Zdanenie športových odborníkov od 1.1.2024

0
96

Od 1.1.2024 nastáva z pohľadu zákona o dani z príjmov zmena v zdaňovaní príjmov športových obborníkov, dosahujúcich príjem z tejto činnosti ako podnikatelia t.j. pre fyzické osoby vykonávajúce športovú činnosť ako podnikanie zapísané v informačnom systéme športu. Zmena sa týka zdaňovania iba podnikateľov – športových odborníkov, vykonávanie činnosti ostatných športových odborníkov zostáva z pohľadu dane z príjmov nezmenené napr. na základe zmluvy o dobrovoľníctve v športe, na základe zmluvy o výkone činnosti športového odborníka.

Zásadná zmena nastala v spôsobe zdanenia a od 1.1.2024 bude mať platiteľ – športová organizácia prijímajúca služby od športových odborníkov vykonávať zrážku dane, pokiaľ sa o nezrážaní dane predom písomne nedohodnú.

Na základe uvedeného bude možné od 1.1.2024 postupovať nasledovnými spôsobmi:

Postup č. 1: Uplatenenie zrazenia dane

  1. Športová organizácia príjme účtovný doklad resp. faktúru od športového odborníka – podnikateľa;
  2. Pri úhrade za služby športového odborníka, športová organizácia znížme výšku úhrady o 19% dane z príjmov podľa § 43 ods. 1 písm. b) zákona o dani z príjmov;
  3. Do 15 dní nasledujúceho mesiaca, po mesiaci úhrady za služby športového odborníka, športová organizácia odvedie zrazenú daň z príjmov finančnej správe a v rovnakej lehote oznámi správcovi dane na tlačive OZNÁMENIE O ZRAZENÍ A ODVEDENÍ DANE.

 

Postup č. 2 Dohoda o nezrážaní dane

Ak sa športový odborník – podnikateľ predom písomne dohodne o nezrážaní dane, športová organizácia vyplatí športovému odborníkovi fakturovanú čiastku.

V tomto prípade vzniká športovej organizácii povinnosť oznámiť takúto dohodu správcovi dane najneskôr do konca kalendárneho mesiaca nasledujúceho po uplynutí kalendárneho roka  na tlačive určenom finančným riaditeľstvom.

K splneniu tejto povinnosti bude musieť mať športová organizácia informácie o športovom odborníkovi v rozsahu: meno, priezvisko, adresa trvalého pobytu a rodné číslo alebo dátum narodenia, ak ide o daňovníka, ktorý nemá pridelené rodné číslo v Slovenskej republike.

Vyjadrenie FR SR: Oznámenie platiteľa dane podľa § 43 ods. 14 zákona o dani z príjmov (financnasprava.sk)

Oznámenie platiteľa dane podľa § 43 ods. 14 zákona o dani z príjmov

Otázka

Ak má objednávateľ s autorom uzatvorenú zmluvu, súčasťou ktorej je dohoda o nezrážaní dane, pričom na základe tejto zmluvy opakovane vypláca autorské honoráre počas viacerých kalendárnych rokov, je povinný oznámiť uzatvorenie takejto dohody s autorom len raz alebo v každom kalendárnom roku, v ktorom autorovi plynú príjmy, samostatne?V poznámkach k tlačivu oznámenia je uvedený takýto príklad: „Ak v súlade so znením § 43 ods. 10 zákona mal platiteľ dane vykonať zrážku dane pri výplate príjmu dňa 2.01.2018, ale dňa 15.12.2017 uzavrel s daňovníkom dohodu, potom má povinnosť oznámiť uzavretie dohody do 31.01.2019″. Z akého právneho predpisu vyplýva takýto postup?Podľa § 43 ods. 14 ZDP to určite nemôže byť, pretože ten znie: „Z príjmov podľa § 43 ods. 3 písm. h) ZDP sa daň nevyberie, len ak sa daňovník vopred písomne dohodne s platiteľom dane. Takúto dohodu je povinný platiteľ dane oznámiť správcovi dane najneskôr do konca kalendárneho mesiaca nasledujúceho po uplynutí kalendárneho roka, v ktorom bola uzavretá, a to na tlačive, ktorého vzor určí finančné riaditeľstvo a uverejní ho na svojom webovom sídle. Slovné spojenie „najneskôr do konca kalendárneho mesiaca nasledujúceho po uplynutí kalendárneho roka, v ktorom bola uzavretá“ sa musí jednoznačne vykladať do konca 01/2018 (nadväzujem na Váš príklad uvedený vyššie). ZDP o žiadnej väzbe na výplatu, poukázanie alebo pripísanie úhrady príjmu v prospech daňovníka nehovorí.

Odpoveď zo dňa 3.2.2020

Podľa znenia § 43 ods. 14 ZDP z príjmov podľa § 43 ods. 3 písm. h) ZDP sa daň nevyberie, len ak sa daňovník vopred písomne dohodne s platiteľom dane. Takúto dohodu je povinný platiteľ dane oznámiť správcovi dane najneskôr do konca kalendárneho mesiaca nasledujúceho po uplynutí kalendárneho roka, v ktorom bola uzavretá, a to na tlačive, ktorého vzor určí finančné riaditeľstvo a uverejní ho na svojom webovom sídle. Toto tlačivo obsahuje identifikačné údaje o daňovníkovi, ktorým je fyzická osoba, a to meno, priezvisko, adresa trvalého pobytu a  rodné číslo alebo dátum narodenia, ak ide o daňovníka, ktorý nemá pridelené rodné číslo v Slovenskej republike.Povinnosť platiteľa dane vykonať zrážku dane, t. j. vybrať daň vyberanú zrážkou,  je v súlade so znením § 43 ods. 10 ZDP ustanovená pri výplate, poukázaní alebo pri pripísaní úhrady v prospech daňovníka za podmienok tam uvedených. Ak platiteľovi dane vyplynie takáto povinnosť pri výplate príjmov podľa § 43 ods. 3 písm. h) ZDP konkrétnemu daňovníkovi, vtedy sa môže vopred písomne s ním dohodnúť v súlade so znením § 43 ods. 14 ZDP. Uzatvorením takejto dohody a jej oznámením správcovi dane je splnený účel zavedenia tohto postupu do ZDP. Správca dane má teda informáciu, v ktorom zdaňovacom období bol daňovníkovi prvýkrát vyplatený nezdanený zdaniteľný príjem, ktorý je daňovník povinný vysporiadať za toto zdaňovacie obdobie osobne v daňovom priznaní, ktoré sa podáva v súlade so znením § 32 ZDP. FR SR vydalo po odsúhlasení MF SR vzor Oznámenia platiteľa dane podľa § 43 ods. 14 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“) o uzavretí dohody s daňovníkom o nevyberaní dane zrážkou (ďalej len „dohoda“) z príjmov podľa § 43 ods. 3 písm. h) zákona (ďalej len „oznámenie“), v ktorom v texte poznámky k odkazu č. 2 je uvedený rovnaký postup, ktorý je aj v Metodickom pokyne k zdaňovaniu príjmov podľa § 6 ods. 2 písm. a) a podľa § 6 ods. 4 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov s účinnosťou od 1.1.2018, ktorý bol tiež odsúhlasený MF SR a je zverejnený na webovom sídle FR SR.   Postup uvedený v texte poznámky k odkazu č. 2 daného oznámenia  je v prospech platiteľa dane, ktorý nie je sankcionovaný v prípade neoznámenia uvedenej dohody v situácii, ak v príslušnom zdaňovacom období nevyplatil žiadny zdaniteľný príjem podľa § 6 ods. 2 alebo  ods. 4 ZDP, pri ktorom by bol povinný zraziť daň vyberanú zrážkou podľa § 43 ods. 3 písm. h) ZDP a pri ktorom by postupoval podľa § 43 ods. 14 ZDP.  V prípade zaslania oznámenia správcovi dane v zdaňovacom období, resp. za zdaňovacie obdobie, v ktorom bola uzatvorená dohoda podľa § 43 ods. 14 ZDP a nebol vyplatený uvedený príjem, taktiež nedochádza k správnemu deliktu, avšak správca dane môže danú skutočnosť preverovať v súčinnosti s platiteľom dane a s daňovníkom. Ustanovenie § 43 ods. 14 ZDP upravuje postup (oznámenie), ktorý umožňuje správcovi dane preveriť, či zrážková daň bola zrazená a odvedená platiteľom dane v súlade s príslušnými ustanoveniami ZDP, resp. či si autor vysporiadal osobne svoju daňovú povinnosť v príslušnom zdaňovacom období za podmienok ustanovených v ZDP.Z ustanovenia § 43 ods. 14 ZDP nevyplýva, či uvedenú písomnú dohodu má platiteľ dane uzatvoriť na jednotlivý príjem autora, resp. len na príslušné zdaňovacie obdobie. Určené je len to, že dohoda musí byť uzatvorená vopred, t. j. pred vyplatením príjmu. Z uvedeného vyplýva, že dohoda môže byť uzatvorená na jednotlivý príjem autora, ale aj na opakované poberanie takýchto príjmov, resp. aj na neurčitú dobu. V tomto ustanovení je taktiež určená povinnosť platiteľa oznámiť uzatvorenie uvedenej dohody najneskôr po uplynutí kalendárneho roka, v ktorom bola uzavretá. Zo znenia § 43 ods. 14 ZDP nevyplýva, že je potrebné zasielať uzatvorenie písomnej dohody každoročne. Taktiež nie je ustanovená povinnosť platiteľa oznamovať správcovi dane skutočnosť, ak sa počas kalendárneho roka dohodol autor s platiteľom dane o zrušení dohody.Stanovisko bolo vypracované na základe poskytnutých informácií.

*****

  • *zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov
  • **zákon č. 440/2015 Z. z o športe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
Predchádzajúci článokÚčtovanie a zdanenie prijatých darov
Vážení športoví nadšenci, hlavnou úlohou web stránky je ponúknuť pohľad na šport z ekonomickej stránky, predstaviť šport ako významný prvok makroekonomiky na Slovensku a multidisciplinárne odvetvie. Postupne budú na web stránke zverejňované analýzy financovania profesionálneho a amatérskeho športu z verejných a súkromných zdrojov, informácie z oblasti účtovníctva a daní, a podstatnou súčasťou budú aj informácie o prístupe Európskej únie k problematike športu. Web stránka economyinsport.online ponúkne zdroje k zlepšeniu informovanosti profesionálnych športových odborníkov ako aj širokej verejnosti o športe mimo športovísk a štadiónov. Prajem príjemné čítanie,

ZANECHAŤ ODPOVEĎ

Zadajte svoj komentár!
Zadajte svoje meno tu