Úvod Blog

Kontrola športových organizácií

0

Povinnosti športových organizácií, ktoré majú vplyv na príjem verejných prostriedkov

Každá športová organizácia, ktorá je prijímateľom verejných prostriedkov musí v súlade so zákonom o športe (zákon č. 440/2015 Z. z. ) mať status prijímateľa verejných prostriedkov.

Status prijímateľa verejných prostriedkov upravuje zákon o športe v § 66 a 67.

Športová organizácia si môže skontrolovať a overiť splnenie všetkých zákonných podmienok. Postup kontroly je nasledovný:

Krok 1: kontrola splnenia základných podmienok

ZoŠTextSplnené
§ 66/3Má činnosť v súlade s § 21 a 22 ZoŠ
§ 21Zasadnutia najvyššieho orgánu národného športového zväzu sa uskutočňujú podľa týchto pravidiel:
riadne zasadnutie sa uskutočňuje najmenej raz za rok,
pozvánka, návrh programu zasadnutia a podklady na zasadnutie sa zasielajú osobám oprávneným zúčastniť sa na riadnom zasadnutí najmenej sedem dní pred konaním zasadnutia,
program zasadnutia a návrhy na jeho zmenu sa schvaľujú na začiatku zasadnutia; v otázke, ktorá nie je súčasťou schváleného programu, môže najvyšší orgán prijať len odporúčania a stanoviská,
na uznášaniaschopnosť zasadnutia je potrebná prítomnosť nadpolovičnej väčšiny všetkých členov najvyššieho orgánu s právom hlasovať a rozhodnutia sa prijímajú nadpolovičnou väčšinou hlasov prítomných členov s právom hlasovať; stanovy určia, na ktoré rozhodnutia sa vyžaduje súhlas kvalifikovanej väčšiny,
mimoriadne zasadnutie najvyššieho orgánu je oprávnený zvolať stanovami určený počet členov, najvyšší výkonný orgán, kontrolór alebo iný orgán oprávnený na základe stanov; ak uplynulo funkčné obdobie členov orgánov a noví členovia orgánov na ďalšie obdobie neboli zvolení, mimoriadne zasadnutie je oprávnený zvolať ktorýkoľvek člen národného športového zväzu.
Zápisnica zo zasadnutia najvyššieho orgánu, najvyššieho výkonného orgánu a kontrolného orgánu obsahuje
a) schválený program zasadnutia,
b) prezenčnú listinu, zápisnice o zvolení člena orgánu podľa § 19 ods. 1 písm. c) a písomné splnomocnenia, ak boli predložené,
c) zoznam podkladov k jednotlivým bodom programu a spôsob prístupu k nim,
d) dôležité vyjadrenia členov orgánu k jednotlivým bodom programu,
e) rozhodnutia prijaté k jednotlivým bodom programu vrátane výsledkov hlasovania a odlišného stanoviska člena, ktorý nesúhlasil s prijatým rozhodnutím alebo s jeho odôvodnením, ak o to požiada,
f) meno, priezvisko a podpis predsedajúceho a zapisovateľa.
Zápisnica podľa odseku 2 sa zašle všetkým osobám oprávneným zúčastniť sa zasadnutia príslušného orgánu najneskôr do 25 dní odo dňa zasadnutia.
§ 22Rozhodnutia najvyššieho orgánu, pri ktorých sa podľa stanov vyžaduje súhlas kvalifikovanej väčšiny, sú:
a) zmena stanov,
b) reorganizácia súťaží,
c) schvaľovanie uzatvorenia zmluvných vzťahov, ak hodnota plnenia zo zmluvy je vyššia ako hodnota určená stanovami,
d) vytvorenie obchodnej spoločnosti podľa § 18 alebo obchodnej spoločnosti, ktorej spoločníkom alebo akcionárom ,
e) prevod obchodného podielu alebo akcií v obchodnej spoločnosti podľa § 18 alebo v obchodnej spoločnosti, ktorej je spoločníkom alebo akcionárom
f) ďalšie rozhodnutia určené stanovami
(2) O neprijatí za člena národného športového zväzu alebo o vylúčení člena z národného športového zväzu rozhoduje najvyšší orgán; o vylúčení člena môže rozhodnúť aj disciplinárny orgán na základe závažného disciplinárneho previnenia.
§ 81Informácie zapísané v ISS v rozsahu podľa § 81
§66/3 /d)Má zriadený samostatný bankový účet na príjem verejných prostriedkov

Ak športová organizácia má splnené povinnosti uvedené vyššie, predpokladá sa u nej, že má status prijímateľa verejných prostriedkov.

Krok 2: kontrola splnenia  povinností, ktoré majú vplyv na stratu spôsobilosti prijímateľa verejných prostriedkov

ZoŠTextSplnené
§98/1Nebola v 6 mesiacov pred podaním žiadosti o poskytnutie verejných prostriedkov uložená sankcia za závažné porušenie povinnosti podľa § 98 ods. 1
§ 8aSú vysporiadané finančné vzťahy so štátnym rozpočtom
Nie je vedené konkurzné konanie,
nie je v konkurze, v reštrukturalizácii a
nebol proti nemu zamietnutý návrh na vyhlásenie konkurzu pre nedostatok majetku
Nie je vedený výkon rozhodnutia
viď. zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 233/1995 Z. z. o súdnych exekútoroch a exekučnej činnosti (Exekučný poriadok) a o zmene a doplnení ďalších zákonov v znení neskorších predpisov
viď. zákon Slovenskej národnej rady č. 511/1992 Zb. o správe daní a poplatkov a o zmenách v sústave územných finančných orgánov v znení neskorších predpisov
Nebol v predchádzajúcich troch rokoch porušený zákaz nelegálneho zamestnávania
viď. zákon č. 82/2005 Z. z. o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 125/2006 Z. z.
nie sú evidované nedoplatky poistného na zdravotné poistenie, sociálne poistenie a príspevky na starobné dôchodkové sporenie
nie je právoplatne uložený trest zákazu prijímať dotácie alebo subvencii
nie je právoplatne uložený trest zákazu prijímať pomoc a podporu poskytovanú z fondov Európskej únie
§ 8 /7na výkon športovej činnosti, na ktorú sa vyžaduje odborná spôsobilosť, má odborne spôsobilého športového odborníka podľa § 8 ods. 7
§ 8/6je zabezpečené splnenie povinností týkajúcich sa opatrení proti negatívnym javom v športe podľa § 8 ods. 6,
je zabezpečené vo dodržiavanie pravidiel Svetového antidopingového programu,
sú zabezpečené opatrenia proti manipulácii priebehu a výsledkov súťaží a
sú zabezpečené iné opatrenia proti negatívnym javom v športe vyplývajúcich z medzinárodných predpisov a rozhodnutí a
vo svojich predpisoch sú upravené negatívne javy podľa písmena a) ako závažné disciplinárne previnenia
§ 9/4zabezpečené overenie svojej účtovnej závierky alebo výročnej správy audítorom podľa § 9 ods. 4
§ 9/4 výročná správa je vypracovaná podľa § 9 ods. 4
§ 9/5 a 6je vypracovaná výročná správa s náležitosťami podľa § 9 ods. 5 alebo ods. 6
§ 14/4 poskytuje súčinnosť kontrolórovi podľa § 14 ods. 4 alebo hlavnému kontrolórovi športu podľa § 14 ods. 6
§ 14/2/a)zabezpečuje prístup kontrolóra k podkladom podľa § 14 ods. 2 písm. a)
§ 15/.6nemá kontrolu alebo vplyv v dvoch alebo viacerých športových kluboch, ktorých družstvá dospelých alebo dospelí jednotlivci pôsobia v tej istej súťažme podľa § 15 ods. 6,
§ 94/1informuje národný športový zväz o akomkoľvek podozrení alebo zistení, že priebeh alebo výsledky súťaže sú manipulované podľa § 94 ods. 1
nepoužíva olympijskú alebo paralympijskú symboliku v rozpore s § 25 ods. 5, § 26 ods. 4 alebo § 27
§ 14/6poskytne hlavnému kontrolórovi športu súčinnosť podľa § 14 ods. 6,
§ 61/4umožní vstup hlavného kontrolóra športu na pozemky, do budov a iných priestorov športovej organizácie podľa § 61 ods. 4,

 

Zákon o športe § 10 – 14

0

Kontrola v športovej organizácii

§ 10

(1) Športová organizácia, ktorá je prijímateľom verejných prostriedkov, je povinná vytvárať podmienky na nezávislý výkon vnútornej kontroly.

Ak športová organizácia má dve bezprostredne po sebe nasledujúce účtovné obdobia príjem prostriedkov zo štátneho rozpočtu presahujúci 50 000 eur ročne, je povinná zriadiť a obsadiť funkciu kontrolóra najneskôr do 30. júna nasledujúceho roka.

POZNÁMKA: Spôsobilosť prijímateľa verejných prostriedkov stráca športová organizácia, ktorá nevytvára podmienky na nezávislý výkon kontroly podľa § 67 ods. 2 písm.  f) zákona. 

(2) Športová organizácia, ktorá má funkciu kontrolóra podľa odseku 1, je povinná mať zriadenú a obsadenú funkciu kontrolóra počas obdobia, v ktorom je prijímateľom prostriedkov zo štátneho rozpočtu.

POZNÁMKA: Spôsobilosť prijímateľa verejných prostriedkov stráca športová organizácia, ktorá nezriadi alebo neobsadí funkciu kontrolóra podľa § 67 ods. 2 písm. g) zákona..

§ 11

Podmienky na výkon funkcie kontrolóra

(1) Za kontrolóra môže byť zvolená alebo inak ustanovená fyzická osoba, ktorá

a) má spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu,
b) je bezúhonná a
c) spĺňa kvalifikačné predpoklady.

(2) Kvalifikačné predpoklady na výkon funkcie kontrolóra sú

a) štyri roky praxe v organizovaní, riadení alebo v správe športu,
b) najmenej úplné stredné všeobecné vzdelanie alebo úplné stredné odborné vzdelanie a najmenej dva roky praxe v organizovaní, riadení alebo v správe športu,
c) najmenej vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa v študijnom odbore ekonómia, manažment alebo právo alebo
d) najmenej vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v inom študijnom odbore ako v písmene c) a najmenej jeden rok praxe v organizovaní, riadení alebo v správe športu.

(3) Na výkon funkcie kontrolóra národného športového zväzu a kontrolóra národnej športovej organizácie sa okrem splnenia podmienok podľa odseku 2 vyžaduje aj odborná spôsobilosť preukázaná úspešným absolvovaním skúšky formou písomného odborného testu zameraného na oblasti týkajúce sa riadenia a správy športovej organizácie. Vykonanie skúšky kontrolóra zabezpečuje hlavný kontrolór športu. Skúška sa musí vykonať do troch mesiacov od ustanovenia kontrolóra do funkcie; to neplatí, ak je kontrolór opätovne zvolený alebo inak ustanovený na ďalšie funkčné obdobie. Odbornú spôsobilosť úspešným absolvovaním skúšky kontrolór preukazuje každé štyri roky odo dňa vykonania skúšky.

(4) Splnenie podmienky podľa odseku 1 písm. c) sa preukazuje dokladom o vzdelaní a potvrdením o praxi.

(5) Kontrolór stráca spôsobilosť na výkon funkcie kontrolóra, ak

a) prestane spĺňať podmienky podľa odseku 1 alebo
b) nepreukáže odbornú spôsobilosť podľa odseku 3.

(6) Funkcia kontrolóra je nezlučiteľná s výkonom funkcie člena najvyššieho orgánu, štatutárneho orgánu, výkonného orgánu, disciplinárneho orgánu, orgánu na riešenie sporov a licenčného orgánu športovej organizácie, v ktorej vykonáva funkciu kontrolóra.

POZNÁMKA: Pri porušení tejto povinnost sa kontrolór dopustí priestupku podľa § 96 ods. 4 písm. e) zákona, za ktorý možno uložmeť pokutu od 500 eur do 10 000 eur.  Porušenie povinnosti je považované za závažné porušenie povinností podľa § 98 ods. 1.

§ 12

Kontrolór

(1) Kontrolór je najvyšším kontrolným orgánom športovej organizácie.

(2) Ak sa v súlade so zakladajúcim dokumentom športovej organizácie zriaďuje kontrolný orgán, tento orgán plní úlohy kontrolóra. Ak kontrolný orgán je kolektívnym orgánom, funkciu kontrolóra môže vykonávať jeho predseda.

(3) Kontrolór je podľa zakladajúceho dokumentu športovej organizácie volený alebo inak ustanovený do funkcie najvyšším orgánom športovej organizácie na funkčné obdobie, ktoré je najmenej o jeden rok dlhšie, ako je dĺžka funkčného obdobia najvyššieho výkonného orgánu, najmenej na tri roky.

(4) Funkcia kontrolóra zaniká

 • stratou spôsobilosti na výkon funkcie kontrolóra podľa § 11 ods. 5 alebo
 • na základe rozhodnutia disciplinárneho orgánu športovej organizácie z dôvodu závažného porušenia povinnosti kontrolóra.

(5) Kontrolór môže byť odvolaný z funkcie najvyšším orgánom športovej organizácie dvojtretinovou väčšinou hlasov všetkých členov najvyššieho orgánu s uvedením dôvodu odvolania.

(6) Kontrolór má právo na náhradu hotových výdavkov účelne a preukázateľne vynaložených v súvislosti s výkonom funkcie kontrolóra. Cestovné náhrady sa poskytujú podľa osobitného predpisu.8)

(7) Za výkon funkcie kontrolóra môže byť kontrolórovi vyplácaná náhrada za stratu času a odmena, ktorej výšku alebo spôsob jej určenia schvaľuje najvyšší orgán športovej organizácie.

§ 13

Úlohy kontrolóra

(1) Kontrolór pri výkone svojej funkcie postupuje tak, aby sa predchádzalo závažnému porušeniu povinnosti vyplývajúcej z právnych predpisov, predpisov a rozhodnutí športovej organizácie (ďalej len „nedostatok“) a na jeho základe uloženým sankciám, opatreniam a iným negatívnym dôsledkom pre športovú organizáciu a osoby s jej príslušnosťou. Na ten účel kontrolór vykonáva konzultačnú činnosť a poradenskú činnosť pre orgány športovej organizácie a orgány jej členov.

(2) Kontrolór priebežne vykonáva kontrolnú činnosť zameranú najmä na

a) hospodárnosť, efektívnosť, účinnosť a účelnosť použitia verejných prostriedkov,
b) dodržiavanie právnych predpisov a
c) dodržiavanie predpisov a rozhodnutí športovej organizácie.

(3) Kontrolór tiež

a) vykonáva priebežnú kontrolu obsahu zápisníc zo zasadnutí najvyššieho orgánu a ich riadneho zverejňovania,
b) upozorňuje štatutárny orgán na nesúlad povinne zverejňovaných údajov a údajov v zdrojovej evidencii,

POZNÁMKA: Pri porušení tejto povinnost sa kontrolór dopustí priestupku podľa § 96 ods. 4 písm. d) zákona, za ktorý možno uložmeť pokutu od 100 eur do 5 000 eur.Porušenie povinnosti je považované za závažné porušenie povinností podľa § 98 ods. 1.

c) upozorňuje štatutárny orgán, najvyšší orgán a najvyšší výkonný orgán na zistené nedostatky a odporúča im postup, ktorý je v súlade s právnym poriadkom a predpismi športovej organizácie; pri zistení závažného nedostatku navrhuje preventívne a nápravné opatrenia a určuje lehotu na jeho odstránenie,

POZNÁMKA: Pri porušení tejto povinnost sa kontrolór dopustí priestupku podľa § 96 ods. 4 písm. d) zákona, za ktorý možno uložmeť pokutu od 100 eur do 5 000 eur.Porušenie povinnosti je považované za závažné porušenie povinností podľa § 98 ods. 1.

d) konzultuje postup s kontrolórom športovej organizácie, ktorej je športová organizácia členom, pri zistení závažného nedostatku,

POZNÁMKA: Pri porušení tejto povinnost sa kontrolór dopustí priestupku podľa § 96 ods. 4 písm. d) zákona, za ktorý možno uložmeť pokutu od 100 eur do 5 000 eur.Porušenie povinnosti je považované za závažné porušenie povinností podľa § 98 ods. 1.

e) vypracúva výročnú správu o činnosti kontrolóra, ktorú predkladá najvyššiemu orgánu športovej organizácie.

(4) Kontrolór národného športového zväzu a kontrolór národnej športovej organizácie má pôsobnosť podľa odsekov 2 a 3 a

a) vykonáva konzultačnú činnosť pre kontrolórov športových organizácií, ktoré sú členmi národného športového zväzu alebo národnej športovej organizácie,
b) posudzuje súlad priebehu zasadnutí, postupov a rozhodnutí orgánov národného športového zväzu alebo národnej športovej organizácie s právnymi predpismi, predpismi a rozhodnutiami národného športového zväzu alebo národnej športovej organizácie, medzinárodnej športovej organizácie a iných športových organizácií, ktorých je národný športový zväz alebo národná športová organizácia členom,
c) zúčastňuje sa na zasadnutiach najvyššieho orgánu, najvyššieho výkonného orgánu, kontrolných orgánov, a ak to považuje za potrebné, aj na zasadnutiach iných orgánov národného športového zväzu alebo národnej športovej organizácie,
d) vykonáva dozor nad prípravou a riadnym priebehom volieb členov orgánov národného športového zväzu alebo národnej športovej organizácie a zúčastňuje sa na zasadnutí volebnej komisie vrátane spočítavania hlasov.

(5) Kontrolór národného športového zväzu a kontrolór národnej športovej organizácie je oprávnený vykonávať pôsobnosť podľa odseku 4 písm. b) až d) aj v športovej organizácii, ktorá je členom národného športového zväzu alebo národnej športovej organizácie.

§ 14

Postup pri kontrole

(1) Kontrolór vykonáva kontrolnú činnosť na základe

a) vlastnej iniciatívy,
b) podnetu orgánu športovej organizácie,

POZNÁMKA: Pri porušení tejto povinnosti sa kontrolór dopustí priestupku podľa § 96 ods. 4 písm. a) zákona, za ktorý možno uložmeť pokutu od 100 eur do 5 000 eur. Porušenie povinnosti je považované za závažné porušenie povinností podľa § 98 ods. 1.

c) podnetu osoby s príslušnosťou k športovej organizácii,

POZNÁMKA: Pri porušení tejto povinnosti sa kontrolór dopustí priestupku podľa § 96 ods. 4 písm. a) zákona, za ktorý možno uložmeť pokutu od 100 eur do 5 000 eur. Porušenie povinnosti je považované za závažné porušenie povinností podľa § 98 ods. 1.

d) podnetu hlavného kontrolóra športu alebo

POZNÁMKA: Pri porušení tejto povinnosti sa kontrolór dopustí priestupku podľa § 96 ods. 4 písm. a) zákona, za ktorý možno uložmeť pokutu od 100 eur do 5 000 eur. Porušenie povinnosti je považované za závažné porušenie povinností podľa § 98 ods. 1.

e) podnetu ministerstva školstva.

POZNÁMKA: Pri porušení tejto povinnosti sa kontrolór dopustí priestupku podľa § 96 ods. 4 písm. a) zákona, za ktorý možno uložmeť pokutu od 100 eur do 5 000 eur. orušenie povinnosti je považované za závažné porušenie povinností podľa § 98 ods. 1.

(2) Pri výkone kontrolnej činnosti je kontrolór oprávnený v nevyhnutnom rozsahu vyžadovať v ním určenej lehote

a) poskytnutie

  • originálov alebo overených kópií dokladov,
  • písomností,
  • záznamov dát na pamäťových médiách prostriedkov výpočtovej techniky, ich výpisov,
  • vyjadrení,
  • výstupov,
  • informácií,
  • dokumentov a
  • iných podkladov, okrem tých, ktoré má kontrolór k dispozícii,

POZNÁMKA: Športová organizácia sa dopustí správneho delitku, ak nezabezpečí prístup kontrolóra k podkladom podľa § 95 ods. 1 písm. j) zákona, za ktorý možno uložiť pokutu od 100 eur do 10 000 eur. 

Porušenie povinnosti je považované za závažné porušenie povinností podľa § 98 ods. 1.

b) splnenie opatrení na nápravu nedostatkov zistených kontrolou a odstránenie príčin ich vzniku.

(3) Kontrolór je oprávnený z podkladov podľa odseku 2 písm. a) vyhotovovať kópie na účely kontroly a ďalšieho postupu odôvodneného výsledkami kontroly.

Prevzatie týchto podkladov kontrolór písomne potvrdí a vráti ich bezodkladne tomu, od koho sa vyžiadali, ak nie sú potrebné na ďalší výkon kontroly.

POZNÁMKA: Ak kontrolór písomne nepotvrdí prevzatie dokladov alebo nevráti podklady bezodkladne tomu, od koho ich vyžiadal a nie sú potrebné na ďalší výkon kontroly, dopustí sa priestupku podľa § 96 ods. 4 písm. f), za ktorý možno uložmeť pokutu od 50 eur do 1 000 eur. Porušenie povinnosti je považované za závažné porušenie povinností podľa § 98 ods. 1.

(4) Športová organizácia a osoba s jej príslušnosťou je povinná poskytnúť kontrolórovi pri kontrolnej činnosti potrebnú súčinnosť v rozsahu odsekov 2 a 3 v ním určenej lehote.

POZNÁMKA: Športová organizácia sa dopustí správneho deliktu, ak neposkytne súčinnosť kontrolórovi alebo hlavnému kontrolórovi športu podľa § 95 ods. 1 písm. i), ktorý je možno uložiť pokutu od 100 eur do 10 000 eur. 

Národný šprotový zväz sa dopustí správneho deliktu, ak neposkytne súčinnosť kontrolórovi alebo hlavnému kontrolórovi športu podľa § 95 ods. 2 písm. a) zákona, za ktorý možno uložiť pokutu od 300 eur do 30 000 eur. 

Porušenie povinnosti je považované za závažné porušenie povinností podľa § 98 ods. 1.

(5) Športová organizácia je povinná zabezpečmeť prístup kontrolóra k podkladom podľa odseku 2 písm. a) v obchodných spoločnostiach, v ktorých má športová organizácia podiel na spoločnosti alebo akcie spoločnosti, s ktorými je spojená väčšina hlasovacích práv, a poskytnúť mu potrebnú súčinnosť.

(6) Súčinnosť v rozsahu podľa odsekov 3 až 5 je športová organizácia a osoba s jej príslušnosťou povinná poskytnúť aj hlavnému kontrolórovi športu.

POZNÁMKA: Športová organizácia sa dopustí správneho deliktu, ak neposkytne súčinnosť kontrolórovi alebo hlavnému kontrolórovi športu podľa § 95 ods. 1 písm. i), ktorý je možno uložiť pokutu od 100 eur do 10 000 eur.

Národný športový zväz sa dopustí správneho deliktu, ak neposkytne súčinnosť kontrolórovi alebo hlavnému kontrolórovi športu podľa § 95 ods. 2 písm. a) zákona, za ktorý možno uložiť pokutu od 300 eur do 30 000 eur.

Porušenie povinnosti je považované za závažné porušenie povinností podľa § 98 ods. 1.

(7) Športová organizácia je oprávnená vyjadriť sa písomne k zisteným nedostatkom, navrhnutým opatreniam a k lehote na splnenie opatrení uvedených v návrhu správy o kontrolnej činnosti v lehote určenej kontrolórom.

(8) Ak športová organizácia po upozornení na závažný nedostatok zistený pri kontrolnej činnosti tento závažný nedostatok v lehote určenej kontrolórom neodstráni, kontrolór je povinný bezodkladne, najneskôr do desiatich dní odo dňa márneho uplynutia určenej lehoty, oznámiť vec formou podnetu hlavnému kontrolórovi športu.

K podnetu kontrolór pripojí

 • upozornenie,
 • oznámenie dôvodov nevyhovenia a
 • ostatné podklady potrebné na posúdenie veci.

Rovnako kontrolór postupuje aj vtedy, ak príslušný orgán športovej organizácie v určenej lehote neoznámil dôvody nevyhovenia.

(9) O výsledku kontrolnej činnosti vypracuje kontrolór správu o kontrolnej činnosti v lehote do desiatich dní odo dňa ukončenia kontrolnej činnosti.

Pri vykonávaní kontrolnej činnosti bez podnetu sa správa vyhotovuje, ak bol zistený závažný nedostatok.

Správu o kontrolnej činnosti vykonanej na základe podnetu po jej prerokovaní s osobou, ktorej činnosť bola predmetom kontroly, kontrolór bezodkladne zašle orgánu alebo osobe, ktorá dala podnet na vykonanie odbornej kontroly.

Správa o kontrolnej činnosti obsahuje

a) meno, priezvisko a dátum narodenia fyzickej osoby uvedenej v správe o kontrolnej činnosti,
b) pôvod podnetu,
c) predmet kontroly,
d) zistenia,
e) vyhodnotenie kontroly a navrhnuté opatrenia,
f) lehotu na vyjadrenie k zisteným nedostatkom,
g) lehotu na splnenie opatrení prijatých na nápravu nedostatkov,
h) deň začatia a skončenia kontrolnej činnosti.

POZNÁMKA: Ak kontrolór nevypracuje správu o kontrolnej činnosti dopustí priestupku podľa § 96 ods. 4 písm. b) zákona, za ktorý možno uložmeť pokutu od 100 eur do 5 000 eur.Porušenie povinnosti je považované za závažné porušenie povinností podľa § 98 ods. 1.

Ak kontrolór nezašle bezodkladne správu okontrolnej činnosti podávateľovi ,dopustí sa priestupku podľa § 96 ods. 4 písm. c) zákona, za ktorý možno uložmeť pokutu od 50 eur do 1 000 eur.Porušenie povinnosti je považované za závažné porušenie povinností podľa § 98 ods. 1.

(10) Postupom kontrolóra pri kontrolnej činnosti nie je dotknutý výkon kontroly podľa osobitného predpisu.10)

(11) Ak pri výkone kontrolnej činnosti kontrolóra hrozí konflikt záujmov, kontrolór postúpi podanie hlavnému kontrolórovi športu.

POZNÁMKA: Pri porušení tejto povinnosti sa kontrolór dopustí priestupku podľa § 96 ods. 4 písm. g) zákona, za ktorý možno uložmeť pokutu od 100 eur do 5 000 eur.

Zákon o športe § 70 – 76

Dotácia
§ 70

(1) Ministerstvo školstva môže poskytnúť dotáciu na

a) podporu a rozvoj športu pre všetkých, vrcholového športu a športu zdravotne postihnutých,
b) výstavbu, modernizáciu a rekonštrukciu športovej infraštruktúry,
c) turistické trasy,
d) podporu dobrej správy v športe.

(2) Zoznam oblastí podľa odseku 1 zverejňuje ministerstvo školstva v informačnom systéme športu a na svojom webovom sídle.

(3) Dotáciu nemožno poskytnúť ani použmeť na

a) úhradu záväzkov z predchádzajúcich rokov okrem úhrady záväzkov na športovú infraštruktúru osobitného významu,
b) refundáciu výdavkov uhradených v predchádzajúcich rokoch okrem refundácie výdavkov na športovú infraštruktúru osobitného významu,
c) úhradu výdavkov, ktoré nie sú v súlade s účelom vymedzeným v zmluve o poskytnutí dotácie.

(4) Dotáciu možno poskytnúť žiadateľovi, ktorým je

a) fyzická osoba zapísaná v registri fyzických osôb,
b) športová organizácia zapísaná v registri právnických osôb,
c) obec zapísaná v registri právnických osôb v športe.

§ 71

(1) Ministerstvo školstva zverejní výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie (ďalej len „výzva“).

(2) Výzva obsahuje najmä

a) oblasti aktivít, v rámci ktorých možno predkladať žiadosti o poskytnutie dotácie (ďalej len „žiadosť“),
b) dátum ukončenia predkladania žiadostí, ktorý je najmenej 30 dní odo dňa zverejnenia výzvy,
c) výšku finančných prostriedkov určených na spolufinancovanie, ak sa na uskutočnenie účelu dotácie spolufinancovanie vyžaduje,
d) výberové kritériá a poradie ich dôležitosti,
e) okruh oprávnených žiadateľov,
f) výšku finančných prostriedkov určených na rozdelenie,
g) najvyššiu a najnižšiu výšku dotácie pre jedného žiadateľa,
h) časový harmonogram vyhodnocovania žiadostí.

(3) Žiadosť sa predkladá prostredníctvom informačného systému športu. Žiadosť sa zverejní.

(4) Súčasťou žiadosti je

a) vymedzenie a odôvodnenie konkrétnych aktivít, na ktoré sa dotácia požaduje, vrátane označenia oblasti podľa odseku 2 písm. a),
b) termín a miesto uskutočnenia aktivít,
c) rozpočet príjmov a výdavkov súvisiacich s uskutočnením aktivít,
d) výška požadovanej dotácie,
e) doklad preukazujúci vlastnícke právo alebo doklad preukazujúci nájomný vzťah k pozemku alebo k stavbe, ak je predmetom žiadosti dotácia na uskutočnenie stavby alebo zmenu stavby,
f) ďalšie náležitosti podľa osobitného predpisu.30)

§ 72

(1) Žiadosti vyhodnocuje komisia, ktorú zriaďuje ministerstvo školstva.

(2) Komisia má najmenej troch členov, z ktorých najmenej jeden člen je zamestnancom ministerstva školstva. Člen komisie alebo jemu blízka osoba nesmie byť

a) žiadateľom alebo byť zaujatý vo vzťahu k žiadateľovi,
b) štatutárnym orgánom alebo členom štatutárneho orgánu žiadateľa,
c) spoločníkom športovej organizácie, ktorá je žiadateľom,
d) v pracovnoprávnom vzťahu k žiadateľovi.

(3) Komisia je pri vyhodnocovaní žiadostí nezávislá a vyhodnocuje ich podľa kritérií uvedených vo výzve.

(4) Na žiadosti vyhodnocované len na základe kritérií, pri ktorých možno priradiť bodové hodnotenie len jedným spôsobom na základe objektívne overiteľných údajov, sa ustanovenia odsekov 1 a 2 nevzťahujú.

§ 73

(1) Ministerstvo školstva zverejní

a) zoznam žiadateľov, ktorým sa poskytla dotácia, a jej výšku,
b) zoznam žiadateľov, ktorým sa neposkytla dotácia, s uvedením dôvodu jej neposkytnutia,
c) zmluvy o poskytnutí dotácie,
d) vyhodnotenie výsledkov dosiahnutých už poskytnutými dotáciami, ak nimi ministerstvo školstva disponuje,
e) informáciu o tom, kedy ministerstvo školstva rozhodlo o poskytnutí alebo neposkytnutí dotácie inak, ako navrhla komisia zriadená na vyhodnocovanie žiadostí, a zdôvodnenie tohto rozhodnutia,
f) zloženie komisie zriadenej na vyhodnocovanie žiadostí.

(2) Dotáciu nemožno poskytnúť, ak žiadosť nespĺňa náležitosti ustanovené týmto zákonom, je predložená oneskorene alebo nie je predložená v súlade s výzvou.

(3) Na poskytnutie dotácie nie je právny nárok.

§ 74

(1) Dotácia sa poskytuje na základe písomnej zmluvy o poskytnutí dotácie uzatvorenej medzi ministerstvom školstva a žiadateľom.

(2) Zmluva obsahuje najmä

a) identifikačné údaje zmluvných strán,
b) bankové spojenie a číslo bankového účtu žiadateľa,
c) výšku schválenej dotácie,
d) účel, na ktorý sa dotácia poskytuje,
e) podmienky a termín použitia dotácie,
f) termín zúčtovania dotácie,
g) termín vrátenia nepoužitých finančných prostriedkov a číslo bankového účtu ministerstva školstva, na ktorý sa tieto finančné prostriedky poukazujú,
h) termín poukázania výnosov a číslo bankového účtu ministerstva školstva, na ktorý sa tieto finančné prostriedky poukazujú,
i) podmienky poskytnutia dotácie, ktorých nesplnenie je spojené s povinnosťou vrátenia finančných prostriedkov,
j) spôsob kontroly použitia poskytnutej dotácie,
k) výšku a spôsob preukazovania použitia finančných prostriedkov určených na spolufinancovanie, ak sa na uskutočnenie účelu dotácie spolufinancovanie vyžaduje,
l) záväzok používať stavbu, na ktorú bola poskytnutá dotácia, na športový účel, a to aj, ak nastane prevod vlastníctva, počas zmluvne určeného obdobia.

Príspevok na národný športový projekt
§ 75

(1) Vláda môže rozhodnúť o poskytnutí príspevku prostredníctvom príslušnej kapitoly štátneho rozpočtu športovej organizácii zapísanej v registri právnických osôb v športe na národný športový projekt, ktorým je

a) výstavba, modernizácia a rekonštrukcia športovej infraštruktúry národného významu,
b) podpora národného projektu športu pre všetkých so zameraním na mládež,
c) organizovanie významnej súťaže podľa § 55 ods. 1 písm. b).

(2) Ministerstvo školstva môže z prostriedkov štátneho rozpočtu poskytnúť športovej organizácii zapísanej v registri právnických osôb v športe príspevok na národný športový projekt, ktorým je

a) účasť na významnej súťažme podľa § 3 písm. h) prvého bodu,
b) účasť na významnej súťažme podľa § 3 písm. h) druhého až štvrtého bodu vrátane prípravy na túto súťaž,
c) plnenie úloh verejného záujmu v športe národnými športovými organizáciami.

(3) Za národný športový projekt sa považuje aj

a) zabezpečenie prípravy športovcov podľa zoznamu najvýkonnejších športovcov a ich účasti na významnej súťažme,
b) zabezpečenie plnenia úloh Slovenského olympijského výboru,
c) zabezpečenie prípravy zdravotne postihnutých športovcov a plnenie úloh Slovenského paralympijského výboru.

(4) Ministerstvo školstva poskytuje každoročne príspevok športovcom podľa zoznamu športovcov top tímu. Výšku príspevku jednotlivým športovcom určí ministerstvo školstva podľa poradia športovcov zaradených do zoznamu športovcov top tímu. Príspevok sa poukazuje národnému športovému zväzu, ku ktorému ma športovec príslušnosť. Ak národný športový zväz stratil spôsobilosť prijímateľa verejných prostriedkov, ministerstvo školstva poukáže príspevok športovcovi.

(5) Ministerstvo školstva poskytuje každoročne príspevok Slovenskému olympijskému výboru na plnenie úloh podľa § 25 ods. 4 v štvrťročných splátkach.

(6) Ministerstvo školstva poskytuje každoročne príspevok na šport zdravotne postihnutých. Príspevok sa poskytuje v štvrťročných splátkach prostredníctvom Slovenského paralympijského výboru a je určený aj na zabezpečenie plnenia úloh podľa § 26 ods. 3.

(7) Podpora národného športového projektu sa poskytuje písomne vyzvanej športovej organizácii na základe zmluvy o podpore národného športového projektu uzavretej medzi poskytovateľom prostriedkov štátneho rozpočtu a príslušnou športovou organizáciou. Zmluva o podpore národného športového projektu obsahuje náležitosti podľa § 74 ods. 2.

§ 76
Príspevok na športový poukaz

(1) Ministerstvo školstva môže poskytnúť príspevok na športový poukaz v závislosti od disponibilného objemu prostriedkov štátneho rozpočtu.

(2) Príspevok na športový poukaz sa poskytuje na vykonávanie športu pre všetkých a športu zdravotne postihnutých pre dieťa s trvalým pobytom alebo obdobným pobytom na území Slovenskej republiky od piatich rokov veku do konca kalendárneho roku, v ktorom dovŕšilo 14 rokov veku.

(3) Žiadosť o poskytnutie príspevku na športový poukaz podáva za dieťa zákonný zástupca prostredníctvom informačného systému športu. Žiadosť je možné podať v priebehu mesiaca február a september príslušného kalendárneho roka. Žiadosť obsahuje

a) meno, priezvisko a dátum narodenia dieťaťa,
b) adresa trvalého pobytu alebo obdobného pobytu dieťaťa a
c) meno a priezvisko zákonného zástupcu dieťaťa.

(4) Ak boli splnené podmienky podľa odsekov 2 a 3, oprávnený žiadateľ obdrží prostredníctvom informačného systému športu športový poukaz. Športový poukaz sa poskytuje v mesiaci február a september príslušného kalendárneho roka a uplatňuje sa prostredníctvom informačného systému športu. Športový poukaz obsahuje meno, priezvisko a dátum narodenia dieťaťa, identifikačné číslo športového poukazu a lehotu platnosti športového poukazu. Hodnotu športového poukazu možno prideliť najviac dvom športovým organizáciám alebo športovým odborníkom.

(5) Na základe športového poukazu športový odborník alebo športová organizácia zapísaná v registri právnických osôb v športe zabezpečí pre držiteľa športového poukazu vykonávanie športu pod vedením trénera, inštruktora športu alebo pedagogického zamestnanca, ktorý spĺňa kvalifikačné predpoklady na vyučovanie predmetu telesná výchova a športová výchova, za čo športový odborník alebo športová organizácia obdrží príspevok v hodnote prideleného športového poukazu alebo jej časti.

(6) Príspevok vypláca ministerstvo školstva športovému odborníkovi alebo športovej organizácii v štvrťročných splátkach vo výške vyčerpanej hodnoty uplatneného športového poukazu.

(7) Podmienkou na vyplatenie príspevku vo výške vyčerpanej hodnoty športového poukazu je priebežné vedenie a zverejnenie elektronickej evidencie dochádzky detí v rozsahu podľa § 80 ods. 2 písm. a), b) a f) vrátane údajov o športovom odborníkovi v rozsahu podľa § 80 ods. 2 písm. a), b) a f) a ods. 6 písm. a) až f), ktorý vykonávanie športu viedol.

Zákon o športe § 77 – 78

§ 77
Zdroje financovania športu zo štátneho rozpočtu

(1) Zdroje financovania športu zo štátneho rozpočtu sú

a) prostriedky schváleného štátneho rozpočtu v rozpočtovej kapitole ministerstva školstva určené na účel podľa § 65 ods. 3 písm. a) až c),
b) prostriedky štátneho rozpočtu vo výške odvodu z prevádzkovanialotériových hier31) do štátneho rozpočtu v rozpočtovom roku, ktorý predchádza bežnému rozpočtovému roku; v roku 2016 25 % z tohto odvodu, v roku 2017 50 % z tohto odvodu a v roku 2018 75 % z tohto odvodu a od roku 2019 100 % z tohto odvodu,
c) prostriedky zo štátneho rozpočtu účelovo určené na príspevok na národný športový projekt podľa § 75 ods. 1.

(2) Prostriedky podľa odseku 1 písm. a) a b), okrem príspevkov na národný športový projekt podľa § 75 ods. 1, ak boli zahrnuté do prostriedkov podľa odseku 1 písm. a), sa použijú

a) vo výške najmenej 50 % na poskytovanie príspevku uznanému športu, okrem uznaného športu futbal a uznaného športu ľadový hokej,
b) vo výške najmenej 17 % na poskytnutie príspevku uznanému športu futbal a vo výške najmenej 13 % na poskytnutie príspevku uznanému športu ľadový hokej,
c) vo výške najmenej 7 % na národný športový projekt podľa § 75 ods. 4,
d) vo výške najmenej 2 % na národný športový projekt podľa § 75 ods. 5,
e) vo výške najmenej 3,5 % na národný športový projekt podľa § 75 ods. 6.

(3) Prostriedky štátneho rozpočtu v rozpočtovej kapitole ministerstva školstva na šport sa po odpočítaní prostriedkov podľa odseku 2 použijú na

a) poskytovanie dotácie podľa § 70,
b) národné športové projekty podľa § 75 ods. 2,
c) náklady na správu a prevádzku informačného systému športu,
d) vzdelávanie a skúšku kontrolórov,
e) ostatné úlohy ministerstva školstva v oblasti športu.

(4) Výška prostriedkov podľa odseku 1 písm. a) po odpočítaní príspevkov na národný športový projekt podľa § 75 ods. 1 a prostriedkov štátneho rozpočtu vo výške odvodu z prevádzkovanialotériových hier podľa odseku 1 písm. b) nesmie byť nižšia ako v predchádzajúcom rozpočtovom roku.

§ 78
Kontrola použitia verejných prostriedkov

(1) Poskytovateľ prostriedkov zo štátneho rozpočtu vykonáva kontrolu použitia poskytnutých verejných prostriedkov podľa osobitného predpisu.10)

(2) Prijímateľ verejných prostriedkov je povinný poskytovateľovi prostriedkov zo štátneho rozpočtu predložmeť aj doklady preukazujúce použitie finančných prostriedkov určených na spolufinancovanie účelu príspevku.

(3) Ak prijímateľ verejných prostriedkov poruší finančnú disciplínu, postupuje sa podľa osobitného predpisu.32)

Zákon o športe § 79 – 82

ŠIESTA ČASŤ
INFORMAČNÝ SYSTÉM ŠPORTU
§ 79

(1) Informačný systém športu je informačným systémom verejnej správy, ktorého správcom a prevádzkovateľom je ministerstvo školstva.

(2) Informačný systém športu tvoria tieto moduly:

a) register fyzických osôb v športe,
b) register právnických osôb v športe,
c) verejný portál informačného systému športu (ďalej len „športový portál“),
d) odbornej prípravy športových odborníkov.

(3) Na účely identifikácie pridelí informačný systém športu každej fyzickej osobe v športe a každej právnickej osobe v športe jedinečný identifikátor osoby.33)

(4) Údaje v informačnom systéme športu sa považujú za úplné, správne a pravdivé, kým nie je preukázaný opak. Za úplnosť, správnosť a pravdivosť údajov zapísaných v informačnom systéme športu zodpovedá osoba, ktorá zápis vykonala.

(5) Povinné údaje sa do informačného systému športu zapisujú priamym vložením alebo automatickou synchronizáciou údajov v zdrojovej evidencii športovej organizácie s údajmi v informačnom systéme športu.

(6) Na poskytovanie údajov z informačného systému športu sa nevzťahuje osobitný predpis.34)

§ 80
Register fyzických osôb v športe

(1) Do registra fyzických osôb v športe sa zapisujú údaje o fyzických osobách, ktoré vykonávajú športovú činnosť ako

a) profesionálny športovec,
b) amatérsky športovec,
c) športový odborník podľa § 6 ods. 1,
d) držiteľ športového poukazu.

(2) O každej fyzickej osobe sa do registra fyzických osôb v športe zapisujú tieto údaje:

a) meno, priezvisko, titul,
b) dátum narodenia,
c) identifikačné číslo organizácie, ak ide o samostatne zárobkovo činnú osobu,
d) jedinečný identifikátor osoby,
e) rodné číslo,
f) štátna príslušnosť,
g) adresa trvalého pobytu alebo obdobného pobytu,
h) obchodné meno a miesto podnikania, ak ide o fyzickú osobu – podnikateľa,
i) adresa na doručovanie,
j) adresa elektronickej pošty,
k) číslo bankového účtu na príjem a použitie

1. dotácie,
2. sponzorského,

l) druh športu,
m) druh vykonávanej odbornej činnosti v športe,
n) právny titul, na základe ktorého fyzická osoba vykonáva športovú činnosť za športovú organizáciu; pri zmluvnom vzťahu sa uvedie údaj o období trvania zmluvy,
o) športové výsledky na významných súťažiach,
p) čestné štátne tituly a ocenenia,
q) príslušnosť k športovým organizáciám,
r) dátum poslednej účasti na súťažme,
s) dátum úhrady ročného príspevku podľa § 9 ods. 1 a členského príspevku,
t) označenie zdrojovej evidencie.

(3) O fyzickej osobe sa do registra fyzických osôb v športe okrem údajov podľa odseku 2 zapisujú aj údaje o závažnom porušení povinnosti podľa § 98.

(4) O profesionálnom športovcovi sa do registra fyzických osôb v športe zapisujú aj údaje o

a) overení zdravotnej spôsobilosti,
b) športovej reprezentácii vrátane názvu štátu, ktorý reprezentuje.

(5) O amatérskom športovcovi sa do registra fyzických osôb v športe zapisujú aj údaje o

a) overení zdravotnej spôsobilosti,
b) športovej reprezentácii vrátane názvu štátu, ktorý reprezentuje.

(6) O športovom odborníkovi sa do registra fyzických osôb v športe zapisujú aj tieto údaje:

a) druh odbornej činnosti v športe,
b) číslo dokladu o odbornej spôsobilosti,
c) dátum vzniku a skončenia odbornej spôsobilosti, ak je časovo obmedzená,
d) označenie osoby, ktorá overila odbornú spôsobilosť športového odborníka,
e) označenie osoby, ktorá vydala doklad o odbornej spôsobilosti,
f) údaj o overení bezúhonnosti,
g) údaje o dátume vzniku a zániku funkčného obdobia a označenie vykonávanej funkcie, ak ide o športového odborníka podľa § 6 ods. 1 písm. e) až g),
h) údaje o športovom odborníkovi podnikateľovi

1. dátum vzniku oprávnenia na podnikanie,
2. dátum ukončenia podnikania,
3. obdobie pozastavenia podnikania.

(7) Ak osoba podľa odseku 1 písm. c) vykonáva športovú činnosť ako dobrovoľník, do registra fyzických osôb v športe sa zapisujú aj tieto údaje:

a) označenie prijímateľa dobrovoľníckej činnosti,
b) označenie vysielajúcej organizácie,
c) miesto, obsah a trvanie dobrovoľníckej činnosti,
d) súťaž alebo projekt, v súvislosti s ktorým bola vykonávaná dobrovoľnícka činnosť,
e) poskytnuté materiálne zabezpečenie a náhrady.

(8) Zápis údajov podľa odsekov 2, 4, 5, 6 písm. a) až g) a 7 je do desiatich dní od zapísania týchto údajov vo svojej zdrojovej evidencii povinná vykonať príslušná športová organizácia.

(9) Zápis údaja podľa odseku 3 vykoná do desiatich dní od vydania rozhodnutia orgán, ktorý toto rozhodnutie vydal.

(10) Ak fyzická osoba, ktorá vykonáva odbornú činnosť v športe podľa § 6, nemá príslušnosť k športovej organizácii, zapíše údaje podľa odsekov 2 a 6 na základe jej žiadosti ministerstvo školstva.

(11) O zápise športového odborníka do registra fyzických osôb v športe alebo o zmene údajov o športovom odborníkovi príslušná športová organizácia alebo ministerstvo školstva vydá potvrdenie, ktoré športovému odborníkovi doručí podľa § 99 ods. 4.

§ 81
Register právnických osôb v športe

(1) O každej právnickej osobe v športe sa do registra zapisujú tieto údaje:

a) názov alebo obchodné meno,
b) adresa sídla,
c) právna forma,
d) identifikačné číslo organizácie,
e) jedinečný identifikátor osoby,
f) číslo bankového účtu a príjem a použitie

1. príspevku uznanému športu,
2. dotácie,
3. príspevku na národný športový projekt,
4. príspevku na športové poukazy,
5. sponzorského,

g) adresa elektronickej pošty,
h) druh športovej organizácie,
i) druh športu,
j) druh vykonávanej športovej činnosti,
k) meno a priezvisko štatutárneho orgánu,
l) adresa elektronickej pošty štatutárneho orgánu,
m) meno a priezvisko kontrolóra,
n) adresa elektronickej pošty kontrolóra,
o) zoznam fyzických osôb s príslušnosťou k športovej organizácii v rozsahu meno, priezvisko, dátum narodenia a právny titul a dátum vzniku príslušnosti k športovej organizácii,
p) zoznam právnických osôb s príslušnosťou k športovej organizácii v rozsahu názov alebo obchodné meno, sídlo, právna forma, identifikačné číslo organizácie, právny titul a dátum vzniku príslušnosti k športovej organizácii,
q) výška ročného príspevku podľa § 9 ods. 1 a členského príspevku,
r) dátum úhrady ročného príspevku podľa § 9 ods. 1 alebo členského príspevku,
s) príslušnosť k športovým organizáciám,
t) zoznam športových súťaží alebo športových podujatí organizovaných v nasledujúcom kalendárnom roku,
u) spôsobilosť prijímateľa verejných prostriedkov,
v) označenie zdrojovej evidencie.

(2) O právnickej osobe sa do registra právnických osôb v športe okrem údajov podľa odseku 1 zapisujú aj údaje o závažnom porušení povinnosti podľa § 98.

(3) O národnom športovom zväze a národnej športovej organizácii sa do registra právnických osôb v športe okrem údajov podľa odseku 1 zapisuje aj

a) údaj o príslušnosti k medzinárodnej športovej organizácii s celosvetovou pôsobnosťou pre príslušný šport,
b) meno a priezvisko členov najvyššieho orgánu a ich náhradníkov a údaj o tom, koho podľa zakladajúceho dokumentu v najvyššom orgáne zastupujú,
c) kľúč delegátov najvyššieho orgánu,
d) zloženie, funkčné obdobie, spôsob navrhovania a voľby členov volených orgánov a ich náhradníkov,
e) pravidlá uznášaniaschopnosti volených orgánov a väčšiny potrebnej na prijatie rozhodnutia.

(4) Zápis údajov podľa odseku 1 je do desiatich dní od zapísania týchto údajov vo svojej zdrojovej evidencii povinná vykonať príslušná športová organizácia.

(5) Zápis údaja podľa odseku 2 vykoná do desiatich dní od vydania rozhodnutia orgán, ktorý toto rozhodnutie vydal.

(6) Zápis údaja o osobe podľa odseku 3 písm. a) vykoná ministerstvo školstva na základe uznania za národný športový zväz alebo za národnú športovú organizáciu.

§ 82
Športový portál

(1) Na športovom portáli sa zverejňujú údaje podľa § 80 a 81, okrem údajov podľa § 80 ods. 2 písm. e) a g), ktoré sa nezverejňujú.

(2) Na športovom portáli sa okrem údajov podľa odseku 1 zverejňuje aj

a) zakladajúci dokument,
b) predpisy, ktorými sa riadi vykonávanie športu alebo športovej činnosti, ak ide o národný športový zväz alebo o národnú športovú organizáciu,
c) rozpočty, výročné správy, účtovné závierky športových organizácií a správy audítora, ak ide o národné športové zväzy a národné športové organizácie,
d) správy, upozornenia, odporúčania, návrhy opatrení a podnety kontrolóra, ak ide o národné športové zväzy a národné športové organizácie,
e) výročné správy kontrolóra, ak ide o národné športové zväzy a národné športové organizácie,
f) pozvánky, programy, prezenčné listiny, zápisnice zo zasadnutí a rozhodnutia orgánov národného športového zväzu alebo národnej športovej organizácie, ktorými sú

1. najvyšší orgán,
2. najvyšší výkonný orgán,
3. kontrolné orgány,
4. orgány riešenia sporov,
5. disciplinárne orgány,
6. licenčné orgány,

g) správy volebnej komisie, ak ide o národný športový zväz alebo národnú športovú organizáciu,
h) rozhodnutia orgánov národného športového zväzu a národnej športovej organizácie o spôsobe použitia verejných prostriedkov,
i) rozhodnutia o

1. začatí a ukončení konkurzného konania alebo reštrukturalizácie a zamietnutí návrhu na vyhlásenie konkurzu pre nedostatok majetku,
2. začatí a ukončení výkonu rozhodnutia,
3. vstupe do likvidácie a skončení likvidácie,

j) zmluvy a priebežné finančné výkazníctvo použitia

1. príspevku uznanému športu,
2. dotácie,
3. príspevku na národný športový projekt,
4. príspevku na športový poukaz,
5. sponzorského,
6. finančných prostriedkov určených na spolufinancovanie, ak uskutočnenie projektu podľa prvého až piateho bodu bolo spolufinancované,

k) evidencia športovej infraštruktúry,
l) katalóg činností, tovarov a služieb.

Zákon o športe § 83 – 85a

SIEDMA ČASŤ
VZDELÁVANIE V ŠPORTE

§ 83
Odborná spôsobilosť na výkon odbornej činnosti tréner

(1) Tréner je športový odborník, pod vedením ktorého profesionálny športovec alebo amatérsky športovec vykonáva šport alebo pod vedením ktorého športovec vykonáva šport pre všetkých alebo šport zdravotne postihnutých.

(2) Tréner vedie vykonávanie športu v kategórii tréner

a) me. kvalifikačného stupňa,
b) II. kvalifikačného stupňa,
c) III. kvalifikačného stupňa,
d) IV. kvalifikačného stupňa alebo
e) V. kvalifikačného stupňa.

(3) Vzdelávanie na získanie odbornej spôsobilosti na výkon odbornej činnosti tréner poskytuje

a) vysoká škola prostredníctvom fakulty, ktorá uskutočňuje študijné programy prvého stupňa alebo druhého stupňa v študijnom odbore

1. šport alebo
2. učiteľstvo umelecko-výchovných a výchovných predmetov,

b) stredná športová škola,
c) národný športový zväz v spolupráci s fakultou vysokej školy, ktorá uskutočňuje študijné programy prvého stupňa alebo druhého stupňa v študijnom odbore šport.

(4) Odborná spôsobilosť na výkon odbornej činnosti tréner me. kvalifikačného stupňa sa nadobúda

a) získaním úplného stredného odborného vzdelania v študijnom odbore strednej športovej školy,
b) absolvovaním odbornej prípravy požadovanej predpismi medzinárodnej športovej organizácie, ktorej je národný športový zväz členom; túto odbornú prípravu poskytuje národný športový zväz v spolupráci s fakultou podľa odseku 3 písm. a) prvého bodu,
c) absolvovaním odbornej prípravy poskytnutej národným športovým zväzom; túto odbornú prípravu poskytuje národný športový zväz v spolupráci s fakultou podľa odseku 3 písm. a) prvého bodu,
d) absolvovaním odbornej prípravy poskytovanej fakultou podľa odseku 3 písm. a) prvého bodu v rámci ďalšieho vzdelávania,
e) úspešným absolvovaním skúšky za príslušné obdobie štúdia, ktorá sa vzťahuje na príslušný šport, ak

1. ide o študenta študijného programu prvého stupňa v študijnom odbore šport a
2. rozsah absolvovaných vzdelávacích činností v rámci štúdia príslušného študijného programu, ktoré sa vzťahujú na príslušný šport, zodpovedá rozsahu vzdelávania podľa písmena b), c) alebo písmena d), alebo

f) získaním vysokoškolského vzdelania prvého stupňa v študijnom odbore učiteľstvo umelecko-výchovných a výchovných predmetov, ak

1. rozsah absolvovaných vzdelávacích činností v rámci štúdia príslušného študijného programu, ktoré sa vzťahujú na príslušný šport, zodpovedá rozsahu vzdelávania podľa písmena b), c) alebo písmena d) a
2. absolvent úspešne vykonal skúšku za príslušné obdobie štúdia, ktorá sa vzťahuje na príslušný šport.

(5) Odborná spôsobilosť na výkon odbornej činnosti tréner II. kvalifikačného stupňa sa nadobúda

a) získaním úplného stredného odborného vzdelania v študijnom odbore strednej športovej školy,
b) absolvovaním odbornej prípravy požadovanej predpismi medzinárodnej športovej organizácie, ktorej je národný športový zväz členom; túto odbornú prípravu poskytuje národný športový zväz v spolupráci s fakultou podľa odseku 3 písm. a) prvého bodu,
c) absolvovaním odbornej prípravy poskytnutej národným športovým zväzom; túto odbornú prípravu poskytuje národný športový zväz v spolupráci s fakultou podľa odseku 3 písm. a) prvého bodu,
d) absolvovaním odbornej prípravy poskytovanej fakultou podľa odseku 3 písm. a) prvého bodu v rámci ďalšieho vzdelávania,
e) úspešným absolvovaním skúšky za príslušné obdobie štúdia, ktorá sa vzťahuje na príslušný šport, ak

1. ide o študenta študijného programu prvého stupňa v študijnom odbore šport a
2. rozsah absolvovaných vzdelávacích činností v rámci štúdia príslušného študijného programu, ktoré sa vzťahujú na príslušný šport, zodpovedá rozsahu vzdelávania podľa písmena b), c) alebo písmena d),

f) získaním vysokoškolského vzdelania prvého stupňa v študijnom odbore učiteľstvo umelecko-výchovných a výchovných predmetov, ak

1. rozsah absolvovaných vzdelávacích činností v rámci štúdia príslušného študijného programu, ktoré sa vzťahujú na príslušný šport, zodpovedá rozsahu vzdelávania podľa písmena b), c) alebo písmena d) a
2. absolvent úspešne obhájil záverečnú prácu, ktorá sa vzťahuje na príslušný šport,

g) získaním vysokoškolského vzdelania druhého stupňa v študijnom odbore učiteľstvo umelecko-výchovných a výchovných predmetov, ak

1. rozsah absolvovaných vzdelávacích činností v rámci štúdia príslušného študijného programu, ktoré sa vzťahujú na príslušný šport, zodpovedá rozsahu vzdelávania podľa písmena b), c) alebo písmena d) a
2. absolvent úspešne vykonal skúšku za príslušné obdobie štúdia, ktorá sa vzťahuje na príslušný šport, alebo

h) získaním vysokoškolského vzdelania prvého stupňa v študijnom odbore šport alebo vysokoškolského vzdelania druhého stupňa v študijnom odbore šport, ak

1. záverečná práca absolventa sa nevzťahuje na príslušný šport alebo na šport pre všetkých a
2. rozsah absolvovaných vzdelávacích činností v rámci štúdia príslušného študijného programu, ktoré sa vzťahujú na príslušný šport alebo na šport pre všetkých, zodpovedá rozsahu vzdelávania podľa písmena b), c) alebo písmena d).

(6) Odborná spôsobilosť na výkon odbornej činnosti tréner III. kvalifikačného stupňa sa nadobúda

a) získaním úplného stredného odborného vzdelania v študijnom odbore strednej športovej školy,
b) získaním vysokoškolského vzdelania druhého stupňa v študijnom odbore učiteľstvo umelecko-výchovných a výchovných predmetov, ak

1. rozsah absolvovaných vzdelávacích činností v rámci štúdia príslušného študijného programu, ktoré sa vzťahujú na príslušný šport, zodpovedá rozsahu vzdelávania podľa písmena c), d) alebo písmena e) a
2. absolvent úspešne obhájil záverečnú prácu, ktorá sa vzťahuje na príslušný šport,

c) absolvovaním odbornej prípravy požadovanej predpismi medzinárodnej športovej organizácie, ktorej je národný športový zväz členom; túto odbornú prípravu poskytuje národný športový zväz v spolupráci s fakultou podľa odseku 3 písm. a) prvého bodu,
d) absolvovaním odbornej prípravy poskytnutej národným športovým zväzom; túto odbornú prípravu poskytuje národný športový zväz v spolupráci s fakultou podľa odseku 3 písm. a) prvého bodu alebo
e) absolvovaním odbornej prípravy poskytovanej fakultou podľa odseku 3 písm. a) prvého bodu v rámci ďalšieho vzdelávania.

(7) Odborná spôsobilosť na výkon odbornej činnosti tréner IV. kvalifikačného stupňa pre príslušný šport alebo pre šport pre všetkých sa nadobúda získaním vysokoškolského vzdelania prvého stupňa v študijnom odbore šport, ak absolvent úspešne obhájil záverečnú prácu, ktorá sa vzťahuje na príslušný šport alebo na šport pre všetkých.

(8) Odborná spôsobilosť na výkon odbornej činnosti tréner V. kvalifikačného stupňa pre príslušný šport alebo pre šport pre všetkých sa nadobúda získaním vysokoškolského vzdelania druhého stupňa v študijnom odbore šport, ak absolvent úspešne obhájil záverečnú prácu, ktorá sa vzťahuje na príslušný šport alebo na šport pre všetkých.

(9) O získaní odbornej spôsobilosti na výkon odbornej činnosti tréner sa vydáva osvedčenie, ktoré obsahuje

a) názov organizácie, ktorá osvedčenie vydala; ak ide o vysokú školu, uvádza sa aj názov fakulty,
b) údaje o fyzickej osobe, ktorej sa osvedčenie vydáva v rozsahu meno, priezvisko, akademický titul, vedecko-pedagogický titul alebo umelecko-pedagogický titul, vedecká hodnosť a dátum narodenia,
c) číslo osvedčenia,
d) označenie kvalifikačného stupňa,
e) označenie športu, pre ktorý bola získaná odborná spôsobilosť,
f) dátum a miesto vydania osvedčenia,
g) meno, priezvisko a podpis štatutárneho orgánu organizácie, ktorá osvedčenie vydala, alebo ním poverenej osoby,
h) pečiatka organizácie, ktorá osvedčenie vydala.

(10) Ak bola odborná spôsobilosť na výkon odbornej činnosti tréner nadobudnutá získaním úplného stredného odborného vzdelania alebo vysokoškolského vzdelania, osvedčenie podľa odseku 9 sa vydáva popri doklade o príslušnom vzdelaní. Ak bola odborná spôsobilosť na výkon odbornej činnosti tréner me. kvalifikačného stupňa, II. kvalifikačného stupňa alebo III. kvalifikačného stupňa nadobudnutá podľa odseku 4 písm. e), f), odseku 5 písm. e) až h) alebo odseku 6 písm. b), osvedčenie sa vydáva na žiadosť fyzickej osoby. Ak ide o odbornú spôsobilosť na výkon odbornej činnosti tréner IV. kvalifikačného stupňa a V. kvalifikačného stupňa a dodatok k diplomu obsahuje údaje podľa odseku 9 písm. d) a e), dodatok k diplomu sa považuje za osvedčenie.

(11) Národný športový zväz môže vo svojich predpisoch určmeť,

a) ktorý kvalifikačný stupeň odbornej spôsobilosti na výkon odbornej činnosti tréner sa vyžaduje pre príslušnú úroveň súťaženia,
b) podmienky, ktoré musí spĺňať tréner v jednotlivých úrovniach a kategóriách súťaženia v príslušnom športe.

§ 84
Odborná spôsobilosť na výkon odbornej činnosti inštruktor športu

(1) Inštruktor športu je športový odborník, pod vedením ktorého športovec vykonáva šport pre všetkých.

(2) Inštruktor športu vykonáva vedenie športu v kategórii inštruktor športu

a) me. kvalifikačného stupňa,
b) II. kvalifikačného stupňa alebo
c) III. kvalifikačného stupňa.

(3) Vzdelávanie na získanie odbornej spôsobilosti na výkon odbornej činnosti inštruktor športu poskytuje

a) vysoká škola prostredníctvom fakulty, ktorá uskutočňuje študijné programy prvého stupňa alebo druhého stupňa v študijnom odbore šport,
b) stredná športová škola,
c) národný športový zväz v spolupráci s fakultou vysokej školy, ktorá uskutočňuje študijné programy prvého stupňa alebo druhého stupňa v študijnom odbore šport.

(4) Odborná spôsobilosť na výkon odbornej činnosti inštruktor športu sa nadobúda

a) získaním úplného stredného odborného vzdelania v študijnom odbore strednej športovej školy,
b) absolvovaním odbornej prípravy požadovanej predpismi medzinárodnej športovej organizácie, ktorej je národný športový zväz členom; túto odbornú prípravu poskytuje národný športový zväz v spolupráci s fakultou podľa odseku 3 písm. a),
c) absolvovaním odbornej prípravy poskytnutej národným športovým zväzom; túto odbornú prípravu poskytuje národný športový zväz v spolupráci s fakultou podľa odseku 3 písm. a) alebo
d) absolvovaním odbornej prípravy poskytovanej fakultou podľa odseku 3 písm. a) v rámci ďalšieho vzdelávania.

(5) O získaní odbornej spôsobilosti na výkon odbornej činnosti inštruktora športu sa vydáva osvedčenie, ktoré obsahuje

a) názov organizácie, ktorá osvedčenie vydala; ak ide o vysokú školu, uvádza sa aj názov fakulty,
b) údaje o fyzickej osobe, ktorej sa osvedčenie vydáva v rozsahu meno, priezvisko, akademický titul, vedecko-pedagogický titul alebo umelecko-pedagogický titul, vedecká hodnosť a dátum narodenia,
c) číslo osvedčenia,
d) označenie kvalifikačného stupňa,
e) označenie športu, pre ktorý bola získaná odborná spôsobilosť,
f) dátum a miesto vydania osvedčenia,
g) meno, priezvisko a podpis štatutárneho orgánu organizácie, ktorá osvedčenie vydala, alebo ním poverenej osoby,
h) pečiatka organizácie, ktorá osvedčenie vydala.

(6) Ak bola odborná spôsobilosť na výkon odbornej činnosti inštruktor športu nadobudnutá získaním úplného stredného odborného vzdelania, osvedčenie podľa odseku 5 sa vydáva popri doklade o príslušnom vzdelaní.

§ 85
Odborná spôsobilosť na výkon činnosti iného športového odborníka

Ak sa na výkon odbornej činnosti v športe vyžaduje odborná spôsobilosť, podmienky získania odbornej spôsobilosti, rozsah a obsah odbornej prípravy a spôsob vykonania skúšky preukazujúcej odbornú spôsobilosť na výkon odbornej činnosti príslušného športového odborníka upravujú predpisy

a) medzinárodnej športovej organizácie, odbornú prípravu a vykonanie skúšky spôsobilosti zabezpečuje podľa podmienok príslušného druhu športu národný športový zväz,
b) národného športového zväzu;

 • odbornú prípravu a vykonanie skúšky spôsobilosti zabezpečuje podľa podmienok príslušného druhu športu národný športový zväz;
 • národný športový zväz môže predpismi určmeť, že odbornú prípravu a vykonanie skúšky odbornej spôsobilosti športového odborníka zabezpečí športová organizácia, ktorá je jeho členom.

§ 85a

Ak pre niektorý šport v Slovenskej republike nepôsobí národný športový zväz, plní úlohy národného športového zväzu podľa § 83 až 85 športová organizácia.

Zákon o športe § 86 – 94

ÔSMA ČASŤ
OPATRENIA PROTI NEGATÍVNYM JAVOM V ŠPORTE

Agentúra
§ 86

(1) Zriaďuje sa agentúra ako nezávislá organizácia, ktorá na území Slovenskej republiky plní úlohy prevencie a kontroly v oblasti dopingu.

(2) Agentúra je štátna príspevková organizácia35) zapojená finančnými vzťahmi na rozpočet ministerstva školstva.36)

(3) Štatutárnym orgánom agentúry je riaditeľ, ktorého vymenúva a odvoláva minister školstva na základe výberového konania. Funkčné obdobie riaditeľa je päť rokov; opätovné vymenovanie je možné.

(4) Agentúra

a) plní úlohy Svetového antidopingového programu,
b) vykonáva, organizuje a riadi dopingové kontroly,
c) vypracúva ročný plán dopingových kontrol,
d) zabezpečuje analýzu vzoriek odobratých na účely dopingovej kontroly,
e) oznamuje ministerstvu školstva zmeny v zozname zakázaných látok a zakázaných metód,
f) udeľuje športovcovi, ktorý nie je športovcom na medzinárodnej úrovni, výnimku na terapeutické použitie látky alebo metódy zo zoznamu zakázaných látok a zakázaných metód (ďalej len „terapeutická výnimka“),
g) vedie národný register športovcov pre testovanie, v ktorom o športovcovi spracúva údaje podľa § 80 ods. 2 písm. a), b), g), me), j) a l), údaje podľa § 80 ods. 4 alebo ods. 5, telefónne číslo a jeho podobizeň,
h) oznamuje Svetovej antidopingovej agentúre právoplatné rozhodnutia vo veci porušenia antidopingových pravidiel; to neplatí, ak ide o športovca na medzinárodnej úrovni,
me) vydáva stanoviská na účely kontroly

1. zapracovania pravidiel Svetového antidopingového programu športovým zväzom do predpisov športového zväzu,
2. dodržiavania pravidiel Svetového antidopingového programu športovým zväzom a športovou organizáciou a
3. úpravy predpisov športovej organizácie v oblasti dopingu v športe,

j) spolupracuje v oblasti boja proti dopingu v športe najmä so Svetovou antidopingovou agentúrou, antidopingovými agentúrami v iných štátoch, medzinárodnými športovými organizáciami, národnými športovými zväzmi, Slovenským olympijským výborom a Slovenským paralympijským výborom,
k) poskytuje cezhraničnú súčinnosť pri

1. pohybe tímu dopingovej kontroly pri výkone jeho činnosti v rámci dopingovej kontroly,
2. včasnej preprave odobraných vzoriek na testovanie tak, aby bola zachovaná ich bezpečnosť a neporušenosť,

l) uzatvára dohody o recipročnom testovaní v súlade so Svetovým antidopingovým programom,
m) uznáva postupy dopingovej kontroly a testov antidopingových organizácií v iných štátoch, ktoré sú v súlade so Svetovým antidopingovým programom, a športových sankcií, ktoré z nich vyplývajú,
n) podporuje výskum a vzdelávanie v oblasti boja proti dopingu,
o) vypracúva výročnú správu o činnosti a hospodárení, ktorá obsahuje najmä

1. informáciu o zmenách predpisov agentúry,
2. informáciu o orgánoch, ich zmenách a o ich činnosti,
3. prehľad vykonaných dopingových kontrol v predchádzajúcom kalendárnom roku,
4. vyhodnotenie ročného plánu dopingových kontrol v predchádzajúcom roku,
5. ročnú účtovnú závierku,
6. prehľad príjmov a výdavkov.

(5) Agentúra v stanovisku podľa odseku 4 písm. me) uvedie aj lehotu, počas ktorej má športový zväz alebo športová organizácia stratiť spôsobilosť prijímateľa verejných prostriedkov.

(6) Podrobnosti o úlohách a organizácii agentúry upraví štatút, ktorý vydá ministerstvo školstva.

§ 87

(1) Agentúra je povinná

a) prijať pravidlá v súlade so Svetovým antidopingovým programom,
b) vypracovať postupy pre športové zväzy na zapracovanie pravidiel Svetového antidopingového programu do predpisov športových zväzov,
c) uložmeť každoročne výročnú správu o činnosti a hospodárení do verejnej časti registra účtovných závierok.9)

(2) Pôsobnosť agentúry sa vzťahuje

a) na športovú organizáciu so sídlom na území Slovenskej republiky,
b) na organizátora súťaže so sídlom na území Slovenskej republiky,
c) na športovca, ktorý je občanom Slovenskej republiky,
d) bez ohľadu na štátne občianstvo, na

1. športovca a sprievodný personál športovca, ktorí sú príslušníkmi národného športového zväzu alebo športového klubu so zväzovou príslušnosťou k národnému športovému zväzu,
2. športovca a sprievodný personál športovca, ktorí sa zúčastňujú súťaže, ktorá je organizovaná národným športovým zväzom alebo športovým klubom so zväzovou príslušnosťou k národnému športovému zväzu,
3. fyzickú osobu, ktorá je na účely boja proti dopingu v športe príslušná k športovej organizácii,
4. športovca a sprievodný personál športovca, ktorí sa zúčastňujú celoštátnej súťaže, ktorej organizátorom nie je národný športový zväz alebo športový klub so zväzovou príslušnosťou k národnému športovému zväzu,
5. športovca, ktorý nie je športovcom podľa prvého, druhého alebo štvrtého bodu a má záujem zúčastniť sa medzinárodnej súťaže alebo celoštátnej súťaže,
6. športovca, ktorý sa nachádza na území Slovenskej republiky počas súťaže alebo v čase mimo nej,
7. športovca, ktorý má na území Slovenskej republiky trvalý pobyt.

Opatrenia proti dopingu
§ 88

(1) Dopingom v športe je porušenie antidopingových pravidiel podľa odseku 3, a to počas súťaže alebo mimo nej, v súvislosti s účasťou športovca na súťažme.

(2) Doping sa zakazuje.

(3) Porušeniami antidopingových pravidiel

a) prítomnosť zakázanej látky alebo jej metabolitov alebo jej markerov v biologickej vzorke športovca,
b) použitie alebo pokus o použitie zakázanej látky alebo zakázanej metódy športovcom,
c) vyhýbanie sa, odmietnutie alebo nepodrobenie sa odberu biologickej vzorky,
d) neposkytnutie informácie o mieste pobytu športovca,
e) falšovanie alebo pokus o falšovanie počas dopingovej kontroly,
f) marenie dopingovej kontroly,
g) držba zakázanej látky alebo prostriedkov umožňujúcich použitie zakázanej metódy,
h) obchodovanie alebo pokus o obchodovanie so zakázanou látkou alebo zakázanou metódou,
me) podanie alebo pokus o podanie zakázanej látky alebo zakázanej metódy športovcovi počas súťaže alebo mimo súťaže,
j) povzbudzovanie, pomáhanie, navádzanie, utajovanie alebo iná forma spoluúčasti pri porušení antidopingového pravidla a
k) združovanie športovca alebo športového odborníka na účely športovej činnosti s fyzickou osobou, ktorej bola uložená sankcia alebo iné opatrenie z dôvodu porušenia antidopingového pravidla, počas trvania sankcie alebo opatrenia.

(4) Ak bola športovcovi udelená terapeutická výnimka, porušením antidopingových pravidiel v rozsahu príslušnej terapeutickej výnimky nie je

a) prítomnosť látky zo zoznamu zakázaných látok a zakázaných metód, jej metabolitov alebo markerov,
b) použitie alebo pokus o použitie látky alebo metódy zo zoznamu zakázaných látok a zakázaných metód,
c) prechovávanie látky zo zoznamu zakázaných látok alebo predmetov na využívanie zakázaných metód alebo
d) podanie alebo pokus o podanie látky alebo metódy zo zoznamu zakázaných látok a zakázaných metód.

Dopingová kontrola
§ 89

(1) Porušenie pravidiel podľa § 88 ods. 3 sa zisťuje prostredníctvom dopingovej kontroly, ktorej súčasťou je najmä

a) plánovanie testov,
b) odber vzoriek, nakladanie s nimi a ich analýzy,
c) nakladanie s výsledkami analýz odobratých vzoriek,
d) prejednávanie a rozhodovanie veci.

(2) Fyzické osoby v pôsobnosti agentúry sú povinné podrobiť sa dopingovej kontrole.

§ 90

(1) Agentúra vykonáva dopingovú kontrolu

a) z vlastného podnetu,
b) na základe žiadosti športového zväzu,
c) na základe žiadosti medzinárodnej športovej organizácie,
d) na základe žiadosti organizátora súťaže.

(2) Náklady dopingovej kontroly uskutočnenej na základe žiadosti znáša ten, kto o jej vykonanie požiada. Náklady dopingovej kontroly znáša národný športový zväz, ak organizuje významnú súťaž, bez ohľadu na to, čme o vykonanie dopingovej kontroly požiada.

(3) Spôsob výberu športovcov a mená vybratých športovcov na dopingovú kontrolu sa nesmú zverejniť pred doručením výzvy vybranému športovcovi na dopingovú kontrolu.

(4) Výzvu na dopingovú kontrolu doručí vybranému športovcovi dopingový komisár alebo asistent dopingového komisára spravidla bezprostredne po skončení súťaže. Jej prijatie potvrdí športovec svojím podpisom. Ak ju športovec odmietne prevziať alebo jej prevzatie potvrdiť svojím podpisom, dopingový komisár túto skutočnosť vo výzve vyznačí. Výzva sa vyhotovuje v listinnej podobe.

(5) V priestoroch výkonu dopingovej kontroly, ktoré boli na tento účel poskytnuté organizátorom súťaže, sa nesmú vyhotovovať akékoľvek obrazové záznamy, zvukové záznamy alebo zvukovo-obrazové záznamy.

(6) Športovec môže počas výkonu dopingovej kontroly opustiť miesto jej výkonu iba s predchádzajúcim súhlasom dopingového komisára. Po celý čas opustenia miesta výkonu dopingovej kontroly musí byť športovec pod dohľadom dopingového komisára alebo asistenta dopingového komisára.

(7) V mieste výkonu dopingovej kontroly nesmú byť prítomné iné osoby ako

a) dopingový komisár,
b) asistent dopingového komisára,
c) športovec,
d) jedna osoba sprevádzajúca športovca,
e) tlmočník,
f) lekár alebo sestra, ak odber krvi nevykonáva dopingový komisár, ktorý je lekárom alebo sestrou,
g) zástupca organizátora športovej súťaže alebo organizátora športového podujatia,
h) zástupca medzinárodnej športovej organizácie a
me) zástupca Svetovej antidopingovej organizácie.

(8) Ak je počas výkonu dopingovej kontroly poskytnutý športovcovi nealkoholický nápoj, tento musí byť v originálnom uzavretom balení a je oprávnený otvoriť ho iba športovec alebo osoba poverená športovcom.

§ 91
Dopingový komisár

(1) Dopingovú kontrolu vykonáva agentúra prostredníctvom dopingových komisárov, ktorých vymenúva a odvoláva riaditeľ agentúry. Dopingový komisár má v súvislosti s výkonom dopingovej kontroly postavenie verejného činiteľa.

(2) Na vykonanie dopingovej kontroly možno poveriť dopingového komisára, ktorý nie je

a) členom športovej organizácie, ktorej športovec sa podrobuje dopingovej kontrole,
b) osobou blízkou športovcovi, ktorý sa podrobuje dopingovej kontrole,
c) sprievodným personálom športovca, ktorý sa podrobuje dopingovej kontrole, alebo blízkou osobou sprievodnému personálu športovca.

(3) Dopingový komisár sa pri výkone dopingovej kontroly preukazuje preukazom dopingového komisára a písomným poverením na výkon dopingovej kontroly.

(4) Poverenie na výkon dopingovej kontroly spravidla obsahuje

a) označenie agentúry,
b) meno, priezvisko a číslo preukazu dopingového komisára,
c) označenie súťaže, na ktorej dopingový komisár vykoná odber vzoriek,
d) predmet dopingovej kontroly,
e) podpis riaditeľa agentúry alebo ním splnomocneného zástupcu,
f) pečiatku agentúry.

(5) Preukaz dopingového komisára vydáva agentúra a uvádza sa na ňom

a) meno a priezvisko jeho držiteľa,
b) podoba tváre jeho držiteľa s rozmermi najmenej 2,0 cm x 3,0 cm a najviac 3,0 cm x 4,0 cm,
c) označenie „DOPINGOVÝ KOMISÁR – DOPING CONTROL OFFICER“,
d) názov agentúry v slovenskom jazyku a v anglickom jazyku,
e) logo agentúry,
f) číslo preukazu,
g) koniec platnosti preukazu v tvare „VALID: RRRR“, kde RRRR je číselným vyjadrením roku,
h) ďalšie údaje podľa potreby agentúry tak, aby sa nenarušila čitateľnosť informácií podľa písmen a) až g).

(6) Dopingový komisár je oprávnený aj

a) posudzovať vhodnosť priestorov poskytnutých organizátorom na výkon dopingovej kontroly a
b) určovať spôsob výberu športovcov na dopingovú kontrolu.

(7) Dopingový komisár je povinný oznámiť agentúre, že prestal spĺňať podmienky podľa § 7 do 15 dní odo dňa, kedy tieto podmienky prestal spĺňať.

(8) Riaditeľ agentúry odvolá dopingového komisára, ak prestal spĺňať podmienky podľa § 7.

§ 92
Konanie vo veci porušenia antidopingových pravidiel

(1) Na konanie vo veci porušenia pravidiel podľa § 88 ods. 3 v prvom stupni je príslušná komisia, ktorej členov vymenúva a odvoláva príslušný národný športový zväz alebo organizátor príslušnej športovej súťaže.

(2) Na konanie vo veci porušenia pravidiel podľa § 88 ods. 3 v druhom stupni je príslušná komisia, ktorej členov volí a odvoláva najvyšší orgán príslušného národného športového zväzu tak, aby

a) najmenej jeden člen komisie mal vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v študijnom odbore právo alebo vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa v niektorom zo študijných odborov v podskupine študijných odborov právo získané na vysokej škole v Slovenskej republike alebo vzdelanie získané v zahraničí, ktoré je takému vzdelaniu svojím rozsahom a obsahom rovnocenné; ak získal vysokoškolské vzdelanie najprv v prvom stupni a následne v druhom stupni, vyžaduje sa, aby v oboch stupňoch získal vzdelanie v rovnakom študijnom odbore,
b) najmenej jeden člen komisie mal vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v študijnom odbore všeobecné lekárstvo alebo farmácia alebo vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa v niektorom zo študijných odborov v podskupine študijných odborov lekárske vedy alebo farmaceutické vedy získané na vysokej škole v Slovenskej republike alebo vzdelanie získané v zahraničí, ktoré je takému vzdelaniu svojím rozsahom a obsahom rovnocenné.

(3) Za člena komisie podľa odsekov 1 a 2 možno vymenovať alebo zvoliť fyzickú osobu, ktorá

a) je spôsobilá na právne úkony v plnom rozsahu,
b) nemá príslušnosť k športovému klubu, ku ktorému má príslušnosť športovec, ktorý sa podrobuje dopingovej kontrole,
c) nie je osobou blízkou športovcovi, ktorý sa podrobuje dopingovej kontrole,
d) nie je sprievodným personálom športovca, ktorý sa podrobuje dopingovej kontrole, alebo blízkou osobou sprievodného personálu a
e) je bezúhonná.

(4) Za člena komisie podľa odsekov 1 a 2 nemožno vymenovať alebo zvoliť fyzickú osobu, o ktorej nezaujatosti možno mať pochybnosť so zreteľom na jej pomer k veci, k športovcovi, ktorý sa podrobuje dopingovej kontrole, alebo k sprievodnému personálu tohto športovca.

(5) Ak príslušný šport nemá národný športový zväz, Slovenský olympijský výbor určí národný športový zväz iného športu, ktorý bude vykonávať právomoci podľa odsekov 1 a 2 pre príslušný šport; ak ide o šport zdravotne postihnutých, národný športový zväz iného športu určí príslušná národná športová organizácia športu zdravotne postihnutých.

(6) Na prejednávaní veci komisiou podľa odsekov 1 a 2 má právo byť prítomný zástupca agentúry.

(7) Príslušný národný športový zväz alebo organizátor príslušnej súťaže je povinný doručmeť kópiu spisu prejednávanej veci agentúre bezodkladne po vydaní rozhodnutia.

§ 93
Rozhodnutie

(1) Rozhodnutie vo veci porušenia pravidiel podľa § 88 ods. 3 a rozhodnutie vo veci terapeutickej výnimky musí obsahovať výrok, odôvodnenie a poučenie.

(2) V odôvodnení rozhodnutia sa uvádza, ktoré skutočnosti boli podkladom na rozhodnutie, ako boli vyhodnotené dôkazy, ako sa príslušný orgán vyrovnal s návrhmi a námietkami dotknutých osôb a s ich vyjadreniami k podkladom rozhodnutia.

(3) Poučenie obsahuje údaj, čme je rozhodnutie konečné alebo čme možno proti nemu podať opravný prostriedok, v akej lehote, na ktorý orgán a kde možno opravný prostriedok podať.

(4) V písomnom vyhotovení rozhodnutia sa uvedie aj názov orgánu, ktorý rozhodnutie vydal, dátum vydania rozhodnutia, meno a priezvisko fyzickej osoby a názov právnickej osoby, ktorej sa rozhodnutie týka. Rozhodnutie musí mať pečiatku a podpis s uvedením mena, priezviska a funkcie oprávnenej osoby.

(5) Proti rozhodnutiu vo veci porušenia pravidiel podľa § 88 ods. 3 a vo veci terapeutickej výnimky môže podať opravný prostriedok fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorej sa rozhodnutie týka, spôsobom a postupom určeným pravidlami vydanými podľa § 87 ods. 1 do 15 dní odo dňa doručenia rozhodnutia.

Opatrenia proti manipulácii súťaže
§ 94

(1) Každý je povinný na účely ochrany integrity športu informovať národný športový zväz o akomkoľvek podozrení alebo zistení, že priebeh súťaže alebo výsledky súťaže sú manipulované.

(2) Manipuláciou súťaže je úmyselné nedovolené ovplyvnenie priebehu súťaže alebo výsledku súťaže vrátane pokusu o takéto konanie, ktorého cieľom je spravidla získanie výhody pre seba alebo pre inú osobu a čiastočné alebo úplné odstránenie neistoty spojenej s priebehom súťaže alebo výsledkom súťaže.

(3) Fyzická osoba nesmie uzatvárať stávky priamo ani prostredníctvom tretej osoby na súťaže, ktorých je účastníkom ako športovec, športový odborník alebo iná osoba, ktorá je svojím postavením, funkciou alebo činnosťou zapojená do súťaže.

(4) Fyzická osoba nesmie zneužívať ani šíriť dôverné informácie o športovej organizácii a jej športovej činnosti, ktoré by mohli ohroziť integritu súťaže.

(5) Národný športový zväz je oprávnený na účely disciplinárneho konania požiadať orgány činné v trestnom konaní a súd o informácie z trestného konania.

(6) Športová organizácia je povinná pozastaviť vykonávanie športovej činnosti osobe s jej príslušnosťou, na ktorú bola podaná obžaloba za trestný čin športovej korupcie, až do skončenia trestného konania o tomto trestnom čine.

POZNÁMKA: Športová organizácia sa dopoustí SPRÁVNEHO DELITKU, ak nepozastaví vykonávanie športovej činnosti podľa § 95 ods. 1 písm. n) zákona, za ktorý možno uložiť pokutu od 300 eur do 30 000 eur. 

(7) Športová organizácia je povinná zakázať vykonávanie športovej činnosť osobe s jej príslušnosťou, ktorá bola odsúdená za trestný čin športovej korupcie najmenej na dva roky; pri opakovanom odsúdení sa uloží doživotný zákaz vykonávania športovej činnosti.

POZNÁMKA: Športová organizácia sa dopoustí SPRÁVNEHO DELITKU, ak nezakáže výkon športovej činnosti podľa § 95 ods. 1 písm. o) zákona, za ktorý možno uložiť pokutu od 300 eur do 30 000 eur. 

Zákon o športe § 99 – 108

DESIATA ČASŤ
SPOLOČNÉ, PRECHODNÉ A ZRUŠOVACIE USTANOVENIA

Spoločné ustanovenia
§ 99

(1) Rozhodnutia, ktoré sa zverejňujú podľa tohto zákona, sa zverejnia až po nadobudnutí právoplatnosti, ak predpisy športového zväzu neustanovujú inak.

(2) Ak úkon, ktorý má byť vykonaný prostredníctvom informačného systému športu nemožno takto vykonať, povinná osoba ho vykoná v listinnej forme. Ak nie je možné zverejnenie, povinná osoba informáciu zverejní na svojom webovom sídle.

(3) Ak pre niektorý šport v Slovenskej republike nepôsobí národný športový zväz, plní úlohy národného športového zväzu športová organizácia, ktorá je členom medzinárodnej športovej organizácie, združujúca športové kluby a športovcov v tomto športe.

(4) Písomnosti sa doručujú

a) do elektronickej schránky adresáta uvedenej na účely doručovania v informačnom systéme športu,
b) postupom podľa osobitného predpisu37) do elektronickej schránky, ak ju má adresát aktivovanú,
c) prostredníctvom poskytovateľa poštových služieb, alebo
d) verejnou vyhláškou prostredníctvom informačného systému športu.

(5) Pri spracúvaní a ochrane osobných údajov podľa tohto zákona sa postupuje podľa osobitného predpisu.38)

(6) Postupom podľa tohto zákona nie sú dotknuté osobitné predpisy o štátnej pomoci.39)

(7) Ak niektoré otázky nemožno riešiť podľa ustanovení tohto zákona, riešia sa podľa predpisov občianskeho práva.

§ 100
Splnomocňovacie ustanovenia

(1) Ministerstvo školstva ustanoví všeobecne záväzným právnym predpisom

a) zoznam zakázaných látok a zakázaných metód v súlade s medzinárodným dohovorom, ktorým je Slovenská republika viazaná,40)
b) základné predpoklady, rozsah vzdelávania, vedomosti, schopnosti a zručnosti, ktoré sa vyžadujú na nadobudnutie odbornej spôsobilosti na výkon odbornej činnosti tréner podľa jednotlivých kvalifikačných stupňov,
c) základné predpoklady, rozsah vzdelávania, vedomosti, schopnosti a zručnosti, ktoré sa vyžadujú na nadobudnutie odbornej spôsobilosti na výkon odbornej činnosti inštruktor športu podľa jednotlivých kvalifikačných stupňov,
d) podrobnosti o odbornej spôsobilosti fyzických osôb, ktoré zabezpečujú odbornú prípravu podľa § 83 a 84,
e) oprávnené náklady použitia príspevku uznanému športu.

(2) Zdravotné výkony, ktoré sú súčasťou lekárskej prehliadky vrcholového športovca a talentovaného športovca ustanoví všeobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá ministerstvo školstva po dohode s Ministerstvom zdravotníctva Slovenskej republiky.

§ 101
Vzťah k správnemu poriadku

(1) Na konania podľa tohto zákona sa nevzťahuje všeobecný predpis o správnom konaní, okrem konania podľa § 95 až 97.

(2) Na poskytovanie verejných prostriedkov na rozvoj športu sa nevzťahuje všeobecný predpis o správnom konaní.

Prechodné ustanovenia
§ 102

(1) Národný športový zväz je povinný zosúladiť svoje stanovy a predpisy upravujúce disciplinárne konanie a konanie o sporoch, ktoré uskutočňujú jeho orgány, a predpisy podľa § 5 ods. 3 a 4 s týmto zákonom najneskôr do 30. júna 2016.

(2) Športová organizácia splní povinnosť podľa § 8 ods. 6 písm. b) najneskôr do 30. júna 2016.

(3) Žiadosť o dotáciu, o ktorej nebolo rozhodnuté do 1. januára 2016, sa posúdi podľa tohto zákona.

(4) Športové kluby, v ktorých športovci do 31. decembra 2015 vykonávajú šport spôsobom, ktorý spĺňa znaky závislej práce, upravia svoje zmluvné vzťahy so športovcami v súlade s týmto zákonom do 31. decembra 2018. Po uplynutí tejto lehoty sa zmluva medzi športovcom a športovým klubom vykonávajúcim šport spôsobom, ktorý spĺňa znaky závislej práce bude považovať za zmluvu o profesionálnom vykonávaní športu podľa tohto zákona.

(5) Vznik právnych vzťahov a nároky a práva z nich vyplývajúce, ktoré vznikli pred účinnosťou tohto zákona, sa spravujú podľa doterajších predpisov.

(6) Právne účinky úkonov, ktoré nastali pred účinnosťou tohto zákona, zostávajú zachované.

(7) Čestný titul „Zaslúžilý pracovník v telesnej výchove a športe“, „Zaslúžilý majster športu“, „Zaslúžilý majster turistiky“, „Zaslúžilý cvičiteľ“, „Zaslúžilý tréner“ a „Majster športu“, získaný pred 15. októbrom 1990 sa považuje za čestný štátny titul podľa § 56.

(8) Projekt výstavby Národného futbalového štadiónu v Bratislave a projekt Financovanie rekonštrukcie, modernizácie a budovania ligových futbalových štadiónov na roky 2013 – 2022 sa považujú za národné športové projekty podľa § 75 ods. 1.

§ 103

(1) Akreditácia vzdelávacieho zariadenia, ktorému bolo vydané potvrdenie o akreditácii na vzdelávanie športových odborníkov podľa doterajších predpisov, zostáva zachovaná do uplynutia platnosti potvrdenia o akreditácii.

(2) Konanie o akreditácii vzdelávacieho zariadenia, ktoré sa začalo do 31. decembra 2015, sa dokončí podľa doterajších predpisov.

(3) Osvedčenie o odbornej spôsobilosti športového odborníka vydané podľa doterajších predpisov zostáva platné do uplynutia platnosti osvedčenia.

(4) Ak športový odborník nadobudol odbornú spôsobilosť na výkon odbornej činnosti po 1. januári 2016 vo vzdelávacom zariadení podľa odseku 1 alebo vo vzdelávacom zariadení akreditovanom podľa odseku 2, možno mu vydať osvedčenie o odbornej spôsobilosti s platnosťou najdlhšie do 31. decembra 2021.

(5) Odbornú spôsobilosť na výkon odbornej činnosti tréner II. kvalifikačného stupňa podľa tohto zákona nadobúda aj fyzická osoba, ktorá do 31. decembra 2018 začne štúdium v gymnáziu, ktoré bolo zaradené do siete škôl a školských zariadení s názvom „športové gymnázium“, a toto štúdium ukončí maturitnou skúškou z predmetu športová príprava.

(6) Odborná spôsobilosť na výkon odbornej činnosti tréner II. kvalifikačného stupňa zostáva zachovaná, ak bola nadobudnutá podľa

a) odseku 5 alebo
b) predpisov účinných do 31. decembra 2015 fyzickou osobou, ktorá získala úplné stredné všeobecné vzdelanie v gymnáziu, ktoré bolo zaradené do siete škôl a školských zariadení s názvom „športové gymnázium“ a jej štúdium bolo ukončené maturitnou skúškou z predmetu športová príprava.

§ 104

(1) Informačný systém verejnej správy o športe zriadený podľa doterajších predpisov je informačným systémom športu podľa tohto zákona. Športový register podľa doterajších predpisov upraví ministerstvo školstva na registre podľa § 80 až 82 do 30. apríla 2016.

(2) Športové organizácie, ktoré sú povinné zverejniť údaje na webovom sídle, sú povinné zverejniť ich do 31. marca 2016.

(3) Povinnosť zverejňovať údaje na webovom sídle športovej organizácie trvá do času, kým tieto údaje nebudú zverejňované v príslušných registroch informačného systému športu.

(4) Športové organizácie a iné osoby, ktoré zadávajú údaje do informačného systému športu, sú povinné doplniť údaje do jednotlivých registrov do troch mesiacov od oznámenia o funkčnosti príslušného registra.

§ 105

(1) Rezortné športové stredisko zriadené podľa doterajších predpisov sa považuje za rezortné športové stredisko podľa tohto zákona.

(2) Ministerstvo školstva, ministerstvo vnútra a ministerstvo obrany vypracujú do 31. decembra 2016 projekt optimalizácie činnosti rezortných športových stredísk pri zabezpečení štátnej reprezentácie a predložia ho vláde na schválenie.

(3) Ministerstvo školstva v súčinnosti s príslušnými športovými zväzmi vykoná do 30. júna 2016 zápis údajov o

a) fyzických osobách podľa § 80, ktoré sú vedené v zdrojových evidenciách, vrátane už vymazaných alebo zmenených údajov, ak nimi športové zväzy disponujú, tak, aby v posledný deň tejto lehoty údaje zapísané v informačnom systéme športu zodpovedali hodnotám údajov zapísaných v zdrojových evidenciách a
b) právnických osobách podľa § 81, ktoré sú vedené zdrojových evidenciách, vrátane už vymazaných alebo zmenených údajov, ak nimi športové zväzy disponujú, tak, aby v posledný deň tejto lehoty údaje zapísané v informačnom systéme športu zodpovedali hodnotám údajov zapísaných v zdrojových evidenciách.

(4) Ministerstvo školstva vykoná do 30. júna 2016 zápis údajov o národných športových zväzoch a športových zväzoch, ktoré sú vedené v iných evidenciách ministerstva školstva, vrátane už vymazaných alebo zmenených údajov, ak nimi disponuje, tak, aby v posledný deň tejto lehoty údaje zapísané v informačnom systéme športu zodpovedali hodnotám údajov v iných evidenciách ministerstva školstva.

(5) Poskytovanie údajov podľa odseku 3 prebieha s ohľadom na možnosti príslušného športového zväzu, tak, aby sa odstránili rozpory medzi údajmi vedenými príslušným športovým zväzom a údajmi zapísanými v informačnom systéme športu. Na tento účel si ministerstvo školstva a príslušný športový zväz poskytujú súčinnosť pri overovaní platnosti údajov, ich zmien, opráv a doplnení, a to bezodplatne a elektronickou formou.

§ 106

(1) Zrušuje sa Antidopingová agentúra Slovenskej republiky zriadená zriaďovacou listinou podľa doterajších predpisov.

(2) Od 1. januára 2016 prechádzajú na agentúru

a) práva a povinnosti Antidopingovej agentúry Slovenskej republiky, zriadenej podľa doterajších predpisov, z pracovnoprávnych vzťahov a z iných právnych vzťahov zamestnancov k 31. decembru 2015,
b) práva a povinnosti zaväzujúce Antidopingovú agentúru Slovenskej republiky, zriadenú podľa doterajších predpisov, z iných právnych vzťahov k 31. decembru 2015,
c) správa majetku vo vlastníctve Slovenskej republiky v správe Antidopingovej agentúry Slovenskej republiky, zriadenej podľa doterajších predpisov,
d) pohľadávky a záväzky Antidopingovej agentúry Slovenskej republiky, zriadenej podľa doterajších predpisov.

Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. januára 2017
§ 106a

Ak ide o výpočet príspevku uznanému športu na rok 2018, zohľadňujú sa váhy podľa § 68 ods. 5 použité na výpočet príspevku uznanému športu na rok 2017.

§ 106b

(1) Športový odborník, ktorý je samostatne zárobkovo činnou osobou podľa predpisov účinných do 31. decembra 2016, sa považuje za podnikateľa podľa predpisov účinných od 1. januára 2017. Športový odborník podnikateľ písomne oznámi ministerstvu školstva údaje podľa § 80 ods. 6 písm. h) najneskôr do 28. februára 2017.

(2) Odborná spôsobilosť na výkon špecializovanej činnosti v oblasti telesnej kultúry v kategórii diplomovaný tréner, tréner I. triedy, tréner II. triedy a tréner III. triedy nadobudnutá podľa právnych predpisov účinných do 31. augusta 2008 zostáva zachovaná a oprávnenia z nej vyplývajúce sa posudzujú podľa právnych predpisov účinných do 31. augusta 2008. To platí, aj ak takto nadobudnutá odborná spôsobilosť bola v roku 2016 upravená na niektorý z kvalifikačných stupňov a posudzovanie podľa právnych predpisov účinných do 31. augusta 2008 je pre športového odborníka priaznivejšie.

(3) Odborná spôsobilosť na výkon odbornej činnosti tréner III. kvalifikačného stupňa, tréner IV. kvalifikačného stupňa a tréner V. kvalifikačného stupňa nadobudnutá podľa právnych predpisov účinných od 1. januára 2016 do 31. decembra 2016 zostáva zachovaná.

§ 106c
Prechodné ustanovenie k úpravám účinným od 30. decembra 2017

Príspevok uznanému športu na rok 2018 sa vypočíta na základe podielu uznaného športu podľa vzorca ustanoveného v prílohe č. 3 v znení účinnom od 30. decembra 2017. Ministerstvo školstva zverejní zistené hodnoty a parametre a vypočítané percentuálne podiely uznaných športov pre rok 2018 do 31. januára 2018.

§ 107
Zrušovacie ustanovenia

Zrušuje sa:

1. Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 226/1994 Z. z. o používaní a ochrane olympijskej symboliky a o Slovenskom olympijskom výbore v znení zákona č. 300/2008 Z. z. a zákona č. 438/2013 Z. z.,
2. Zákon č. 288/1997 Z. z. o telesnej kultúre a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov v znení zákona č. 416/2001 Z. z., zákona č. 553/2001 Z. z., zákona č. 5/2005 Z. z., zákona č. 300/2008 Z. z., zákona č. 479/2008 Z. z., zákona č. 375/2013 Z. z. a zákona č. 1/2014 Z. z.,
3. Zákon č. 300/2008 Z. z. o organizácii a podpore športu a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 462/2008 Z. z., zákona č. 528/2010 Z. z., zákona č. 1/2014 Z. z. a zákona č. 377/2014 Z. z.,
4. Zákon č. 384/2013 Z. z. o používaní a ochrane paralympijskej symboliky a o Slovenskom paralympijskom výbore,
5. Vyhláška Ministerstva školstva Slovenskej republiky č. 444/2008 Z. z. o akreditačnej komisii pre oblasť telesnej kultúry a o Jednotnom vzdelávacom systéme odborníkov v športe Slovenskej republiky,
6. Vyhláška Ministerstva školstva Slovenskej republiky č. 542/2008 Z. z. o postupe pri vykonávaní dopingovej kontroly a nakladaní s odobratými biologickými vzorkami športovca.

§ 108

Týmto zákonom sa preberajú právne záväzné akty Európskej únie uvedené v prílohe č. 4.

Zákon o športe § 95 – 98

zákon o športe

DEVIATA ČASŤ
SPRÁVNE DELIKTY A PRIESTUPKY

§ 95

Správne delikty

(1) Športová organizácia sa dopustí správneho deliktu, ak

a) vykonáva športovú činnosť ako športová organizácia bez zapísania v registri právnických osôb v športe podľa § 8 ods. 2 a je prijímateľom verejných prostriedkov,
b) nezabezpečí na výkon športovej činnosti, na ktorú sa vyžaduje odborná spôsobilosť, odborne spôsobilého športového odborníka podľa § 8 ods. 7,
c) nezabezpečí splnenie povinností týkajúcich sa opatrení proti negatívnym javom v športe podľa § 8 ods. 6,
d) nepredloží zmluvu na účely evidencie zmlúv a dohôd podľa § 8 ods. 4,
e) nesplní povinnosť uchovávať zápisnicu podľa § 8 ods. 5,
f) nezabezpečí overenie svojej účtovnej závierky alebo výročnej správy audítorom podľa § 9 ods. 4,
g) nesplní povinnosť vypracovať výročnú správu podľa § 9 ods. 4,
h) nesplní povinnosť vypracovať výročnú správu s náležitosťami podľa § 9 ods. 5 alebo ods. 6,
me) neposkytne súčinnosť kontrolórovi podľa § 14 ods. 4 alebo hlavnému kontrolórovi športu podľa § 14 ods. 6,
j) nezabezpečí prístup kontrolóra k podkladom podľa § 14 ods. 2 písm. a),
k) uplatní v rozpore s § 31 ods. 4 vo vzťahu k športovcovi alebo športovému odborníkovi obmedzenie vo výkone športovej činnosti po skončení ich zmluvného vzťahu,
l) neoboznámi športovca o jeho právach a povinnostiach podľa § 31 ods. 1,
m) poruší zásadu rovnakého zaobchádzania podľa § 34 ods. 5,
n) nepozastaví vykonávanie športovej činnosti podľa § 94 ods. 6,
o) nezakáže výkon športovej činnosti podľa § 94 ods. 7,
p) podmieni zmenu klubovej príslušnosti športovca finančnou odplatou alebo iným plnením podľa § 5 ods. 4.

(2) Národný športový zväz sa dopustí správneho deliktu, ak

a) neposkytne súčinnosť kontrolórovi podľa § 14 ods. 4 alebo hlavnému kontrolórovi športu podľa § 14 ods. 6,
b) nesplní povinnosť podľa § 17 ods. 2,
c) nesplní povinnosť podľa § 18 ods. 1 alebo ods. 3,
d) nesplní niektorú z povinností podľa § 21 ods. 1 písm. b),
e) nepoužije príjem zo športovej reprezentácie na plnenie úloh podľa § 30 ods. 2.

(3) Športový odborník, ktorý je fyzickou osobou podnikateľom, spácha správny delikt, ak

a) uvedie nepravdivý údaj v čestnom vyhlásení podľa § 7 ods. 4,
b) neoznámi stratu bezúhonnosti podľa § 7 ods. 5,
c) nepreukáže sa dokladom o odbornej spôsobilosti podľa § 7 ods. 6,
d) nezabezpečí poskytnutie súčinnosti kontrolórovi podľa § 14 ods. 4,
e) poruší zákaz uzatvárať stávky na súťaže podľa § 94 ods. 3.

(4) Fyzická osoba podnikateľ alebo právnická osoba spácha správny delikt, ak

a) vykonáva činnosť športového odborníka bez zápisu do príslušného registra podľa § 6 ods. 2,
b) neumožní držiteľovi čestného štátneho titulu vstup na podujatie podľa § 57 ods. 6,
c) má kontrolu alebo vplyv v dvoch alebo viacerých športových kluboch, ktorých družstvá dospelých alebo dospelí jednotlivci pôsobia v tej istej súťažme podľa § 15 ods. 6,
d) neinformuje národný športový zväz o akomkoľvek podozrení alebo zistení, že priebeh alebo výsledky súťaže sú manipulované podľa § 94 ods. 1,
e) používa olympijskú alebo paralympijskú symboliku v rozpore s § 25 ods. 5, § 26 ods. 4alebo § 27,
f) neposkytne hlavnému kontrolórovi športu súčinnosť podľa § 14 ods. 6,
g) neumožní vstup hlavného kontrolóra športu na pozemky, do budov a iných priestorov športovej organizácie podľa § 61 ods. 4,
h) odmietne preukázať totožnosť podľa § 61 ods. 4,
me) uvedie nepravdivý údaj v čestnom vyhlásení podľa § 50 ods. 4 písm. b),
j) na základe kontroly vykonanej hlavným kontrolórom športu sa zistí, že porušila všeobecne záväzné právne predpisy v oblasti vzdelávania v športe.

(5) Za správny delikt podľa odseku 1 písm. a), d), e), k) až m), odseku 2 písm. d), odseku 3 písm. a) a b) a odseku 4 písm. a), b) a h) možno uložmeť pokutu od 50 eur do 3 000 eur.

(6) Za správny delikt podľa odseku 1 písm. f) až j), odseku 2 písm. e), odseku 3 písm. c) až e) a odseku 4 písm. c), f), g) a j) možno uložmeť pokutu od 100 eur do 10 000 eur.

(7) Za správny delikt podľa odseku 1 písm. b), c), n) až p), odseku 2 písm. a) až c) a odseku 4 písm. d), e) a me) možno uložmeť pokutu od 300 eur do 30 000 eur.

§ 96
Priestupky

(1) Športovec sa dopustí priestupku, ak

a) sa odmietne ako športový reprezentant bez primeraného dôvodu zúčastniť na medzinárodnej súťažme, na ktorú bol riadne nominovaný národným športovým zväzom alebo inou športovou organizáciou, ak boli na jeho prípravu v posledných dvoch rokoch použité verejné prostriedky,
b) poruší zákaz uzatvárať stávky na súťaže podľa § 94 ods. 3.

(2) Športový odborník sa dopustí priestupku, ak

a) uvedie nepravdivý údaj v čestnom vyhlásení podľa § 7 ods. 4,
b) neoznámi stratu bezúhonnosti podľa § 7 ods. 5,
c) sa nepreukáže dokladom o odbornej spôsobilosti podľa § 7 ods. 6,
d) nezabezpečí poskytnutie súčinnosti kontrolórovi podľa § 14 ods. 4,
e) poruší zákaz uzatvárať stávky na súťaže podľa § 94 ods. 3,
f) neposkytne hlavnému kontrolórovi športu súčinnosť podľa § 14 ods. 6,
g) neumožní vstup hlavného kontrolóra športu na pozemky, do budov a iných priestorov športovej organizácie podľa § 61 ods. 4,
h) odmietne preukázať totožnosť podľa § 61 ods. 4.

(3) Fyzická osoba sa dopustí priestupku, ak

a) vykonáva činnosť športového odborníka bez zápisu do príslušného registra podľa § 6 ods. 2,
b) má kontrolu alebo vplyv v dvoch alebo viacerých športových kluboch, ktorých družstvá dospelých alebo dospelí jednotlivci pôsobia v tej istej súťažme podľa § 15 ods. 6,
c) neuvedie ako nezávislý pozorovateľ svoje zistenia o príprave, priebehu a výsledku volieb v písomnej správe alebo bezodkladne neupozorní volebnú komisiu a kontrolóra podľa § 23 ods. 3,
d) používa olympijskú alebo paralympijskú symboliku v rozpore s § 25 ods. 5, § 26 ods. 4alebo § 27,
e) nepoukáže solidárny príspevok podľa § 30 ods. 3 ako osoba, ktorá je prijímateľom odmeny podľa § 30 ods. 1,
f) uvedie pri preukazovaní spôsobilosti prijímateľa verejných prostriedkov nepravdivé alebo neúplné údaje podľa § 66 ods. 2 ako uchádzač o verejné prostriedky na športovú činnosť,
g) neoprávnene vyrobí, prevezie, dá prepraviť, prechováva, ponúka, predá, inému poskytne alebo podá látku s anabolickým alebo iným hormonálnym účinkom, uvedenú v zozname zakázaných látok a zakázaných metód, na iný ako liečebný účel,
h) použije vočme inému metódu spočívajúcu v zvyšovaní prenosu kyslíka v ľudskom organizme alebo metódu génového dopingu, uvedenú v zozname zakázaných látok a zakázaných metód, na iný ako liečebný účel alebo
me) sprostredkuje činnosť podľa písmen g) alebo h),
j) neinformuje národný športový zväz o akomkoľvek podozrení alebo zistení, že priebeh alebo výsledky súťaže sú manipulované podľa § 94 ods. 1.

(4) Kontrolór sa dopustí priestupku, ak

a) nevykoná kontrolnú činnosť podľa § 14 ods. 1 písm. b) až e),
b) nevypracuje správu podľa § 14 ods. 9,
c) nezašle bezodkladne správu o kontrolnej činnosti podľa § 14 ods. 9,
d) nesplní niektorú z povinností podľa § 13 ods. 3 písm. b) až e),
e) vykonáva funkciu kontrolóra pri súčasnom výkone inej funkcie uvedenej v § 11 ods. 6,
f) písomne nepotvrdí prevzatie podkladov alebo nevráti podklady bezodkladne tomu, od koho sa vyžiadali, ak nie sú potrebné na ďalší výkon kontroly podľa § 14 ods. 3,
g) nepostúpi podanie hlavnému kontrolórovi športu podľa § 14 ods. 11.

(5) Za priestupok podľa odseku 3 písm. a), c), d), g) až me), odseku 4 písm. c) a f) možno uložmeť pokutu od 50 eur do 1 000 eur.

(6) Za priestupok podľa odseku 1 písm. a) a odseku 2 písm. a) až d), f) až h), odseku 3 písm. e), f) a odseku 4 písm. a), b), d) a g) možno uložmeť pokutu od 100 eur do 5 000 eur alebo zákaz činnosti až na dva roky.

(7) Za priestupok podľa odseku 1 písm. b), odseku 2 písm. e), odseku 3 písm. b) a j) a odseku 4 písm. e) možno uložmeť pokutu od 500 eur do 10 000 eur alebo zákaz činnosti až na päť rokov.

§ 97
Spoločné ustanovenia o priestupkoch a správnych deliktoch

(1) Pri ukladaní sankcií za správne delikty podľa § 95 a 96 správny orgán prihliada na závažnosť, spôsob, dĺžku trvania a následky protiprávneho konania, na opakované porušenie právnej povinnosti a na to, že sa konaním porušili viaceré povinnosti.

(2) Sankciu za správny delikt možno uložmeť do jedného roka odo dňa, keď sa o porušení povinnosti správny orgán dozvedel, najneskôr však do troch rokov odo dňa, keď k porušeniu povinnosti došlo.

(3) Ak je správnym deliktom alebo priestupkom porušenie povinnosti s následkom, ktorý je možné odstrániť alebo napraviť, sankciu je možné uložmeť s podmienečným odkladom časti výkonu sankcie až do polovice výmery uloženej sankcie s určením lehoty na splnenie povinnosti, odstránenie následku alebo vykonanie určeného nápravného opatrenia. Ak fyzická osoba, ktorej bola taká sankcia uložená, v určenej lehote porušenie alebo následok odstráni alebo splní nápravné opatrenie, orgán, ktorý sankciu uložil, rozhodne o upustení od výkonu časti sankcie, ktorej výkon bol podmienečne odložený. Odstránenie protiprávneho stavu a vykonanie nápravných opatrení posudzuje správny orgán, ktorý vydal rozhodnutie.

(4) Priestupky prejednáva a rozhoduje o nich okresný úrad v sídle kraja a správcom pohľadávky štátu z uložených sankcií je ministerstvo vnútra. Na priestupky a ich prejednanie sa vzťahuje všeobecný predpis o priestupkoch.

(5) Správne delikty športovej organizácie, poskytovateľa verejných prostriedkov, športových klubov, športových zväzov a fyzickej osoby podnikateľa prejednáva a rozhoduje o nich okresný úrad v sídle kraja. Správne delikty národného športového zväzu a národnej športovej organizácie prejednáva a rozhoduje o nich ministerstvo školstva, ktoré je správcom pohľadávky štátu z uložených sankcií.

(6) Ministerstvo školstva môže po začatí správneho konania za správny delikt podľa § 95 ods. 1 písm. b), c), f) až j), n) až p),§ 95 ods. 2 písm. d), § 95 ods. 3 písm. c) až e), § 95 ods. 4 písm. c) až g) uložmeť športovej organizácii predbežný zákaz uchádzať sa o poskytnutie verejných prostriedkov.

(7) Osoba právoplatne postihnutá za správny delikt alebo priestupok stráca spôsobilosť prijímateľa verejných prostriedkov až do vykonania uloženej sankcie alebo opatrenia.

(8) Ak bola rozhodnutím o priestupku uložená osobe, ktorá sa dopustila priestupku, povinnosť nahradiť škodu, spôsobilosť prijímateľa verejných prostriedkov sa neobnoví skôr ako bola škoda nahradená alebo bola dohodnutá jej úhrada v splátkach a túto dohodu povinná osoba dodržiava.

(9) Strata spôsobilosti prijímateľa verejných prostriedkov nastáva právoplatnosťou rozhodnutia, ak správny orgán nerozhodne o strate spôsobilosti predbežným opatrením skôr.

(10) Ministerstvo školstva môže za správny delikt podľa § 95 ods. 1 písm. b), c), f) až j), n) až p), § 95 ods. 2 písm. d),§ 95 ods. 3 písm. c) až e), § 95 ods. 4 písm. c) až g) uložmeť aj zákaz uchádzať sa o poskytnutie verejných prostriedkov až na päť rokov.

(11) Okresný úrad v sídle kraja oznamuje ministerstvu školstva dátum, kedy rozhodnutie o správnom delikte podľa § 95 a rozhodnutie o priestupku podľa § 96 nadobudlo právoplatnosť.

(12) Pokuty podľa § 95 a 96 sú príjmom štátneho rozpočtu.

§ 98
Závažné porušenie povinnosti

(1) Za závažné porušenie povinnosti sa považuje

 • spáchanie správneho deliktu podľa § 95 ods. 1 písm. b), c), f) až j), n) až p), § 95 ods. 2 písm. d), § 95 ods. 3 písm. c) až e), § 95 ods. 4 písm. c) až g) alebo
 • spáchanie priestupku podľa § 96 ods. 1, § 96 ods. 2 písm. d) až h), § 96 ods. 3 písm. b), c), e) až j) alebo § 96 ods. 4 písm. a), b), d) a f).

(2) Za priestupok alebo správny delikt, ktorý sa považuje za závažné porušenie povinnosti, spáchaný v lehote do jedného roka odo dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia o postihu za priestupok alebo správny delikt, ktorý predstavuje závažné porušenie povinností, možno uložmeť sankciu až do výšky dvojnásobku hornej hranice ustanovenej v § 95 a 96.

Zákon o športe § 68 – 69a

Príspevok uznanému športu

§ 68

(1) Príspevok uznanému športu je finančný príspevok na športovú činnosť, na poskytnutie ktorého má nárok národný športový zväz pre uznaný šport podľa § 3 písm. f), ktorý má spôsobilosť prijímateľa verejných prostriedkov a požiadal o jeho poskytnutie.

(2) Príspevok uznanému športu je priamo úmerný pridanej hodnote uznaného športu pre Slovenskú republiku a vypočítava sa na základe podielu uznaného športu podľa vzorca ustanoveného v prílohe č. 3.

(3) Ministerstvo školstva každoročne do 31. októbra zverejní zistené hodnoty a parametre a vypočítané percentuálne podiely uznaných športov pre nasledujúci kalendárny rok.

(4) Vláda pre príspevok uznanému športu na príslušný rok nariadením ustanoví

a) metodiku zisťovania hodnôt a parametrov do vzorca ustanoveného v prílohe č. 3,
b) hodnotu váhy dosiahnutého športového úspechu, váhy domáceho záujmu o šport a váhy zahraničného záujmu o šport do vzorca ustanoveného v prílohe č. 3 a
c) metodiku výpočtu príspevku uznanému športu vrátane maximálneho možného medziročného poklesu a nárastu príspevku uznanému športu, maximálneho percentuálneho podielu príspevku uznanému športu a minimálnej hodnoty príspevku uznanému športu.

(5) Ak ide o uznaný šport, v ktorom sa súťaží vo viacerých športových odvetviach alebo vo viacerých kategóriách, pri výpočte podielu uznaného športu sa zohľadňujú váhy športových odvetví a váhy pre kategóriu mužov, kategóriu žien a zmiešanú kategóriu. Tieto váhy uvedie národný športový zväz v žiadosti o poskytnutie príspevku uznanému športu podľa 69 ods. 1.

Národný športový zväz uvádza hodnoty váh tak, aby súčet váh športových odvetví v rámci jedného uznaného športu bol 100 % a súčet váh kategórie mužov, kategórie žien a zmiešanej kategórie bol 100 %. Váhy sa zohľadňujú pri výpočte príspevku uznanému športu na rok, ktorý nasleduje tri roky po roku podania žiadosti; ak ide o prvú žiadosť, váhy v nej uvedené sa zohľadňujú pri výpočte príspevku uznanému športu na dva nasledujúce roky.

POZNÁMKA: Spôsobilosť prijímateľa verejných protriedkov stráca nárdný športový zväz, ktorý uvedenie nepravdivé hodnoty váh podľa § 67 ods. 3 písm. k) zákona. 

(6) Do celkovej sumy prostriedkov zo štátneho rozpočtu určenej na príspevky uznaným športom sa započítavajú aj prostriedky zo štátneho rozpočtu na prípravu a účasť športovcov alebo družstiev na súťažiach poskytnuté nad rámec príspevku uznanému športu; to neplatí, ak ide o príspevok na národný športový projekt podľa § 75 ods. 2 písm. a), ods. 4 alebo príspevok na športový poukaz podľa § 76.

§ 69

(1) Žiadosť o poskytnutie príspevku uznanému športu sa podáva prostredníctvom informačného systému športu do 30. septembra príslušného kalendárneho roka.

(2) Na príjem a používanie príspevku je národný športový zväz povinný zriadiť samostatný bankový účet.

(3) Príspevok uznanému športu sa uhrádza v štyroch splátkach vo výške 25 % z vypočítaného podielu uznanému športu v termínoch do 31. januára, 30. apríla, 31. júla a 31. októbra kalendárneho roka.

(4) Národný športový zväz je povinný priebežne zverejňovať informácie o spôsobe použitia príspevku uznanému športu najneskôr do 25. dňa kalendárneho mesiaca nasledujúceho po kalendárnom mesiaci, v ktorom bol príspevok použitý.

(5) Národný športový zväz je povinný rozdeliť najmenej

a) 15 % finančných prostriedkov z príspevku uznanému športu na účel športu mládeže s jeho príslušnosťou, a to pomerne medzi športové kluby podľa počtu aktívnych športovcov do 23 rokov v individuálnych športoch alebo počtu súťažiacich družstiev do 23 rokov v kolektívnych športoch,
b) 20 % finančných prostriedkov z príspevku uznanému športu na účel rozvoja talentovaných športovcov; kritériá, účel a rozdelenie finančných prostriedkov schvaľuje najvyšší orgán národného športového zväzu,
c) 25 % finančných prostriedkov z príspevku uznanému športu na účel športovej reprezentácie.

(6) Výdavky na správu a prevádzku národného športového zväzu vynaložené z príspevku uznanému športu nesmú prekročmeť 15 % z ročných príjmov národného športového zväzu z príspevku uznanému športu.

(7) Národný športový zväz je oprávnený použmeť najviac 30 % finančných prostriedkov z príspevku uznanému športu na výstavbu, modernizáciu alebo rekonštrukciu športovej infraštruktúry.

(8) Ak sa členovia národného športového zväzu podľa § 16 ods. 3 nedohodnú inak, pri rozdelení príspevku uznanému športu medzi členov národného športového zväzu sa primerane použije § 68 ods. 2.

(9) Ak národný športový zväz stratil spôsobilosť prijímateľa verejných prostriedkov, počas obdobia straty spôsobilosti prijímateľa verejných prostriedkov nemá nárok na príspevok uznanému športu; zodpovedajúcu časť príspevku uznanému športu ministerstvo školstva použije na plnenie úloh verejného záujmu v danom športe.

§ 69a
Zmluva o poskytnutí príspevku uznanému športu

(1) Príspevok uznanému športu sa poskytuje na základe písomnej zmluvy o poskytnutí príspevku uznanému športu uzatvorenej medzi ministerstvom školstva a národným športovým zväzom.

(2) Zmluva obsahuje najmä

a) identifikačné údaje zmluvných strán,
b) bankové spojenie a číslo bankového účtu zmluvných strán,
c) výšku príspevku uznanému športu,
d) účel, na ktorý sa príspevok poskytuje,
e) úlohy zmluvných strán pri napĺňaní verejného záujmu v športe,
f) podmienky a obdobie použitia príspevku,
g) termín zúčtovania príspevku,
h) termín vrátenia nepoužitého príspevku a číslo bankového účtu ministerstva školstva, na ktorý sa tieto finančné prostriedky poukazujú,
me) podmienky poskytnutia príspevku, ktorých nesplnenie je spojené s povinnosťou vrátenia finančných prostriedkov.

Vážení športoví nadšenci, hlavnou úlohou web stránky je ponúknuť pohľad na šport z ekonomickej stránky, predstaviť šport ako významný prvok makroekonomiky na Slovensku a multidisciplinárne odvetvie. Postupne budú na web stránke zverejňované analýzy financovania profesionálneho a amatérskeho športu z verejných a súkromných zdrojov, informácie z oblasti účtovníctva a daní, a podstatnou súčasťou budú aj informácie o prístupe Európskej únie k problematike športu. Web stránka economyinsport.online ponúkne zdroje k zlepšeniu informovanosti profesionálnych športových odborníkov ako aj širokej verejnosti o športe mimo športovísk a štadiónov. Prajem príjemné čítanie,

Aktuálny kurzový lístok

EUR - Členské krajiny euro
USD
0,9053
CZK
0,0386
CAD
0,6819
GBP
1,1353
HUF
0,0030
PLN
0,2302
RUB
0,0142