotného majetku alebo pre dlhodobý nehmotný majetok sám o sebe,
e) dostupnosť zodpovedajúcich technických zdrojov, finančných zdrojov a ostatných zdrojov pre dokončenie jeho vývoja, jeho použitie alebo predaj,
f) spoľahlivé ocenenie nákladov súvisiacich s jeho obstaraním v priebehu vývoja.

(2) Na účte 012 – Nehmotné výsledky z vývojovej a obdobnej činnosti sa účtuje o vývoji, ak ide o aplikáciu zistení výskumu alebo iných znalostí na plánovanie alebo návrh výroby nových alebo významne zlepšených materiálov, zariadení, výrobkov, procesov, systémov alebo služieb pred začatím ich sériovej výroby alebo používania. Ako vývoj sa účtuje najmä

a) výtvarné riešenie výrobku (dizajn),
b) zhotovenie a testovanie prototypov a modelov,
c) zhotovenie nástrojov, šablón, foriem a čipov využívaním novej technológie,
d) skúšobná prevádzka, ktorá nie je v etape ekonomickej realizovateľnosti výroby,
e) vytvorenie a overenie vybranej alternatívy pre nové alebo zlepšené materiály, zariadenia, výrobky, procesy, systémy alebo služby.

(3) Náklady na vývoj sa aktivujú, ak ich suma neprevýši sumu, u ktorej je pravdepodobné, že sa získa z budúcich ekonomických úžitkov po odpočítaní ďalších nákladov vývoja, predaja a administratívnych nákladov, ktoré súvisia priamo s marketingom výrobkov alebo procesov. Ak nie je možné preukázať aktivovanie nákladov na vývoj podľa odseku 1, účtujú sa do nákladov v účtovných obdobiach, v ktorých vznikli.

(4) Výsledky vývojových prác sa účtujú ako náklady na vývoj, ak sú

a) kúpené samostatne a nie sú súčasťou dodávky iného dlhodobého majetku a jeho ocenenia,
b) vytvorené vlastnou činnosťou na účel obchodovania s nimi,
c) vytvorené vlastnou činnosťou pre potreby účtovnej jednotky.

(5) Na účtoch dlhodobého nehmotného majetku sa neúčtujú náklady na výskum, ktorým je pôvodné a plánované zisťovanie vykonávané s cieľom získať nové vedecké poznatky alebo technické poznatky. Náklady na výskum sa účtujú do nákladov v účtovných obdobiach, v ktorých vznikli. Nákladmi na výskum sú najmä náklady na

a) činnosti zamerané na získanie nových poznatkov,
b) skúmanie, zhodnotenie a konečný výber aplikácií zo záverov výskumu alebo iných poznatkov,
c) hľadanie alternatívnych materiálov, zariadení, výrobkov, procesov, systémov alebo služieb,
d) tvorbu, dizajn, hodnotenie a konečný výber možných alternatív nových alebo zlepšených materiálov, zariadení, výrobkov, procesov, systémov alebo služieb.

(6) Softvér a elektronické licencie, ktoré súvisia s používaním softvéru, sa účtujú na účte 013 – Softvér bez ohľadu na to, či tento softvér a elektronické licencie sú alebo nie sú predmetom autorských práv, ak sú

a) kúpené samostatne a nie sú súčasťou dodávky hardvéru a jeho ocenenia,
b) vytvorené vlastnou činnosťou na účel obchodovania s nimi alebo použitia pre potreby v účtovnej jednotke, ak nejde o softvér na zákazku alebo o súčasť dodávky hardvéru.

(7) Na účte 014 – Oceniteľné práva sa účtujú napríklad výrobno-technické poznatky (no-how), licencie, okrem licencií uvedených v odseku 6, užívacie práva, právo prechodu cez pozemok, vydavateľské práva, vydavateľské tituly, autorské práva, dovozné kvóty a vývozné kvóty, obchodné značky, ochranné známky, receptúry, predmety priemyselných práv a iné výsledky tvorivej duševnej činnosti, ak sa obstarali za odplatu, napríklad kúpou, výmenou alebo nepeňažným vkladom.

(8) Na účte 019 – Ostatný dlhodobý nehmotný majetok sa účtuje dlhodobý nehmotný majetok, ktorý nie je možné účtovať podľa odsekov 1, 2, 3, 6 a 7.

(9) Náklady na školenia a semináre, marketingové a podobné štúdie, prieskum trhu, poradenstvo, odborné posudky, získanie certifikátov a noriem, napríklad ISO normy, na reklamu, uvedenie výrobkov na trh, reštrukturalizáciu, reorganizáciu a rozšírenie činnosti účtovnej jednotky alebo jej časti, ako aj ostatné náklady podobného charakteru, sa neúčtujú ako dlhodobý nehmotný majetok, ale sa účtujú ako náklady na činnosť.

§ 28

(1) Dlhodobý hmotný majetok sa účtuje na príslušný účet účtových skupín 02 a 03, a to na účet:

a) 021 – Stavby,
b) 022 – Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí,
c) 023 – Dopravné prostriedky,
d) 025 – Pestovateľské celky trvalých porastov,
e) 026 – Základné stádo a ťažné zvieratá,
f) 028 – Drobný dlhodobý hmotný majetok,
g) 029 – Ostatný dlhodobý hmotný majetok,
h) 031 – Pozemky,
i) 032 – Umelecké diela a zbierky.

(2) Na účte 026 – Základné stádo a ťažné zvieratá sa účtujú bez ohľadu na obstarávaciu cenu dospelé plemenné a chovné zvieratá na účel hospodárskeho využitia. Dospelosť zvierat na účely ich zaradenia do dlhodobého hmotného majetku je stanovená zootechnickými zásadami ako je veková hranica a spôsobilosť reprodukcie, napríklad spôsobilosť na rozmnožovanie vlastného druhu. Hospodárskym využitím sa rozumie najmä narodenie mláďat, produkcia mlieka, vlny, využitie ťažnej sily zvieraťa alebo jeho komerčné využitie. Na tomto účte sa môžu účtovať aj zvieratá základného stáda a ostatných hospodársky využívaných chovov napríklad muflónov, danielov, jeleňov, pštrosov, ak ich využiteľnosť v chove je dlhšia ako štyri roky.

(3) Ocenenie dospelých zvierat obstaraných z vlastného chovu preradených zo zásob do dlhodobého hmotného majetku sa zvýši napríklad o náklady spojené s preradením, externé náklady na veterinárnu kontrolu a dopravu zvierat na iné miesto ustajnenia.

(4) Obstaranie ložísk nerastných surovín sa zaúčtuje na účet 031 – Pozemky, pričom ocenenie pozemku je vrátane ceny ložiska nerastných surovín. Obstarávacia cena pozemku sa znižuje postupne nepriamo formou opravnej položky o hodnotu vyťažených surovín. Po vyťažení ložiska a jeho rekultivácii sa zaúčtovaná opravná položka zníži o výdavky na rekultiváciu, maximálne však do výšky zaúčtovanej opravnej položky.

(5) Do obstarávacej ceny pozemku sa zahrnie hodnota kúpeného lesa, ak sa kúpil za účelom jeho pestovania. Obstarávacia cena kúpeného pozemku vysadeného stromami alebo kríkmi, ktoré nie sú pestovateľským celkom trvalých porastov, je cena vrátane výsadby.

(6) Na účte 032 – Umelecké diela a zbierky sa účtuje o umeleckých dielach a predmetoch obstarávaných za účelom výzdoby a doplnenia interiérov, ktoré možno oceniť podľa osobitných predpisov a nie sú súčasťou stavebných objektov, bez ohľadu na výšku obstarávacej ceny. Na tomto účte sa účtujú aj predmety z drahých kovov, ak nie sú obstarávané za účelom dlhodobého uloženia voľných peňažných prostriedkov.

(7) Ako umelecké dielo sa neúčtuje, s výnimkou odseku 6 a vkladu do nadačného imania,

a) predmet kultúrnej hodnoty podľa osobitného predpisu, )
b) historický knižničný dokument a historický knižničný fond podľa osobitného predpisu, )
c) pamiatkový fond podľa osobitného predpisu, )
d) literárne dielo, vedecké dielo a umelecké dielo podľa osobitného predpisu, )

(8) Na evidenciu predmetov uvedených v odseku 7 sa vzťahujú osobitné predpisy. )

§ 29 Účtovanie technického zhodnotenia majetku odpisovaného nájomcom

(1) Technické zhodnotenie prenajatého dlhodobého hmotného majetku odpisované nájomcom sa účtuje na účte, na ktorom by sa tento majetok účtoval, ak by bol nájomca jeho vlastníkom.

(2) Technické zhodnotenie vykonané na prenajatom majetku a odpisované nájomcom sa odpíše v priebehu nájmu.

(3) Zostatková cena technického zhodnotenia majetku pri predčasnom skončení nájmu sa účtuje takto:

a) v účtovníctve nájomcu do nákladov na ťarchu účtu 551 – Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku,
b) v účtovníctve nájomcu ako o predaji dlhodobého hmotného majetku, ak sa nájomca s prenajímateľom dohodnú o odplatnom prevode technického zhodnotenia majetku.

(4) Náklady, ktorými nájomca podľa zmluvy uvádza po skončení nájmu prenajatú vec do pôvodného stavu, sa jednorazovo odpíšu na ťarchu nákladov 549 – Iné ostatné náklady.

ZANECHAŤ ODPOVEĎ

Zadajte svoj komentár!
Zadajte svoje meno tu