Postupy účtovania pre neziskový sektor – podvojné účtovníctvo V.

0
496
Peniaze a bankové účty
Peniaze a bankové účty

ÚČTOVÁ TRIEDA 2 – FINANČNÉ ÚČTY


§ 33

(1) Likvidný majetok, ktorý je bezprostredne obchodovateľný, ktorého predpokladaná držba, dohodnutá splatnosť alebo zostatková doba splatnosti je najviac jeden rok, sa účtuje v účtovej triede 2 – Finančné účty.

(2) Na účtoch účtovej skupiny 21 sa účtuje stav a pohyb hotovostí na základe účtovných dokladov.

(3) Na účtoch účtovej skupiny 22 sa účtuje stav a pohyb peňažných prostriedkov účtovnej jednotky v banke alebo pobočke zahraničnej banky (ďalej len „banka“) alebo v Štátnej pokladnici. Analytické účty sa vedú podľa účtovnou jednotkou otvorených účtov v banke alebo v Štátnej pokladnici. Na účtoch účtovej skupiny 22 sa účtuje na základe oznámenia banky alebo Štátnej pokladnice o pohyboch na jednotlivých účtoch v banke alebo v Štátnej pokladnici.

(4) Na účtoch účtovej skupiny 23 sa účtujú krátkodobé bankové úvery poskytnuté najdlhšie na dobu jedného roka najmä preklenovacie úvery, ak sa neúčtovali v rámci bežného účtu, krátkodobé úvery poskytnuté na základe eskontovaných zmeniek, postúpených hypotekárnych záložných listov. Analytické účty sa vedú podľa jednotlivých účtovnou jednotkou otvorených účtov bankových úverov.

(5) Na účty účtovej skupiny 24 sa účtujú záväzky z krátkodobých finančných výpomocí, ktoré poskytli účtovnej jednotke iné osoby ako banky. Ďalej sa v tejto účtovej skupine účtujú poskytnuté peňažné prostriedky na základe účtovnou jednotkou vystavených krátkodobých dlhopisov.

(6) Na účtoch účtovej skupiny 25 – Krátkodobý finančný majetok sa účtuje časť finančného majetku, u ktorého je predpokladaná držba najviac jeden rok odo dňa uskutočnenia účtovného prípadu.

(7) Účtová skupina 26 – Prevody medzi finančnými účtami sa používa na preklenutie časového nesúladu medzi vkladmi alebo výbermi peňazí a iných hotovostí a prijatím príslušných bankových výpisov účtovnou jednotkou. Obdobne sa tu účtujú prostriedky vedené na hotovostnom účte v banke pre klientov Štátnej pokladnice, platby uskutočňované platobnými kartami vydanými k hotovostnému účtu v banke pre klientov Štátnej pokladnice a účtovné prípady, pri ktorých dochádza k časovému nesúladu pri prevodoch medzi účtami účtovnej jednotky v bankách a v Štátnej pokladnici. Na účtoch účtovej skupiny 26 sa vklady alebo výbery peňazí a iných hotovostí účtujú podľa pokladničných dokladov alebo výpisov z účtov v bankách a účtov úverov.

(8) Na účte účtovej skupiny 29 – Opravné položky ku krátkodobému finančnému majetku sa účtujú opravné položky ku krátkodobému finančnému majetku, o ktorom sa účtuje na účtoch účtovej skupiny 25.

§ 34

(1) Na účte 211 – Pokladnica sa účtuje stav a pohyb peňazí v hotovosti vrátane výplat vo výplatných vreckách a depozít, ak sa v deň výplaty neodovzdali príjemcom, šekov prijatých namiesto hotových peňazí a poukážok na zúčtovanie, napríklad poukážky na odber tovaru a služieb. Na účely účtovania sa stav peňazí v pokladnici nenahrádza potvrdenkami alebo úpismi.

(2) Na účte 213 – Ceniny sa účtuje stav a pohyb cenín, napríklad poštové známky, diaľničné nálepky, kolky, telefónne a ostatné karty, ak majú hodnotu pred ich vydaním, z ktorej sa bude môcť čerpať po ich vydaní do užívania. Ako ceniny sa účtujú me zakúpené stravné lístky do prevádzkární verejného stravovania. Ceniny zverené zamestnancom a členom orgánov sa účtujú ako pohľadávky vočme zamestnancom, alebo na účte 378 – Iné pohľadávky. Ak má účtovná jednotka vnútorný predpis na druhy cenín, ktoré sa pri zakúpení účtujú priamo do spotreby, s výnimkou kariet a stravných lístkov, možno tieto ceniny účtovať priamo ako prevádzkový náklad.

(3) Na účte 221 – Bankové účty sa účtuje stav a pohyb peňažných prostriedkov účtovnej jednotky v bankách. Bankové účty majú spravidla aktívny zostatok. Na účte 221 – Bankové účty sa účtuje aj vtedy, ak má po dohode s bankou príslušný účet v banke pasívny zostatok, napríklad kontokorentný účet. V súvahe sa pasívny zostatok vykazuje ako poskytnutý krátkodobý bankový úver.

(4) Na účte 231 – Krátkodobé bankové úvery sa účtujú úvery poskytnuté bankou s dobou splatnosti do jedného roku so súvzťažným zápisom na ťarchu príslušného bankového účtu, ktorého sa prijatý úver týka. Ak uhradí banka platobný doklad dodávateľa priamo z bankového úveru, účtuje sa poskytnutý úver vo výške vykonanej úhrady v prospech príslušného bankového úveru so súvzťažným zápisom na ťarchu príslušného účtu záväzku účtovej triedy 3 – Zúčtovacie vzťahy. Pri účtovaní účtovného prípadu, ktorým je úhrada kreditnou kartou, sa účtuje v prospech účtu 231 – Krátkodobé bankové úvery so súvzťažným zápisom na ťarchu vecne príslušného účtu majetku alebo nákladov.

(5) Na účte 232 – Eskontné úvery sa účtujú úvery poskytnuté bankou na eskontované zmenky alebo iné cenné papiere, ktoré do času ich splatnosti prevzala banka na inkaso. Po obdržaní avíza od banky o úhrade zmenky alebo iného cenného papiera dlžníkom sa účtuje úhrada úveru na ťarchu účtu 232 so súvzťažným zápisom v prospech účtu 313 – Pohľadávky za eskontované cenné papiere. Na ťarchu účtu 232 sa účtuje aj vrátenie neuhradenej zmenky alebo iného cenného papiera bankou, a to so súvzťažným zápisom v prospech účtu 221 – Bankové účty.

(6) Na účte 241 – Krátkodobé dlhopisy emitované účtovnou jednotkou sa účtujú krátkodobé dlhopisy, ktoré majú dobu splatnosti do jedného roka.

(7) Na účte 249 – Ostatné krátkodobé finančné výpomoci sa účtujú prijaté krátkodobé výpomoci alebo pôžmečky, ktoré poskytli účtovnej jednotke iné osoby ako banky.

(8) Na účte 251 – Majetkové cenné papiere na obchodovanie sa účtuje obstaranie a úbytok cenných papierov na obchodovanie podľa § 15. Analytické účty sa vedú podľa jednotlivých druhov cenných papierov, emitentov a meny.

(9) Na účte 253 – Dlhové cenné papiere na obchodovanie sa účtuje obstaranie a úbytok cenných papierov, s ktorými má účtovná jednotka zámer obchodovať na verejnom trhu. Analytické účty sa vedú podľa jednotlivých druhov cenných papierov, emitentov a meny.

(10) Na účte 255 – Vlastné dlhopisy sa účtujú vlastné dlhopisy emitované účtovnou jednotkou v majetku podľa osobitného predpisu.

(11) Na účte 256 – Dlhové cenné papiere so splatnosťou do jedného roka držané do splatnosti sa účtuje podľa § 15.

(12) Na účte 257 – Ostatné realizovateľné cenné papiere sa účtujú ostatné krátkodobé cenné papiere, s ktorými sa neobchoduje na tuzemskej burze, zahraničnej burze alebo inom verejnom trhu.

(13) Na účte 259 – Obstaranie krátkodobého finančného majetku sa účtujú všetky zložky obstarávacej ceny krátkodobého finančného majetku v priebehu jeho obstarávania.

(14) Na účte 261 – Peniaze na ceste sa účtujú vklady a výbery peňazí v hotovosti a prevody medzi účtami v bankách.

ZANECHAŤ ODPOVEĎ

Zadajte svoj komentár!
Zadajte svoje meno tu