Úvod Blog

Služby

0
účtovníctvo v športe

Svoju činnosť zameriavame hlavne na neziskový sektor v športe.

Ponúkame:

 • spracovanie jednoduchého účtovníctva športových organizácií;
 • spracovanie podvojhého účtovníctva športových organizácií;
 • spracovanie daňového priznania k dani z príjmov právnických osôb;
 • vypracovanie interných smerníc šprotových organizácií;
 • vzdelávanie v oblastí účtovníctva, daní a procesov v športových organizáciách;
 • konzultačné služby.

V prípade akýchkoľvek otázok sa neváhajte na nás obrátiť prostredníctvom emailu.

Zmluva o amatérskom vykonávaní športu

0
Athletic female runner rests on running track at sports arena
athletic female runner rests on running track at sports arena

Amatérsky športovec môže vykonávať šport na základe zmluvy o amatérskom vykonávaní športu podľa § 4 ods. 4 zákona č. 440/2015 Z. z. o športe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Zmluvu o amatérskom vykonávaní športu je možné uzavrieť, ak:

  • rozsah vykonávania športu, aj ak spĺňa znaky závislej práce, počas jedného kalendárneho roka nepresahuje osem hodín v týždni, päť dní v mesiaci alebo 30 dní v kalendárnom roku,
  • zmluva športovca nezaväzuje k účasti na príprave na súťaž alebo
  • vykonáva šport v rámci jednej súťaže alebo viacerých navzájom súvisiacich súťaží v krátkom časovom období.

Zmluva o amatérskom vykonávaní športu je upravená v § 47 zákona o športe.

Zmluvou o amatérskom vykonávaní športu

  • sa športovec zaväzuje vykonávať šport za športovú organizáciu.

Zmluva o amatérskom vykonávaní športu musí

  • byť uzatvorená písomne a
  • musí obsahovať podstatné náležitosti podľa odseku § 47 ods. 4 zákona o športe.

Zmluvu o amatérskom vykonávaní športu možno uzavrieť iba na určitú dobu, najdlhšie na dva roky odo dňa účinnosti zmluvy, ak predpisy športového zväzu neurčujú kratšiu dobu.

Zmluva o amatérskom vykonávaní športu musí obsahovať tieto podstatné náležitosti:

   • meno, priezvisko športovca
    • dátum narodenia,
    • štátnu príslušnosť
    • adresu trvalého pobytu alebo obdobného pobytu športovca alebo zákonného zástupcu športovca,
   • názov športovej organizácie,
    • identifikačné číslo organizácie,
    • právnu formu,
    • sídlo, označenie príslušného registra, ktorý športovú organizáciu zapísal, a
    • číslo zápisu,
    • meno, priezvisko, adresu trvalého pobytu alebo obdobného pobytu a funkciu osoby oprávnenej konať v mene športovej organizácie,
   • obdobie trvania zmluvy,
   • druh športu, ktorý má športovec vykonávať,
   • výšku odmeny športovca a podmienky jej uhradenia, ak je vykonávanie športu odplatné,
   • deň začatia vykonávania športu, ktorý nesmie byť skorší ako deň nadobudnutia účinnosti zmluvy,
   • deň nadobudnutia účinnosti zmluvy,
   • miesto a dátum podpisu zmluvy.

V zmluve o amatérskom vykonávaní športu možno dohodnúť aj ďalšie podmienky, najmä

  • používanie a zhodnocovanie osobnostných práv športovca,
  • podmienky podľa § 35 ods. 4 písm. c) a e) až me), ktorými sú
   • výdavky, ktoré vzniknú športovcovi pri vykonávaní športu, a podmienky ich náhrady športovou organizáciou,
   • zabezpečenie zmluvných práv a povinností,
   • sankcie za porušenie zmluvných povinností,
   • rozhodné právo,
   • rozhodný jazyk, ak sa zmluva vyhotovuje vo viacerých jazykoch,
   • rozsah mlčanlivosti.

Ak je zmluva o amatérskom vykonávaní športu odplatná, športovec vykonáva šport ako inú samostatnú zárobkovú činnosť. Výška odmeny športovca nesmie byť vyššia, ako je minimálna mzda.

minimálna mzda

Ďalšie ustanovenia zákona o športe, ktoré sa vzťahujú na zmluvu o amatérskom vykonávaní športu.

Základné povinnosti športovca

Športovec, ktorý vykonáva šport na základe zmluvy o amatérskom vykonávaní športu, má tieto základné povinnosti:

  • zúčastňovať sa na súťažiach a podujatiach určených športovou organizáciou,
  • vyvinúť v súťažme úsilie potrebné na dosiahnutie najlepšieho športového výkonu a najlepšieho športového výsledku,
  • nezúčastňovať sa osobne ani prostredníctvom tretej osoby na stávkovej hre v športe, ktorý vykonáva,
  • dodržiavať životosprávu v rozsahu dohodnutom so športovou organizáciou,
  • dodržiavať predpisy športovej organizácie, pre ktorú vykonáva šport, s ktorými ho športová organizácia riadne oboznámila,
  • oboznámiť sa a riadiť sa predpismi príslušného športu,
  • dodržiavať pokyny trénerov a členov realizačného tímu športovej organizácie; to neplatí, ak ide o pokyn, ktorý je v rozpore so všeobecne záväzným právnym predpisom alebo dobrými mravmi alebo jeho splnenie bezprostredne a vážne ohrozuje život alebo zdravie športovca alebo inej osoby,
  • nevykonávať nebezpečné činnosti bez predchádzajúceho písomného súhlasu športovej organizácie,
  • chrániť majetok športovej organizácie, ktorý mu bol zverený, pred jeho stratou alebo poškodením a vrátiť po skončení trvania zmluvy o profesionálnom vykonávaní športu zverený majetok športovej organizácii,
  • oznámiť bezodkladne športovej organizácii zranenie, ochorenie alebo stratu zdravotnej spôsobilosti na vykonávanie športu,
  • absolvovať lekársku prehliadku, lekárske ošetrenie alebo iný zdravotný výkon na základe pokynu športovej organizácie,
  • zdržať sa konania, ktoré by mohlo poškodiť dobré meno športovej organizácie, ak tento zákon alebo osobitný predpis neustanovuje inak.

Základné povinnosti športovej organizácie

Športová organizácia, pre ktorú športovec vykonáva šport na základe zmluvy o profesionálnom vykonávaní športu, má tieto základné povinnosti:

  • zabezpečmeť sústavnú prípravu športovca na súťaž a účasť športovca na súťažme pod vedením trénera s požadovanou odbornou spôsobilosťou,
  • vyplácať športovcovi dohodnutú odmenu,
  • vytvárať vhodné podmienky na vykonávanie športu,
  • umožniť športovému reprezentantovi účasť na športovej reprezentácii,
  • zabezpečmeť v súvislosti s vykonávaním športu zdravotnú starostlivosť, regeneráciu a oddych športovca,
  • umožniť športovcovi prípravu na povolanie, ak ide o žiaka strednej školy alebo študenta vysokej školy.

Predzmluvné vzťahy

 Športová organizácia je oprávnená pred podpisom zmluvy o profesionálnom vykonávaní športu vyžadovať od športovca absolvovanie lekárskej prehliadky, ktorej náklady znáša športová organizácia, na účely overenia jeho zdravotnej spôsobilosti na vykonávanie športu.

Športová organizácia nesmie od športovca vyžadovať informácie o

  • rodinných pomeroch,
  • politickej príslušnosti, odborovej príslušnosti a náboženskej príslušnosti.

Športová organizácia je oprávnená od športovca vyžadovať informácie o

  • zdravotnej spôsobilosti na vykonávanie športu,
  • bezúhonnosti vrátane disciplinárnych sankcií uložených športovcovi športovým zväzom, športovým zväzom iného štátu alebo medzinárodnou športovou organizáciou,
  • zmluvnom vzťahu s inou športovou organizáciou a jeho trvaní a o zmluvnom vzťahu o používaní a zhodnotení osobnostných práv.

Športovec je povinný informovať športovú organizáciu o skutočnostiach, ktoré mu bránia vo vykonávaní športu alebo ktoré by mohli športovej organizácii spôsobiť ujmu, a o zmluvných vzťahoch s inými športovými organizáciami a ich trvaní.

Športová organizácia je povinná pri uzatváraní zmluvy o amatérskom vykonávaní športu zaobchádzať so športovcami v súlade so zásadou rovnakého zaobchádzania podľa osobitného predpisu.

Zmluvu o amatérskom vykonávaní športu do dovŕšenia 15 rokov veku uzatvára so športovou organizáciou za športovca jeho zákonný zástupca.

Pri uzavretí zmluvy o amatérskom vykonávaní športu športovcom do 15 rokov veku alebo športovcom starším ako 15 rokov veku pred skončením povinnej školskej dochádzky sa vyžaduje povolenie, ktoré vydáva príslušný inšpektorát práce po dohode s príslušným orgánom štátnej správy na úseku verejného zdravotníctva.

Povolenie možno vydať, len ak vykonávanie športu neohrozí zdravie, bezpečnosť, ďalší vývoj alebo povinnú školskú dochádzku športovca. V povolení sa určia podmienky vykonávania športu. Príslušný inšpektorát práce odoberie povolenie, ak sa podmienky povolenia nedodržiavajú.

Skončenie profesionálneho vykonávania športu

Zmluvný vzťah založený zmluvou zaniká:

  • uplynutím obdobia, na ktoré bola uzavretá,
  • smrťou športovca alebo jeho vyhlásením za mŕtveho,
  • zánikom športovej organizácie bez právneho nástupcu.

Zmluvný vzťah založený zmluvou možno skončmeť:

  • dohodou,
  • výpoveďou alebo
  • okamžitým skončením.

Zmluvný vzťah založený zmluvou uzavretou so športovcom, ktorý je cudzincom alebo osobou bez štátnej príslušnosti, sa skončí dňom, ktorým sa skončí jeho pobyt na území Slovenskej republiky podľa osobitného predpisu.20)

Dohoda o skončení profesionálneho vykonávania športu

Ak sa športová organizácia a športovec dohodnú na skončení zmluvného vzťahu založeného zmluvou, skončí sa dňom uvedeným v dohode ako deň skončenia zmluvného vzťahu, ktorý nesmie byť skorší, ako je deň nadobudnutia účinnosti dohody o skončení zmluvného vzťahu.

Dohoda o skončení zmluvného vzťahu založeného zmluvou sa uzatvára písomne. V dohode sa uvedú aj dôvody skončenia zmluvného vzťahu, ak o to športovec požiada.

Výpoveď

Výpoveď musí byť písomná a doručená druhej zmluvnej strane.

Výpovedná lehota

Ak je daná výpoveď, zmluvný vzťah založený zmluvou sa skončí uplynutím výpovednej lehoty.

Výpovedná lehota je jeden mesiac, ak predpisy športového zväzu, zmluva alebo kolektívna zmluva neurčujú dlhšiu výpovednú lehotu.

Výpovedná lehota začína plynúť od prvého dňa kalendárneho mesiaca nasledujúceho po doručení výpovede a skončí sa uplynutím posledného dňa príslušného kalendárneho mesiaca.

 Okamžité skončenie profesionálneho vykonávania športu

ŠPORTOVÁ ORGANIZÁCIA je oprávnená okamžite skončmeť zmluvný vzťah založený zmluvou o profesionálnom vykonávaní športu, ak športovec

  • porušil niektorú zo základnžch povinností:
   • nezúčastňoval sa na súťažiach a podujatiach určených športovou organizáciou
   • zúčastnil sa osobne alebo prostredníctvom tretej osoby na stávkovej hre v športe, ktorý vykonáva.
  • zúčastnil sa bez súhlasu športovej organizácie na súťažme za inú športovú organizáciu,
  • porušil závažne športové pravidlá, predpisy alebo rozhodnutie príslušného športového zväzu,
  • porušil zákaz dopingu,
  • manipuloval priebeh alebo výsledok súťaže alebo neoznámil manipuláciu priebehu alebo výsledku súťaže športovej organizácii poverenej riadením súťaže alebo orgánom činným v trestnom konaní alebo
  • bol odsúdený na nepodmienečný trest odňatia slobody.

ŠPORTOVEC je oprávnený okamžite skončmeť zmluvný vzťah založený zmluvou o profesionálnom vykonávaní športu, ak

  • športová organizácia neuhradila najmenej za tri jednotlivé mesiace počas 12 po sebe nasledujúcich mesiacov alebo počas obdobia trvania zmluvy ak je uzatvorená na obdobie kratšie ako 12 mesiacov, riadne a včas športovcovi mzdu napriek predchádzajúcemu písomnému upozorneniu zo strany športovca,
  • športová organizácia porušila závažne vo vzťahu k športovcovi športové pravidlá, predpisy alebo rozhodnutia príslušného športového zväzu alebo všeobecne záväzné právne predpisy alebo
  • športovec dlhodobo stratil zdravotnú spôsobilosť na vykonávanie športu podľa zmluvy o profesionálnom vykonávaní športu alebo ak ďalšie vykonávanie športu vážne ohrozuje život alebo zdravie športovca; strata zdravotnej spôsobilosti sa preukazuje lekárskym posudkom, podľa ktorého športovec nesmie dlhodobo vykonávať šport podľa zmluvy.

Okamžité skončenie zmluvného vzťahu založeného zmluvou musí byť písomné a doručené druhej zmluvnej strane.

Okamžité skončenie zmluvného vzťahu založeného zmluvou musí obsahovať dôvod okamžitého skončenia. Dôvod okamžitého skončenia sa musí skutkovo vymedziť tak, aby ho nebolo možné zameniť s iným dôvodom. Dôvod nemožno dodatočne meniť.

Športovec alebo športová organizácia môže okamžite skončmeť zmluvný vzťah založený zmluvou v lehote jedného mesiaca odo dňa, keď sa o dôvode na okamžité skončenie športovec alebo športová organizácia dozvedeli.

Dočasné hosťovanie športovca

Športovec, ktorý má so športovou organizáciou uzatvorenú zmluvu, môže byť na základe písomnej dohody o hosťovaní medzi športovcom, športovou organizáciou, s ktorou má športovec uzatvorenú zmluvu, a inou športovou organizáciou dočasne pridelený na vykonávanie športu v prospech tejto športovej organizácie, a to aj cezhranične.

Pri uzatvorení dohody o dočasnom hosťovaní sa športovec a športová organizácia dohodnú na zmene ustanovení zmluvy, ktoré sú dotknuté dohodou o hosťovaní.

Spoločné ustanovenia

Ak vzniknú pochybnosti o obsahu zmluvy, rozhodujúci je obsah zmluvy, ktorá je evidovaná v evidencii zmlúv a dohôd vedená národným športovým zväzom.

Pravidelné miesto vykonávania športu na účely poskytovania náhrad výdavkov súvisiacich s pracovnou cestou alebo zahraničnou pracovnou cestou je miesto uvedené v zmluve o profesionálnom vykonávaní športu.

Plány Erasmus 2021-2027

0
Europe flag
europe flag

Na stránke Európskej komisie bol zverejnený dokument Návrh Komisie na viacročný finančný rámec na roky 2021 – 2027, ktorého súčasťou je aj program Erasmus.

Zdroj: Návrh Komisie na viacročný finančný rámec 2021 – 2027

V dokumente sa uvádzajú nasledovné plány do budúcnosti.

Od začiatku svojho fungovania v roku 1987 umožnil program Erasmus deviatim miliónom ľudí študovať, absolvovať odbornú prípravu a získať odbornú prax v zahraničí. Komisia navrhuje zdvojnásobiť rozpočet nasledujúceho programu Erasmus, ktorý bude prebiehať v rokoch 2021 – 2027, na 30 miliárd EUR. Umožnilo by to 12 miliónom ľudí zúčastniť sa na programe, čo znamená, že by túto možnosť dostalo trikrát toľko ľudí ako v súčasnosti.

2020 02 20 01

BUDÚCNOSŤ PROGRAMU ERASMUS V SKRATKE:

 • program bude môcť využmeť oveľa viac ľudí,
 • bude jednoduchší a prístupnejší pre osoby s nedostatkom príležitostí a pre malé a miestne organizácie,
 • bude poskytovať účinnejšiu podporu v oblasti vzdelávania, odbornej prípravy, mládeže a športu, a to aj vytvorením európskeho vzdelávacieho priestoru do roku 2025.

NASLEDUJÚCI PROGRAM ERASMUS NA ROKY 2021 – 2027…

UROBIŤ HO INKLUZÍVNEJŠÍM

 • lepšie zapojiť znevýhodnených ľudí prostredníctvom nových formátov, ako sú virtuálne výmeny a kratšie študijné pobyty v zahraničí,
 • vytvoriť pre žiakov viac príležitostí učmeť sa v zahraničí a spoznať žiakov z rôznych krajín prostredníctvom siete eTwinning, ktorá je najväčšou sieťou učiteľov na svete zameranou na vypracúvanie projektov a organizovanie výmenných pobytov tried.

UROBIŤ HO PRÍSTUPNEJŠÍM

 • sprístupniť program menším a miestnym organizáciám, aby mohli účastníci zakladať drobné partnerstvá – vytvárať kratšie projekty zahŕňajúce nižšie sumy peňazí a jednoduchšie administratívne požiadavky,
 • znížmeť administratívne zaťaženie všetkých prijímateľov, napríklad prostredníctvom jednoduchších online prihlášok.

ROZŠÍRIŤ HO A ORIENTOVAŤ HO NA BUDÚCNOSŤ

 • podporovať spoluprácu medzi európskymi univerzitami umiestnenými v rôznych členských štátoch s cieľom vytvoriť siete „európskych univerzít“ v záujme zvýšenia ich kvality, výkonnosti a atraktívnosti,
 • podporovať rozvoj „centier excelentnosti v odbornom vzdelávaní a príprave“, t. j. zariadení odborného vzdelávania a prípravy, ktoré budú pôsobiť ako hybná sila excelentnosti a inovácie v tejto oblasti,
 • posilniť športové výmeny v rámci programu Erasmus tým, že sa umožní športovým trénerom a zamestnancom v oblasti športu vzdelávať sa v zahraničí prostredníctvom kurzov, študijných návštev a tzv. job shadowing (pozorovaním kolegov pri práci).

ROZŠÍRIŤ JEHO MEDZINÁRODNÝ ROZMER

 • rozšíriť príležitosti pre mladých európskych študentov vysokoškolského vzdelávania a zaviesť možnosť získať skúsenosti mimo Európy pre študentov odborného vzdelávania.

2020 02 02 02

2020 02 20 03

Zdaňovanie príjmov z „INEJ ZMLUVY“ 2. časť

0
Calculator and alarm clock
calculator and alarm clock

1. časť

Novela zákona č. 6/2020 Z. z. síce upravila nový zmluvný typ „iná zmluva“ pri výkone profesionálneho športu ale nedotkla sa zákona č. 595/2003 Z.z. o dani z príjmov ani súvisiacich zákonov a to zákona o sociálnom poistení a zákona o zdravotnom poistení.

Medzi prvú úlohu pri určení akým spôsobom sa bude príjem športovca z „inej zmluvy“ zdaňovať daňou z príjmou, je potrebné daný príjem zatriediť v rámci § 5 až 8 zákona o dani z príjmov.

Pri daňovom konaní sa používa zásada „podstata nad formou“, ktorá je definovaná v § 3 ods. 6 zákona č. 563/2009 Z. z. o správe dani v znení neskorších predpisov, ktorý znie: „Pri uplatňovaní osobitných predpisov pri správe daní sa berie do úvahy skutočný obsah právneho úkonu alebo inej skutočnosti rozhodujúcej pre zistenie, vyrubenie alebo vybratie dane.“. 

Zákon o dani z príjmov nedefinuje pojem „závislá práca“ a z tohto dôvodu negatívne vymedzenie v zákone o športe nie je možné aplikovať.

Podľa § 46 ods. 9 zákona č. 440/2015 Z. z. o športe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskroších predpisov (ďalej len „Zákon o športe“) sa pri“inej zmluve“ primerané použije ustanovenie § 36 Zákona o športe, v ktorom sú definované základné povinnosti športovca.

Medzi základné povinnosti športovca patrí (demoštratívny výpočet) napr.:

 • zúčastňovať sa na súťažiach a podujatiach určených športovou organizáciou,
 • pripravovať sa sústavne na súťaž podľa pokynov športovej organizácie,
 • dodržiavať pokyny trénerova členov realizačného tímu športovej organizácie,
 • zdržaťsa konania, ktoré by mohlo poškodiť dobré meno športovej organizácie ….

Na základe uvedeného športovec pri výkone svojej činnosti je povinný dodržiavať pokyny alebo príkazy športovej organizácie.

Podľa povinností uvedených v § 32 ako aj § 33 Zákona o športe, príjmy športovca z „inej zmluvy“ spadajú pod § 5 ods. 1 písm. a) zákona o dani z príjmov, ktorý znie “ príjmami zo závislej činnosti sú príjmy zo súčasnehé alebo predchádzajúceho pracovnoprávneho vzťahu, služobného pomeru, štátnozamestneckého pomeru alebo členského pomeru, alebo z obdobného vzťahu, v ktorom je daňovník pri výkone práce pre platiteľa príjmu povinný dodržiavať pokyny alebo príkazy platiteľa príjmu …“

Obdobným spôsobom sa posudzuje aj napr. príjem na základe mandátnej zmluvy uzatvorenej podľa Obchodného zákonníka alebo príkaznej zmluvy uzavretej podľa Občianskeho zákonníka.

Podľa § 2 písm. aa) zákona o dani z príjmov je športovec zamestnancom a športová organizácia zamestnávateľom a platiteľom dane, ktorý je povinný zraziť a odviesť daň z príjmov.

Následne sa na tieto príjmy aj z pohľadu socálneho a zdravotného poistenia prihlada ako na príjem bežného zamestnanca. Športovej organizácii vzniká povinnosť prihlásiť športovca na sociálne poistenie a zdravotné poistenie, odvádzať ho a mesačne predkladať výkazy.


V prípade, ak by športovec preukázal nezávislý vzťah od športovej organizácie mohli by sme zatriediť príjem z „inej zmluvy“ ako príjem z inej samostatnej zárobkovej činnosti podľa § 6 ods. 2 písm. b) „Príjmami z inej samostanej zárobkovej činnosti, ak nepatria do príjmov uvedených v § 5 sú príjmy z činností, ktoré nie sú živnosťou ani podnikaním.“

Je potrebné však poukázať na  § 2 písm. c) zákona o dani z príjmov, ktorý definuje príjem ako „ peňažné plnenie a nepeňažné plnenie dosiahnuté aj zámenou, ocenené cenami bežne používanými v mieste a v čase plnenia alebo spotreby, a to podľa druhu, kvality, prípadne miery opotrebenia predmetného plnenia, ak tento zákon neustanovuje inak; za nepeňažné plnenie fyzickej osoby, ktorá účtuje v sústave jednoduchého účtovníctva alebo vedie evidenciu podľa § 6 ods. 10 alebo 11, sa považuje aj prijatie zmenky ako platobného prostriedku, ktorou dlžník uhradil pohľadávku veriteľovi, ktorý je fyzickou osobou

Na základe uvedeného ak športová organizácia poskytne športovcovi napr. dres, ubytovanie, prepravu alebo akéhoľvek iné plnenie, športovec musí tento nepeňažný príjem zahrnúť do svojich zdaniteľných príjmov. 

Pri ďalších povinnostiach vočme sociálnej poisťovni a zdravotnej poisťovni postupuje športovec ako samostatne zárobková činná osoba.

Netreba však zabúdať na ďalšiu povinnosť športovca a to sledovať obrat podľa zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty, z dôvodu vykonávania ekonomickej činnosti. Ak peňažné ako aj nepeňažné príjmy športovca presiahnu za 12 predchádzajúcich po sebe nasledujúcich kalendárnych mesiacov obraž 49.790 €, vzniká mu povinnosť podať žiadosť o registráciu na daň z pridanej hodnoty daňovému úradu.


Novela 6/2020 Z. z. neriešme pri uzavretí „inej zmluvy“ vzťah k zákonu č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce.

V § 2 ods. 3 Zákonníka práce platia prioritne ustanovenia Zákona o športe pri výkone športu na základe zmluvy o profesionálnom vykonávaní športu (§ 35 Zákona o športe) a na právne vzťahy športových odborníkov pri výkone činnosti na základe zmluvy o výkone činnosti športového odborníka (49A Zákona o športe) a Zákonník práce sa na tieto zmluvy vzťahuje, len ak to ustanovuje Zákon o športe.

Z tohto dôvodu nie je možné vylúčmeť, že vzťah zložený „inou zmluvou“ nebude posudzovaný podľa Zákonníka práce a činnosť športovca posudzovaná ako závislá činnosť, aj napriek ustanoveniam § 46 ods. 10 Zákona o športe.


Z pohľadu zákona o dani z príjmov ako aj zákonníka práce, zákona o sociálnom poistení a zdravotnom poistení sa športovci ako aj športové kluby dostávajú do komplikovanej situácie pri posudzovaní príjmov športovcov na základe „inej zmluvy“. Pri nesprávnom posúdení príjmu môžu vzniknúť obom subjektom zmluvného vzťahu sankčné úroky a sankcie od kontrolných orgánov.

V budúcnosti bude potrebné upraviť ustanovenia zákona o dani z príjmov, zákonníka práce, zákona o sociálnom poistení a zdravotnom poistení pre zvýšenie právnej istoty športovcov a športových odborníkov. Novela č. 6/2020 síce čiastočne upravila hybridný zmluvný vzťah športovca a športovej organizácie ale absenciou súvisiacich úprav vo vyššie uvedených zákonoch neodstránila problémy v aplikačnej praxi pri zdanení príjmov športovcov.

***

Nový typ zmluvy v športe „INÁ ZMLUVA“ 1. časť

0
ice hockey sport players
ice hockey sport players

Novelou č.6/2020 zákona o športe vstúpil do platnosti od 1.februára 2020 nový zmluvný typ pre profesionálneho športovca a to tzv. „iná zmluva“.

Podľa § 4 ods. 3 písm. a) zákona o športe: „Doplnením zákona bolo ustanovné, že profesionálny športovec môže vykonávať šport aj na základe „inej zmluvy“, ak vykonáva šport pre športovú organizáciu ako samostatne zárobkovo činná osoba podľa písmena c).

Od 1. februára 2020 môžu profesionálny športovci, ktorí vykonávajú šport so znakmi závislej práce, uzatvárať so športovými klubmi nepomenovanú zmluvu podľa Obchodného zákonníka alebo Občiasneho zákonníka.

Oprávnenie profesionálneho športovca vykonávať šport ako samostatne zárobkovo činná osoba vzniká dňom zápisu profesionálneho športovca do registra fyzických osôb v športe podľa § 80 ods. 2 písm. n); ustanovenia § 6 ods. 4 až 9 sa použijú primerane.

Podľa § 80 ods. 8 zákona o športe, zápis údajov podľa § 80 ods. 2 je do desiatich dní od zapísania týchto údajov vo svojej zdrojovej evidencii povinná vykonať príslušná športová organizácia, t.j. zapísanie právneho titulu, na základe ktorého fyzická osoba vykonáva športovú činnosť za športovú organizáciu; pri zmluvnom vzťahu sa uvedie údaj o období trvania zmluvy.

Podľa § 8 ods. 4 zákona o športe športová organizácia, ktorá uzavrela so športovcom „inú zmluvu“, ak športovec vykonáva šport pre športovú organizáciu t.j. ako samostatne zárobkovo činná osoba, je povinná do 30 dní od uzavretia zmluvy predložmeť zmluvu na účely jej vedenia v evidencii zmlúv a dohôd vedenej národným športovým zväzom alebo športovou organizáciou, ktorej je členom.

Športovej organizácii, ktorá je prijímateľom verejných prostriedkov, nevzniká povinnosť vyberať od osôb s jej príslušnosťou ročný príspevok na svoju športovú činnosť od profesionálnych športovcov, s ktorými má uzatvorenú „inú zmluvu“.

Povinnosť národných športových zväzov viesť evidenciu zmlúv a dohôd pri uzatvrení „inej zmluvy“ nevzniká. (§ 17 ods. 2 písm. c) zákona o športe).

V § 46 zákona o športe bol doplnený odsek 9 a 10, ktoré znejú:

(9) Na právne vzťahy športovca a športovej organizácie založené inou zmluvou, ak športovec vykonáva šport pre športovú organizáciu ako samostatne zárobkovo činná osoba, sa primerane vzťahujú ustanovenia § 32 až 34, 38, 39, § 40 ods. 1, § 41 ods. 1 až 3, § 42 a 43.

 (10) Zmluvný vzťah športovca a športovej organizácie založený inou zmluvou, ak športovec vykonáva šport pre športovú organizáciu ako samostatne zárobkovo činná osoba, a to aj spôsobom, ktorý spĺňa znaky závislej práce, sa považuje za obchodnoprávny vzťah.

porovnanie zmluv ina zmluva
porovnanie zmluv ina zmluva

Pri porovnaní z predchádzajúcej tabuľlky možno konštatovať, že oproti zmluve o profesionálnom vykonávaní športu športovec nemá garantovanú minimálnu mesačnú odmenu, pracovný čas ani minimálny čas na odpočinok, nevzťahuje sa na ňho ani právo na dovolenku.

Na  zmluvný typ „iná zmluva“ sa vzťahujú nasledovné ustanovenia zákona o športe:

 • § 32 základné povinnosti športovca
  • zúčastňovať sa na súťažiach a podujatiach určených športovou organizácou
  • vyvinúť v súťažme úsilie potrebné na dosiahnutie najlepšieho športového výkonu a najlepšieho športového výsledku
  • pripravovať sa sústavne na súťaž podľa pokynov športovej organizácie
  • nezúčastňovať sa osobne ani prostredníctvom tretej osoby na stávkovej hre v športe, ktorý vykonáva
  • dodržiavať životosprávu v rozsahu dohodnutom so športovou organizáciou
  • dodržiavať predpisy športovej organizácie, pre ktorú vykonáva šport, s ktorými ho športová organizácia riadne oboznámila
  • oboznámiť sa a riadiť sa predpismi príslušného športu
  • dodržiavať pokyny trénerov a členov realizačného tímu športovej organizácie; to neplatí, ak ide o pokyn, ktorý je v rozpore so všeobecne záväzným právnym predpisom alebo dobrými mravmi alebo jeho splnenie bezprostredne a vážne ohrozuje život alebo zdravie športovca alebo inej osoby
  • nevykonávať nebezpečné činnosti bez predchádzajúceho písomného súhlasu športovej organizácie
  • chrániť majetok športovej organizácie, ktorý mu bol zverený, pred jeho stratou alebo poškodením a vrátiť po skončení trvania zmluvy o profesionálnom vykonávaní športu zverený majetok športovej organizácii
  • oznámiť bezodkladne športovej organizácii zranenie, ochorenie alebo stratu zdravotnej spôsobilosti na vykonávanie športu
  • absolvovať lekárske ošetrenie alebo iný zdravotný výkon po konzultácii so športovou organizáciou, ak nejde o neodkladnú zdravotnú starostlivosť
  • absolvovať lekársku prehliadku, lekárske ošetrenie alebo iný zdravotný výkon na základe pokynu športovej organizácie
  • zdržať sa konania, ktoré by mohlo poškodiť dobré meno športovej organizácie, ak tento zákon alebo osobitný predpis neustanovuje inak
 • § 33 základné povinnosti športovej organizácie
  • zabezpečmeť sústavnú prípravu športovca na súťaž a účasť športovca na súťažme pod vedením trénera s požadovanou odbornou spôsobilosťou,
  • vyplácať športovcovi dohodnutú mzdu
  • vytvárať vhodné podmienky na vykonávanie športu,
  • umožniť športovému reprezentantovi účasť na športovej reprezentácii
  • zabezpečmeť v súvislosti s vykonávaním športu zdravotnú starostlivosť, regeneráciu a oddych športovca
  • umožniť športovcovi prípravu na povolanie, ak ide o žiaka strednej školy alebo študenta vysokej školy
 • § 34 predzmluvné vzťahy
 • § 40 ods. 1 zákona o športe „Výpoveď musí byť písomná a doručená druhej zmluvnej strane“
 • § 41 ods. 1 zákona o športe „ak je daná výpoveď, zmluvný vzťah sa skončí uplynutím výpovednej lehoty“
 • § 41 ods. 2 zákona o športe „Výpovedná lehota je jeden mesiac, ak predpisy športového zväzu, „iná zmluva“ alebo kolektívna zmluva neurčujú dlšiu výpovednú lehotu“
 • § 41 ods. 3 zákona o športe „Výpovedná lehota začína plynúť od jednoho dňa kalendárneho mesiaca nasledujúceho po doručení výpovede a skončí sa uplynutím posledného dňa príslušného kalendárneho mesiaca“
 • § 42 Okamžité skončenie zmluvného vzťahu
 • § 43 Dočasné hosťovanie športovca

Súčasne bolo v § 106 d Prechodné ustanovenie k úpravám účinným od 1. februára 2020 upravené, že:

Zmluvný vzťah športovca a športovej organizácie, ktorý vznikol pred 1. februárom 2020, ak športovec vykonáva šport pre športovú organizáciu ako samostatne zárobkovo činná osoba, a to aj spôsobom, ktorý spĺňa znaky závislej práce, sa považuje za zmluvný vzťah založený inou zmluvou podľa tohto zákona ako zmluvou o profesionálnom vykonávaní športu. Ustanovenie § 102 ods. 4 sa nepoužije.“

( (4) Športové kluby, v ktorých športovci do 31. decembra 2015 vykonávajú šport spôsobom, ktorý spĺňa znaky závislej práce, upravia svoje zmluvné vzťahy so športovcami v súlade s týmto zákonom do 31. decembra 2018. Po uplynutí tejto lehoty sa zmluva medzi športovcom a športovým klubom vykonávajúcim šport spôsobom, ktorý spĺňa znaky závislej práce bude považovať za zmluvu o profesionálnom vykonávaní športu podľa tohto zákona.)


V nasledovnom príspevku sa budeme venovať zdaneniu príjmov z „inej zmluvy“ ako aj k ich odvodovému zaťaženiu.

Zdaňovanie príjmov z “INEJ ZMLUVY” 2. časť

Zmeny v zákone o športe od 1.1.2020

0

Prijaté zmeny zákona o športe s účinnosťou od 1.1.2020

V článku VI. prijatého zákona 390/2019 Z. z. bol novelizovaný aj zákon č. 440/2015 Z. z. o športe. Zmeny nadobudli účinnosť k 15.10.2019 ak 1.1.2020. V tomto článku sa budeme venovať zmenám zákona o športe účinné od 1.1.2020. Jednotlivé zmeny zákona môžeme zhrnúť do nasledovných 12 bodov.

*****

 1. Úpravou pojmu „významná súťaž“ sa rozšíril okruh podujatí, ktoré spadajú pod tento pojem. Významnou súťažou sa budú rozumieť aj majstrovstvá sveta, majstrovstvá Európy alebo iná svetová súťaž v neuznaných športoch. 

Medzi neuznané športy podľa zákona o športe patri napr. Crossminton, naturálna kulturistika, hokejbal, nohejbal, malý futbal a pod.

Bod 2. novely: V § 3 písm. h) treťom bode sa za slovo „súťaž“ vkladá čiarka a vypúšťajú sa slová „v uznanom športe podľa písmena f) prvého a druhého bodu alebo“.

Bod 3. novely: V § 3 písm. h) sa vypúšťa štvrtý bod.

ZNENIE USTANOVENIA ÚČINNÉ OD 1.1.2020:

h) významnou súťažou
1. medzinárodná súťaž v pôsobnosti Medzinárodného olympijského výboru a Medzinárodného paralympijského výboru,
2. medzinárodná súťaž v pôsobnosti Medzinárodného výboru športu nepočujúcich, Medzinárodného hnutia špeciálnych olympiád, Medzinárodnej federácie univerzitného športu a Medzinárodnej federácie školského športu,
3. majstrovstvá sveta, majstrovstvá Európy, svetový pohár a iná svetová súťaž,

Bod 23. novely: V § 75 odsek 2 znie:

„(2) Ministerstvo školstva môže z prostriedkov štátneho rozpočtu poskytnúť športovej organizácii zapísanej v registri právnických osôb v športe príspevok na národný športový projekt, ktorým je

a) organizácia významnej súťaže alebo účasť na významnej súťaži podľa § 3 písm. h) vrátane prípravy na túto súťaž,
b) plnenie úloh verejného záujmu v športe.“.

*****

2. Spresnením definície „zoznam športovcov top tímu“ sa jednoznačne upravil okruh športovcov zaraďovaných do tohto zoznamu, aby nevznikali výkladové rozpory. V zozname budú zaradení iba športovci vykonávajúci individuálny šport.

Súčasne sa upravuje postup pri poskytovaní príspevku športovcom zaradených do zoznamu športovcov top tímu. Pri určovaní výšky tohto príspevku sa dopĺňa nová podmienka a to oponentúra schváleného plánu prípravy. Zákon však ďalej neupravuje pojem „oponentúra“ ani postup pri schvaľovaní plánu prípravy.

Príspevok sa bude poskytovať národnému športovému zväzu, alebo národnej športovej organizácii alebo rezortnému športovému stredisku určenému ministerstvom školstva. Je potrebné však poukázať, že v prípade mnohých športov sú športovci príslušní aj k národnej športovej organizácii ako aj k národnému športovému zväzu ,napr. pri cyklistike, stolnom tenise, lukostreľbe a pod. Úprava zákona ďalej však neupravuje prípad, ak je športovec príslušný k obom subjektom športu. Napr. v zozname športovcov top tímu za dosiahnutý výsledok vo významnej súťažme bude zaradený paraolympionik v cyklistike (ďalej „športovec“), tento športovec je osoba s príslušnosťou k Slovenskému zväzu cyklistiky (národný športový zväz) ako aj k Slovenskému paralympijskému výboru (národná športová organizácia). Vyvstáva otázka akým spôsobom bude určený subjekt cez ktorý bude príspevok poskytovaný v prípade príslušnosti k viacerým subjektom športu. 

Bod 4. novely: V § 3 písm. u) sa za slovo „reprezentantov“ vkladajú slováa zoskupení v individuálnych športoch“.

ZNENIE USTANOVENIA ÚČINNÉ OD 1.1.2020:

u) zoznam športovcov top tímu zoznam športových reprezentantov a zoskupení v individuálnych športoch v kategórii dospelých a talentovaných športovcov zostavený na základe dosiahnutých športových výsledkov na významnej súťažme.

Bod 24. novely: V § 75 odsek 4 znie:

„(4) Ministerstvo školstva poskytuje každoročne príspevok športovcom podľa zoznamu športovcov top tímu. Výšku príspevku jednotlivým športovcom určí ministerstvo školstva podľa poradia športovcov zaradených do zoznamu športovcov top tímu na základe kritérií schválených ministerstvom školstva a oponentúr schváleného plánu prípravy.

Príspevok sa poukazuje

 • národnému športovému zväzu, ku ktorému má športovec príslušnosť,
 • národnej športovej organizácii, ku ktorej má športovec príslušnosť alebo
 • rezortnému športovému stredisku určenému ministerstvom školstva.

Ak národný športový zväz alebo národná športová organizácia stratí spôsobilosť prijímateľa verejných prostriedkov, ministerstvo školstva poukáže príspevok alebo jeho zodpovedajúcu časť rezortnému športovému stredisku.

Ak ide o športovca, ktorý nie je zaradený do žiadneho rezortného športového strediska, ministerstvo školstva poukáže príspevok rezortnému športovému stredisku zriadenému ministerstvom školstva.“.

*****

3. Od 1. januára 2020 športoví odborníci, ktorí sa rozhodnú vykonávať športovú činnosť ako podnikanie už nebudú žiadať o zápis oprávnenia na podnikanie Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR. Oprávneným subjektom na zápis oprávnenia na podnikanie bude okresný úrad, ktorý plní úlohy jednotného kontaktného miesta. K žiadosti o zápis športový odborník pripojí potvrdenie o zápise športového odborníka do registra fyzických osôb v športe. 

Jednotné kontaktné miesto oznámi Ministerstvu školstva, vedy, výskumu a športu SR vydanie oprávnenia na podnikanie.

Rovnakým spôsobom postupuje aj športový odborník – podnikateľ, ktorý si bude chcieť pozastaviť podnikanie alebo ukončiť podnikanie.

Bod 5. novely: V § 6 odseky 4 až 6 znejú:

(4) Oprávnenie vykonávať činnosť športového odborníka ako podnikanie vzniká dňom vydania oprávnenia na podnikanie. Športový odborník, ktorý získal oprávnenie na výkon činnosti športového odborníka podľa odseku 2, môže podať žiadosť o zápis oprávnenia na podnikanie okresnému úradu, ktorý plní úlohy jednotného kontaktného miesta. 6b) Súčasťou žiadosti je potvrdenie o zápise športového odborníka do registra fyzických osôb v športe podľa § 80 ods. 11.

(5) Jednotné kontaktné miesto vydá športovému odborníkovi oprávnenie na podnikanie a bezodkladne oznámi ministerstvu školstva vydanie oprávnenia na podnikanie. Ministerstvo školstva zapíše oprávnenie na podnikanie športového odborníka do registra fyzických osôb v športe podľa § 80 ods. 6 písm. h). Vykonanie zápisu ministerstvo školstva bezodkladne oznámi športovému odborníkovi.

(6) Športový odborník môže oznámiť jednotnému kontaktnému miestu pozastavenie podnikania; jednotné kontaktné miesto bezodkladne doručí oznámenie o pozastavení podnikania ministerstvu školstva. Ministerstvo školstva zapíše do registra fyzických osôb v športe pozastavenie podnikania podľa § 80 ods. 6 písm. h) tretieho bodu a tento zápis bezodkladne oznámi športovému odborníkovi. Účinky pozastavenia podnikania športového odborníka nastávajú dňom doručenia oznámenia o pozastavení podnikania jednotnému kontaktnému miestu, alebo ak je v oznámení uvedený neskorší deň, týmto dňom.“.

Bod 6. novely: V § 6 odsek 9 znie:

„(9) Športový odborník môže oznámiť jednotnému kontaktnému miestu ukončenie podnikania; jednotné kontaktné miesto bezodkladne doručí oznámenie o ukončení podnikania ministerstvu školstva. Ministerstvo školstva zapíše do registra fyzických osôb v športe ukončenie podnikania podľa § 80 ods. 6 písm. h) druhého bodu a tento zápis bezodkladne oznámi športovému odborníkovi. Účinky ukončenia podnikania športového odborníka nastávajú dňom doručenia oznámenia o ukončení podnikania jednotnému kontaktnému miestu, alebo ak je v oznámení uvedený neskorší deň, týmto dňom.“.

*****

4. Prijatou úpravou v zákone sa sprísňuje definícia vyžadovanej bezúhonnosti športového odborníka. Podľa schválenej úpravy sa za bezúhonného športového odborníka nebude považovať osoba, ktorá bola právoplatne odsúdená za zločin, t.j. za akýkoľvek úmyselný trestný čin s hornou hranicou trestnej sadzby vyššou ako 5 rokov do času, kým mu bude odsúdenie zahľadené. Úprava sa týka všetkých športových odborníkov definovaných v § 6 zákona s účinnosťou od 1. januára 2020.

Bod 7. novely: V § 7 ods. 2 písm. a) sa vypúšťajú slová „obzvlášť závažný„.

Bod 8. novely: V § 7 ods. 2 písm. b) sa na konci vypúšťa slovo „alebo„.

Bod 9. novely: V § 7 ods. 2 písm. c) sa na konci bodka nahrádza čiarkou a pripája sa slovo „alebo„.

V prípade kontrolóra a štatutárneho orgánu športovej organizácie je definícia „bezúhonnosti“ rozšírená o trestný čin proti majetku a hospodársky trestný čin.

Bod 10. novely V § 7 sa odsek 2 dopĺňa písmenom d), ktoré znie:

„d) trestný čin podľa písmen a) až c), trestný čin proti majetku alebo hospodársky trestný čin, ak ide o kontrolóra alebo člena štatutárneho orgánu športovej organizácie.“.

ZNENIE USTANOVENIA ÚČINNÉ OD 1.1.2020:

(2) Za bezúhonného sa považuje ten, kto nebol právoplatne odsúdený za
a) zločin,
b) úmyselný trestný čin proti životu a zdraviu, úmyselný trestný čin proti slobode a ľudskej dôstojnosti, úmyselný trestný čin proti rodine a mládeži, úmyselný trestný čin všeobecne nebezpečný, úmyselný trestný čin proti republike, úmyselný trestný čin proti poriadku vo verejných veciach, úmyselný trestný čin proti iným právam a slobodám,
c) iný trestný čin, ako je uvedený v písmenách a) a b), spáchaný so zbraňou, násilím, hrozbou bezprostredného násilia, hrozbou inej ťažkej ujmy alebo s použitím nátlaku, alebo
d) trestný čin podľa písmen a) až c), trestný čin proti majetku alebo hospodársky trestný čin, ak ide o kontrolóra alebo člena štatutárneho orgánu športovej organizácie.

Ak športová organizácia nezabezpečí športovú činnosť bezúhonným športovým odborníkom podľa zákona, športová organizácia stráca spôsobilosť prijímateľa verejných prostriedkov podľa § 67 ods. 2 písm. h) zákona.  

*****

5. Jednou z dôležitých úloh boja proti dopingu v športe  je prevencia a edukácia, ktoré boli uvedené aj v odporúčaniach Rady Európy 2/2016. Z tohto dôvodu bola doplnená povinnosť pre športové organizácie zabezpečovať v rámci svojej pôsobnosti vzdelávanie v oblasti boja proti dopingu.

V prípade porušenia tejto povinnosti sa športová organizácia dopustí SPRÁVNEHO DELIKTU podľa § 95 ods. 1 písm. c) zákona, za ktorým možno uložiť pokutu vo výške od 300 Eur do 30.000 Eur. Súčasne je tento správny delikt považovaný za závažné porušenie povinností podľa § 98 ods. 1 zákona.

Bod 11. novely: V § 8 sa odsek 6 dopĺňa písmenom c), ktoré znie:

„c) zabezpečiť vo svojej pôsobnosti vzdelávanie v oblasti boja proti dopingu.“.

*****

6. Novelou zákona sa zvýšli hodnoty, ktoré určujú povinnosť auditu účtovnej závierky športovej organizácie a povinnosť vypracovať výročnú správu podľa zákona o športe. Daná zmena sa prvý krát použije v účtovnom období, ktoré sa začína 1. januára 2020.

Od 1. januára 2020 povinnosť audítovať účtovnú závierku a zostaviť výročnú správu podľa zákona o športe budú mať športové organizácie, ktoré za účtovné obdobie dosiahnu príjem verejných prostriedkov rovný alebo vyšší ako je 250.000 Eur alebo súčet všetkých príjmov športovej organizácie bude rovný alebo vyšší ako 800.000 Eur

Bod 12. novely: V § 9 ods. 4 písm. a) sa číslo „100 000“ nahrádza číslom „250 000„.

Bod 13. novely V § 9 ods. 4 písm. b) sa číslo „400 000“ nahrádza číslom „800 000„.

ZNENIE USTANOVENIA ÚČINNÉ OD 1.1.2020:

(4) Športová organizácia, ktorá je prijímateľom verejných prostriedkov, je povinná mať riadnu účtovnú závierku a výročnú správu overenú audítorom, ak
a) príjem verejných prostriedkov v účtovnom roku, za ktorý je ročná účtovná závierka zostavená, presiahne 250 000 eur, alebo
b) všetky príjmy športovej organizácie v účtovnom roku, za ktorý je ročná účtovná závierka zostavená, presiahnu 800 000 eur.

*****

7. Rozširuje sa povinnosť národných športových zväzov a národných športových organizácií zabezpečiť nezlučiteľnosť výkonu funkcie. Okruh osôb, ktorých výkon funkcie je nezlučiteľný s výkonom funkcie v štatutárnom orgáne alebo vo výkonnom orgáne dodávateľa tovarov a služieb, sa rozširuje aj o členov kontrolného orgánu národného športového zväzu a národnej športovej organizácie.

K tejto zmene nebolo prijaté žiadne prechodné ustanovenie, a každý národný športový zväz a národná športová organizácia bude povinná zabezpečiť nezlučiteľnosť výkonu funkcií aj v kontrolnom orgáne od 1. januára 2020.

Bod 14. novely: V § 20 ods. 1 písm. b) celom texte sa za slová „štatutárnom orgáne“ vkladá čiarka a slová „kontrolnom orgáne„.

ZNENIE USTANOVENIA ÚČINNÉ OD 1.1.2020:

(1) Národný športový zväz upravuje konflikt záujmov tak, aby bola zabezpečená nezlučiteľnosť výkonu funkcie v
a) kontrolnom orgáne s výkonom funkcie vo výkonnom orgáne, disciplinárnom orgáne, orgáne na riešenie sporov alebo v licenčnom orgáne,
b) štatutárnom orgáne, kontrolnom orgáne alebo vo výkonnom orgáne národného športového zväzu alebo jeho člena s výkonom funkcie v štatutárnom orgáne, kontrolnom orgáne alebo vo výkonnom orgáne dodávateľa tovarov alebo služieb pre národný športový zväz alebo jeho člena.

Ak národný športový zväz alebo národná športová organizácia nezabezpečí nezlučiteľnosť výkonu funkcie podľa § 20 ods. 1 zákona, stráca spôsobilosť prijímateľa verejných prostriedkov podľa § 67 zákona. 

*****

8. Pri príspevku uznanému športu nastala zmena v autorite, ktorá bude posudzovať váhy športových odvetví a kategórií, ktoré sú navrhnuté národnými športovými zväzmi, a tou bude Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR. 

Bod 19. novely: V § 68 ods. 5 sa na konci pripája táto veta: „Váhy navrhnuté národným športovým zväzom schvaľuje ministerstvo školstva.“.

*****

9. Od 1.januára 2020 národné športové zväzy nebudú povinné mať zriadený samostatný bankový účet na príjem príspevku uznanému športu a príspevok uznanému športu ako aj ostatné verejné prostriedky budú môcť prijímať na jeden samostatný bankový účet, pokiaľ podpísaná zmluva s poskytovateľom nezadefinuje takúto podmienku. 

Bod 21. novely: V § 69 sa vypúšťa odsek 2.

Doterajšie odseky 3 až 9 sa označujú ako odseky 2 až 8.

*****

10. Od 1. januára 2020 nebudú mať povinnosť príjemcovia – kluby zverejňovať použitie 15% príspevku uznanému športu. Túto povinnosť bude zverejňovať národný športový zväz, ktorý príspevok uznanému športu poskytol.

Bod 22. novely: V § 69 ods. 3 sa na konci pripája táto veta:

„Národný športový zväz je povinný priebežne zverejňovať použitie príspevku uznanému športu za športové kluby, ktorým rozdelil príspevok uznanému športu podľa odseku 4.“.

*****

11. Z dôvodu zmenej definície talentovaného športovca (novela zákona o športe s účinnosťou od 1.1.2017) sa zjednocuje rozsah zverejňovaných informácii v informačnom systéme športu.

Bod 29. novely: V § 80 ods. 2 písmeno r) znie:

r) dátumy posledných troch účastí na súťaží,“.

*****

12. V nadväznosti na vznik strednej športovej školy ako nového druhu strednej školy sa spresňuje dosiahnutý stupeň vzdelania, absolvovaním ktorého žiak získa odbornú spôsobilosť na výkon odbornej činnosti tréner príslušného kvalifikačného stupňa. Stredná športová škola bude poskytovať vzdelanie nielen v študijných odboroch, ktorých absolvovanim žiak získa úplné stredné odborné vzdelanie, ale aj v študijnom odbore gymnázium, absolvovaním ktorého žiak získa úplné stredné všeobecné vzdelanie. 

Bod 35. novely: V § 83 ods. 4 písm. a) a ods. 5 písm. a) sa za slovo „získaním“ vkladajú slová „úplného stredného všeobecného vzdelania v študijnom odbore strednej športovej školy alebo„.

*****

zdroj: 

Zákon č. 310/2019 Z. z. o fonde na podporu športu
Programové vyhlásenie vlády 2016-2020
Parlamentná tlač 1546

 

Zmeny v zákone o športe od 15.10.2019

0

V článku VI. prijatého zákona 390/2019 Z. z. bol novelizovaný aj zákon č. 440/2015 Z. z. o športe. Zmeny nadobudli účinnosť k 15.10.2019 ak 1.1.2020.

***

Prijaté zmeny zákona o športe s účinnosťou od 15.10.2019

Úpravy zákona o športe môžeme rozdeliť do dvoch okruhov:

       1. vyvolané zmeny zriadením Fondu na podporu športu a
       2. ostatné zmeny.

Zmeny zákona o športe vyvolané zriadením Fondu na podoru športu boli v nasledovných bodoch:

16. V § 60 ods. 1 sa za prvú vetu vkladá nová druhá veta, ktorá znie:

„Hlavný kontrolór športu vykonáva odbornú kontrolu prijímateľov prostriedkov z Fondu na podporu športu. 27a)“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 27a znie:

„27a) § 15 ods. 9 zákona č. 310/2019 Z.z. o Fonde na podporu športu a o zmene a doplnení niektorých zákonov“.

17. V § 65 ods. 3 sa vypúšťa písmeno d). 

20. V § 68 ods. 6 sa slová „písm. a), ods. 4 alebo príspevok na športový poukaz podľa § 76nahrádzajú slovami „písm. a) alebo ods. 4“.

25. § 76 sa vypúšťa.

26. V § 79 sa odsek 2 dopĺňa písmenom e), ktoré znie:

„e) register projektov podpory športu podľa osobitného predpisu. 32a)“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 32a znie:
„32a) Zákon č. 310/2019 Z.z.“.

27. V § 79 ods. 5 sa za slová „športovej organizácie“ vkladajú slová „alebo Fondu na podporu športu“.

28. V § 80 ods. 1 písm. d) sa za slovo „poukazu“ vkladajú slovápodľa osobitného predpisu 34a)“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 34a znie:
„34a) § 20 zákona č. 310/2019 Z.z.“.

32. V § 82 ods. 1 sa slová „e) a g)“ nahrádzajú slovami „b), e), g) a me)“.

33. V § 82 ods. 2 písm. j) sa vypúšťa štvrtý bod.

Doterajší piaty bod a šiesty bod sa označujú ako štvrtý bod a piaty bod.

34. Za § 82 sa vkladá § 82a, ktorý vrátane nadpisu znie:

§ 82a
Register projektov podpory športu

(1) V registri projektov podpory športu sa zverejňujú

a) výzvy na predkladanie žiadostí o poskytnutie príspevku na projekt podpory športu,
b) žiadosti o poskytnutie príspevku na projekt podpory športu,
c) žiadatelia o poskytnutie príspevku na projekt podpory športu,
d) prijímatelia príspevku na projekt podpory športu,
e) zápis z rokovania správnej rady Fondu na podporu športu,
f) rozhodnutia o poskytnutí príspevku na projekt podpory športu vrátane jeho výšky,
g) rozhodnutia o neposkytnutí príspevku na projekt podpory športu s uvedením dôvodu jeho neposkytnutia,
h) zoznam poskytovateľov športových poukazov,
me) vyúčtovanie príspevku na projekt podpory športu.

(2) Zápis údajov podľa odseku 1 písm. a), d), f) až h) vykoná Fond na podporu športu do desiatich dní od rozhodnutia správnej rady.
(3) Zápis údajov podľa odseku 1 písm. b) a c) vykoná Fond na podporu športu do desiatich dní od doručenia žiadostí o poskytnutie príspevku na projekt podpory športu.
(4) Zápis údajov podľa odseku 1 písm. e) vykoná Fond na podporu športu do desiatich dní od zasadnutia správnej rady.
(5) Zápis údajov podľa odseku 1 písm. me) vykoná prijímateľ príspevku na projekt podpory športu v lehote určenej v zmluve o príspevku na projekt podpory športu.“.

***

Ostatné prijaté zmeny zákona o športe s účinnosťou od 15.10.2019

Z dôvodu premenovania Slovenského olympijského výboru na Slovenský olympijský a športový výbor bol v zákone aktualizovaný názov národnej športovej organizácie.

1. Slová „Slovenský olympijský výbor“ vo všetkých tvaroch sa v celom texte zákona okrem prílohy č. 1 nahrádzajú slovami Slovenský olympijský a športový výbor v príslušnom tvare.

40. Príloha č. 1 znie:

„Príloha č. 1 k zákonu č. 440/2015 Z.z.

OLYMPIJSKÁ SYMBOLIKA SLOVENSKÉHO OLYMPIJSKÉHO A ŠPORTOVÉHO VÝBORU

1. Ako olympijská symbolika Slovenského olympijského a športového výboru sa rozumie

a) Olympijský emblém/emblémy Slovenského olympijského a športového výboru a Slovenského olympijského a športového múzea v slovenskej aj anglickej verzii, tak ako ho/ich schválil Medzinárodný olympijský výbor,

Obrázok 310-2019.jpg

Obrázok v plnej veľkosti

b) olympijská vlajka Slovenského olympijského a športového výboru (s olympijským emblémom Slovenského olympijského a športového výboru).
2. Olympijskou symbolikou Medzinárodného olympijského výboru sa rozumie:
a) olympijský symbol, olympijská vlajka, olympijské motto: citius, altius, fortius, olympijské emblémy, olympijská hymna, olympijský oheň a olympijské pochodne,
b) olympijské identifikačné výrazy uvedené v článku 14 Olympijskej charty.
3. Olympijská symbolika uvedená v bode 1. je výhradné vlastníctvo Slovenského olympijského a športového výboru. Olympijská symbolika Slovenského olympijského a športového výboru je predmet schválenia zo strany Medzinárodného olympijského výboru v súlade s článkom 31 Olympijskej charty.“.

***

Na základe zákona č. 177/2018 Z. z. o niektorých opatreniach na znižovanie administratívnej záťaže vyúživaním informačných systémov verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o byrokracii) bola z povinných príloh k zmluve o sponzorstve v športe vypusený výpis z informačného systému športu o spôsobilosti prijímateľa verejných prostriedkov sponzorovaného.

15. V § 50 odsek 4 znie:

(4) Súčasťou zmluvy o sponzorstve v športe je čestné vyhlásenie štatutárneho orgánu sponzora o tom, že

a) sponzor má vysporiadané finančné vzťahy so štátnym rozpočtom,
b) vočme sponzorovi nie je vedené konkurzné konanie, sponzor nie je v konkurze, v reštrukturalizácii a nebol proti nemu zamietnutý návrh na vyhlásenie konkurzu pre nedostatok majetku.“.

 

31. V § 81 ods. 1 písm. f) sa vypúšťa štvrtý bod. Doterajší piaty bod sa označuje ako štvrtý bod.

***

Novelou zákona sa rozšíril okruh právnych skutočností, kedy športová organizácia ako prijímateľ verejných prostriedkov stráca spôsobilosť byť prijímateľom verejných prostriedkov a to v prípade, ak športová organizácia nezabezpečí vykonávanie športovej činnosti bezúhonným športovým odborníkom. Takéto porušenie zákona je považované za správny delikt. 

18. V § 67 sa odsek 2 dopĺňa písmenom h), ktoré znie:

„h) zabezpečuje športovú činnosť športovým odborníkom, ktorý nespĺňa podmienku bezúhonnosti podľa § 7 ods. 2.“.

36. V § 95 sa odsek 1 dopĺňa písmenom q), ktoré znie:

„q) zabezpečuje športovú činnosť športovým odborníkom, ktorý nespĺňa podmienku bezúhonnosti podľa § 7 ods. 2.“.
37. V § 95 ods. 7 a v § 97 ods. 6 a 10 sa slová „až p)“ nahrádzajú slovami „až q)“.

***

Legislatívno-technické úpravy 

30. V § 80 ods. 11 sa číslo „4“ nahrádza číslom „3“.

38. V § 97 ods. 5 sa za slová „športových zväzov“ vkladá čiarka a slová „právnických osôb v oblasti športu“.

***

Z dôvodu výkladových problémov v praxi a aplikačných nejasnosti bol vypustený odsek. 3 z § 99, ktorého znenie bolo „Ak pre niektroý šport v Slovenskej republike nepôsobí národný športový zväz, plní úlohy národného športového zväzu športová organizácia, ktorá je členom medzinárodnej športovej organizácie, združujúca športové kluby a športovcov v tomto športe. 

39. V § 99 sa vypúšťa odsek 3.

Doterajšie odseky 4 až 7 sa označujú ako odseky 3 až 6.

***

Fond na podporu športu II.

0

Financovanie prostredníctvom Fondu na podporu športu

Rozpočet fondu bude každoročne minimálne vo výške 20,000.000 Eur prostredníctvom príspevku z Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR.

Fond tvorí svoj rozpočet aj z iných príjmov.

Fond sústreďuje príjmy a realizuje výdavky súvisiace s činnosťou fondu na samostatnom účte v Štatnej pokladnici.

Fond môže použmeť finančné prostriedky podľa rozpočtu schváleného správnou radou, pričom je povinný dodržiavať princípy hospodárnosti a efektívnosti jej použitia.

Fond zostavuje rozpočet príjmov a výdavkov najmenej na tri rozpočtové roky. Rozpočtovým rokom je kalendárny rok. Ak v príslušnom rozpočtovom roku nepoužije všetky finančné prostriedky, môže nevyčerpaných zostatok finančných prostriedkov použmeť v nasledujúcich rozpočtových rokoch.

Fond môže použmeť finančné prostriedky:

    • na účel podpory a rozvoja
     • športu mládeže
     • vrcholového športu
     • športovej reprezentácie SR
     • športu pre všetkých
     • športu zdravotne znevýhodnených
    • administratívne výdavky

Proces poskytnutia finančných prostriedkov prostredníctvom Fondu na podporu športu

Fond poskytuje finančné prostriedky prostredníctvom príspevku na projekt. Správna rada fondu určí zásady poskytnutia príspevku na projekt a priority podpory športu pre daný rozpočtový rok,následne schváli účel projektu a konkrétne podmienky poskytnutia príspevku.

Proces poskytntia je znázornený v nasledovných obrázkoch.

Výzva na predkladanie žiadostí sa zverejňuje najmenej 30 dní pred termínom na doručenie žiadosti prostredníctvom webového sídla fondu a Informačného systému športu.

Výzva musí obsahovať najmä:

   • vymedzenie účelu
   • konkrétne podmienky poskytnutia príspevku vrátane maximálnej výšky príspevku na projekt
   • vzor žiadosti
   • doklady tvoriace prílohu žiadosti
   • termín na doručenie žiadosti
   • okruh oprávnených žiadateľov
   • časový harmonogram vyhodnocovania žiadosti.

Podmienkou poskytnutia príspevku môže byť aj určená výška spolufinancovania v zásadách poskytovania príspevku na projekt a priorít športu. 

Za spracovanie žiadosti vyberá fond administratívny poplatok, ktorý je nevratný. Výška administratívneho poplatu je určená vo výške 0,1% z požadovaných finančných prostriedkov, najmenej však 20 Eur a naviac 1.000 Eur.

Žiadateľom o príspevok na podporu športu môže byť:

   • športovec,
   • športový odborník,
   • športová organizácia.
   • obec.

Oprávnený žiadateľ musí spĺňať nasledovné podmienky:

   • je zapísaný v Informačnom systéme športu,
   • má spôsobilosť prijímateľa verejných prostriedkov,
   • je bezúhonný; ak je žiadateľom právnická osoba, vyžaduje sa bezúhonnosť štatutárneho orgánu alebo členov štatutárneho orgánu,
    • za bezúhonného sa na účely zákona nepovažuje ten,
       • kto bol právoplatne odsúdený za úmyselný trestný čin a
       • ten,kto bol právoplatne odsúdený za nedbanlivostný trestný čin na nepodmienečný trest odňatia slobody.
   • predložmeťl vyúčtovanie príspevku na projekt za predchádzajúce obdobia v Informačnom systéme športu,
   • vrátil fondu finančné prostriedky, ak (me) ich použil v rozpore s dohodnutým účelom, (ii) stratil spôsobilosť prijímateľa verejných prostriedkov alebo (iii) porušil povinnosť uvedenú v zmluve,
   • uhradil administratívny poplatok.

Žiadateľom nemôže byť

   • člen odbornej komisie a jeho blízka osoba
   • člen dozornej rady a jeho blízka osoba
   • člen správnej rady a jeho blízka osoba
   • právnická osoba, ktorej členom riadiacich orgánov, kontrolných orgánov, dozorných orgánov, štatutárnym orgánom alebo členom štatutárneho orgánu je člen odbornej komisie, člen dozornej rady, člen správnej rady alebo im blízka osoba.

Blízkou osobou sa rozumie príbuzný v priamom rade, súrodenec a manžel; iné osoby v pomere rodinnom alebo obdobnom sa pokladajú za osoby sebe navzájom blízke, ak by ujmu, ktorú utrpela jedna z nich, druhá dôvodne pociťovala ako vlastnú ujmu.

Žiadateľ predkladá žiadosť na tlačive určenou fondom spolu s prílohamme, ktorými sú:

   • popis projektu a účel projektu
   • celkový rozpočet projektu vrátane kalkulácie nákladov
   • preukázanie spolufinancovania, ak je vo výzve určené
   • doklad o zriadení platobného účtu
   • potvrdenie o zaplatení administratívneho poplatku
   • iné doklady, ktoré sú určené vo výzve.

Po doručení žiadosti, kancelária overí

   • čme žiadosť podal oprávnený žiadateľ
   • čme je žiadosť správne vyplnená
   • čme obsahuje všetky požadované prílohy.

V prípade, ak žiadosť obsahuje nedostatky, kancelária vyzve žiadateľa o opravu alebo doplnenie žiadosti v lehote najmenej 10 dní odo dňa doručenia výzvy na opravu alebo doplnenie.

V prípade, ak žiadateľ žiadosť nedoplní alebo neopraví v stanovenej lehote, kancelária žiadosť vyradí z posudzovania a túto skutočnosť žiadateľovi oznámi.

Žiadosti, ktoré spĺňajú náležitosti, postúpi kancelária príslušnej odbornej komisii na posúdie. 

Odborná komisia preskúma aj úplnosť rozpočtu projektu a súlad žiadosti so zásadami príspevku na projekt schválenými správnou radou, následne písomné hodnotenie jednotlivých žiadostí s odporúčaním schváliť alebo neschváliť predkladá správnej rade.

Správna rada rozhodne o poskytnutí príspevku na projekt do 60 dní odo dňa doručenia úplnej žiadosti. Správna rada rozhodne o

   • poskytnutí príspevku na projektu alebo
   • neposkytnutí príspevku na projektu aj s odôvodnením neposkytnutia.

V prípade, ak správna rada rozhodne inak, ako jej bolo odporúčené odbornou komisiu, svoje rozhodnutie odôvodní.

Rozhodnutie správnej rady fond zverejní na svojom webovom sídle a v Informačnom systéme športu.

Kontrolu použitia príspevku na projekt, dodržiavania účelu a podmienok uvedených v zmluve je oprávnený vykonávať hlavný kontrolór športu. 

Odvod, penále a pokutu za porušenie finančnej disciplíny pri nakladaní s finančnými prostriedkami fondu ukladá a vymáha Úrad vládneho auditu. 

zdroj: 

Zákon č. 310/2019 Z. z. o fonde na podporu športu
Programové vyhlásenie vlády 2016-2020
Parlamentná tlač 1546

 

Fond na podporu športu I.

0

Organizačná štruktúra a správa fondu

Dňom vyhlásenia v zbierke zákonov (15.10.2019) bol zriadený FOND NA PODPORU ŠPORTU za účelom podpory a rozvoja športu mládeže, vrcholového športu, športovej reprezentácie Slovenskej republiky, športu pre všetkých a športu zdravotne postihnutých.

Fond bude hospodáriť s rozpočtom vo výške 20.000.000 Eur ročne.

Činnosť fondu je zameraná na:

  • vytváranie podmienok na podporu a rozvoj športu poskytovaním finančných prostriedkov formou príspevku na projekt podpory športu (ďalej len „projekt“)
  • monitorovanie podporených projektov,
  • na propagácii športu v Slovenskej republike,
  • spolupracu s orgánmi verejnej správy a inými právnickými osobami a fyzickými osobami v záujme utvárania priaznivých podmienok na rozvoj športu v Slovenskej republike,
  • spolupracu s medzinárodnými organizáciami a zahraničnými inštitúciami pôsobiacimi v oblasti športu,
  • kontrolu plnenia zmluvných záväzkov a vymáhamoe pohľadávok zo zmluvných záväzkov zo zmlúv uzatvorených s prijímateľmi príspevku na projekt ,
  • vzdelávacie aktivity a metodicko-poradenskú činnosť v oblasti športu.

Organizačná štruktúra fondu

Orgánmi fondu sú správna rada a dozorná rada, pričom správna rada menuje členov jednotlivých odborných komisií.

Fond na podporu športu

 

Správna rada a jej kreovanie

Správna rada je najvyšším, výkonným a štatutárnym orgánom fondu. Správna rada riadi činnosť fondu, koná v jeho mene a rozhoduje o všetkých záležitostiach fondu, ak nie sú zverené do pôsobnosti dozornej rady.

V mene fondu je oprávnený konať predseda správnej rady. Predsedu správnej rady v čase neprítomnosti zastupuje v rozsahu jeho práv a povinností podpredseda správnej rady.

Správnu radu tvorí predseda, podpredseda a 9 členov.

Jednotlivých členov správnej rady menuje a odvoláva Vláda Slovenskej republiky na návrh jednolivých subjektov.

Ak osoby oprávnené podávať návrh na člena správnej na základe výzvy Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky v určenej lehote nepredložia návrhy na vymenovanie členov správnej rady v potrebnom počte, vláda vymenuje členov správnej rady na návrh ministra školstva.

Členovi správnej rady patrí za výkon funkcie mesačná odmena vo výške troch štvrtín priemernej mesačnej mzdy v hospodárstve Slovenskej republiky zistenej Štatistickým úradom Slovenskej republiky za predchádzajúci kalendárny rok.

Podľa Štatistického úradu priemerná nominálna mesačná mzda zamestnanca v hospodárstve SR dosiahla v 2. štvrťroku 2019 hodnotu 1 101 eur (link ŠU ŠR), na základe uvedeného odmena sa výkon by bola 825,75 Eur.

Funkčné obdobie členov správnej rady je 5 rokov.

Správna rada

  • schvaľuje zásady, spôsob a kritériá hodnotenia žiadostí o poskytnutie príspevku na projekt,
  • schvaľuje zásady poskytovania príspevku na projekt a priority podpory športu,
  • schvaľuje výzvy na predkladanie žiadostí o príspevok na projekt (ďalej len „výzva“),
  • schvaľuje štatút fondu,
  • schvaľuje organizačný poriadok fondu, rokovací poriadok správnej rady, rokovací poriadok odborných komisií a ďalšie vnútorné predpisy fondu okrem rokovacieho poriadku dozornej rady,
  • rozhoduje o zriadení odborných komisií na posudzovanie žiadostí,
  • vymenúva a odvoláva členov odborných komisií,
  • schvaľuje na návrh predsedu správnej rady a na základe stanoviska dozornej rady výročnú správu fondu a účtovnú závierku fondu overenú audítorom,
  • schvaľuje na návrh predsedu správnej rady a na základe stanoviska dozornej rady rozpočet fondu na príslušné rozpočtové obdobie a zmeny rozpočtu fondu počas príslušného rozpočtového obdobia,
  • schvaľuje v nadväznosti na strategické zámery a dlhodobé koncepcie rozvoja športu v Slovenskej republike krátkodobé a strednodobé ciele fondu,
  • rozhoduje o nakladaní s majetkom fondu podľa osobitného predpisu,
  • rozhoduje o odpísaní pohľadávok fondu alebo o trvalom upustení od vymáhania pohľadávok fondu,
  • rozhoduje o návrhoch dozornej rady na odstránenie zistených nedostatkov a vyjadruje sa k ich stanoviskám ,
  • rozhoduje o ďalších záležitostiach súvisiacich s činnosťou fondu, ak nie sú zverené do pôsobnosti dozornej rady.

Na prvé funkčné obdobie Vláda SR vymenuje členov správnej rady najneskôr do 30. novembra 2019.

 

Zápis z rokovania správnej rady sa zverejňuje do desiatich dní od skončenia rokovania správnej rady na webovom sídle fondu a v Informačnom systéme športu.

Dozorná rada a jej kreovanie

Dozorná rada je kontrolným orgánom fondu a je zložená z predsedu a 4 členov. Funkčné obdobie člena dozornej rady je šesť rokov.

Ak osoby oprávnené podať návrh člena dozornej rady na základe výzvy ministerstva školstva v určenej lehote nepredložia návrhy na vymenovanie členov dozornej rady v potrebnom počte, minister vymenuje členov dozornej rady aj bez návrhu.

Členovi dozornej rady patrí za výkon funkcie mesačná odmena vo výške jednej polovice priemernej mesačnej mzdy v hospodárstve Slovenskej republiky zistenej Štatistickým úradom Slovenskej republiky za predchádzajúci kalendárny rok.

Dozorná rada

   • dohliada na dodržiavanie povinností fondu podľa právnych predpisov a vnútorných predpisov fondu,
   • vykonáva kontrolu riadneho a účelného hospodárenia fondu, účelného rozdeľovania zdrojov fondu, použitia finančných prostriedkov a nakladania s majetkom fondu,
   • vyjadruje stanovisko k návrhu rozpočtu, k účtovnej závierke a k výročnej správe fondu; tieto stanoviská predkladá správnej rade,
   • vyjadruje stanovisko k nakladaniu s majetkom fondu pred rozhodnutím správnej rady,
   • vyjadruje stanovisko k návrhom na odpísanie pohľadávok fondu alebo na trvalé upustenie od vymáhania pohľadávok fondu pred rozhodnutím správnej rady,
   • oboznamuje správnu radu s výsledkami svojej činnosti a so svojimi zisteniami,
   • podáva správnej rade návrhy na odstránenie zistených nedostatkov,
   • schvaľuje rokovací poriadok dozornej rady.

Na prvé funkčné obdobie minister školstva vymenuje členov dozornej rady najneskôr do 30. novembra 2019.

 

Odborné komisie a ich kreovanie

 

Fond zriaďuje odborné komisie na posudzovanie žiadostí podľa zamerania účelu podpory a rozvoja športu.

Odborné komisie majú najmenej troch členov. Predsedom odbornej komisie je vždy člen správnej rady.

Odborné komisie posudzujú žiadosti a odporúčajú správnej rade podporu projektov vrátane výšky príspevku, ktorý má byť poskytnutý na konkrétny projekt.

Odborné komisie predkladajú správnej rade priority podpory športu v oblasti svojho pôsobenia na príslušný kalendárny rok a spolupracujú pri príprave výziev.

Funkčné obdobie člena odbornej komisie je päť rokov.

Na prvé funkčné obdobie predseda správnej rady vymenuje členov odborných komisií najneskôr do 31. januára 2020.

 

 

Pri kreovaní orgánov fondu je dôležité mať na pamäti, že žiadateľom o príspevok na projekt (vrátane poskytovateľa športových poukazov) nemôže byť
    • člen odbornej komisie a jeho blízka osoba
    • člen dozornej rady a jeho blízka osoba
    • člen správnej rady a jeho blízka osoba
    • právnická osoba, ktorej členom riadiacich orgánov, kontrolných orgánov, dozorných orgánov, štatutárnym orgánom alebo členom štatutárneho orgánu je člen odbornej komisie, člen dozornej rady, člen správnej rady alebo im blízka osoba.
Blízkou osobou sa rozumie príbuzný v priamom rade, súrodenec a manžel; iné osoby v pomere rodinnom alebo obdobnom sa pokladajú za osoby sebe navzájom blízke, ak by ujmu, ktorú utrpela jedna z nich, druhá dôvodne pociťovala ako vlastnú ujmu.

 

Kancelária

Kancelária vykonáva úlohy spojené s organizačným, personálnym, administratívnym a technickým zabezpečením činnosti fondu.

Kancelária najmä preskúmava úplnosť predkladaných žiadostí, predkladá žiadosti odborným komisiám na posúdenie a zabezpečuje evidenciu údajov v Informačnom systéme športu.

zdroj: 

Zákon č. 310/2019 o fonde na podporu športu
Programové vyhlásenie vlády 2016-2020
Parlamentná tlač 1546

 

Kontrola športových organizácií

0

Povinnosti športových organizácií, ktoré majú vplyv na príjem verejných prostriedkov

Každá športová organizácia, ktorá je prijímateľom verejných prostriedkov musí v súlade so zákonom o športe (zákon č. 440/2015 Z. z. ) mať status prijímateľa verejných prostriedkov.

Status prijímateľa verejných prostriedkov upravuje zákon o športe v § 66 a 67.

Športová organizácia si môže skontrolovať a overiť splnenie všetkých zákonných podmienok. Postup kontroly je nasledovný:

Krok 1: kontrola splnenia základných podmienok

ZoŠTextSplnené
§ 66/3Má činnosť v súlade s § 21 a 22 ZoŠ
§ 21Zasadnutia najvyššieho orgánu národného športového zväzu sa uskutočňujú podľa týchto pravidiel:
riadne zasadnutie sa uskutočňuje najmenej raz za rok,
pozvánka, návrh programu zasadnutia a podklady na zasadnutie sa zasielajú osobám oprávneným zúčastniť sa na riadnom zasadnutí najmenej sedem dní pred konaním zasadnutia,
program zasadnutia a návrhy na jeho zmenu sa schvaľujú na začiatku zasadnutia; v otázke, ktorá nie je súčasťou schváleného programu, môže najvyšší orgán prijať len odporúčania a stanoviská,
na uznášaniaschopnosť zasadnutia je potrebná prítomnosť nadpolovičnej väčšiny všetkých členov najvyššieho orgánu s právom hlasovať a rozhodnutia sa prijímajú nadpolovičnou väčšinou hlasov prítomných členov s právom hlasovať; stanovy určia, na ktoré rozhodnutia sa vyžaduje súhlas kvalifikovanej väčšiny,
mimoriadne zasadnutie najvyššieho orgánu je oprávnený zvolať stanovami určený počet členov, najvyšší výkonný orgán, kontrolór alebo iný orgán oprávnený na základe stanov; ak uplynulo funkčné obdobie členov orgánov a noví členovia orgánov na ďalšie obdobie neboli zvolení, mimoriadne zasadnutie je oprávnený zvolať ktorýkoľvek člen národného športového zväzu.
Zápisnica zo zasadnutia najvyššieho orgánu, najvyššieho výkonného orgánu a kontrolného orgánu obsahuje
a) schválený program zasadnutia,
b) prezenčnú listinu, zápisnice o zvolení člena orgánu podľa § 19 ods. 1 písm. c) a písomné splnomocnenia, ak boli predložené,
c) zoznam podkladov k jednotlivým bodom programu a spôsob prístupu k nim,
d) dôležité vyjadrenia členov orgánu k jednotlivým bodom programu,
e) rozhodnutia prijaté k jednotlivým bodom programu vrátane výsledkov hlasovania a odlišného stanoviska člena, ktorý nesúhlasil s prijatým rozhodnutím alebo s jeho odôvodnením, ak o to požiada,
f) meno, priezvisko a podpis predsedajúceho a zapisovateľa.
Zápisnica podľa odseku 2 sa zašle všetkým osobám oprávneným zúčastniť sa zasadnutia príslušného orgánu najneskôr do 25 dní odo dňa zasadnutia.
§ 22Rozhodnutia najvyššieho orgánu, pri ktorých sa podľa stanov vyžaduje súhlas kvalifikovanej väčšiny, sú:
a) zmena stanov,
b) reorganizácia súťaží,
c) schvaľovanie uzatvorenia zmluvných vzťahov, ak hodnota plnenia zo zmluvy je vyššia ako hodnota určená stanovami,
d) vytvorenie obchodnej spoločnosti podľa § 18 alebo obchodnej spoločnosti, ktorej spoločníkom alebo akcionárom ,
e) prevod obchodného podielu alebo akcií v obchodnej spoločnosti podľa § 18 alebo v obchodnej spoločnosti, ktorej je spoločníkom alebo akcionárom
f) ďalšie rozhodnutia určené stanovami
(2) O neprijatí za člena národného športového zväzu alebo o vylúčení člena z národného športového zväzu rozhoduje najvyšší orgán; o vylúčení člena môže rozhodnúť aj disciplinárny orgán na základe závažného disciplinárneho previnenia.
§ 81Informácie zapísané v ISS v rozsahu podľa § 81
§66/3 /d)Má zriadený samostatný bankový účet na príjem verejných prostriedkov

Ak športová organizácia má splnené povinnosti uvedené vyššie, predpokladá sa u nej, že má status prijímateľa verejných prostriedkov.

Krok 2: kontrola splnenia  povinností, ktoré majú vplyv na stratu spôsobilosti prijímateľa verejných prostriedkov

ZoŠTextSplnené
§98/1Nebola v 6 mesiacov pred podaním žiadosti o poskytnutie verejných prostriedkov uložená sankcia za závažné porušenie povinnosti podľa § 98 ods. 1
§ 8aSú vysporiadané finančné vzťahy so štátnym rozpočtom
Nie je vedené konkurzné konanie,
nie je v konkurze, v reštrukturalizácii a
nebol proti nemu zamietnutý návrh na vyhlásenie konkurzu pre nedostatok majetku
Nie je vedený výkon rozhodnutia
viď. zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 233/1995 Z. z. o súdnych exekútoroch a exekučnej činnosti (Exekučný poriadok) a o zmene a doplnení ďalších zákonov v znení neskorších predpisov
viď. zákon Slovenskej národnej rady č. 511/1992 Zb. o správe daní a poplatkov a o zmenách v sústave územných finančných orgánov v znení neskorších predpisov
Nebol v predchádzajúcich troch rokoch porušený zákaz nelegálneho zamestnávania
viď. zákon č. 82/2005 Z. z. o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 125/2006 Z. z.
nie sú evidované nedoplatky poistného na zdravotné poistenie, sociálne poistenie a príspevky na starobné dôchodkové sporenie
nie je právoplatne uložený trest zákazu prijímať dotácie alebo subvencii
nie je právoplatne uložený trest zákazu prijímať pomoc a podporu poskytovanú z fondov Európskej únie
§ 8 /7na výkon športovej činnosti, na ktorú sa vyžaduje odborná spôsobilosť, má odborne spôsobilého športového odborníka podľa § 8 ods. 7
§ 8/6je zabezpečené splnenie povinností týkajúcich sa opatrení proti negatívnym javom v športe podľa § 8 ods. 6,
je zabezpečené vo dodržiavanie pravidiel Svetového antidopingového programu,
sú zabezpečené opatrenia proti manipulácii priebehu a výsledkov súťaží a
sú zabezpečené iné opatrenia proti negatívnym javom v športe vyplývajúcich z medzinárodných predpisov a rozhodnutí a
vo svojich predpisoch sú upravené negatívne javy podľa písmena a) ako závažné disciplinárne previnenia
§ 9/4zabezpečené overenie svojej účtovnej závierky alebo výročnej správy audítorom podľa § 9 ods. 4
§ 9/4 výročná správa je vypracovaná podľa § 9 ods. 4
§ 9/5 a 6je vypracovaná výročná správa s náležitosťami podľa § 9 ods. 5 alebo ods. 6
§ 14/4 poskytuje súčinnosť kontrolórovi podľa § 14 ods. 4 alebo hlavnému kontrolórovi športu podľa § 14 ods. 6
§ 14/2/a)zabezpečuje prístup kontrolóra k podkladom podľa § 14 ods. 2 písm. a)
§ 15/.6nemá kontrolu alebo vplyv v dvoch alebo viacerých športových kluboch, ktorých družstvá dospelých alebo dospelí jednotlivci pôsobia v tej istej súťažme podľa § 15 ods. 6,
§ 94/1informuje národný športový zväz o akomkoľvek podozrení alebo zistení, že priebeh alebo výsledky súťaže sú manipulované podľa § 94 ods. 1
nepoužíva olympijskú alebo paralympijskú symboliku v rozpore s § 25 ods. 5, § 26 ods. 4 alebo § 27
§ 14/6poskytne hlavnému kontrolórovi športu súčinnosť podľa § 14 ods. 6,
§ 61/4umožní vstup hlavného kontrolóra športu na pozemky, do budov a iných priestorov športovej organizácie podľa § 61 ods. 4,

 

Vážení športoví nadšenci, hlavnou úlohou web stránky je ponúknuť pohľad na šport z ekonomickej stránky, predstaviť šport ako významný prvok makroekonomiky na Slovensku a multidisciplinárne odvetvie. Postupne budú na web stránke zverejňované analýzy financovania profesionálneho a amatérskeho športu z verejných a súkromných zdrojov, informácie z oblasti účtovníctva a daní, a podstatnou súčasťou budú aj informácie o prístupe Európskej únie k problematike športu. Web stránka economyinsport.online ponúkne zdroje k zlepšeniu informovanosti profesionálnych športových odborníkov ako aj širokej verejnosti o športe mimo športovísk a štadiónov. Prajem príjemné čítanie,

Aktuálny kurzový lístok

EUR - Členské krajiny euro
USD
0,9448
CZK
0,0411
CAD
0,7021
GBP
1,1531
HUF
0,0026
PLN
0,2168
RUB
0,0100