Postupy účtovania pre neziskový sektor – podvojné účtovníctvo VI.

0
564
Zásoby
Zásoby

ÚČTOVÁ TRIEDA 1 – ZÁSOBY

§ 30 Podrobnosti o postupoch účtovania pri oceňovaní zásob

(1) Zásoby sa oceňujú podľa § 25 a 26 zákona.

(2) Úbytok zásob rovnakého druhu sa účtuje v ocenení cenou zistenou váženým aritmetickým priemerom z obstarávacích cien alebo vlastných nákladov alebo spôsobom, keď prvá cena na ocenenie prírastku zásob sa použije ako prvá cena na ocenenie úbytku zásob. Vážený aritmetický priemer sa počíta najmenej raz za mesiac.

(3) Obstarávaciu cenu zásob je možné na analytických účtoch rozdeliť na cenu, za ktorú sa majetok obstaral a náklady súvisiace s obstaraním alebo na vopred určenú cenu, za ktorú sa majetok obstará a odchýlku od skutočnej ceny, za ktorú sa majetok obstará a náklady súvisiace s obstaraním. Pri vyskladnení zásob sa tieto náklady alebo odchýlky rozpúšťajú spôsobom uvedeným vo vnútornom predpise účtovnej jednotky.

(4) Z vnútropodnikových služieb súvisiacich s obstaraním zásob nákupom a so spracovaním zásob, sa do obstarávacej ceny aktivuje len prepravné a vlastné náklady na spracovanie materiálu.

(5) Nevyfakturované dodávky sa účtujú v ocenení podľa uzavretej zmluvy, dodacieho listu alebo podľa § 27 ods. 7 zákona.

(6) Zásoby nadobudnuté bezodplatne a prebytky zásob, odpad a zvyškové produkty sa účtujú v ocenení reálnou hodnotou podľa § 27 ods. 2 zákona.

(7) Zásoby vytvorené vlastnou činnosťou sa účtujú v ocenení vlastnými nákladmi, ktoré sa ocenia v skutočnej výške alebo vo výške vlastných nákladov podľa operatívnych kalkulácií. Takto určené náklady sú náklady určené v konkrétnych technických, technologických, ekonomických a organizačných podmienkach určených technickou prípravou výroby na uskutočňovanie výkonov.

(8) Zásoby nadobudnuté zámenou sa účtujú ako kúpa zásob v reálnej hodnote a odovzdávané zásoby ako predaj zásob v účtovnej hodnote. Účtovná hodnota zásob, ktoré účtovná jednotka pri zámene odovzdáva, sa účtuje na ťarchu vecne príslušného nákladového účtu, na ktorom sa účtuje úbytok zásob. Následne sa účtuje vzájomné započítanie pohľadávky a záväzku v nadväznosti na hodnoty zásob. Rozdiel medzi reálnou hodnotou nadobudnutých zásob a účtovnou hodnotou odovzdávaných zásob sa účtuje na účte 554 – Predaný materiál alebo na účte 654 – Tržby z predaja materiálu.

(9) Ak má účtovná jednotka vnútorný predpis na prirodzené úbytky zásob pre príslušné účtovné obdobie, účtujú sa úbytky zásob do výšky noriem prirodzených úbytkov do spotreby. Ak má účtovná jednotka vnútorný predpis o druhoch materiálu účtovaných priamo do spotreby, účtuje sa takýto materiál do spotreby, bez jeho účtovania na sklad.

(10) Súčasťou ocenenia zásob sú zľavy z ceny. Zľava z ceny poskytnutá k už predaným alebo spotrebovaným zásobám sa účtuje ako zníženie nákladov na predané alebo spotrebované zásoby.

(11) O hnuteľných veciach s dobou použiteľnosti najviac jeden rok sa účtuje bez ohľadu na obstarávaciu cenu ako o zásobách.

(12) Ak sa pri inventarizácii zistí, že úžitková hodnota zásob nezodpovedá ich oceneniu v účtovníctve, prírastky hodnoty sa neúčtujú a úbytky hodnoty sú predmetom analýzy, a ak nie je zníženie hodnoty definitívne, vytvára sa opravná položka. Ak obstarávacia cena alebo vlastné náklady zásob sú vyššie ako budú ekonomické úžitky z ich predaja alebo použitia pre vlastné potreby účtovnej jednotky, napríklad v dôsledku nepotrebnosti, nadbytočnosti, poklesu ich predajnej ceny alebo v dôsledku toho, že sa zvýšili náklady potrebné na ich dokončenie, vytvára sa opravná položka k týmto zásobám vo výške rozdielu medzi ich ocenením v účtovníctve a ich čistou realizačnou hodnotou. Čistou realizačnou hodnotou sa rozumie predpokladaná predajná cena znížená o predpokladané náklady na ich dokončenie a o predpokladané náklady súvisiace s ich predajom. Ocenenie zásob po zohľadnení zníženia ich hodnoty nie je vyššie ako predpokladaná suma, ktorá by sa dosiahla ich predajom alebo ich použitím pre vlastné potreby účtovnej jednotky. K surovinám a k pomocným látkam sa opravná položka vytvára, ak je pravdepodobné, že hotové výrobky, na výrobu ktorých budú tieto suroviny a pomocné látky použité, sa predajú so stratou. Pri definitívnom znížení hodnoty sa účtuje na ťarchu účtov účtovej skupiny 50 – Spotrebované nákupy a 61 – Zmena stavu zásob vlastnej výroby, alebo ak ide o škodu na účte 548 – Manká a škody.

§ 31 Účtovanie zásob

(1) V účtovej triede 1 – Zásoby sa účtuje materiál, nedokončená výroba, polotovary vlastnej výroby, výrobky, zvieratá a tovar.

(2) Na účtoch účtovej skupiny 11 – Materiál sa účtuje materiál, ktorý zahŕňa suroviny, pomocné látky, prevádzkové látky, náhradné dielce, obaly a drobný dlhodobý hmotný majetok do doby jeho uvedenia do používania, pričom ako

a) suroviny sa účtujú veci, ktoré pri výrobnom procese prechádzajú úplne alebo sčasti do výrobku a tvoria jeho podstatu,
b) pomocné látky sa účtujú veci, ktoré prechádzajú priamo do výrobku, netvoria však jeho podstatu, napríklad lak na výrobky,
c) prevádzkové látky sa účtujú veci, ktoré sú potrebné na prevádzku účtovnej jednotky ako celku, napríklad mazadlá, palivo, čistiace prostriedky,
d) náhradné dielce sa účtujú predmety určené na uvedenie dlhodobého hmotného majetku do pôvodného stavu alebo prevádzkyschopného stavu,
e) obaly sa účtujú veci, ktoré slúžia na ochranu a dopravu nakúpeného materiálu, tovaru a vlastných výrobkov; ak sa nevratné obaly dodávajú zákazníkovi alebo odovzdávajú vo vnútri účtovnej jednotky spolu s dodaným obsahom, sa účtujú ako obaly.

(3) Na účtoch účtovej skupiny 12 – Zásoby vlastnej výroby sa účtujú nedokončená výroba, polotovary vlastnej výroby, výrobky a zvieratá, pričom ako

a) nedokončená výroba sa účtujú produkty, ktoré už prešli jedným alebo niekoľkými výrobnými stupňami a nie sú už materiálom, ale nie sú ani hotovými výrobkami,
b) polotovar vlastnej výroby sa účtuje oddelene evidovaný produkt, ktorý ešte neprešiel všetkými výrobnými stupňami a v ďalšom výrobnom procese sa dokončí alebo skompletizuje do finálneho výrobku,
c) výrobok sa účtuje predmet vlastnej výroby určený na realizáciu mimo účtovnej jednotky,
d) zásoby zvierat sa účtujú mladé chovné zvieratá, zvieratá vo výkrme, ryby, kožušinové zvieratá, včelstvá, kŕdle sliepok, kačíc, moriek, perličiek a husí na výkrm, psy a podobne.

(4) Na účtoch účtovej skupiny 13 – Tovar sa účtuje všetko, čo účtovná jednotka obstaráva za účelom predaja, vrátane pozemkov, budov a stavieb, ktoré účtovná jednotka obstaráva za účelom predaja v nezmenenej podobe a sama ich nepoužíva, neprenajíma a nevykonáva na nich technické zhodnotenie. Na týchto účtoch sa účtuje tiež dlhodobý majetok alebo jeho technické zhodnotenie obstarané s cieľom jeho darovania a bezodplatne prevzatý dlhodobý majetok, ktorý bol určený darcom na jeho ďalšie darovanie. V účtovnej jednotke, ktorá používa spôsob B účtovania zásob, sa účtuje o takomto bezodplatne prevzatom dlhodobom majetku na účte 546 – Dary.

(5) Účtovanie obstarania a úbytku zásob sa môže vykonávať spôsobom A alebo spôsobom B. Spôsob A účtovania zásob môžu uplatniť všetky účtovné jednotky, pre ktoré platí toto opatrenie. Spôsob B účtovania zásob môžu uplatniť účtovné jednotky, ktoré nie sú v likvidácii alebo v konkurze.

(6) Spôsobom A sa účtujú nákupy zásob od iných subjektov takto:

a) v priebehu účtovného obdobia sa zložky obstarávacej ceny nakupovaných zásob účtujú na ťarchu účtu 111 – Obstaranie materiálu alebo 131 – Obstaranie tovaru so súvzťažným zápisom na príslušných účtoch zúčtovacích vzťahov alebo na finančných účtoch; nákup materiálu sa môže účtovať priamo na účet 112 – Materiál na sklade; vnútroorganizačné služby, ktoré súvisia s prepravou dodávok zásob, sa aktivujú; aktivácia materiálu a služieb sa účtuje v prospech účtov účtovej skupiny 62 – Aktivácia a na ťarchu príslušných účtov zásob,
b) prevzatie materiálu a tovaru na sklad sa účtuje v obstarávacích cenách pri nákupoch alebo vo vlastných nákladoch pri zásobách vlastnej výroby na ťarchu účtu 112 – Materiál na sklade alebo 132 – Tovar na sklade a v prospech účtu 111 – Obstaranie materiálu alebo 131 – Obstaranie tovaru,
c) spotreba materiálu sa účtuje na ťarchu účtu 501 – Spotreba materiálu alebo pri predaji materiálu na ťarchu účtu 554 – Predaný materiál, pričom hodnota predaného tovaru sa účtuje na ťarchu účtu 504 – Predaný tovar,
d) pri uzavieraní účtovných kníh sa manko na zásobách účtuje na ťarchu účtu 548 – Manká a škody; úbytok zásob do výšky noriem prirodzených úbytkov sa účtuje na ťarchu účtu 501 – Spotreba materiálu; prebytok zásob sa účtuje v prospech účtu 649 – Iné ostatné výnosy alebo v prospech účtov účtovej skupiny 50 – Spotrebované nákupy, ak je dokázaný vzniknutý prebytok chybným účtovaním do nákladov v tom istom účtovnom období.

(7) Spôsobom A sa účtujú zásoby vlastnej výroby takto:

a) v priebehu účtovného obdobia sa prírastky zásob ocenené vlastnými nákladmi účtujú na ťarchu príslušného účtu účtovej skupiny 12 – Zásoby vlastnej výroby so súvzťažným zápisom v prospech účtov účtovej skupiny 61 – Zmena stavu vlastnej výroby,
b) vyskladnenie zásob sa účtuje na ťarchu účtov účtovej skupiny 61 – Zmena stavu vlastnej výroby a v prospech príslušných účtov účtovej skupiny 12 – Zásoby vlastnej výroby,
c) pri uzavieraní účtovných kníh sa manko na zásobách účtuje na ťarchu 548 – Manká a škody; úbytok zásob do výšky noriem prirodzených úbytkov sa účtuje na ťarchu účtu účtovej skupiny 61 – Zmena stavu vlastnej výroby; prebytok zásob sa účtuje v prospech účtov účtových skupín 61 – Zmena stavu vlastnej výroby.

(8) Spôsobom B sa účtujú nákupy zásob od iných subjektov takto:

a) v priebehu účtovného obdobia sa zložky obstarávacej ceny nakupovaných zásob účtujú na ťarchu účtov účtovnej skupiny 50 – Spotrebované nákupy so súvzťažným zápisom na príslušných účtoch zúčtovacích vzťahov alebo na finančných účtoch; vnútroorganizačné služby, ktoré súvisia s prepravou dodávok zásob a vlastné náklady na spracovanie materiálu sa aktivujú; aktivácia materiálu, služieb a tovaru sa účtuje na ťarchu účtov účtovej skupiny 50 – Spotrebované nákupy súvzťažne s príslušným účtom účtovej skupiny 62 – Aktivácia,
b) pri uzavieraní účtovných kníh sa začiatočné stavy účtov 112 – Materiál na sklade a 132 – Tovar na sklade účtujú na ťarchu účtu 501 – Spotreba materiálu a 504 – Predaný tovar; stav zásob podľa skladovej evidencie sa účtuje pri materiáli na ťarchu účtu 112 – Materiál na sklade súvzťažne s účtom 501 – Spotreba materiálu a pri tovare na ťarchu účtu 132 – Tovar na sklade a v prospech účtu 504 – Predaný tovar; manko na zásobách sa účtuje na ťarchu účtu 548 – Manká a škody a v prospech príslušného účtu zásob; prebytok zásob sa účtuje v prospech účtu 649 – Iné ostatné výnosy, alebo v prospech účtu účtovej skupiny 50 – Spotrebované nákupy a na ťarchu príslušného účtu zásob.

(9) Spôsobom B sa účtujú zásoby vlastnej výroby takto:

a) v priebehu účtovného obdobia sa na účtoch v účtovej skupine 12 – Zásoby vlastnej výroby neúčtuje a vynaložené náklady na výrobu sa účtujú na príslušných účtoch účtovej triedy 5 – Náklady,
b) pri uzavieraní účtovných kníh sa začiatočné stavy zásob účtované na príslušných účtoch účtovej skupiny 12 – Zásoby vlastnej výroby účtujú na ťarchu účtov účtovej skupiny 61 – Zmena stavu vlastnej výroby; stav zásob zistený podľa inventarizácie sa účtuje na ťarchu príslušných účtov účtovej skupiny 12 – Zásoby vlastnej výroby a v prospech účtov účtovej skupiny 61 – Zmena stavu vlastnej výroby; manko sa účtuje na ťarchu účtu 548 – Manká a škody; prebytok zásob sa účtuje v prospech príslušných účtov účtovej skupiny 61 – Zmena stavu vlastnej výroby.

(10) Ak sa použije spôsob B účtovania zásob, vedie sa skladová evidencia tak, aby bolo možné zistiť a preukázať stav zásob a zložky obstarávacej ceny zásob v priebehu účtovného obdobia, napríklad na skladových kartách a v dátových súboroch počítača.

(11) Pri uzavieraní účtovných kníh sa pri spôsobe A aj B účtovania zásob, účtujú zásoby na ceste na ťarchu účtu 119 – Materiál na ceste alebo 139 – Tovar na ceste. Nevyfakturované dodávky, pri ktorých nie je možné určmeť presnú sumu, sa účtujú v prospech účtu 323 – Krátkodobé rezervy alebo účtu 459 – Ostatné rezervy.

(12) Renovácia náhradných dielcov a úprava zásob vykonávaná vo vlastnej réžii sa účtuje ako aktivácia a náklady na renováciu a úpravu sú zložkou ocenenia náhradných dielcov a zásob na sklade.

(13) Ak sa použije spôsob A účtovania zásob, možno nákupy materiálu účtovať priamo na účet 112 – Materiál na sklade, nákupy zvierat na účet 124 – Zvieratá a nákupy tovaru na účet 132 – Tovar na sklade.

(14) Zásoby odovzdané na spracovanie inej účtovnej jednotke, do konsignačných skladov alebo požmečané mimo účtovnú jednotku sa vedú v analytickej evidencii s uvedením miesta ich uloženia.

(15) O účtovanú cenu za spracovanie materiálu alebo o vlastné náklady na spracovanie materiálu vykonané vlastnou činnosťou sa zvyšuje ocenenie zásob na sklade.

(16) Zásoby prevzaté účtovnou jednotkou na spracovanie, vypožmečané, dodané organizácii omylom a konsignačný tovar sa vedie v podsúvahovej evidencii s uvedením druhu zásob a ich ocenenia.

 

§ 32 Obsahové vymedzenie náplne syntetických účtov účtovej triedy 1

 

(1) Na kalkulačnom účte 111 – Obstaranie materiálu sa účtujú zložky obstarávacej ceny materiálu pri spôsobe A účtovania zásob. Pri uzavieraní účtovných kníh sa nevykazuje na tomto účte zostatok. Dodávky materiálu sa môžu počas účtovného obdobia účtovať priamo na ťarchu účtu 112 – Materiál na sklade.

(2) Na účte 112 – Materiál na sklade sa pri spôsobe A účtovania zásob účtuje nakúpený a prevzatý materiál. Pri spôsobe B účtovania zásob sa na tomto účte účtuje len pri uzavieraní účtovných kníh.

(3) Na účte 119 – Materiál na ceste sa účtuje vyúčtovanie faktúry za dodaný materiál, ktorý účtovná jednotka ešte neprevzala podľa osobitného predpisu.

(4) Na účte 121 – Nedokončená výroba sa účtuje pri spôsobe A účtovania zásob stav a pohyb zásob nedokončenej výroby vo vlastných nákladoch.

(5) Na účte 122 – Polotovary vlastnej výroby sa účtuje pri spôsobe A účtovania zásob stav a pohyb zásob polotovarov vlastnej výroby v ocenení uvedenom pri účte 121 – Nedokončená výroba. Pri spôsobe B účtovania zásob sa účtuje na tomto účte pri uzavieraní účtovných kníh.

(6) Na účte 123 – Výrobky sa účtuje pri spôsobe A účtovania zásob stav a pohyb výrobkov vlastnej výroby vo vlastných nákladoch. Pri spôsobe B účtovania zásob sa účtuje na tomto účte pri uzavieraní účtovných kníh.

(7) Na účte 124 – Zvieratá sa účtuje pri spôsobe A účtovania zásob stav a pohyb zvierat. Pri spôsobe B účtovania zásob sa účtuje na tomto účte pri uzavieraní účtovných kníh.

(8) Na kalkulačnom účte 131 – Obstaranie tovaru sa účtujú zložky obstarávacej ceny tovaru pri spôsobe A účtovania zásob. Pri uzavieraní účtovných kníh sa nevykazuje na tomto účte zostatok. Dodávky tovaru sa môžu počas účtovného obdobia účtovať priamo na ťarchu účtu 132 – Tovar na sklade.

(9) Na účte 132 – Tovar na sklade sa pri spôsobe A účtovania zásob účtuje stav a pohyb nakúpeného a prevzatého tovaru v obstarávacích cenách. Pri spôsobe B účtovania zásob sa na tomto účte účtuje pri uzavieraní účtovných kníh.

(10) Na účte 139 – Tovar na ceste sa účtuje vyúčtovanie za dodaný tovar, ktorý účtovná jednotka ešte neprevzala podľa osobitného predpisu.35)

(11) V prospech vecne príslušného súvahového účtu opravných položiek k zásobám v účtovej skupine 19 – Opravné položky k zásobám sa účtuje tvorba opravnej položky k zásobám so súvzťažným zápisom na ťarchu účtu 558 – Tvorba a zúčtovanie opravných položiek. Pri zásobách vlastnej výroby sa tvorba opravných položiek účtuje na ťarchu vecne príslušného účtu účtovej skupiny 61 – Zmeny stavu zásob vlastnej výroby.

(12) Zúčtovanie opravnej položky k zásobám z dôvodu vyradenia zásob z účtovníctva sa účtuje na ťarchu vecne príslušného súvahového účtu opravných položiek so súvzťažným zápisom v prospech vecne príslušného účtu zásob. Zúčtovanie opravnej položky z dôvodu úplného alebo čiastočného zániku opodstatneného predpokladu trvania zníženia hodnoty zásob sa účtuje v zaniknutej sume na ťarchu vecne príslušného súvahového účtu opravných položiek so súvzťažným zápisom v prospech účtu 558 – Tvorba a zúčtovanie opravných položiek. Pri zásobách vlastnej výroby sa účtuje zúčtovanie opravnej položky so súvzťažným zápisom v prospech vecne príslušného účtu účtovej skupiny 61 – Zmena stavu zásob vlastnej výroby.

ZANECHAŤ ODPOVEĎ

Zadajte svoj komentár!
Zadajte svoje meno tu