Úvod Blog

Zdanenie športových odborníkov od 1.1.2024

0
Money
Money

Od 1.1.2024 nastáva z pohľadu zákona o dani z príjmov zmena v zdaňovaní príjmov športových obborníkov, dosahujúcich príjem z tejto činnosti ako podnikatelia t.j. pre fyzické osoby vykonávajúce športovú činnosť ako podnikanie zapísané v informačnom systéme športu. Zmena sa týka zdaňovania iba podnikateľov – športových odborníkov, vykonávanie činnosti ostatných športových odborníkov zostáva z pohľadu dane z príjmov nezmenené napr. na základe zmluvy o dobrovoľníctve v športe, na základe zmluvy o výkone činnosti športového odborníka.

Zásadná zmena nastala v spôsobe zdanenia a od 1.1.2024 bude mať platiteľ – športová organizácia prijímajúca služby od športových odborníkov vykonávať zrážku dane, pokiaľ sa o nezrážaní dane predom písomne nedohodnú.

Na základe uvedeného bude možné od 1.1.2024 postupovať nasledovnými spôsobmi:

Postup č. 1: Uplatenenie zrazenia dane

 1. Športová organizácia príjme účtovný doklad resp. faktúru od športového odborníka – podnikateľa;
 2. Pri úhrade za služby športového odborníka, športová organizácia znížme výšku úhrady o 19% dane z príjmov podľa § 43 ods. 1 písm. b) zákona o dani z príjmov;
 3. Do 15 dní nasledujúceho mesiaca, po mesiaci úhrady za služby športového odborníka, športová organizácia odvedie zrazenú daň z príjmov finančnej správe a v rovnakej lehote oznámi správcovi dane na tlačive OZNÁMENIE O ZRAZENÍ A ODVEDENÍ DANE.

 

Postup č. 2 Dohoda o nezrážaní dane

Ak sa športový odborník – podnikateľ predom písomne dohodne o nezrážaní dane, športová organizácia vyplatí športovému odborníkovi fakturovanú čiastku.

V tomto prípade vzniká športovej organizácii povinnosť oznámiť takúto dohodu správcovi dane najneskôr do konca kalendárneho mesiaca nasledujúceho po uplynutí kalendárneho roka  na tlačive určenom finančným riaditeľstvom.

K splneniu tejto povinnosti bude musieť mať športová organizácia informácie o športovom odborníkovi v rozsahu: meno, priezvisko, adresa trvalého pobytu a rodné číslo alebo dátum narodenia, ak ide o daňovníka, ktorý nemá pridelené rodné číslo v Slovenskej republike.

Vyjadrenie FR SR: Oznámenie platiteľa dane podľa § 43 ods. 14 zákona o dani z príjmov (financnasprava.sk)

Oznámenie platiteľa dane podľa § 43 ods. 14 zákona o dani z príjmov

Otázka

Ak má objednávateľ s autorom uzatvorenú zmluvu, súčasťou ktorej je dohoda o nezrážaní dane, pričom na základe tejto zmluvy opakovane vypláca autorské honoráre počas viacerých kalendárnych rokov, je povinný oznámiť uzatvorenie takejto dohody s autorom len raz alebo v každom kalendárnom roku, v ktorom autorovi plynú príjmy, samostatne?V poznámkach k tlačivu oznámenia je uvedený takýto príklad: „Ak v súlade so znením § 43 ods. 10 zákona mal platiteľ dane vykonať zrážku dane pri výplate príjmu dňa 2.01.2018, ale dňa 15.12.2017 uzavrel s daňovníkom dohodu, potom má povinnosť oznámiť uzavretie dohody do 31.01.2019″. Z akého právneho predpisu vyplýva takýto postup?Podľa § 43 ods. 14 ZDP to určite nemôže byť, pretože ten znie: „Z príjmov podľa § 43 ods. 3 písm. h) ZDP sa daň nevyberie, len ak sa daňovník vopred písomne dohodne s platiteľom dane. Takúto dohodu je povinný platiteľ dane oznámiť správcovi dane najneskôr do konca kalendárneho mesiaca nasledujúceho po uplynutí kalendárneho roka, v ktorom bola uzavretá, a to na tlačive, ktorého vzor určí finančné riaditeľstvo a uverejní ho na svojom webovom sídle. Slovné spojenie „najneskôr do konca kalendárneho mesiaca nasledujúceho po uplynutí kalendárneho roka, v ktorom bola uzavretá“ sa musí jednoznačne vykladať do konca 01/2018 (nadväzujem na Váš príklad uvedený vyššie). ZDP o žiadnej väzbe na výplatu, poukázanie alebo pripísanie úhrady príjmu v prospech daňovníka nehovorí.

Odpoveď zo dňa 3.2.2020

Podľa znenia § 43 ods. 14 ZDP z príjmov podľa § 43 ods. 3 písm. h) ZDP sa daň nevyberie, len ak sa daňovník vopred písomne dohodne s platiteľom dane. Takúto dohodu je povinný platiteľ dane oznámiť správcovi dane najneskôr do konca kalendárneho mesiaca nasledujúceho po uplynutí kalendárneho roka, v ktorom bola uzavretá, a to na tlačive, ktorého vzor určí finančné riaditeľstvo a uverejní ho na svojom webovom sídle. Toto tlačivo obsahuje identifikačné údaje o daňovníkovi, ktorým je fyzická osoba, a to meno, priezvisko, adresa trvalého pobytu a  rodné číslo alebo dátum narodenia, ak ide o daňovníka, ktorý nemá pridelené rodné číslo v Slovenskej republike.Povinnosť platiteľa dane vykonať zrážku dane, t. j. vybrať daň vyberanú zrážkou,  je v súlade so znením § 43 ods. 10 ZDP ustanovená pri výplate, poukázaní alebo pri pripísaní úhrady v prospech daňovníka za podmienok tam uvedených. Ak platiteľovi dane vyplynie takáto povinnosť pri výplate príjmov podľa § 43 ods. 3 písm. h) ZDP konkrétnemu daňovníkovi, vtedy sa môže vopred písomne s ním dohodnúť v súlade so znením § 43 ods. 14 ZDP. Uzatvorením takejto dohody a jej oznámením správcovi dane je splnený účel zavedenia tohto postupu do ZDP. Správca dane má teda informáciu, v ktorom zdaňovacom období bol daňovníkovi prvýkrát vyplatený nezdanený zdaniteľný príjem, ktorý je daňovník povinný vysporiadať za toto zdaňovacie obdobie osobne v daňovom priznaní, ktoré sa podáva v súlade so znením § 32 ZDP. FR SR vydalo po odsúhlasení MF SR vzor Oznámenia platiteľa dane podľa § 43 ods. 14 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“) o uzavretí dohody s daňovníkom o nevyberaní dane zrážkou (ďalej len „dohoda“) z príjmov podľa § 43 ods. 3 písm. h) zákona (ďalej len „oznámenie“), v ktorom v texte poznámky k odkazu č. 2 je uvedený rovnaký postup, ktorý je aj v Metodickom pokyne k zdaňovaniu príjmov podľa § 6 ods. 2 písm. a) a podľa § 6 ods. 4 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov s účinnosťou od 1.1.2018, ktorý bol tiež odsúhlasený MF SR a je zverejnený na webovom sídle FR SR.   Postup uvedený v texte poznámky k odkazu č. 2 daného oznámenia  je v prospech platiteľa dane, ktorý nie je sankcionovaný v prípade neoznámenia uvedenej dohody v situácii, ak v príslušnom zdaňovacom období nevyplatil žiadny zdaniteľný príjem podľa § 6 ods. 2 alebo  ods. 4 ZDP, pri ktorom by bol povinný zraziť daň vyberanú zrážkou podľa § 43 ods. 3 písm. h) ZDP a pri ktorom by postupoval podľa § 43 ods. 14 ZDP.  V prípade zaslania oznámenia správcovi dane v zdaňovacom období, resp. za zdaňovacie obdobie, v ktorom bola uzatvorená dohoda podľa § 43 ods. 14 ZDP a nebol vyplatený uvedený príjem, taktiež nedochádza k správnemu deliktu, avšak správca dane môže danú skutočnosť preverovať v súčinnosti s platiteľom dane a s daňovníkom. Ustanovenie § 43 ods. 14 ZDP upravuje postup (oznámenie), ktorý umožňuje správcovi dane preveriť, či zrážková daň bola zrazená a odvedená platiteľom dane v súlade s príslušnými ustanoveniami ZDP, resp. či si autor vysporiadal osobne svoju daňovú povinnosť v príslušnom zdaňovacom období za podmienok ustanovených v ZDP.Z ustanovenia § 43 ods. 14 ZDP nevyplýva, či uvedenú písomnú dohodu má platiteľ dane uzatvoriť na jednotlivý príjem autora, resp. len na príslušné zdaňovacie obdobie. Určené je len to, že dohoda musí byť uzatvorená vopred, t. j. pred vyplatením príjmu. Z uvedeného vyplýva, že dohoda môže byť uzatvorená na jednotlivý príjem autora, ale aj na opakované poberanie takýchto príjmov, resp. aj na neurčitú dobu. V tomto ustanovení je taktiež určená povinnosť platiteľa oznámiť uzatvorenie uvedenej dohody najneskôr po uplynutí kalendárneho roka, v ktorom bola uzavretá. Zo znenia § 43 ods. 14 ZDP nevyplýva, že je potrebné zasielať uzatvorenie písomnej dohody každoročne. Taktiež nie je ustanovená povinnosť platiteľa oznamovať správcovi dane skutočnosť, ak sa počas kalendárneho roka dohodol autor s platiteľom dane o zrušení dohody.Stanovisko bolo vypracované na základe poskytnutých informácií.

*****

 • *zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov
 • **zákon č. 440/2015 Z. z o športe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Účtovanie a zdanenie prijatých darov

0
Receiving gift
Receiving gift

Jedným možných zdrojov financovania športových organizácií sú dary od fyzických a právnických osôb.

Darovacia zmluva je upravená v § 628 a nasl. zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka vzn.

Darovacou zmluvou darca niečo bezplatne prenecháva alebo sľubuje obdarovanému a ten dar alebo sľub prijíma. Darovacia zmluva musí byť písomná, ak je predmetom daru nehnuteľnosť, a pri hnuteľnej veci, ak nedôjde k odovzdaniu a prevzatiu veci pri darovaní.

Do 30.6.2023 pri hotovostnom odovzdaní finančných prostriedkov nesmela hodnota presiahnuť:

  • 15.000 Eur, ak ide o FO,
  • 5.000 Eur, ak ide o PO.

Od 1.7.2023 pri hotovostnom odovzdaní finančných prostriedkov nesmie hodnota presiahnuť:

  • 15.000 Eur, ak ide o FO,
  • 15.000 Eur, ak ide o PO.

Účtovanie daru v podvojhom účtovníctve (Postupy účtovania pre neziskový sektor)

Účtovanie daru
Účtovanie daru
Účtovanie daru II
Účtovanie daru II

Podľa zákona o dani z príjmov prijatie darov nie je predmetom dane a v daňovom priznaní športovej organizácie sa zohľadnia nasledovne:

Zdanenie daru
Zdanenie daru

Zdanenie dobrovoľníkov v športe

0
Financial calculation concept.
Financial calculation concept.

Športový odborník vykonávajúci športovú činnosť ako dobrovoľník, musí sledovať výšku prijatých náhrad za stratu času za kalendárny rok.

Príjem náhrady za stratu času je zdaniteľným príjmov každého dobrovoľníka. Z pohľadu zákona o dani z príjmov je náhrada za stratu času považovaná za ostatný príjem definovaný v § 8 ods. 1 písm. r).

V prípade, ak príjem náhrad za stratu času nepresiahne v zdaňovacom období 500 Eur je tento príjem oslobodený od dane z príjmov. Ak prijaté náhrady za stratu času presiahnu 500 Eur, športový odborník zahrnie do zdaniteľných príjmov len príjmy nad túto stanovenú hranicu.

Ak športovému odborníkovi vznikli preukázateľné výdaje s výkonom činnosti, zahrnie ich do základu dane rovnakým pomerom, ako je pomer príjmov zahrnutých do základu dane k celkovým príjmom.

Športový odborník si následne splní svoju povinnosť podaním daňového priznania k dani z príjmov fyzických osôb typ „B“, v lehote do 3 mesiacov po skončení kalendárneho roka resp. v lehote do 6 mesiacov po skončení kalednárneho roka, v prípade predlženia si lehoty na podanie daňového priznania.

V roku 2022 pre zdanenie náhrady za stratu času nad 500 Eur bol určený r. č. 14 tabuľky č. 3 v oddiele VIII. daňového priznania.

DP DzP FO "B"
DP DzP FO „B“

Vyjadrenie FRSR k novele zákona o dobrovoľníctve platného od 1.4.2023 2023.03.06_009_DZPaU_2023_I.pdf (financnasprava.sk)

9/DZPaU/2023/I

Informácia o novele zákona č. 406/2011 Z. z. o dobrovoľníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov vo väzbe na uplatňovanie § 9 ods. 2 písm. x) zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov

Národná rada Slovenskej republiky dňa 2.2.2023 schválila zákon č. 50/2023 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 406/2011 Z. z. o dobrovoľníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (ďalej len „zákon č. 50/2023 Z. z.“).

V dôsledku zmien vykonaných týmto zákonom sa znenie § 6 ods. 2 písm. d) zákona č. 406/2011 Z. z. o dobrovoľníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o dobrovoľníctve“) s účinnosťou od 1.4.2023 nahrádza novým znením, v súlade s ktorým písomná zmluva o dobrovoľníckej činnosti obsahuje materiálne zabezpečenie dobrovoľníka, ak bolo dohodnuté, najmä poskytovanie náhrad podľa osobitného predpisu [ktorým v zmysle poznámky pod čiarou k odkazu 12aa je zákon č. 283/2002 Z. z. o cestovných náhradách v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o cestovných náhradách“)], poskytnutie jednotného oblečenia alebo iného osobného vybavenia. Na cit. ustanovenie nadväzuje ust. § 6 ods. 6 zákona o dobrovoľníctve, ktoré bolo zákonom č. 50/2023 Z. z. doplnené tak, že s účinnosťou od 1.4.2023 zabezpečenie dobrovoľníka plnením podľa § 6 ods. 2 písm. d) cit. zákona sa poskytuje vo výške preukázateľne nevyhnutne vynaložených výdavkov, ak výšku výdavkov neupravuje osobitný predpis, ktorým je zákon o cestovných náhradách.

Vychádzajúc z dôvodovej správy k uvedeným novelizačným bodom, predmetná právna úprava umožní preplácať dobrovoľníkom výdavky iba na základe skutočne vynaložených výdavkov, pričom pri cestovnom, ubytovaní a stravnom sa bude vychádzať z právnej úpravy ako je definovaná v zákone o cestovných náhradách.

Podľa ust. § 9 ods. 2 písm. x) ZDP sú od dane z príjmov fyzickej osoby oslobodené plnenia poskytované dobrovoľníkovi podľa osobitného predpisu, ktorým v zmysle poznámky pod čiarou k odkazu 59i je § 6 ods. 2 písm. d) zákona o dobrovoľníctve.

Vzhľadom na vyššie uvedené, od 1.4.2023 sú podľa ustanovenia § 9 ods. 2 písm. x) ZDP od dane z príjmov fyzickej osoby oslobodené také plnenia, ktoré sú dobrovoľníkovi poskytnuté v súlade s § 6 ods. 2 písm. d) zákona o dobrovoľníctve v znení účinnom od 1.4.2023. Vypracoval: Odbor daňovej metodiky FR SR Marec 2023

****

 • zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov
 • zákon č. 440/2015 Z. z. o športe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
 • zákon č. 406/2011 Z. z. o dobrovoľníctve v znení neskorších predpisov

Dobrovoľníctvo v športe

0

Športoví odborníci môžu vykonávať svoju činnosť aj ako doborovoľnícku činnosť. Táto možnosť však neplatí pre kontrolórov športových organizácií a funkcionárov.

Dobrovoľnícku činnosť je možné vykonávať:

 • mimo svojich pracovných povinností, služobných povinností a študijných povinností vyplývajúcich jej zo zákona, z pracovnej zmluvy, zo služobnej zmluvy, zo študijného poriadku alebo z iného obdobného pre neho záväzného dokumentu;
 • mimo svojho podnikania alebo inej samostanej zárobkovej činnosti.

Dobrovoľnícku činnosť nie je možné vykonávať:

 • medzi manželmi alebo medzi blízkymi osobami,
 • v rámci podnikania alebo inej zárobkovej činnosti.
 • v pracovnom vzťahu, štátnozamestnaneckom pomere, služobnom pomere alebo činnosť vykonávanú v rámci študijných povinností,
 • ako vzájomnú občiansku alebo susedskú výpomoc,
 • osobou mladšou ako 15 rokov.

Každý dobrovoľník musí mať uzatvorenú písomnú zmluvu o dobrovoľníckej činnosti.

Zmluva o dobrovoľníckej činnosti obsahuje najmä:

 • meno, priezvisko, dátum narodenia, adresu trvalého pobytu alebo pobytu a adresu bydliska dobrovoľníka, ak sa odlišuje od adresy trvalého pobytu,
 • označenie vysielajúcej organizácie alebo prijímateľa dobrovoľníckej činnosti v rozsahu: názov, sídlo, ÍČO, FO oprávnenú konať za PO,
 • miesto, obsah a trvanie dobrovoľníckej činnosti a označenie prijímateľa dobrovoľníckej činnosti,
 • materiálne zabezpečenie dobrovoľníka,
 • poskytovanie náhrad podľa zákona o cestovných náhradách,
 • poskytnutie jednotného oblečenia alebo iného osobného vybavenia,
 • náhrada za stratu času dobrovoľníka zapísaného v INFORMAČNOM SYSTÉME ŠPORTU za každú hodinu vykonávania dobrovoľníckej činnosti v športe najviac vo výške hodinovej minimálnej mzdy,
 • dôvody a spôsob predčasného skončenia dobrovoľníckej činnosti,
 • iné údaje o dôležitých skutočnostiach, ktorú sú pre vykonávanie dobrovoľníckej činnosti nevyhnutné, a ktoré z hľadiska ochrany života alebo zdravia dobrovoľníka, najmä vykonanie inštruktáže, školenia alebo inej odbornej prípravy, umožnenie styku s kontaktnou osobou vysielajúcej organizácie alebo prijímateľa dobrovoľníckej činnosti.

POVINNOSTI vysielajúcej organizácie resp. prijímateľa dobrovoľníckej činnosti:

 • poučmeť dobrovoľníka o rizikách spojených s výkonom dobrovoľníckej činnosti
 • určmeť fyzickú osobu, ktorá zodpovedá za koordináciu dobrovoľníkov
 • viesť evidenciu dobrovoľníkov (meno, priezvisko, dátum narodenia, adresa trvalého pobytu, adresu bydliska, ak sa odlišuje od adresy trvalého pobytu, číslo zmluvy alebo údaje o dohodnutom mieste, obsahu a trvaní dobrovoľníckej činnosti.

Ak o to dobrovoľník požiada, je vysielajúca organizácia resp. príjamateľ dobrovoľníckej činnosti je povinný:

 • vydať písomné potvrdenie o trvaní, rozsahu a obsahu dobrovoľníckej činnosti
 • vydať písomné hodnotenie dobrovoľníckej činnosti o zručnostiach, schopnostiach a skúsenostiach, ktoré dobrovoľník nadobudol počas vykonávania dobrovoľníckej činnosti.

Ďôležité pre dobrovoľníkov v športe:

 • športový odborník musí byť zapísaný v informačnom systéme športu
 • dobroľnícka činnost môže byť vykonávaná iba na činnosti, ktoré nevykonáva ako športový odborník – podnikateľ alebo ako zamestnanie
 • náhrada za stratu času za hodinu dobrovoľníckej činnosti nesmie presiahnuť výšku hodinovej minimálnej mzdy.

Maximálna výška náhrady za stratu času:

 • pre rok 2023 je 4,023 €,
 • pre rok 2024 je 4,310 €.

Od 1. apríla 2023 nie je možné vyplácať paušalizované náhrady ale len preukazateľne vynaložené výdavky úzko súvisiace s dobrovoľníckou činnosťou.

 

 

Podľa zákona o športe je povinná príslušná športová organizácia zapísať do informačného systému športu do 10 dní údaje v rozsahu:

 • označenie prijímateľa dobrovoľníckej činnosti
 • označenie vysielajúcej organizácie
 • miesto, obsah a trvanie dobrovoľníckej činnosti,
 • súťaž, alebo projekt, v súvislosti s ktorým bola vykonávaná dobrovoľnícka činnosť,
 • poskytnuté materiálne zabezpečenie a náhrady.

***

 • zákon č. 406/2011 Z. z. o dobrovoľníctve v znení neskorších predpisov
 • zákon č. 440/2015 Z. z. o športe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskroších predpisov
 • zákon č. 283/2022 Z. z. o cestovných náhradách v znení neskorších predpisov

Povinnosti klubu – športovej organizácie

0
close-up view of boxing gloves on stool in empty sport club
close up view of boxing gloves on stool in empty sport club

6

7

8

9

10
10

Výročná správa športových organizácií

0
Accounting and finance concept 6
Accounting and finance concept 6

1

2

3

4

5
5

Služby

0
účtovníctvo v športe

Svoju činnosť zameriavame hlavne na neziskový sektor v športe.

Ponúkame:

 • spracovanie jednoduchého účtovníctva športových organizácií;
 • spracovanie podvojhého účtovníctva športových organizácií;
 • spracovanie daňového priznania k dani z príjmov právnických osôb;
 • vypracovanie interných smerníc športových organizácií;
 • vzdelávanie v oblastí účtovníctva, daní a procesov v športových organizáciách;
 • konzultačné služby.

V prípade akýchkoľvek otázok sa neváhajte na nás obrátiť prostredníctvom emailu.

Zmluva o amatérskom vykonávaní športu

0
Athletic female runner rests on running track at sports arena
athletic female runner rests on running track at sports arena

Amatérsky športovec môže vykonávať šport na základe zmluvy o amatérskom vykonávaní športu podľa § 4 ods. 4 zákona č. 440/2015 Z. z. o športe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Zmluvu o amatérskom vykonávaní športu je možné uzavrieť, ak:

  • rozsah vykonávania športu, aj ak spĺňa znaky závislej práce, počas jedného kalendárneho roka nepresahuje osem hodín v týždni, päť dní v mesiaci alebo 30 dní v kalendárnom roku,
  • zmluva športovca nezaväzuje k účasti na príprave na súťaž alebo
  • vykonáva šport v rámci jednej súťaže alebo viacerých navzájom súvisiacich súťaží v krátkom časovom období.

Zmluva o amatérskom vykonávaní športu je upravená v § 47 zákona o športe.

Zmluvou o amatérskom vykonávaní športu

  • sa športovec zaväzuje vykonávať šport za športovú organizáciu.

Zmluva o amatérskom vykonávaní športu musí

  • byť uzatvorená písomne a
  • musí obsahovať podstatné náležitosti podľa odseku § 47 ods. 4 zákona o športe.

Zmluvu o amatérskom vykonávaní športu možno uzavrieť iba na určitú dobu, najdlhšie na dva roky odo dňa účinnosti zmluvy, ak predpisy športového zväzu neurčujú kratšiu dobu.

Zmluva o amatérskom vykonávaní športu musí obsahovať tieto podstatné náležitosti:

   • meno, priezvisko športovca
    • dátum narodenia,
    • štátnu príslušnosť
    • adresu trvalého pobytu alebo obdobného pobytu športovca alebo zákonného zástupcu športovca,
   • názov športovej organizácie,
    • identifikačné číslo organizácie,
    • právnu formu,
    • sídlo, označenie príslušného registra, ktorý športovú organizáciu zapísal, a
    • číslo zápisu,
    • meno, priezvisko, adresu trvalého pobytu alebo obdobného pobytu a funkciu osoby oprávnenej konať v mene športovej organizácie,
   • obdobie trvania zmluvy,
   • druh športu, ktorý má športovec vykonávať,
   • výšku odmeny športovca a podmienky jej uhradenia, ak je vykonávanie športu odplatné,
   • deň začatia vykonávania športu, ktorý nesmie byť skorší ako deň nadobudnutia účinnosti zmluvy,
   • deň nadobudnutia účinnosti zmluvy,
   • miesto a dátum podpisu zmluvy.

V zmluve o amatérskom vykonávaní športu možno dohodnúť aj ďalšie podmienky, najmä

  • používanie a zhodnocovanie osobnostných práv športovca,
  • podmienky podľa § 35 ods. 4 písm. c) a e) až me), ktorými sú
   • výdavky, ktoré vzniknú športovcovi pri vykonávaní športu, a podmienky ich náhrady športovou organizáciou,
   • zabezpečenie zmluvných práv a povinností,
   • sankcie za porušenie zmluvných povinností,
   • rozhodné právo,
   • rozhodný jazyk, ak sa zmluva vyhotovuje vo viacerých jazykoch,
   • rozsah mlčanlivosti.

Ak je zmluva o amatérskom vykonávaní športu odplatná, športovec vykonáva šport ako inú samostatnú zárobkovú činnosť. Výška odmeny športovca nesmie byť vyššia, ako je minimálna mzda.

minimálna mzda

Ďalšie ustanovenia zákona o športe, ktoré sa vzťahujú na zmluvu o amatérskom vykonávaní športu.

Základné povinnosti športovca

Športovec, ktorý vykonáva šport na základe zmluvy o amatérskom vykonávaní športu, má tieto základné povinnosti:

  • zúčastňovať sa na súťažiach a podujatiach určených športovou organizáciou,
  • vyvinúť v súťažme úsilie potrebné na dosiahnutie najlepšieho športového výkonu a najlepšieho športového výsledku,
  • nezúčastňovať sa osobne ani prostredníctvom tretej osoby na stávkovej hre v športe, ktorý vykonáva,
  • dodržiavať životosprávu v rozsahu dohodnutom so športovou organizáciou,
  • dodržiavať predpisy športovej organizácie, pre ktorú vykonáva šport, s ktorými ho športová organizácia riadne oboznámila,
  • oboznámiť sa a riadiť sa predpismi príslušného športu,
  • dodržiavať pokyny trénerov a členov realizačného tímu športovej organizácie; to neplatí, ak ide o pokyn, ktorý je v rozpore so všeobecne záväzným právnym predpisom alebo dobrými mravmi alebo jeho splnenie bezprostredne a vážne ohrozuje život alebo zdravie športovca alebo inej osoby,
  • nevykonávať nebezpečné činnosti bez predchádzajúceho písomného súhlasu športovej organizácie,
  • chrániť majetok športovej organizácie, ktorý mu bol zverený, pred jeho stratou alebo poškodením a vrátiť po skončení trvania zmluvy o profesionálnom vykonávaní športu zverený majetok športovej organizácii,
  • oznámiť bezodkladne športovej organizácii zranenie, ochorenie alebo stratu zdravotnej spôsobilosti na vykonávanie športu,
  • absolvovať lekársku prehliadku, lekárske ošetrenie alebo iný zdravotný výkon na základe pokynu športovej organizácie,
  • zdržať sa konania, ktoré by mohlo poškodiť dobré meno športovej organizácie, ak tento zákon alebo osobitný predpis neustanovuje inak.

Základné povinnosti športovej organizácie

Športová organizácia, pre ktorú športovec vykonáva šport na základe zmluvy o profesionálnom vykonávaní športu, má tieto základné povinnosti:

  • zabezpečmeť sústavnú prípravu športovca na súťaž a účasť športovca na súťažme pod vedením trénera s požadovanou odbornou spôsobilosťou,
  • vyplácať športovcovi dohodnutú odmenu,
  • vytvárať vhodné podmienky na vykonávanie športu,
  • umožniť športovému reprezentantovi účasť na športovej reprezentácii,
  • zabezpečmeť v súvislosti s vykonávaním športu zdravotnú starostlivosť, regeneráciu a oddych športovca,
  • umožniť športovcovi prípravu na povolanie, ak ide o žiaka strednej školy alebo študenta vysokej školy.

Predzmluvné vzťahy

 Športová organizácia je oprávnená pred podpisom zmluvy o profesionálnom vykonávaní športu vyžadovať od športovca absolvovanie lekárskej prehliadky, ktorej náklady znáša športová organizácia, na účely overenia jeho zdravotnej spôsobilosti na vykonávanie športu.

Športová organizácia nesmie od športovca vyžadovať informácie o

  • rodinných pomeroch,
  • politickej príslušnosti, odborovej príslušnosti a náboženskej príslušnosti.

Športová organizácia je oprávnená od športovca vyžadovať informácie o

  • zdravotnej spôsobilosti na vykonávanie športu,
  • bezúhonnosti vrátane disciplinárnych sankcií uložených športovcovi športovým zväzom, športovým zväzom iného štátu alebo medzinárodnou športovou organizáciou,
  • zmluvnom vzťahu s inou športovou organizáciou a jeho trvaní a o zmluvnom vzťahu o používaní a zhodnotení osobnostných práv.

Športovec je povinný informovať športovú organizáciu o skutočnostiach, ktoré mu bránia vo vykonávaní športu alebo ktoré by mohli športovej organizácii spôsobiť ujmu, a o zmluvných vzťahoch s inými športovými organizáciami a ich trvaní.

Športová organizácia je povinná pri uzatváraní zmluvy o amatérskom vykonávaní športu zaobchádzať so športovcami v súlade so zásadou rovnakého zaobchádzania podľa osobitného predpisu.

Zmluvu o amatérskom vykonávaní športu do dovŕšenia 15 rokov veku uzatvára so športovou organizáciou za športovca jeho zákonný zástupca.

Pri uzavretí zmluvy o amatérskom vykonávaní športu športovcom do 15 rokov veku alebo športovcom starším ako 15 rokov veku pred skončením povinnej školskej dochádzky sa vyžaduje povolenie, ktoré vydáva príslušný inšpektorát práce po dohode s príslušným orgánom štátnej správy na úseku verejného zdravotníctva.

Povolenie možno vydať, len ak vykonávanie športu neohrozí zdravie, bezpečnosť, ďalší vývoj alebo povinnú školskú dochádzku športovca. V povolení sa určia podmienky vykonávania športu. Príslušný inšpektorát práce odoberie povolenie, ak sa podmienky povolenia nedodržiavajú.

Skončenie profesionálneho vykonávania športu

Zmluvný vzťah založený zmluvou zaniká:

  • uplynutím obdobia, na ktoré bola uzavretá,
  • smrťou športovca alebo jeho vyhlásením za mŕtveho,
  • zánikom športovej organizácie bez právneho nástupcu.

Zmluvný vzťah založený zmluvou možno skončmeť:

  • dohodou,
  • výpoveďou alebo
  • okamžitým skončením.

Zmluvný vzťah založený zmluvou uzavretou so športovcom, ktorý je cudzincom alebo osobou bez štátnej príslušnosti, sa skončí dňom, ktorým sa skončí jeho pobyt na území Slovenskej republiky podľa osobitného predpisu.20)

Dohoda o skončení profesionálneho vykonávania športu

Ak sa športová organizácia a športovec dohodnú na skončení zmluvného vzťahu založeného zmluvou, skončí sa dňom uvedeným v dohode ako deň skončenia zmluvného vzťahu, ktorý nesmie byť skorší, ako je deň nadobudnutia účinnosti dohody o skončení zmluvného vzťahu.

Dohoda o skončení zmluvného vzťahu založeného zmluvou sa uzatvára písomne. V dohode sa uvedú aj dôvody skončenia zmluvného vzťahu, ak o to športovec požiada.

Výpoveď

Výpoveď musí byť písomná a doručená druhej zmluvnej strane.

Výpovedná lehota

Ak je daná výpoveď, zmluvný vzťah založený zmluvou sa skončí uplynutím výpovednej lehoty.

Výpovedná lehota je jeden mesiac, ak predpisy športového zväzu, zmluva alebo kolektívna zmluva neurčujú dlhšiu výpovednú lehotu.

Výpovedná lehota začína plynúť od prvého dňa kalendárneho mesiaca nasledujúceho po doručení výpovede a skončí sa uplynutím posledného dňa príslušného kalendárneho mesiaca.

 Okamžité skončenie profesionálneho vykonávania športu

ŠPORTOVÁ ORGANIZÁCIA je oprávnená okamžite skončmeť zmluvný vzťah založený zmluvou o profesionálnom vykonávaní športu, ak športovec

  • porušil niektorú zo základnžch povinností:
   • nezúčastňoval sa na súťažiach a podujatiach určených športovou organizáciou
   • zúčastnil sa osobne alebo prostredníctvom tretej osoby na stávkovej hre v športe, ktorý vykonáva.
  • zúčastnil sa bez súhlasu športovej organizácie na súťažme za inú športovú organizáciu,
  • porušil závažne športové pravidlá, predpisy alebo rozhodnutie príslušného športového zväzu,
  • porušil zákaz dopingu,
  • manipuloval priebeh alebo výsledok súťaže alebo neoznámil manipuláciu priebehu alebo výsledku súťaže športovej organizácii poverenej riadením súťaže alebo orgánom činným v trestnom konaní alebo
  • bol odsúdený na nepodmienečný trest odňatia slobody.

ŠPORTOVEC je oprávnený okamžite skončmeť zmluvný vzťah založený zmluvou o profesionálnom vykonávaní športu, ak

  • športová organizácia neuhradila najmenej za tri jednotlivé mesiace počas 12 po sebe nasledujúcich mesiacov alebo počas obdobia trvania zmluvy ak je uzatvorená na obdobie kratšie ako 12 mesiacov, riadne a včas športovcovi mzdu napriek predchádzajúcemu písomnému upozorneniu zo strany športovca,
  • športová organizácia porušila závažne vo vzťahu k športovcovi športové pravidlá, predpisy alebo rozhodnutia príslušného športového zväzu alebo všeobecne záväzné právne predpisy alebo
  • športovec dlhodobo stratil zdravotnú spôsobilosť na vykonávanie športu podľa zmluvy o profesionálnom vykonávaní športu alebo ak ďalšie vykonávanie športu vážne ohrozuje život alebo zdravie športovca; strata zdravotnej spôsobilosti sa preukazuje lekárskym posudkom, podľa ktorého športovec nesmie dlhodobo vykonávať šport podľa zmluvy.

Okamžité skončenie zmluvného vzťahu založeného zmluvou musí byť písomné a doručené druhej zmluvnej strane.

Okamžité skončenie zmluvného vzťahu založeného zmluvou musí obsahovať dôvod okamžitého skončenia. Dôvod okamžitého skončenia sa musí skutkovo vymedziť tak, aby ho nebolo možné zameniť s iným dôvodom. Dôvod nemožno dodatočne meniť.

Športovec alebo športová organizácia môže okamžite skončmeť zmluvný vzťah založený zmluvou v lehote jedného mesiaca odo dňa, keď sa o dôvode na okamžité skončenie športovec alebo športová organizácia dozvedeli.

Dočasné hosťovanie športovca

Športovec, ktorý má so športovou organizáciou uzatvorenú zmluvu, môže byť na základe písomnej dohody o hosťovaní medzi športovcom, športovou organizáciou, s ktorou má športovec uzatvorenú zmluvu, a inou športovou organizáciou dočasne pridelený na vykonávanie športu v prospech tejto športovej organizácie, a to aj cezhranične.

Pri uzatvorení dohody o dočasnom hosťovaní sa športovec a športová organizácia dohodnú na zmene ustanovení zmluvy, ktoré sú dotknuté dohodou o hosťovaní.

Spoločné ustanovenia

Ak vzniknú pochybnosti o obsahu zmluvy, rozhodujúci je obsah zmluvy, ktorá je evidovaná v evidencii zmlúv a dohôd vedená národným športovým zväzom.

Pravidelné miesto vykonávania športu na účely poskytovania náhrad výdavkov súvisiacich s pracovnou cestou alebo zahraničnou pracovnou cestou je miesto uvedené v zmluve o profesionálnom vykonávaní športu.

Plány Erasmus 2021-2027

0
Europe flag
europe flag

Na stránke Európskej komisie bol zverejnený dokument Návrh Komisie na viacročný finančný rámec na roky 2021 – 2027, ktorého súčasťou je aj program Erasmus.

Zdroj: Návrh Komisie na viacročný finančný rámec 2021 – 2027

V dokumente sa uvádzajú nasledovné plány do budúcnosti.

Od začiatku svojho fungovania v roku 1987 umožnil program Erasmus deviatim miliónom ľudí študovať, absolvovať odbornú prípravu a získať odbornú prax v zahraničí. Komisia navrhuje zdvojnásobiť rozpočet nasledujúceho programu Erasmus, ktorý bude prebiehať v rokoch 2021 – 2027, na 30 miliárd EUR. Umožnilo by to 12 miliónom ľudí zúčastniť sa na programe, čo znamená, že by túto možnosť dostalo trikrát toľko ľudí ako v súčasnosti.

2020 02 20 01

BUDÚCNOSŤ PROGRAMU ERASMUS V SKRATKE:

 • program bude môcť využmeť oveľa viac ľudí,
 • bude jednoduchší a prístupnejší pre osoby s nedostatkom príležitostí a pre malé a miestne organizácie,
 • bude poskytovať účinnejšiu podporu v oblasti vzdelávania, odbornej prípravy, mládeže a športu, a to aj vytvorením európskeho vzdelávacieho priestoru do roku 2025.

NASLEDUJÚCI PROGRAM ERASMUS NA ROKY 2021 – 2027…

UROBIŤ HO INKLUZÍVNEJŠÍM

 • lepšie zapojiť znevýhodnených ľudí prostredníctvom nových formátov, ako sú virtuálne výmeny a kratšie študijné pobyty v zahraničí,
 • vytvoriť pre žiakov viac príležitostí učmeť sa v zahraničí a spoznať žiakov z rôznych krajín prostredníctvom siete eTwinning, ktorá je najväčšou sieťou učiteľov na svete zameranou na vypracúvanie projektov a organizovanie výmenných pobytov tried.

UROBIŤ HO PRÍSTUPNEJŠÍM

 • sprístupniť program menším a miestnym organizáciám, aby mohli účastníci zakladať drobné partnerstvá – vytvárať kratšie projekty zahŕňajúce nižšie sumy peňazí a jednoduchšie administratívne požiadavky,
 • znížmeť administratívne zaťaženie všetkých prijímateľov, napríklad prostredníctvom jednoduchších online prihlášok.

ROZŠÍRIŤ HO A ORIENTOVAŤ HO NA BUDÚCNOSŤ

 • podporovať spoluprácu medzi európskymi univerzitami umiestnenými v rôznych členských štátoch s cieľom vytvoriť siete „európskych univerzít“ v záujme zvýšenia ich kvality, výkonnosti a atraktívnosti,
 • podporovať rozvoj „centier excelentnosti v odbornom vzdelávaní a príprave“, t. j. zariadení odborného vzdelávania a prípravy, ktoré budú pôsobiť ako hybná sila excelentnosti a inovácie v tejto oblasti,
 • posilniť športové výmeny v rámci programu Erasmus tým, že sa umožní športovým trénerom a zamestnancom v oblasti športu vzdelávať sa v zahraničí prostredníctvom kurzov, študijných návštev a tzv. job shadowing (pozorovaním kolegov pri práci).

ROZŠÍRIŤ JEHO MEDZINÁRODNÝ ROZMER

 • rozšíriť príležitosti pre mladých európskych študentov vysokoškolského vzdelávania a zaviesť možnosť získať skúsenosti mimo Európy pre študentov odborného vzdelávania.

2020 02 02 02

2020 02 20 03

Zdaňovanie príjmov z „INEJ ZMLUVY“ 2. časť

0
Calculator and alarm clock
calculator and alarm clock

1. časť

Novela zákona č. 6/2020 Z. z. síce upravila nový zmluvný typ „iná zmluva“ pri výkone profesionálneho športu ale nedotkla sa zákona č. 595/2003 Z.z. o dani z príjmov ani súvisiacich zákonov a to zákona o sociálnom poistení a zákona o zdravotnom poistení.

Medzi prvú úlohu pri určení akým spôsobom sa bude príjem športovca z „inej zmluvy“ zdaňovať daňou z príjmou, je potrebné daný príjem zatriediť v rámci § 5 až 8 zákona o dani z príjmov.

Pri daňovom konaní sa používa zásada „podstata nad formou“, ktorá je definovaná v § 3 ods. 6 zákona č. 563/2009 Z. z. o správe dani v znení neskorších predpisov, ktorý znie: „Pri uplatňovaní osobitných predpisov pri správe daní sa berie do úvahy skutočný obsah právneho úkonu alebo inej skutočnosti rozhodujúcej pre zistenie, vyrubenie alebo vybratie dane.“. 

Zákon o dani z príjmov nedefinuje pojem „závislá práca“ a z tohto dôvodu negatívne vymedzenie v zákone o športe nie je možné aplikovať.

Podľa § 46 ods. 9 zákona č. 440/2015 Z. z. o športe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskroších predpisov (ďalej len „Zákon o športe“) sa pri“inej zmluve“ primerané použije ustanovenie § 36 Zákona o športe, v ktorom sú definované základné povinnosti športovca.

Medzi základné povinnosti športovca patrí (demoštratívny výpočet) napr.:

 • zúčastňovať sa na súťažiach a podujatiach určených športovou organizáciou,
 • pripravovať sa sústavne na súťaž podľa pokynov športovej organizácie,
 • dodržiavať pokyny trénerova členov realizačného tímu športovej organizácie,
 • zdržaťsa konania, ktoré by mohlo poškodiť dobré meno športovej organizácie ….

Na základe uvedeného športovec pri výkone svojej činnosti je povinný dodržiavať pokyny alebo príkazy športovej organizácie.

Podľa povinností uvedených v § 32 ako aj § 33 Zákona o športe, príjmy športovca z „inej zmluvy“ spadajú pod § 5 ods. 1 písm. a) zákona o dani z príjmov, ktorý znie “ príjmami zo závislej činnosti sú príjmy zo súčasnehé alebo predchádzajúceho pracovnoprávneho vzťahu, služobného pomeru, štátnozamestneckého pomeru alebo členského pomeru, alebo z obdobného vzťahu, v ktorom je daňovník pri výkone práce pre platiteľa príjmu povinný dodržiavať pokyny alebo príkazy platiteľa príjmu …“

Obdobným spôsobom sa posudzuje aj napr. príjem na základe mandátnej zmluvy uzatvorenej podľa Obchodného zákonníka alebo príkaznej zmluvy uzavretej podľa Občianskeho zákonníka.

Podľa § 2 písm. aa) zákona o dani z príjmov je športovec zamestnancom a športová organizácia zamestnávateľom a platiteľom dane, ktorý je povinný zraziť a odviesť daň z príjmov.

Následne sa na tieto príjmy aj z pohľadu socálneho a zdravotného poistenia prihlada ako na príjem bežného zamestnanca. Športovej organizácii vzniká povinnosť prihlásiť športovca na sociálne poistenie a zdravotné poistenie, odvádzať ho a mesačne predkladať výkazy.


V prípade, ak by športovec preukázal nezávislý vzťah od športovej organizácie mohli by sme zatriediť príjem z „inej zmluvy“ ako príjem z inej samostatnej zárobkovej činnosti podľa § 6 ods. 2 písm. b) „Príjmami z inej samostanej zárobkovej činnosti, ak nepatria do príjmov uvedených v § 5 sú príjmy z činností, ktoré nie sú živnosťou ani podnikaním.“

Je potrebné však poukázať na  § 2 písm. c) zákona o dani z príjmov, ktorý definuje príjem ako „ peňažné plnenie a nepeňažné plnenie dosiahnuté aj zámenou, ocenené cenami bežne používanými v mieste a v čase plnenia alebo spotreby, a to podľa druhu, kvality, prípadne miery opotrebenia predmetného plnenia, ak tento zákon neustanovuje inak; za nepeňažné plnenie fyzickej osoby, ktorá účtuje v sústave jednoduchého účtovníctva alebo vedie evidenciu podľa § 6 ods. 10 alebo 11, sa považuje aj prijatie zmenky ako platobného prostriedku, ktorou dlžník uhradil pohľadávku veriteľovi, ktorý je fyzickou osobou

Na základe uvedeného ak športová organizácia poskytne športovcovi napr. dres, ubytovanie, prepravu alebo akéhoľvek iné plnenie, športovec musí tento nepeňažný príjem zahrnúť do svojich zdaniteľných príjmov. 

Pri ďalších povinnostiach vočme sociálnej poisťovni a zdravotnej poisťovni postupuje športovec ako samostatne zárobková činná osoba.

Netreba však zabúdať na ďalšiu povinnosť športovca a to sledovať obrat podľa zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty, z dôvodu vykonávania ekonomickej činnosti. Ak peňažné ako aj nepeňažné príjmy športovca presiahnu za 12 predchádzajúcich po sebe nasledujúcich kalendárnych mesiacov obraž 49.790 €, vzniká mu povinnosť podať žiadosť o registráciu na daň z pridanej hodnoty daňovému úradu.


Novela 6/2020 Z. z. neriešme pri uzavretí „inej zmluvy“ vzťah k zákonu č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce.

V § 2 ods. 3 Zákonníka práce platia prioritne ustanovenia Zákona o športe pri výkone športu na základe zmluvy o profesionálnom vykonávaní športu (§ 35 Zákona o športe) a na právne vzťahy športových odborníkov pri výkone činnosti na základe zmluvy o výkone činnosti športového odborníka (49A Zákona o športe) a Zákonník práce sa na tieto zmluvy vzťahuje, len ak to ustanovuje Zákon o športe.

Z tohto dôvodu nie je možné vylúčmeť, že vzťah zložený „inou zmluvou“ nebude posudzovaný podľa Zákonníka práce a činnosť športovca posudzovaná ako závislá činnosť, aj napriek ustanoveniam § 46 ods. 10 Zákona o športe.


Z pohľadu zákona o dani z príjmov ako aj zákonníka práce, zákona o sociálnom poistení a zdravotnom poistení sa športovci ako aj športové kluby dostávajú do komplikovanej situácie pri posudzovaní príjmov športovcov na základe „inej zmluvy“. Pri nesprávnom posúdení príjmu môžu vzniknúť obom subjektom zmluvného vzťahu sankčné úroky a sankcie od kontrolných orgánov.

V budúcnosti bude potrebné upraviť ustanovenia zákona o dani z príjmov, zákonníka práce, zákona o sociálnom poistení a zdravotnom poistení pre zvýšenie právnej istoty športovcov a športových odborníkov. Novela č. 6/2020 síce čiastočne upravila hybridný zmluvný vzťah športovca a športovej organizácie ale absenciou súvisiacich úprav vo vyššie uvedených zákonoch neodstránila problémy v aplikačnej praxi pri zdanení príjmov športovcov.

***

Vážení športoví nadšenci, hlavnou úlohou web stránky je ponúknuť pohľad na šport z ekonomickej stránky, predstaviť šport ako významný prvok makroekonomiky na Slovensku a multidisciplinárne odvetvie. Postupne budú na web stránke zverejňované analýzy financovania profesionálneho a amatérskeho športu z verejných a súkromných zdrojov, informácie z oblasti účtovníctva a daní, a podstatnou súčasťou budú aj informácie o prístupe Európskej únie k problematike športu. Web stránka economyinsport.online ponúkne zdroje k zlepšeniu informovanosti profesionálnych športových odborníkov ako aj širokej verejnosti o športe mimo športovísk a štadiónov. Prajem príjemné čítanie,

Aktuálny kurzový lístok

EUR - Členské krajiny euro
USD
0,9238
CZK
0,0394
CAD
0,6852
GBP
1,1696
HUF
0,0026
PLN
0,2313
RUB
0,0099