Úvod Blog

Zmeny v zákone o športe od 1.1.2020

0

Prijaté zmeny zákona o športe s účinnosťou od 1.1.2020

V článku VI. prijatého zákona 390/2019 Z. z. bol novelizovaný aj zákon č. 440/2015 Z. z. o športe. Zmeny nadobudli účinnosť k 15.10.2019 ak 1.1.2020. V tomto článku sa budeme venovať zmenám zákona o športe účinné od 1.1.2020. Jednotlivé zmeny zákona môžeme zhrnúť do nasledovných 12 bodov.

*****

 1. Úpravou pojmu “významná súťaž” sa rozšíril okruh podujatí, ktoré spadajú pod tento pojem. Významnou súťažou sa budú rozumieť aj majstrovstvá sveta, majstrovstvá Európy alebo iná svetová súťaž v neuznaných športoch. 

Medzi neuznané športy podľa zákona o športe patri napr. Crossminton, naturálna kulturistika, hokejbal, nohejbal, malý futbal a pod.

Bod 2. novely: V § 3 písm. h) treťom bode sa za slovo “súťaž” vkladá čiarka a vypúšťajú sa slová “v uznanom športe podľa písmena f) prvého a druhého bodu alebo”.

Bod 3. novely: V § 3 písm. h) sa vypúšťa štvrtý bod.

ZNENIE USTANOVENIA ÚČINNÉ OD 1.1.2020:

h) významnou súťažou
1. medzinárodná súťaž v pôsobnosti Medzinárodného olympijského výboru a Medzinárodného paralympijského výboru,
2. medzinárodná súťaž v pôsobnosti Medzinárodného výboru športu nepočujúcich, Medzinárodného hnutia špeciálnych olympiád, Medzinárodnej federácie univerzitného športu a Medzinárodnej federácie školského športu,
3. majstrovstvá sveta, majstrovstvá Európy, svetový pohár a iná svetová súťaž,

Bod 23. novely: V § 75 odsek 2 znie:

“(2) Ministerstvo školstva môže z prostriedkov štátneho rozpočtu poskytnúť športovej organizácii zapísanej v registri právnických osôb v športe príspevok na národný športový projekt, ktorým je

a) organizácia významnej súťaže alebo účasť na významnej súťaži podľa § 3 písm. h) vrátane prípravy na túto súťaž,
b) plnenie úloh verejného záujmu v športe.”.

*****

2. Spresnením definície “zoznam športovcov top tímu” sa jednoznačne upravil okruh športovcov zaraďovaných do tohto zoznamu, aby nevznikali výkladové rozpory. V zozname budú zaradení iba športovci vykonávajúci individuálny šport.

Súčasne sa upravuje postup pri poskytovaní príspevku športovcom zaradených do zoznamu športovcov top tímu. Pri určovaní výšky tohto príspevku sa dopĺňa nová podmienka a to oponentúra schváleného plánu prípravy. Zákon však ďalej neupravuje pojem “oponentúra” ani postup pri schvaľovaní plánu prípravy.

Príspevok sa bude poskytovať národnému športovému zväzu, alebo národnej športovej organizácii alebo rezortnému športovému stredisku určenému ministerstvom školstva. Je potrebné však poukázať, že v prípade mnohých športov sú športovci príslušní aj k národnej športovej organizácii ako aj k národnému športovému zväzu ,napr. pri cyklistike, stolnom tenise, lukostreľbe a pod. Úprava zákona ďalej však neupravuje prípad, ak je športovec príslušný k obom subjektom športu. Napr. v zozname športovcov top tímu za dosiahnutý výsledok vo významnej súťažme bude zaradený paraolympionik v cyklistike (ďalej “športovec”), tento športovec je osoba s príslušnosťou k Slovenskému zväzu cyklistiky (národný športový zväz) ako aj k Slovenskému paralympijskému výboru (národná športová organizácia). Vyvstáva otázka akým spôsobom bude určený subjekt cez ktorý bude príspevok poskytovaný v prípade príslušnosti k viacerým subjektom športu. 

Bod 4. novely: V § 3 písm. u) sa za slovo “reprezentantov” vkladajú slováa zoskupení v individuálnych športoch”.

ZNENIE USTANOVENIA ÚČINNÉ OD 1.1.2020:

u) zoznam športovcov top tímu zoznam športových reprezentantov a zoskupení v individuálnych športoch v kategórii dospelých a talentovaných športovcov zostavený na základe dosiahnutých športových výsledkov na významnej súťažme.

Bod 24. novely: V § 75 odsek 4 znie:

“(4) Ministerstvo školstva poskytuje každoročne príspevok športovcom podľa zoznamu športovcov top tímu. Výšku príspevku jednotlivým športovcom určí ministerstvo školstva podľa poradia športovcov zaradených do zoznamu športovcov top tímu na základe kritérií schválených ministerstvom školstva a oponentúr schváleného plánu prípravy.

Príspevok sa poukazuje

 • národnému športovému zväzu, ku ktorému má športovec príslušnosť,
 • národnej športovej organizácii, ku ktorej má športovec príslušnosť alebo
 • rezortnému športovému stredisku určenému ministerstvom školstva.

Ak národný športový zväz alebo národná športová organizácia stratí spôsobilosť prijímateľa verejných prostriedkov, ministerstvo školstva poukáže príspevok alebo jeho zodpovedajúcu časť rezortnému športovému stredisku.

Ak ide o športovca, ktorý nie je zaradený do žiadneho rezortného športového strediska, ministerstvo školstva poukáže príspevok rezortnému športovému stredisku zriadenému ministerstvom školstva.”.

*****

3. Od 1. januára 2020 športoví odborníci, ktorí sa rozhodnú vykonávať športovú činnosť ako podnikanie už nebudú žiadať o zápis oprávnenia na podnikanie Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR. Oprávneným subjektom na zápis oprávnenia na podnikanie bude okresný úrad, ktorý plní úlohy jednotného kontaktného miesta. K žiadosti o zápis športový odborník pripojí potvrdenie o zápise športového odborníka do registra fyzických osôb v športe. 

Jednotné kontaktné miesto oznámi Ministerstvu školstva, vedy, výskumu a športu SR vydanie oprávnenia na podnikanie.

Rovnakým spôsobom postupuje aj športový odborník – podnikateľ, ktorý si bude chcieť pozastaviť podnikanie alebo ukončiť podnikanie.

Bod 5. novely: V § 6 odseky 4 až 6 znejú:

(4) Oprávnenie vykonávať činnosť športového odborníka ako podnikanie vzniká dňom vydania oprávnenia na podnikanie. Športový odborník, ktorý získal oprávnenie na výkon činnosti športového odborníka podľa odseku 2, môže podať žiadosť o zápis oprávnenia na podnikanie okresnému úradu, ktorý plní úlohy jednotného kontaktného miesta. 6b) Súčasťou žiadosti je potvrdenie o zápise športového odborníka do registra fyzických osôb v športe podľa § 80 ods. 11.

(5) Jednotné kontaktné miesto vydá športovému odborníkovi oprávnenie na podnikanie a bezodkladne oznámi ministerstvu školstva vydanie oprávnenia na podnikanie. Ministerstvo školstva zapíše oprávnenie na podnikanie športového odborníka do registra fyzických osôb v športe podľa § 80 ods. 6 písm. h). Vykonanie zápisu ministerstvo školstva bezodkladne oznámi športovému odborníkovi.

(6) Športový odborník môže oznámiť jednotnému kontaktnému miestu pozastavenie podnikania; jednotné kontaktné miesto bezodkladne doručí oznámenie o pozastavení podnikania ministerstvu školstva. Ministerstvo školstva zapíše do registra fyzických osôb v športe pozastavenie podnikania podľa § 80 ods. 6 písm. h) tretieho bodu a tento zápis bezodkladne oznámi športovému odborníkovi. Účinky pozastavenia podnikania športového odborníka nastávajú dňom doručenia oznámenia o pozastavení podnikania jednotnému kontaktnému miestu, alebo ak je v oznámení uvedený neskorší deň, týmto dňom.”.

Bod 6. novely: V § 6 odsek 9 znie:

“(9) Športový odborník môže oznámiť jednotnému kontaktnému miestu ukončenie podnikania; jednotné kontaktné miesto bezodkladne doručí oznámenie o ukončení podnikania ministerstvu školstva. Ministerstvo školstva zapíše do registra fyzických osôb v športe ukončenie podnikania podľa § 80 ods. 6 písm. h) druhého bodu a tento zápis bezodkladne oznámi športovému odborníkovi. Účinky ukončenia podnikania športového odborníka nastávajú dňom doručenia oznámenia o ukončení podnikania jednotnému kontaktnému miestu, alebo ak je v oznámení uvedený neskorší deň, týmto dňom.”.

*****

4. Prijatou úpravou v zákone sa sprísňuje definícia vyžadovanej bezúhonnosti športového odborníka. Podľa schválenej úpravy sa za bezúhonného športového odborníka nebude považovať osoba, ktorá bola právoplatne odsúdená za zločin, t.j. za akýkoľvek úmyselný trestný čin s hornou hranicou trestnej sadzby vyššou ako 5 rokov do času, kým mu bude odsúdenie zahľadené. Úprava sa týka všetkých športových odborníkov definovaných v § 6 zákona s účinnosťou od 1. januára 2020.

Bod 7. novely: V § 7 ods. 2 písm. a) sa vypúšťajú slová “obzvlášť závažný“.

Bod 8. novely: V § 7 ods. 2 písm. b) sa na konci vypúšťa slovo “alebo“.

Bod 9. novely: V § 7 ods. 2 písm. c) sa na konci bodka nahrádza čiarkou a pripája sa slovo “alebo“.

V prípade kontrolóra a štatutárneho orgánu športovej organizácie je definícia “bezúhonnosti” rozšírená o trestný čin proti majetku a hospodársky trestný čin.

Bod 10. novely V § 7 sa odsek 2 dopĺňa písmenom d), ktoré znie:

“d) trestný čin podľa písmen a) až c), trestný čin proti majetku alebo hospodársky trestný čin, ak ide o kontrolóra alebo člena štatutárneho orgánu športovej organizácie.”.

ZNENIE USTANOVENIA ÚČINNÉ OD 1.1.2020:

(2) Za bezúhonného sa považuje ten, kto nebol právoplatne odsúdený za
a) zločin,
b) úmyselný trestný čin proti životu a zdraviu, úmyselný trestný čin proti slobode a ľudskej dôstojnosti, úmyselný trestný čin proti rodine a mládeži, úmyselný trestný čin všeobecne nebezpečný, úmyselný trestný čin proti republike, úmyselný trestný čin proti poriadku vo verejných veciach, úmyselný trestný čin proti iným právam a slobodám,
c) iný trestný čin, ako je uvedený v písmenách a) a b), spáchaný so zbraňou, násilím, hrozbou bezprostredného násilia, hrozbou inej ťažkej ujmy alebo s použitím nátlaku, alebo
d) trestný čin podľa písmen a) až c), trestný čin proti majetku alebo hospodársky trestný čin, ak ide o kontrolóra alebo člena štatutárneho orgánu športovej organizácie.

Ak športová organizácia nezabezpečí športovú činnosť bezúhonným športovým odborníkom podľa zákona, športová organizácia stráca spôsobilosť prijímateľa verejných prostriedkov podľa § 67 ods. 2 písm. h) zákona.  

*****

5. Jednou z dôležitých úloh boja proti dopingu v športe  je prevencia a edukácia, ktoré boli uvedené aj v odporúčaniach Rady Európy 2/2016. Z tohto dôvodu bola doplnená povinnosť pre športové organizácie zabezpečovať v rámci svojej pôsobnosti vzdelávanie v oblasti boja proti dopingu.

V prípade porušenia tejto povinnosti sa športová organizácia dopustí SPRÁVNEHO DELIKTU podľa § 95 ods. 1 písm. c) zákona, za ktorým možno uložiť pokutu vo výške od 300 Eur do 30.000 Eur. Súčasne je tento správny delikt považovaný za závažné porušenie povinností podľa § 98 ods. 1 zákona.

Bod 11. novely: V § 8 sa odsek 6 dopĺňa písmenom c), ktoré znie:

“c) zabezpečiť vo svojej pôsobnosti vzdelávanie v oblasti boja proti dopingu.”.

*****

6. Novelou zákona sa zvýšli hodnoty, ktoré určujú povinnosť auditu účtovnej závierky športovej organizácie a povinnosť vypracovať výročnú správu podľa zákona o športe. Daná zmena sa prvý krát použije v účtovnom období, ktoré sa začína 1. januára 2020.

Od 1. januára 2020 povinnosť audítovať účtovnú závierku a zostaviť výročnú správu podľa zákona o športe budú mať športové organizácie, ktoré za účtovné obdobie dosiahnu príjem verejných prostriedkov rovný alebo vyšší ako je 250.000 Eur alebo súčet všetkých príjmov športovej organizácie bude rovný alebo vyšší ako 800.000 Eur

Bod 12. novely: V § 9 ods. 4 písm. a) sa číslo “100 000” nahrádza číslom “250 000“.

Bod 13. novely V § 9 ods. 4 písm. b) sa číslo “400 000” nahrádza číslom “800 000“.

ZNENIE USTANOVENIA ÚČINNÉ OD 1.1.2020:

(4) Športová organizácia, ktorá je prijímateľom verejných prostriedkov, je povinná mať riadnu účtovnú závierku a výročnú správu overenú audítorom, ak
a) príjem verejných prostriedkov v účtovnom roku, za ktorý je ročná účtovná závierka zostavená, presiahne 250 000 eur, alebo
b) všetky príjmy športovej organizácie v účtovnom roku, za ktorý je ročná účtovná závierka zostavená, presiahnu 800 000 eur.

*****

7. Rozširuje sa povinnosť národných športových zväzov a národných športových organizácií zabezpečiť nezlučiteľnosť výkonu funkcie. Okruh osôb, ktorých výkon funkcie je nezlučiteľný s výkonom funkcie v štatutárnom orgáne alebo vo výkonnom orgáne dodávateľa tovarov a služieb, sa rozširuje aj o členov kontrolného orgánu národného športového zväzu a národnej športovej organizácie.

K tejto zmene nebolo prijaté žiadne prechodné ustanovenie, a každý národný športový zväz a národná športová organizácia bude povinná zabezpečiť nezlučiteľnosť výkonu funkcií aj v kontrolnom orgáne od 1. januára 2020.

Bod 14. novely: V § 20 ods. 1 písm. b) celom texte sa za slová “štatutárnom orgáne” vkladá čiarka a slová “kontrolnom orgáne“.

ZNENIE USTANOVENIA ÚČINNÉ OD 1.1.2020:

(1) Národný športový zväz upravuje konflikt záujmov tak, aby bola zabezpečená nezlučiteľnosť výkonu funkcie v
a) kontrolnom orgáne s výkonom funkcie vo výkonnom orgáne, disciplinárnom orgáne, orgáne na riešenie sporov alebo v licenčnom orgáne,
b) štatutárnom orgáne, kontrolnom orgáne alebo vo výkonnom orgáne národného športového zväzu alebo jeho člena s výkonom funkcie v štatutárnom orgáne, kontrolnom orgáne alebo vo výkonnom orgáne dodávateľa tovarov alebo služieb pre národný športový zväz alebo jeho člena.

Ak národný športový zväz alebo národná športová organizácia nezabezpečí nezlučiteľnosť výkonu funkcie podľa § 20 ods. 1 zákona, stráca spôsobilosť prijímateľa verejných prostriedkov podľa § 67 zákona. 

*****

8. Pri príspevku uznanému športu nastala zmena v autorite, ktorá bude posudzovať váhy športových odvetví a kategórií, ktoré sú navrhnuté národnými športovými zväzmi, a tou bude Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR. 

Bod 19. novely: V § 68 ods. 5 sa na konci pripája táto veta: “Váhy navrhnuté národným športovým zväzom schvaľuje ministerstvo školstva.”.

*****

9. Od 1.januára 2020 národné športové zväzy nebudú povinné mať zriadený samostatný bankový účet na príjem príspevku uznanému športu a príspevok uznanému športu ako aj ostatné verejné prostriedky budú môcť prijímať na jeden samostatný bankový účet, pokiaľ podpísaná zmluva s poskytovateľom nezadefinuje takúto podmienku. 

Bod 21. novely: V § 69 sa vypúšťa odsek 2.

Doterajšie odseky 3 až 9 sa označujú ako odseky 2 až 8.

*****

10. Od 1. januára 2020 nebudú mať povinnosť príjemcovia – kluby zverejňovať použitie 15% príspevku uznanému športu. Túto povinnosť bude zverejňovať národný športový zväz, ktorý príspevok uznanému športu poskytol.

Bod 22. novely: V § 69 ods. 3 sa na konci pripája táto veta:

“Národný športový zväz je povinný priebežne zverejňovať použitie príspevku uznanému športu za športové kluby, ktorým rozdelil príspevok uznanému športu podľa odseku 4.”.

*****

11. Z dôvodu zmenej definície talentovaného športovca (novela zákona o športe s účinnosťou od 1.1.2017) sa zjednocuje rozsah zverejňovaných informácii v informačnom systéme športu.

Bod 29. novely: V § 80 ods. 2 písmeno r) znie:

r) dátumy posledných troch účastí na súťaží,”.

*****

12. V nadväznosti na vznik strednej športovej školy ako nového druhu strednej školy sa spresňuje dosiahnutý stupeň vzdelania, absolvovaním ktorého žiak získa odbornú spôsobilosť na výkon odbornej činnosti tréner príslušného kvalifikačného stupňa. Stredná športová škola bude poskytovať vzdelanie nielen v študijných odboroch, ktorých absolvovanim žiak získa úplné stredné odborné vzdelanie, ale aj v študijnom odbore gymnázium, absolvovaním ktorého žiak získa úplné stredné všeobecné vzdelanie. 

Bod 35. novely: V § 83 ods. 4 písm. a) a ods. 5 písm. a) sa za slovo “získaním” vkladajú slová “úplného stredného všeobecného vzdelania v študijnom odbore strednej športovej školy alebo“.

*****

zdroj: 

Zákon č. 310/2019 Z. z. o fonde na podporu športu
Programové vyhlásenie vlády 2016-2020
Parlamentná tlač 1546

 

Zmeny v zákone o športe od 15.10.2019

0

V článku VI. prijatého zákona 390/2019 Z. z. bol novelizovaný aj zákon č. 440/2015 Z. z. o športe. Zmeny nadobudli účinnosť k 15.10.2019 ak 1.1.2020.

***

Prijaté zmeny zákona o športe s účinnosťou od 15.10.2019

Úpravy zákona o športe môžeme rozdeliť do dvoch okruhov:

       1. vyvolané zmeny zriadením Fondu na podporu športu a
       2. ostatné zmeny.

Zmeny zákona o športe vyvolané zriadením Fondu na podoru športu boli v nasledovných bodoch:

16. V § 60 ods. 1 sa za prvú vetu vkladá nová druhá veta, ktorá znie:

“Hlavný kontrolór športu vykonáva odbornú kontrolu prijímateľov prostriedkov z Fondu na podporu športu. 27a)”.

Poznámka pod čiarou k odkazu 27a znie:

“27a) § 15 ods. 9 zákona č. 310/2019 Z.z. o Fonde na podporu športu a o zmene a doplnení niektorých zákonov”.

17. V § 65 ods. 3 sa vypúšťa písmeno d). 

20. V § 68 ods. 6 sa slová “písm. a), ods. 4 alebo príspevok na športový poukaz podľa § 76nahrádzajú slovami “písm. a) alebo ods. 4”.

25. § 76 sa vypúšťa.

26. V § 79 sa odsek 2 dopĺňa písmenom e), ktoré znie:

“e) register projektov podpory športu podľa osobitného predpisu. 32a)”.

Poznámka pod čiarou k odkazu 32a znie:
“32a) Zákon č. 310/2019 Z.z.”.

27. V § 79 ods. 5 sa za slová “športovej organizácie” vkladajú slová “alebo Fondu na podporu športu”.

28. V § 80 ods. 1 písm. d) sa za slovo “poukazu” vkladajú slovápodľa osobitného predpisu 34a)”.

Poznámka pod čiarou k odkazu 34a znie:
“34a) § 20 zákona č. 310/2019 Z.z.”.

32. V § 82 ods. 1 sa slová “e) a g)” nahrádzajú slovami “b), e), g) a me)”.

33. V § 82 ods. 2 písm. j) sa vypúšťa štvrtý bod.

Doterajší piaty bod a šiesty bod sa označujú ako štvrtý bod a piaty bod.

34. Za § 82 sa vkladá § 82a, ktorý vrátane nadpisu znie:

§ 82a
Register projektov podpory športu

(1) V registri projektov podpory športu sa zverejňujú

a) výzvy na predkladanie žiadostí o poskytnutie príspevku na projekt podpory športu,
b) žiadosti o poskytnutie príspevku na projekt podpory športu,
c) žiadatelia o poskytnutie príspevku na projekt podpory športu,
d) prijímatelia príspevku na projekt podpory športu,
e) zápis z rokovania správnej rady Fondu na podporu športu,
f) rozhodnutia o poskytnutí príspevku na projekt podpory športu vrátane jeho výšky,
g) rozhodnutia o neposkytnutí príspevku na projekt podpory športu s uvedením dôvodu jeho neposkytnutia,
h) zoznam poskytovateľov športových poukazov,
me) vyúčtovanie príspevku na projekt podpory športu.

(2) Zápis údajov podľa odseku 1 písm. a), d), f) až h) vykoná Fond na podporu športu do desiatich dní od rozhodnutia správnej rady.
(3) Zápis údajov podľa odseku 1 písm. b) a c) vykoná Fond na podporu športu do desiatich dní od doručenia žiadostí o poskytnutie príspevku na projekt podpory športu.
(4) Zápis údajov podľa odseku 1 písm. e) vykoná Fond na podporu športu do desiatich dní od zasadnutia správnej rady.
(5) Zápis údajov podľa odseku 1 písm. me) vykoná prijímateľ príspevku na projekt podpory športu v lehote určenej v zmluve o príspevku na projekt podpory športu.”.

***

Ostatné prijaté zmeny zákona o športe s účinnosťou od 15.10.2019

Z dôvodu premenovania Slovenského olympijského výboru na Slovenský olympijský a športový výbor bol v zákone aktualizovaný názov národnej športovej organizácie.

1. Slová “Slovenský olympijský výbor” vo všetkých tvaroch sa v celom texte zákona okrem prílohy č. 1 nahrádzajú slovami Slovenský olympijský a športový výbor v príslušnom tvare.

40. Príloha č. 1 znie:

“Príloha č. 1 k zákonu č. 440/2015 Z.z.

OLYMPIJSKÁ SYMBOLIKA SLOVENSKÉHO OLYMPIJSKÉHO A ŠPORTOVÉHO VÝBORU

1. Ako olympijská symbolika Slovenského olympijského a športového výboru sa rozumie

a) Olympijský emblém/emblémy Slovenského olympijského a športového výboru a Slovenského olympijského a športového múzea v slovenskej aj anglickej verzii, tak ako ho/ich schválil Medzinárodný olympijský výbor,

Obrázok 310-2019.jpg

Obrázok v plnej veľkosti

b) olympijská vlajka Slovenského olympijského a športového výboru (s olympijským emblémom Slovenského olympijského a športového výboru).
2. Olympijskou symbolikou Medzinárodného olympijského výboru sa rozumie:
a) olympijský symbol, olympijská vlajka, olympijské motto: citius, altius, fortius, olympijské emblémy, olympijská hymna, olympijský oheň a olympijské pochodne,
b) olympijské identifikačné výrazy uvedené v článku 14 Olympijskej charty.
3. Olympijská symbolika uvedená v bode 1. je výhradné vlastníctvo Slovenského olympijského a športového výboru. Olympijská symbolika Slovenského olympijského a športového výboru je predmet schválenia zo strany Medzinárodného olympijského výboru v súlade s článkom 31 Olympijskej charty.”.

***

Na základe zákona č. 177/2018 Z. z. o niektorých opatreniach na znižovanie administratívnej záťaže vyúživaním informačných systémov verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o byrokracii) bola z povinných príloh k zmluve o sponzorstve v športe vypusený výpis z informačného systému športu o spôsobilosti prijímateľa verejných prostriedkov sponzorovaného.

15. V § 50 odsek 4 znie:

(4) Súčasťou zmluvy o sponzorstve v športe je čestné vyhlásenie štatutárneho orgánu sponzora o tom, že

a) sponzor má vysporiadané finančné vzťahy so štátnym rozpočtom,
b) vočme sponzorovi nie je vedené konkurzné konanie, sponzor nie je v konkurze, v reštrukturalizácii a nebol proti nemu zamietnutý návrh na vyhlásenie konkurzu pre nedostatok majetku.”.

 

31. V § 81 ods. 1 písm. f) sa vypúšťa štvrtý bod. Doterajší piaty bod sa označuje ako štvrtý bod.

***

Novelou zákona sa rozšíril okruh právnych skutočností, kedy športová organizácia ako prijímateľ verejných prostriedkov stráca spôsobilosť byť prijímateľom verejných prostriedkov a to v prípade, ak športová organizácia nezabezpečí vykonávanie športovej činnosti bezúhonným športovým odborníkom. Takéto porušenie zákona je považované za správny delikt. 

18. V § 67 sa odsek 2 dopĺňa písmenom h), ktoré znie:

“h) zabezpečuje športovú činnosť športovým odborníkom, ktorý nespĺňa podmienku bezúhonnosti podľa § 7 ods. 2.”.

36. V § 95 sa odsek 1 dopĺňa písmenom q), ktoré znie:

“q) zabezpečuje športovú činnosť športovým odborníkom, ktorý nespĺňa podmienku bezúhonnosti podľa § 7 ods. 2.”.
37. V § 95 ods. 7 a v § 97 ods. 6 a 10 sa slová “až p)” nahrádzajú slovami “až q)”.

***

Legislatívno-technické úpravy 

30. V § 80 ods. 11 sa číslo “4” nahrádza číslom “3”.

38. V § 97 ods. 5 sa za slová “športových zväzov” vkladá čiarka a slová “právnických osôb v oblasti športu”.

***

Z dôvodu výkladových problémov v praxi a aplikačných nejasnosti bol vypustený odsek. 3 z § 99, ktorého znenie bolo “Ak pre niektroý šport v Slovenskej republike nepôsobí národný športový zväz, plní úlohy národného športového zväzu športová organizácia, ktorá je členom medzinárodnej športovej organizácie, združujúca športové kluby a športovcov v tomto športe. 

39. V § 99 sa vypúšťa odsek 3.

Doterajšie odseky 4 až 7 sa označujú ako odseky 3 až 6.

***

Fond na podporu športu II.

0

Financovanie prostredníctvom Fondu na podporu športu

Rozpočet fondu bude každoročne minimálne vo výške 20,000.000 Eur prostredníctvom príspevku z Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR.

Fond tvorí svoj rozpočet aj z iných príjmov.

Fond sústreďuje príjmy a realizuje výdavky súvisiace s činnosťou fondu na samostatnom účte v Štatnej pokladnici.

Fond môže použmeť finančné prostriedky podľa rozpočtu schváleného správnou radou, pričom je povinný dodržiavať princípy hospodárnosti a efektívnosti jej použitia.

Fond zostavuje rozpočet príjmov a výdavkov najmenej na tri rozpočtové roky. Rozpočtovým rokom je kalendárny rok. Ak v príslušnom rozpočtovom roku nepoužije všetky finančné prostriedky, môže nevyčerpaných zostatok finančných prostriedkov použmeť v nasledujúcich rozpočtových rokoch.

Fond môže použmeť finančné prostriedky:

    • na účel podpory a rozvoja
     • športu mládeže
     • vrcholového športu
     • športovej reprezentácie SR
     • športu pre všetkých
     • športu zdravotne znevýhodnených
    • administratívne výdavky

Proces poskytnutia finančných prostriedkov prostredníctvom Fondu na podporu športu

Fond poskytuje finančné prostriedky prostredníctvom príspevku na projekt. Správna rada fondu určí zásady poskytnutia príspevku na projekt a priority podpory športu pre daný rozpočtový rok,následne schváli účel projektu a konkrétne podmienky poskytnutia príspevku.

Proces poskytntia je znázornený v nasledovných obrázkoch.

Výzva na predkladanie žiadostí sa zverejňuje najmenej 30 dní pred termínom na doručenie žiadosti prostredníctvom webového sídla fondu a Informačného systému športu.

Výzva musí obsahovať najmä:

   • vymedzenie účelu
   • konkrétne podmienky poskytnutia príspevku vrátane maximálnej výšky príspevku na projekt
   • vzor žiadosti
   • doklady tvoriace prílohu žiadosti
   • termín na doručenie žiadosti
   • okruh oprávnených žiadateľov
   • časový harmonogram vyhodnocovania žiadosti.

Podmienkou poskytnutia príspevku môže byť aj určená výška spolufinancovania v zásadách poskytovania príspevku na projekt a priorít športu. 

Za spracovanie žiadosti vyberá fond administratívny poplatok, ktorý je nevratný. Výška administratívneho poplatu je určená vo výške 0,1% z požadovaných finančných prostriedkov, najmenej však 20 Eur a naviac 1.000 Eur.

Žiadateľom o príspevok na podporu športu môže byť:

   • športovec,
   • športový odborník,
   • športová organizácia.
   • obec.

Oprávnený žiadateľ musí spĺňať nasledovné podmienky:

   • je zapísaný v Informačnom systéme športu,
   • má spôsobilosť prijímateľa verejných prostriedkov,
   • je bezúhonný; ak je žiadateľom právnická osoba, vyžaduje sa bezúhonnosť štatutárneho orgánu alebo členov štatutárneho orgánu,
    • za bezúhonného sa na účely zákona nepovažuje ten,
       • kto bol právoplatne odsúdený za úmyselný trestný čin a
       • ten,kto bol právoplatne odsúdený za nedbanlivostný trestný čin na nepodmienečný trest odňatia slobody.
   • predložmeťl vyúčtovanie príspevku na projekt za predchádzajúce obdobia v Informačnom systéme športu,
   • vrátil fondu finančné prostriedky, ak (me) ich použil v rozpore s dohodnutým účelom, (ii) stratil spôsobilosť prijímateľa verejných prostriedkov alebo (iii) porušil povinnosť uvedenú v zmluve,
   • uhradil administratívny poplatok.

Žiadateľom nemôže byť

   • člen odbornej komisie a jeho blízka osoba
   • člen dozornej rady a jeho blízka osoba
   • člen správnej rady a jeho blízka osoba
   • právnická osoba, ktorej členom riadiacich orgánov, kontrolných orgánov, dozorných orgánov, štatutárnym orgánom alebo členom štatutárneho orgánu je člen odbornej komisie, člen dozornej rady, člen správnej rady alebo im blízka osoba.

Blízkou osobou sa rozumie príbuzný v priamom rade, súrodenec a manžel; iné osoby v pomere rodinnom alebo obdobnom sa pokladajú za osoby sebe navzájom blízke, ak by ujmu, ktorú utrpela jedna z nich, druhá dôvodne pociťovala ako vlastnú ujmu.

Žiadateľ predkladá žiadosť na tlačive určenou fondom spolu s prílohamme, ktorými sú:

   • popis projektu a účel projektu
   • celkový rozpočet projektu vrátane kalkulácie nákladov
   • preukázanie spolufinancovania, ak je vo výzve určené
   • doklad o zriadení platobného účtu
   • potvrdenie o zaplatení administratívneho poplatku
   • iné doklady, ktoré sú určené vo výzve.

Po doručení žiadosti, kancelária overí

   • čme žiadosť podal oprávnený žiadateľ
   • čme je žiadosť správne vyplnená
   • čme obsahuje všetky požadované prílohy.

V prípade, ak žiadosť obsahuje nedostatky, kancelária vyzve žiadateľa o opravu alebo doplnenie žiadosti v lehote najmenej 10 dní odo dňa doručenia výzvy na opravu alebo doplnenie.

V prípade, ak žiadateľ žiadosť nedoplní alebo neopraví v stanovenej lehote, kancelária žiadosť vyradí z posudzovania a túto skutočnosť žiadateľovi oznámi.

Žiadosti, ktoré spĺňajú náležitosti, postúpi kancelária príslušnej odbornej komisii na posúdie. 

Odborná komisia preskúma aj úplnosť rozpočtu projektu a súlad žiadosti so zásadami príspevku na projekt schválenými správnou radou, následne písomné hodnotenie jednotlivých žiadostí s odporúčaním schváliť alebo neschváliť predkladá správnej rade.

Správna rada rozhodne o poskytnutí príspevku na projekt do 60 dní odo dňa doručenia úplnej žiadosti. Správna rada rozhodne o

   • poskytnutí príspevku na projektu alebo
   • neposkytnutí príspevku na projektu aj s odôvodnením neposkytnutia.

V prípade, ak správna rada rozhodne inak, ako jej bolo odporúčené odbornou komisiu, svoje rozhodnutie odôvodní.

Rozhodnutie správnej rady fond zverejní na svojom webovom sídle a v Informačnom systéme športu.

Kontrolu použitia príspevku na projekt, dodržiavania účelu a podmienok uvedených v zmluve je oprávnený vykonávať hlavný kontrolór športu. 

Odvod, penále a pokutu za porušenie finančnej disciplíny pri nakladaní s finančnými prostriedkami fondu ukladá a vymáha Úrad vládneho auditu. 

zdroj: 

Zákon č. 310/2019 Z. z. o fonde na podporu športu
Programové vyhlásenie vlády 2016-2020
Parlamentná tlač 1546

 

Fond na podporu športu I.

0

Organizačná štruktúra a správa fondu

Dňom vyhlásenia v zbierke zákonov (15.10.2019) bol zriadený FOND NA PODPORU ŠPORTU za účelom podpory a rozvoja športu mládeže, vrcholového športu, športovej reprezentácie Slovenskej republiky, športu pre všetkých a športu zdravotne postihnutých.

Fond bude hospodáriť s rozpočtom vo výške 20.000.000 Eur ročne.

Činnosť fondu je zameraná na:

  • vytváranie podmienok na podporu a rozvoj športu poskytovaním finančných prostriedkov formou príspevku na projekt podpory športu (ďalej len „projekt“)
  • monitorovanie podporených projektov,
  • na propagácii športu v Slovenskej republike,
  • spolupracu s orgánmi verejnej správy a inými právnickými osobami a fyzickými osobami v záujme utvárania priaznivých podmienok na rozvoj športu v Slovenskej republike,
  • spolupracu s medzinárodnými organizáciami a zahraničnými inštitúciami pôsobiacimi v oblasti športu,
  • kontrolu plnenia zmluvných záväzkov a vymáhamoe pohľadávok zo zmluvných záväzkov zo zmlúv uzatvorených s prijímateľmi príspevku na projekt ,
  • vzdelávacie aktivity a metodicko-poradenskú činnosť v oblasti športu.

Organizačná štruktúra fondu

Orgánmi fondu sú správna rada a dozorná rada, pričom správna rada menuje členov jednotlivých odborných komisií.

Fond na podporu športu

 

Správna rada a jej kreovanie

Správna rada je najvyšším, výkonným a štatutárnym orgánom fondu. Správna rada riadi činnosť fondu, koná v jeho mene a rozhoduje o všetkých záležitostiach fondu, ak nie sú zverené do pôsobnosti dozornej rady.

V mene fondu je oprávnený konať predseda správnej rady. Predsedu správnej rady v čase neprítomnosti zastupuje v rozsahu jeho práv a povinností podpredseda správnej rady.

Správnu radu tvorí predseda, podpredseda a 9 členov.

Jednotlivých členov správnej rady menuje a odvoláva Vláda Slovenskej republiky na návrh jednolivých subjektov.

Ak osoby oprávnené podávať návrh na člena správnej na základe výzvy Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky v určenej lehote nepredložia návrhy na vymenovanie členov správnej rady v potrebnom počte, vláda vymenuje členov správnej rady na návrh ministra školstva.

Členovi správnej rady patrí za výkon funkcie mesačná odmena vo výške troch štvrtín priemernej mesačnej mzdy v hospodárstve Slovenskej republiky zistenej Štatistickým úradom Slovenskej republiky za predchádzajúci kalendárny rok.

Podľa Štatistického úradu priemerná nominálna mesačná mzda zamestnanca v hospodárstve SR dosiahla v 2. štvrťroku 2019 hodnotu 1 101 eur (link ŠU ŠR), na základe uvedeného odmena sa výkon by bola 825,75 Eur.

Funkčné obdobie členov správnej rady je 5 rokov.

Správna rada

  • schvaľuje zásady, spôsob a kritériá hodnotenia žiadostí o poskytnutie príspevku na projekt,
  • schvaľuje zásady poskytovania príspevku na projekt a priority podpory športu,
  • schvaľuje výzvy na predkladanie žiadostí o príspevok na projekt (ďalej len „výzva“),
  • schvaľuje štatút fondu,
  • schvaľuje organizačný poriadok fondu, rokovací poriadok správnej rady, rokovací poriadok odborných komisií a ďalšie vnútorné predpisy fondu okrem rokovacieho poriadku dozornej rady,
  • rozhoduje o zriadení odborných komisií na posudzovanie žiadostí,
  • vymenúva a odvoláva členov odborných komisií,
  • schvaľuje na návrh predsedu správnej rady a na základe stanoviska dozornej rady výročnú správu fondu a účtovnú závierku fondu overenú audítorom,
  • schvaľuje na návrh predsedu správnej rady a na základe stanoviska dozornej rady rozpočet fondu na príslušné rozpočtové obdobie a zmeny rozpočtu fondu počas príslušného rozpočtového obdobia,
  • schvaľuje v nadväznosti na strategické zámery a dlhodobé koncepcie rozvoja športu v Slovenskej republike krátkodobé a strednodobé ciele fondu,
  • rozhoduje o nakladaní s majetkom fondu podľa osobitného predpisu,
  • rozhoduje o odpísaní pohľadávok fondu alebo o trvalom upustení od vymáhania pohľadávok fondu,
  • rozhoduje o návrhoch dozornej rady na odstránenie zistených nedostatkov a vyjadruje sa k ich stanoviskám ,
  • rozhoduje o ďalších záležitostiach súvisiacich s činnosťou fondu, ak nie sú zverené do pôsobnosti dozornej rady.

Na prvé funkčné obdobie Vláda SR vymenuje členov správnej rady najneskôr do 30. novembra 2019.

 

Zápis z rokovania správnej rady sa zverejňuje do desiatich dní od skončenia rokovania správnej rady na webovom sídle fondu a v Informačnom systéme športu.

Dozorná rada a jej kreovanie

Dozorná rada je kontrolným orgánom fondu a je zložená z predsedu a 4 členov. Funkčné obdobie člena dozornej rady je šesť rokov.

Ak osoby oprávnené podať návrh člena dozornej rady na základe výzvy ministerstva školstva v určenej lehote nepredložia návrhy na vymenovanie členov dozornej rady v potrebnom počte, minister vymenuje členov dozornej rady aj bez návrhu.

Členovi dozornej rady patrí za výkon funkcie mesačná odmena vo výške jednej polovice priemernej mesačnej mzdy v hospodárstve Slovenskej republiky zistenej Štatistickým úradom Slovenskej republiky za predchádzajúci kalendárny rok.

Dozorná rada

   • dohliada na dodržiavanie povinností fondu podľa právnych predpisov a vnútorných predpisov fondu,
   • vykonáva kontrolu riadneho a účelného hospodárenia fondu, účelného rozdeľovania zdrojov fondu, použitia finančných prostriedkov a nakladania s majetkom fondu,
   • vyjadruje stanovisko k návrhu rozpočtu, k účtovnej závierke a k výročnej správe fondu; tieto stanoviská predkladá správnej rade,
   • vyjadruje stanovisko k nakladaniu s majetkom fondu pred rozhodnutím správnej rady,
   • vyjadruje stanovisko k návrhom na odpísanie pohľadávok fondu alebo na trvalé upustenie od vymáhania pohľadávok fondu pred rozhodnutím správnej rady,
   • oboznamuje správnu radu s výsledkami svojej činnosti a so svojimi zisteniami,
   • podáva správnej rade návrhy na odstránenie zistených nedostatkov,
   • schvaľuje rokovací poriadok dozornej rady.

Na prvé funkčné obdobie minister školstva vymenuje členov dozornej rady najneskôr do 30. novembra 2019.

 

Odborné komisie a ich kreovanie

 

Fond zriaďuje odborné komisie na posudzovanie žiadostí podľa zamerania účelu podpory a rozvoja športu.

Odborné komisie majú najmenej troch členov. Predsedom odbornej komisie je vždy člen správnej rady.

Odborné komisie posudzujú žiadosti a odporúčajú správnej rade podporu projektov vrátane výšky príspevku, ktorý má byť poskytnutý na konkrétny projekt.

Odborné komisie predkladajú správnej rade priority podpory športu v oblasti svojho pôsobenia na príslušný kalendárny rok a spolupracujú pri príprave výziev.

Funkčné obdobie člena odbornej komisie je päť rokov.

Na prvé funkčné obdobie predseda správnej rady vymenuje členov odborných komisií najneskôr do 31. januára 2020.

 

 

Pri kreovaní orgánov fondu je dôležité mať na pamäti, že žiadateľom o príspevok na projekt (vrátane poskytovateľa športových poukazov) nemôže byť
    • člen odbornej komisie a jeho blízka osoba
    • člen dozornej rady a jeho blízka osoba
    • člen správnej rady a jeho blízka osoba
    • právnická osoba, ktorej členom riadiacich orgánov, kontrolných orgánov, dozorných orgánov, štatutárnym orgánom alebo členom štatutárneho orgánu je člen odbornej komisie, člen dozornej rady, člen správnej rady alebo im blízka osoba.
Blízkou osobou sa rozumie príbuzný v priamom rade, súrodenec a manžel; iné osoby v pomere rodinnom alebo obdobnom sa pokladajú za osoby sebe navzájom blízke, ak by ujmu, ktorú utrpela jedna z nich, druhá dôvodne pociťovala ako vlastnú ujmu.

 

Kancelária

Kancelária vykonáva úlohy spojené s organizačným, personálnym, administratívnym a technickým zabezpečením činnosti fondu.

Kancelária najmä preskúmava úplnosť predkladaných žiadostí, predkladá žiadosti odborným komisiám na posúdenie a zabezpečuje evidenciu údajov v Informačnom systéme športu.

zdroj: 

Zákon č. 310/2019 o fonde na podporu športu
Programové vyhlásenie vlády 2016-2020
Parlamentná tlač 1546

 

Kontrola športových organizácií

0

Povinnosti športových organizácií, ktoré majú vplyv na príjem verejných prostriedkov

Každá športová organizácia, ktorá je prijímateľom verejných prostriedkov musí v súlade so zákonom o športe (zákon č. 440/2015 Z. z. ) mať status prijímateľa verejných prostriedkov.

Status prijímateľa verejných prostriedkov upravuje zákon o športe v § 66 a 67.

Športová organizácia si môže skontrolovať a overiť splnenie všetkých zákonných podmienok. Postup kontroly je nasledovný:

Krok 1: kontrola splnenia základných podmienok

ZoŠTextSplnené
§ 66/3Má činnosť v súlade s § 21 a 22 ZoŠ
§ 21Zasadnutia najvyššieho orgánu národného športového zväzu sa uskutočňujú podľa týchto pravidiel:
riadne zasadnutie sa uskutočňuje najmenej raz za rok,
pozvánka, návrh programu zasadnutia a podklady na zasadnutie sa zasielajú osobám oprávneným zúčastniť sa na riadnom zasadnutí najmenej sedem dní pred konaním zasadnutia,
program zasadnutia a návrhy na jeho zmenu sa schvaľujú na začiatku zasadnutia; v otázke, ktorá nie je súčasťou schváleného programu, môže najvyšší orgán prijať len odporúčania a stanoviská,
na uznášaniaschopnosť zasadnutia je potrebná prítomnosť nadpolovičnej väčšiny všetkých členov najvyššieho orgánu s právom hlasovať a rozhodnutia sa prijímajú nadpolovičnou väčšinou hlasov prítomných členov s právom hlasovať; stanovy určia, na ktoré rozhodnutia sa vyžaduje súhlas kvalifikovanej väčšiny,
mimoriadne zasadnutie najvyššieho orgánu je oprávnený zvolať stanovami určený počet členov, najvyšší výkonný orgán, kontrolór alebo iný orgán oprávnený na základe stanov; ak uplynulo funkčné obdobie členov orgánov a noví členovia orgánov na ďalšie obdobie neboli zvolení, mimoriadne zasadnutie je oprávnený zvolať ktorýkoľvek člen národného športového zväzu.
Zápisnica zo zasadnutia najvyššieho orgánu, najvyššieho výkonného orgánu a kontrolného orgánu obsahuje
a) schválený program zasadnutia,
b) prezenčnú listinu, zápisnice o zvolení člena orgánu podľa § 19 ods. 1 písm. c) a písomné splnomocnenia, ak boli predložené,
c) zoznam podkladov k jednotlivým bodom programu a spôsob prístupu k nim,
d) dôležité vyjadrenia členov orgánu k jednotlivým bodom programu,
e) rozhodnutia prijaté k jednotlivým bodom programu vrátane výsledkov hlasovania a odlišného stanoviska člena, ktorý nesúhlasil s prijatým rozhodnutím alebo s jeho odôvodnením, ak o to požiada,
f) meno, priezvisko a podpis predsedajúceho a zapisovateľa.
Zápisnica podľa odseku 2 sa zašle všetkým osobám oprávneným zúčastniť sa zasadnutia príslušného orgánu najneskôr do 25 dní odo dňa zasadnutia.
§ 22Rozhodnutia najvyššieho orgánu, pri ktorých sa podľa stanov vyžaduje súhlas kvalifikovanej väčšiny, sú:
a) zmena stanov,
b) reorganizácia súťaží,
c) schvaľovanie uzatvorenia zmluvných vzťahov, ak hodnota plnenia zo zmluvy je vyššia ako hodnota určená stanovami,
d) vytvorenie obchodnej spoločnosti podľa § 18 alebo obchodnej spoločnosti, ktorej spoločníkom alebo akcionárom ,
e) prevod obchodného podielu alebo akcií v obchodnej spoločnosti podľa § 18 alebo v obchodnej spoločnosti, ktorej je spoločníkom alebo akcionárom
f) ďalšie rozhodnutia určené stanovami
(2) O neprijatí za člena národného športového zväzu alebo o vylúčení člena z národného športového zväzu rozhoduje najvyšší orgán; o vylúčení člena môže rozhodnúť aj disciplinárny orgán na základe závažného disciplinárneho previnenia.
§ 81Informácie zapísané v ISS v rozsahu podľa § 81
§66/3 /d)Má zriadený samostatný bankový účet na príjem verejných prostriedkov

Ak športová organizácia má splnené povinnosti uvedené vyššie, predpokladá sa u nej, že má status prijímateľa verejných prostriedkov.

Krok 2: kontrola splnenia  povinností, ktoré majú vplyv na stratu spôsobilosti prijímateľa verejných prostriedkov

ZoŠTextSplnené
§98/1Nebola v 6 mesiacov pred podaním žiadosti o poskytnutie verejných prostriedkov uložená sankcia za závažné porušenie povinnosti podľa § 98 ods. 1
§ 8aSú vysporiadané finančné vzťahy so štátnym rozpočtom
Nie je vedené konkurzné konanie,
nie je v konkurze, v reštrukturalizácii a
nebol proti nemu zamietnutý návrh na vyhlásenie konkurzu pre nedostatok majetku
Nie je vedený výkon rozhodnutia
viď. zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 233/1995 Z. z. o súdnych exekútoroch a exekučnej činnosti (Exekučný poriadok) a o zmene a doplnení ďalších zákonov v znení neskorších predpisov
viď. zákon Slovenskej národnej rady č. 511/1992 Zb. o správe daní a poplatkov a o zmenách v sústave územných finančných orgánov v znení neskorších predpisov
Nebol v predchádzajúcich troch rokoch porušený zákaz nelegálneho zamestnávania
viď. zákon č. 82/2005 Z. z. o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 125/2006 Z. z.
nie sú evidované nedoplatky poistného na zdravotné poistenie, sociálne poistenie a príspevky na starobné dôchodkové sporenie
nie je právoplatne uložený trest zákazu prijímať dotácie alebo subvencii
nie je právoplatne uložený trest zákazu prijímať pomoc a podporu poskytovanú z fondov Európskej únie
§ 8 /7na výkon športovej činnosti, na ktorú sa vyžaduje odborná spôsobilosť, má odborne spôsobilého športového odborníka podľa § 8 ods. 7
§ 8/6je zabezpečené splnenie povinností týkajúcich sa opatrení proti negatívnym javom v športe podľa § 8 ods. 6,
je zabezpečené vo dodržiavanie pravidiel Svetového antidopingového programu,
sú zabezpečené opatrenia proti manipulácii priebehu a výsledkov súťaží a
sú zabezpečené iné opatrenia proti negatívnym javom v športe vyplývajúcich z medzinárodných predpisov a rozhodnutí a
vo svojich predpisoch sú upravené negatívne javy podľa písmena a) ako závažné disciplinárne previnenia
§ 9/4zabezpečené overenie svojej účtovnej závierky alebo výročnej správy audítorom podľa § 9 ods. 4
§ 9/4 výročná správa je vypracovaná podľa § 9 ods. 4
§ 9/5 a 6je vypracovaná výročná správa s náležitosťami podľa § 9 ods. 5 alebo ods. 6
§ 14/4 poskytuje súčinnosť kontrolórovi podľa § 14 ods. 4 alebo hlavnému kontrolórovi športu podľa § 14 ods. 6
§ 14/2/a)zabezpečuje prístup kontrolóra k podkladom podľa § 14 ods. 2 písm. a)
§ 15/.6nemá kontrolu alebo vplyv v dvoch alebo viacerých športových kluboch, ktorých družstvá dospelých alebo dospelí jednotlivci pôsobia v tej istej súťažme podľa § 15 ods. 6,
§ 94/1informuje národný športový zväz o akomkoľvek podozrení alebo zistení, že priebeh alebo výsledky súťaže sú manipulované podľa § 94 ods. 1
nepoužíva olympijskú alebo paralympijskú symboliku v rozpore s § 25 ods. 5, § 26 ods. 4 alebo § 27
§ 14/6poskytne hlavnému kontrolórovi športu súčinnosť podľa § 14 ods. 6,
§ 61/4umožní vstup hlavného kontrolóra športu na pozemky, do budov a iných priestorov športovej organizácie podľa § 61 ods. 4,

 

Poznámky k účtovnej závierke

0
Zásoby
Zásoby
Poznámky (Úč  NUJ 3 – 01) meČO                 /SID        

 

Čl. me
Všeobecné údaje

 

Meno a priezvisko fyzickej osoby alebo názov právnickej osoby, ktorá je zakladateľom alebo zriaďovateľom účtovnej jednotky:

 

Dátum založenia alebo zriadenia účtovnej jednotky:

 

Informácie o členoch štatutárnych orgánov:

Informácie o členoch dozorných orgánov:

Informácie o členoch iných orgánov účtovnej jednotky:

uvádzajú sa mená a priezviská členov štatutárnych orgánov, dozorných orgánov a iných orgánov účtovnej jednotky.

 

Opis činnosti, na účel ktorej bola účtovná jednotka zriadená:

Opis druhu podnikateľskej činnosti, ak ju účtovná jednotka vykonáva:

 

Zamestnanci:

bežné účtovné obdobie bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Priemerný prepočítaný počet zamestnancov:
z toho počet vedúcich:
Počet dobrovoľníkov vyslaných účtovnou jednotkou
Počet dobrovoľníkov, ktorí vykonávali dobrovoľnícku činnosť pre účtovnú jednotku

 

Informácia o organizáciách v zriaďovateľskej pôsobnosti účtovnej jednotky:

 

(6) Údaje podľa odseku 4 a čl. III a IV sa uvádzajú v textovej podobe a tabuľkovej podobe.

 

Čl. II
Informácie o účtovných zásadách a účtovných metódach

Informácia, čme je účtovná závierka zostavená za splnenia predpokladu, že účtovná jednotka bude nepretržite pokračovať vo svojej činnosti.

Zmeny účtovných zásad a zmeny účtovných metód s uvedením dôvodu týchto zmien a vyčíslením ich vplyvu na finančnú hodnotu majetku, záväzkov, základného imania a výsledku hospodárenia účtovnej jednotky.

Spôsob oceňovania jednotlivých položiek majetku a záväzkov v členení na

 1. a) dlhodobý nehmotný majetok obstaraný kúpou,
  b) dlhodobý nehmotný majetok obstaraný vlastnou činnosťou,
  c) dlhodobý nehmotný majetok obstaraný iným spôsobom,
  d) dlhodobý hmotný majetok obstaraný kúpou,
  e) dlhodobý hmotný majetok obstaraný vlastnou činnosťou,
  f) dlhodobý hmotný majetok obstaraný iným spôsobom,
  g) dlhodobý finančný majetok,
  h) zásoby obstarané kúpou,
  me) zásoby vytvorené vlastnou činnosťou,
  j) zásoby obstarané iným spôsobom,
  k) pohľadávky,
  l) krátkodobý finančný majetok,
  m) časové rozlíšenie na strane aktív,
  n) záväzky vrátane rezerv, dlhopisov, pôžmečiek a úverov,
  o) časové rozlíšenie na strane pasív,
  p) deriváty,
  r) majetok a záväzky zabezpečené derivátmi.

Spôsob zostavenia odpisového plánu pre jednotlivé druhy dlhodobého hmotného majetku a dlhodobého nehmotného majetku, pričom sa uvádza doba odpisovania, použité sadzby odpisov a odpisové metódy pri určení odpisov.

Zásady pre zohľadnenie zníženia hodnoty majetku:

Uvádza sa, čme účtovná jednotka uplatňuje opravné položky a rezervy.

 

Čl. III
Informácie, ktoré dopĺňajú a vysvetľujú údaje v súvahe

(1) Údaje o dlhodobom nehmotnom majetku a dlhodobom hmotnom majetku za bežné účtovné obdobie, a to

a) prehľad o dlhodobom majetku podľa položiek tohto majetku v členení podľa položiek súvahy; uvádza sa stav dlhodobého majetku v prvotnom ocenení na začiatku bežného účtovného obdobia, prírastky, úbytky a presuny tohto majetku a zostatok na konci bežného účtovného obdobia,
b) prehľad oprávok a opravných položiek k dlhodobému majetku podľa jednotlivých položiek tohto majetku v členení podľa položiek súvahy; uvádza sa stav oprávok a opravných položiek k dlhodobému majetku na začiatku bežného účtovného obdobia, ich prírastky a úbytky počas bežného účtovného obdobia a zostatok na konci bežného účtovného obdobia,
c) prehľad o zostatkových cenách dlhodobého majetku na začiatku bežného účtovného obdobia a na konci bežného účtovného obdobia.

Nehmotné výsledky z vývojovej a obdobnej činnosti Softvér Oceniteľné práva Ostatný dlhodobý nehmotný majetok Obstaranie dlhodobého nehmotného majetku Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok Spolu
Prvotné ocenenie – stav na začiatku bežného účtovného obdobia
prírastky  
úbytky 
presuny
STAV NA KONCI BEŽNÉHO ÚČTOVNÉHO OBDOBIA
Oprávky – stav na začiatku bežného účtovného obdobia
prírastky  
úbytky 
STAV NA KONCI BEŽNÉHO ÚČTOVNÉHO OBDOBIA
Opravné položky – stav na začiatku bežného účtovného obdobia
prírastky  
úbytky 
STAV NA KONCI BEŽNÉHO ÚČTOVNÉHO OBDOBIA
Zostatková hodnota
Stav na začiatku bežného účtovného obdobia
Stav na konci bežného účtovného obdobia

 

Pozemky Umelecké diela a zbierky Stavby Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí Dopravné prostriedky Pestovateľské celky trvalých porastov Základné stádo a ťažné zvieratá Drobný a ostatný dlhodobý hmotný majetok Obstaranie dlhodobého hmotného majetku Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok Spolu
Prvotné ocenenie – stav na začiatku bežného účtovného obdobia
prírastky  
úbytky 
presuny
STAV NA KONCI BEŽNÉHO ÚČTOVNÉHO OBDOBIA
Oprávky – stav na začiatku bežného účtovného obdobia
prírastky  
úbytky 
STAV NA KONCI BEŽNÉHO ÚČTOVNÉHO OBDOBIA
Opravné položky – stav na začiatku bežného účtovného obdobia
prírastky
úbytky
STAV NA KONCI BEŽNÉHO ÚČTOVNÉHO OBDOBIA
Zostatková hodnota
Stav na začiatku bežného účtovného obdobia
Stav na konci bežného účtovného obdobia

 

(2) Prehľad dlhodobého majetku, na ktorý je zriadené záložné právo a dlhodobého majetku, pri ktorom má účtovná jednotka obmedzené právo s ním nakladať.

(3) Údaje o spôsobe a výške poistenia dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku.

(4) Údaje o štruktúre dlhodobého finančného majetku za bežné účtovné obdobie a jeho umiestnenie v členení podľa položiek súvahy a o zmenách, ktoré sa uskutočnili v priebehu bežného účtovného obdobia v jednotlivých položkách dlhodobého finančného majetku.

(5) Informácia o výške tvorby, zníženia a zúčtovania opravných položiek k dlhodobému finančnému majetku a opis dôvodu ich tvorby, zníženia a zúčtovania.

(6) Prehľad o významných položkách krátkodobého finančného majetku a o ocenení krátkodobého finančného majetku reálnou hodnotou ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, pričom sa uvádza vplyv takéhoto ocenenia na výsledok hospodárenia účtovnej jednotky.

(7) Prehľad opravných položiek k zásobám, pričom sa uvádza ich stav na začiatku bežného účtovného obdobia, tvorba, zníženie alebo zúčtovanie opravných položiek počas bežného účtovného obdobia a stav na konci bežného účtovného obdobia, ako aj dôvod tvorby, zníženia alebo zúčtovania opravných položiek k zásobám.

(8) Opis významných pohľadávok v nadväznosti na položky súvahy a v členení na pohľadávky za hlavnú nezdaňovanú činnosť, zdaňovanú činnosť a podnikateľskú činnosť.

(9) Prehľad opravných položiek k pohľadávkam, pričom sa uvádza ich stav na začiatku bežného účtovného obdobia, tvorba, zníženie alebo zúčtovanie opravných položiek počas bežného účtovného obdobia a stav na konci bežného účtovného obdobia, ako aj dôvod tvorby, zníženia alebo zúčtovania opravných položiek k pohľadávkam.

(10) Prehľad pohľadávok do lehoty splatnosti a po lehote splatnosti.

(11) Prehľad významných položiek časového rozlíšenia nákladov budúcich období a príjmov budúcich období.

(12) Opis a výška zmien vlastných zdrojov krytia neobežného majetku a obežného majetku podľa položiek súvahy za bežné účtovné obdobie, a to

a) opis základného imania, nadačného imania v nadáciách, výška vkladov zakladateľov alebo zriaďovateľov, prioritný majetok v neziskových organizáciách poskytujúcich všeobecne prospešné služby, prevody zdrojov z fondov účtovnej jednotky a podobne; za jednotlivé položky sa uvádza stav na začiatku bežného účtovného obdobia, jednotlivé prírastky, úbytky, presuny a zostatok na konci bežného účtovného obdobia,

b) opis jednotlivých druhov fondov, ktoré tvorí účtovná jednotka, stav na začiatku bežného účtovného obdobia, prírastky, úbytky, presuny a zostatok na konci bežného účtovného obdobia.

(13) Informácia o rozdelení účtovného zisku alebo vysporiadaní účtovnej straty vykázanej v minulých účtovných obdobiach.

(14) Opis a výška cudzích zdrojov, a to

a) údaje o jednotlivých druhoch rezerv, ktoré tvorí účtovná jednotka; uvádza sa stav rezerv na začiatku bežného účtovného obdobia, ich tvorba, zníženie, použitie alebo zrušenie počas bežného účtovného obdobia a zostatok rezervy na konci bežného účtovného obdobia, pričom sa uvedie predpokladaný rok použitia rezervy,

b) údaje o významných položkách na účtoch 325 – Ostatné záväzky a 379 – Iné záväzky; uvádza sa začiatočný stav, prírastky, úbytky a konečný zostatok podľa jednotlivých druhov záväzkov,

c) prehľad o výške záväzkov do lehoty splatnosti a po lehote splatnosti,
d) prehľad o výške záväzkov podľa zostatkovej doby splatnosti v členení podľa položiek súvahy

1. do jedného roka vrátane,
2. od jedného roka do piatich rokov vrátane,
3. viac ako päť rokov,

e) prehľad o záväzkoch zo sociálneho fondu; uvádza sa začiatočný stav, tvorba a čerpanie sociálneho fondu počas účtovného obdobia a zostatok na konci účtovného obdobia,
f) prehľad o bankových úveroch, pôžmečkách a návratných finančných výpomociach s uvedením meny, v ktorej boli poskytnuté, druhu, hodnoty v cudzej mene a hodnoty v eurách ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, výšky úroku, splatnosti a formy zabezpečenia,
g) prehľad o významných položkách časového rozlíšenia výdavkov budúcich období.

(15) Prehľad o významných položkách výnosov budúcich období v členení najmä na

a) zostatkovú hodnotu bezodplatne nadobudnutého dlhodobého majetku,
b) zostatkovú hodnotu dlhodobého majetku obstaraného z dotácie,
c) zostatok nepoužitej dotácie alebo grantu,
d) zostatok nepoužitej časti podielu zaplatenej dane,
e) zostatkovú hodnotu dlhodobého majetku obstaraného z podielu zaplatenej dane.

(16) Údaje o majetku prenajatom formou finančného prenájmu, a to

a) celková suma dohodnutých platieb ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, v členení na istinu a finančný náklad,
b) suma istiny a finančného nákladu podľa doby splatnosti

1. do jedného roka vrátane,
2. od jedného roka do piatich rokov vrátane,
3. viac ako päť rokov.

Čl. IV
Informácie, ktoré dopĺňajú a vysvetľujú údaje vo výkaze ziskov a strát

(1) Prehľad tržieb za vlastné výkony a tovar s uvedením ich opisu a vyčíslením hodnoty tržieb podľa jednotlivých hlavných druhov výrobkov, služieb hlavnej činnosti a podnikateľskej činnosti účtovnej jednotky.

(2) Opis a vyčíslenie hodnoty významných položiek prijatých darov, osobitných výnosov, zákonných poplatkov a iných ostatných výnosov.

(3) Prehľad dotácií a grantov, ktoré účtovná jednotka prijala v priebehu bežného účtovného obdobia.

(4) Opis a suma významných položiek finančných výnosov; uvádza sa aj celková suma kurzových ziskov, pričom osobitne sa uvádza hodnota kurzových ziskov účtovaná ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka.

(5) Opis a vyčíslenie hodnoty významných položiek nákladov, nákladov na ostatné služby, osobitných nákladov a iných ostatných nákladov.

(6) Prehľad o účele a výške použitia podielu zaplatenej dane za bežné účtovné obdobie.

(7) Opis a suma významných položiek finančných nákladov; uvádza sa aj celková suma kurzových strát, pričom osobitne sa uvádza hodnota kurzových strát účtovaná ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka.

(8) V účtovnej jednotke, ktorá má povinnosť overenia účtovnej závierky audítorom, sa uvedie vymedzenie a suma nákladov za účtovné obdobie v členení na náklady za

a) overenie účtovnej závierky,
b) uisťovacie audítorské služby okrem overenia účtovnej závierky,
c) súvisiace audítorské služby,
d) daňové poradenstvo,
e) ostatné neaudítorské služby.

Čl. V
Opis údajov na podsúvahových účtoch

Významné položky prenajatého majetku, majetku prijatého do úschovy, odpísané pohľadávky a prípadné ďalšie položky.

Čl. VI
Ďalšie informácie

(1) Opis a hodnota iných aktív, ktorými sa rozumie možný majetok, ktorý vznikol v dôsledku minulých udalostí a ktorého existencia alebo vlastníctvo závisí od toho, čme nastane alebo nenastane jedna alebo viac neistých udalostí v budúcnosti, ktorých vznik nezávisí od účtovnej jednotky; týmito inými aktívami sú napríklad práva zo servisných zmlúv, poistných zmlúv, koncesionárskych zmlúv, licenčných zmlúv, práva z investovania prostriedkov získaných oslobodením od dane z príjmov.

(2) Opis a hodnota iných pasív vyplývajúcich zo súdnych rozhodnutí, z poskytnutých záruk, zo všeobecne záväzných právnych predpisov, z ručenia podľa jednotlivých druhov ručenia; takýmito inými pasívami sú:

a) možná povinnosť, ktorá vznikla ako dôsledok minulej udalosti a ktorej existencia závisí od toho, čme nastane alebo nenastane jedna alebo viac neistých udalostí v budúcnosti, ktorých vznik nezávisí od účtovnej jednotky, alebo
b) povinnosť, ktorá vznikla ako dôsledok minulej udalosti, ale ktorá sa nevykazuje v súvahe, pretože nie je pravdepodobné, že na splnenie tejto povinnosti bude potrebný úbytok ekonomických úžitkov, alebo výška tejto povinnosti sa nedá spoľahlivo oceniť.

(3) Opis významných položiek ostatných finančných povinností, ktoré sa nesledujú v účtovníctve a neuvádzajú sa v súvahe; pri každej položke sa uvádza jej opis, výška a údaj, čme sa týka spriaznených osôb, a to

a) povinnosť z devízových termínovaných obchodov a iných finančných derivátov,
b) povinnosť z opčných obchodov,
c) zákonná povinnosť alebo zmluvná povinnosť odobrať určité produkty alebo služby, napríklad z dodávateľských alebo odberateľských zmlúv,
d) povinnosť z leasingových, nájomných, servisných, poistných, koncesionárskych, licenčných zmlúv a podobných zmlúv,
e) iné povinnosti.

(4) Prehľad nehnuteľných kultúrnych pamiatok, ktoré sú v správe alebo vo vlastníctve účtovnej jednotky.

(5) Informácie o významných skutočnostiach, ktoré nastali medzi dňom, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka a dňom jej zostavenia.

Zmluva o sponzorstve

0
Asignačný daň
Asignačný daň

Zákon o športe definuje zmluvu o sponzorstve v športe v § 50 a 51. Zmluvu o sponzorstve v športe môžeme definovať ako kombináciu daru a reklamy. Sponzorské môžeme charakterizovať ako formu financovania športu zo súkromných zdrojov.

Sponzorské je možné poskytnúť vo forme:

 • priameho peňažného plnenia
 • nepriameho peňažného plnenia
 • nepeňažného plnenia.

Zákonné podmienky zmluvy sú nasledovné:

 • Sponzorovaný je

  • športovou organizáciou podľa § 8 ods. 1 zákona o športe,
  • športovcom podľa § 4 zákona o športe,
  • športovým odborníkom podľa § 6 ods. 1 písm. a) zákona o športe t.j. trénerom alebo inštruktorom športu.

Podmienkou je, že sponzorovaný musí byť členom národného športového zväzu, národnej športovej organizácie alebo medzinárodnej športovej organizácie.

Ak je sponzorovaným fyzická osoba – športovec, tréner alebo inštruktor športu, účelom zmluvy NESMIE BYŤ

 • ich mzda alebo odmena za vykonávanie športu
 • úhrada nákladov na ich osobnú potrebu nesúvisiaca s vykonávaním športovou činnosťou.

Sponzor môže využiť možnosť uvádzať v spojení s účelom sponzorského:

 • názov alebo obchodné meno, sídlo
 • logo
 • logo výrobku.

Náklady na takéto spojenie sponzora a sponzorovaného nesmú presiahnuť 10% hodnoty poskytnutého sponzorského.

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu s športu SR vydalo Metodické usmernenie č. 11/2016 k uplatňovaniu § 50 ods. 4 písm. a) a § 51 ods. 1 a 4 zákona č. 440/2015 Z. z. o športe a o zmene a doplnení niektorých zákonov http://www.minedu.sk/data/files/5744_11_mu_2016_zakon-o-sporte_sponzorske-zmluvy_100216.pdf

Toto metodické usmernenie v súlade s § 99 ods. 2 zákona na účely riadneho využívania inštitútu zmluvy o sponzorstve v športe usmerňuje postup sponzora a sponzorovaného pri uzatváraní a zverejňovaní zmluvy o sponzorstve v športe a pri verejnom vykazovaní použitia sponzorského v prechodnom období do dobudovania informačného systému v športe v súlade s § 104 ods. 1 zákona.

Toto metodické usmernenie nadobúda účinnosť 12. februára 2016 a stráca účinnosť dňom nasledujúcim po dni oznámenia o funkčnosti príslušného registra v informačnom systéme športu.

Zo zmluvy o sponzorstve v športe SPONZOROVANÉMU vyplývajú nasledovné povinnosti:

 • podpísanú zmluvu, jej zmeny a doplnenie je povinný NAJNESKÔR DO 30 DNÍ odo dňa podpisu ZVEREJNIŤ
 • ak nebolo sponzorské použité do konca obdobia, na ktoré bola zmluva uzatvorená alebo bolo použité v rozpore s dohodnutých účelom je povinný VRÁTIŤ sponzorovi NEVYČERPANÚ SUMU alebo SUMU POUŽITÚ V ROZPORE
 • poskytnúť sponzorovi informácie a doklady preukazujúce použitie sponzorského
 • PRIEBEŽNE ZVEREJŇOVAŤ informácie o spôsobe použitia sponzorského NAJNESKÔR DO DO 25 DŇA NASLEDUJÚCEHO KALENDÁRNEHO MESIACA, pokiaľ nevedie sponzorské na transparentnom bankovom účte
 • OZNÁMIŤ Ministerstvu školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky v listinnej podobe alebo v elektronickej podobe ADRESU WEBOVÉHO SÍDLA.

Podľa zákona o športe sa ZVEREJNENÍM rozumie zverejnenie v informačnom systéme športu. Pokiaľ informačný systém športu nie je plne funkčný, povinnosť zverejňovať údaje na webovom sídle športovej organizácie trvá do času, kým tieto údaje nebudú zverejňované v príslušných registroch informačného systému športu.

ÚČELOM poskytnutého sponzorského môžu byť iba výdavky PRIAMO SÚVISIACE so športovou činnosťou, medzi ktoré môžeme zaradiť výdavky:

 • na trénengový porces
 • na sústredenia
 • na výcvikové tábory
 • na prípravné stretnutia
 • na pitný režim a doplnky výživy
 • na funkčné a lekárske vyšetrenie
 • na diagnostiku
 • na regeneráciu
 • na rehabilitáciu
 • na športové náradie
 • na materiálne vybavenie investičného alebo neinvestičného charakteru
 • v prípade športovca aj výdavky na osobné náklady trénera alebo inštruktora športu
 • na sparingpartnera
 • na účasť na medzinárodných podujatiach a pod.

Účelom sponzorského nesmie byť úhrada admininastratínvych nákladov ale aj výdavky na osobnú spontrebu a výdavky priamo nesúvisiace so športovou činnosťou.

 

Zmluva o sponzorstve v športe z pohľadu zákona o dani z príjmov

Sponzor

Zákon o dani z príjmov okliešťuje sponzorových, pri ktorých môže sponzor využiť možnosť uznať sponzorské ako daňový výdavok. Sponzorské je daňovým výdavkom, ak sponzorovaným je:

 • športová organizácia
 • talentovaný športovec, ktorý ma uzatvorenú zmluvu o príprave talentovaného športovca
 • športový reprezentant podľa § 29 ods. 2 zákona o športe
 • profesionálny športovec podľa § 4 ods. 3 zákona o športe
 • tréner a inštruktor športu podľa § 6 ods. 1 písm. a) zákona o športe

Zákon o dani z príjmov stanovuje ďalšie podmienky, ktoré musia byť splnené aby mohlo byť sponzorské daňovo uznateľným výdavkom/nákladom a to:

 • sponzor musí vykázať v daňovom priznaní kladný základ dane
 • sponzorské musí byť uhradené sponzorovanému
 • sponzorské musí byť v danom zdaňovacom období použité.

Účtovný pohľad na zmluvu o sponzorstve v športe – podvojné účtovníctvo:

Účtovný pohľad na zmluvu o sponzorstve v športe – jednoduché účtovníctvo:

Porušenim zmluvných podmienok alebo zákonných podmienok pre sponzora aj sponzorovaného vznikajú nasledovné povinnosti:

 

 

Zákon o športe – všeobecne

Zákon č. 440/2015 Z. z. o športe a o zmene a doplnení niektorých zákonov bol novelizovaný niekoľko krát a to:

 • novelou č. 354/2016 Z. z.  s účinnosťou od 1.1.2017;
 • novelou č.335/2017 Z. z. s účinnosťou od 1.1.2018;
 • novelou č. 177/2018 Z. z. s účinnosťou od 1.1.2019 ( zmena § 7 ods. 4);
 • novelou č. 221/2019 Z. z. s účinnosťou od 1.9.2019 (vypustenie § 50 ods. 4 písm. b) tretieho bodu)
 • novelou č. 310/2019 Z. z. s účinnosťou od 15.10.2019 a od 1.1.2020.

 

Zákon je rozdelený do nasledovných samostatných článkov:

 1.  § 1 až § 3 zákona
  • verený záujem v športe,
  • vymedzenie pojmov
 2. § 4 až § 7 zákona
  • športovec
  • športový odborník
 3. § 8 až § 9 zákona 
  • športová organizácia
  • kontrola v športovej organizácii, kontrolór
 4. § 10 až § 14 zákona
  • kontrola v športe
  • kontrolór športovej organizácie
 5. § 15 až § 23 zákona
  • športový klub
  • národný športový zväz a jeho úlohy
  • práva a povinnosti národného športového zväzu
 6. § 24 až § 28 zákona
  • národné športové organizácie
  • Slovenský olympijský výbor
  • Slovenský paralympijský výbor
 7. § 29 až § 30 zákona
  • športová reprezentácia
 8. § 31 až § 49a zákona
  • Zmluva o profesionálnom vykonávaní športu
  • Zmluva o amatérskom vykonávaní športu
  • Zmluva o príprave talentovaného športovca
  • vykonávanie športu bez zmluvy
  • Zmluva o výkone činnosti športového odborníka
 9. § 50 až § 51 zákona
  • Zmluva o sponzorstve v športe
 10. § 52 až § 54 zákona
  • riešenie sporov v športe
  • disciplinárne konanie
 11. § 55 až § 64 zákona
  • pôsobnosť orgánov verejnej moci a orgánov verejnej správy
   • Vláda Slovenskej republiky
   • udeľovanie čestných titulov
   • Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky
   • uznávanie národných športový zväzov a národných športových organizácií
   • hlavný kontrolór športu
   • Ministerstvo obrany Slovenskej republiky
   • Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
   • samosprávny kraj
   • obec
 12. § 65 až § 67 zákona
  • financovanie športu
  • spôsobilosť prijímateľa verejných prostriedkov
 13. § 68 až § 69a zákona
  • príspevok uznanému športu
 14. § 70 až § 76 zákona
  • dotácia
  • príspevok na národný športový projekt
  • príspevok na športový poukaz
 15. § 77 až § 78 zákona
  • zdroje financovania športu zo štátneho rozpočtu
  • kontrola použitia verejných prostriedkov
 16. § 79 až § 82 zákona
  • informačný systém športu
 17. § 83 až § 85a zákona
  • vzdelávanie v športe
  • odborná spôsobilosť na výkon odbornej činnosti tréner
  • odborná spôsobilosť na výkon odbornej činnosti inštruktor športu
  • odborná spôsobilosť na výkon činnosti iného športového odborníka
 18. § 86 až 94 zákona
  • opratrenia proti negatívnym javom v šprote
  • agentúra
  • opatrenia proti dopingu
  • dopingová kontrola
  • dopingový komisár
  • konanie vo veci porušenia antidopingových pravidiel
  • opatrenia proti manipulácií súťaže
 19. § 95 až § 98 zákona
  • správne delikty
  • priestupky
  • závažné porušenie povinnosti
 20. § 99 až § 108 zákona
  • spoločné ustanovenia
  • prechodné ustanovenia
  • zrušovacie ustanovenia

Kontrolór v športe

0

(§ 10 ods. 1 a 2 zákona o športe)

 

Športová organizácia je povinná zriadiť funkciu kontrolóra:

 • Ak dve po sebe nasledujúce účtovné obdobia má príjem zo štátneho rozpočtu presahujúci 50.000 Eur
  1. zriadiť funkciu kontrolóra do 30.6. nasledujúceho roka
  2. obsadiť funkciu kontrolóra do 30.6 nasledujúceho roka

 

Zriadená a obsadená funkcia kontrolóra musí byť následne počas celého obdobia, v ktorom je prijímateľom prostriedkov zo štátneho rozpočtu.

 

POSTIH:

Podľa § 67 ods. 2 písm. f) zákona o športe: Spôsobilosť prijímateľa verejných prostriedkov STRÁCA športová organizácia, ktorá

 1. f) nevytvára podmienky na nezávislý výkon kontroly podľa § 10 ods. 1,
 2. g) nezriadi alebo neobsadí funkciu kontrolóra podľa § 10 ods. 1 a 2”.

 

ODMEŇOVANIE KONTROLÓRA

KONTROLÓR MÁ:

Právo

(§ 12 ods. 6 zákona o športe)

Môže mať vyplácanú

(§ 12 ods. 7 zákona o šprote)

na náhradu hotových výdavkov účelne a preukázateľne vynaložené v súvislosti výkonom funkcie

náhradu za stratu času

cestovné náhrady podľa osobitných predpisov

odmenu, ktorej výšku alebo spôsob jej určenia schvaľuje najvyšší orgán ŠO

 

POSTAVENIE KONTROLÓRA V ŠPORTOVEJ ORGANIZÁCII

 

Nezlučiteľnosť funkcie kontrolóra s výkonom funkcie Člena najvyššieho orgánu
Člena štatutárneho orgánu
Člena výkonného orgánu
Člena disciplinárneho orgánu
Člena orgánu na riešenie sporov
Člena licenčného orgánu

 

POSTIH:

 • 96 ods. 4 písm. e) zákona o športe: KONTROLÓR sa dopustí PRIESTUPKU, ak vykonáva funkciu kontrolóra pri súčasnom výkone inej funkcie uvedenej v § 11 ods. 6..”
 • 96 ods. 7 zákona o športe: “Za priestupok podľa odseku 4 písm. e) MOŽNO uložiť POKUTU od 500 eur do 10000 eur alebo zákaz činnosti až na päť rokov.”

 

VZŤAH KONTROLÓR A KOLEKTÍVNY KONTROLNÝ ORGÁN

(resp. revízna, kontrolná, dozorná)

Podľa § 12 ods.2 zákona o športe “Ak sa v súlade so zakladajúcim dokumentom športovej organizácie zriaďuje kontrolný orgán, tento orgán plní úlohy kontrolóra. Ak kontrolný orgán je kolektívnym orgánom, funkciu kontrolóra môže vykonávať jeho predseda.”

 Kolektívny kontrolný orgán je definovaný v zakladajúcom dokumente športovej organizácie spolu s jeho právami a povinnosťami, ktoré sa môžu prelínať s úlohami kontrolóra podľa zákona o športe. Ak sa športová organizácia rozhodne, že predseda kontrolného orgánu bude súčasne aj kontrolórom podľa zákona o športe, kontrolór musí spĺňať podmienky na výkon funkcie kontrolóra podľa § 11 zákona o športe.

Z pohľadu zodpovednosti kontrolóra v zákone o športe, zodpovednou osobou bude vždy fyzická osoba zvolená za kontrolóra športovej organizácie, ktorá spĺňa podmienky stanovené zákonom o športe. Ostatní členovia kolektívneho orgánu vykonávajú pomocnú funkciu.

Je potrebné dôsledne rozlíšiť medzi úlohami kontrolóra podľa zákona o športe a povinnosťami vyplývajúcimi z pozície predsedu v kolektívnom orgáne.

Kontrolór športovej organizácie pri vykonávaní kontrolnej činnosti nie je viazaný rozhodnutiami orgánov športovej organizácie.  Kontrolór nemá rozhodovaciu funkciu ale má kontrolnú funkciu, a v prípade zistenia nedostatku odporúča opatrenia na odstránenie. Ak kontrolovaný orgán nevyhovie resp. nesúhlasí s navrhnutými opatreniami a neodstráni zistený nedostatok, kontrolór športovej organizácii je  povinný podať podnet podľa § 14 ods. 8 zákona o športe.

 

KONTROLA VŠEOBECNE

 

KONTROLA je proces preverovania, porovnávania, analýzy a regulácie (Sedlák M., Manažment, Bratislava, ELITA, 1995)

KONTROLA je sústavné získavanie informácií o tom, ako je riadenie úspešné. (Vysušil J., Základy manažmentu, Praha, HZ Editio, 1996)

KONTROLU môžeme chápať ako systematické a sústavné zisťovanie a analýzu informácií o priebehu a výsledku riadeného procesu a prijímania opatrení k jeho regulácii na základe zistenia odchýlok charakterizujúcich rozdiel medzi zámerom a výsledkom realizácie.

POSLANÍM KONTROLY je včasné a hospodárne zistenie odchýlok, ktoré vznikajú v procese riadenia a ktoré charakterizujú rozdiel medzi zámerom a realizáciou, ich analýza a prijatie potrebných opatrení.

KONTROLA je dynamický a permanentne prebiehajúci proces.

 

HLAVNÉ FUNKCIE KONTROLY SÚ:

 • Sledovanie a porovnanie odchýlok od štandardu
 • Nápravné opatrenia a korekcia odchýlok
 • Ovplyvňovanie budúcich rozhodnutí

 

ZÁSADY EFEKTÍVNEJ KONTROLY

 • PRIMERANOSŤ – sledovať to čo je podstatné
 • HOSPODÁRNOSŤ – náklady na zistenie odchýlok neboli vyššie ako ich dôsledok
 • ZROZUMITEĽNOSŤ – pre vykonávateľov ako aj pre kontrolovaných
 • PRUŽNOSŤ – schopnosť reagovať na nečakané zmeny
 • MOTIVÁCIA – účasť na kontrole posilňuje spoluzodpovednosť

POVINNOSTI KONTROLÓRA PRI VÝKONE FUNKCIE

 • Dodržiavať Ústavu Slovenskej republiky, ústavné zákony, zákony a ostatné všeobecne záväzné právne predpisy a vnútorné predpisy a uplatňovať ich podľa svojho najlepšieho vedomia a svedomia,
 • Rešpektovať a chrániť ľudskú dôstojnosť a ľudské práva,
 • Zdržať sa konania, ktoré by mohlo viesť k rozporu záujmov,
 • Konať a rozhodovať nestranne a zdržať sa pri výkone práce všetkého, čo by mohlo ohroziť dôveru v nestrannosť a objektívnosť konania a rozhodovania,
 • Zachovávať mlčanlivosť o skutočnostiach, o ktorých sa dozvedel pri výkone svojej funkcie,
 • Nezneužívať informácie nadobudnuté v súvislosti s vykonávaním funkcie kontrolóra vo svoj prospech,

OBMEDZENIA PRI VÝKONE FUNKCIE

 • Vykonávať činnosť, ktorou by sa významnou mierou znižovala jeho dôstojnosť vo vzťahu k vykonávanej funkcii alebo by ohrozovala jeho nestrannosť
 • Požadovať alebo prijímať dary alebo iné výhody alebo navádzať iného na poskytovanie darov alebo iných výhod v súvislosti s výkonom funkcie

ZODPOVEDNOSŤ KONTROLÓRA

 • Voči členom a osobám s príslušnosťou
 • Voči ministerstvu školstva a hlavnému kontrolórovi športu

 

ÚLOHY KONTROLÓRA ŠPORTOVEJ ORGANIZÁCIE A ŠPORTOVÉHO ZVÄZU

(§ 13 ods. 1 až 3 zákona o športe)

KONTROLNÁ ČINNOSŤ

KONZULTAČNÁ ČINNOSŤ voči

priebežne

hospodárnosť, efektívnosť, účinnosť a účelnosť použitia verejných prostriedkov

kontrolórom športových organizácií, ktorej je členom (smerom von)

dodržiavanie právnych predpisov

orgánom ŠO

dodržiavanie predpisov a rozhodnutí ŠO

orgánom ŠO, ktoré sú členom NŠZ, ŠZ, NŠO

obsah zápisníc zo zasadnutia najvyššieho orgánu a ich zverejnenie
povinne zverejňované údaje a údaje v zdrojovej evidencii

 

PÔSOBNOSŤ kontrolóra: iba na športovú organizáciu, ktorá ho zvolila do funkcie

POSTIH:

 • 96 ods. 4 písm. d) zákona o športe: KONTROLÓR sa dopustí PRIESTUPKU, ak nesplní niektorú z povinností podľa § 13 ods. 3 písm. b) až e).”
 • 96 ods. 6 zákona o športe: “Za priestupok podľa odseku 4 písm. d) MOŽNO uložiť POKUTU od 100 eur do 5000 eur alebo zákaz činnosti až na dva roky.”
 • Podľa § 98 ods. 1 zákona o športe ZA ZÁVAŽNÉ PORUŠENIE POVINNOSTI sa považuje spáchanie priestupku podľa § 96 ods. 4 písm. d)”
 • Podľa § 98 ods. 2 zákona o športe “Za priestupok, ktorý sa považuje za závažné porušenie povinnosti, spáchaný v lehote do jedného roka odo dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia o postihu za priestupok, ktorý predstavuje závažné porušenie povinnosti, možno uložiť sankciu až do výšky dvojnásobku hornej hranice ustanovenej v § 96.”

 

ÚLOHY KONTROLÓRA národného športového zväzu a národnej športovej organizácie

(§ 13 ods. 4 zákona o športe)

okrem úloh pre kontrolórov športový organizácií a športových zväzov

PÔSOBNOSŤ: aj u členov NŠZ alebo NŠO

VYKONÁVA DOZOR ZÚČASTŇUJE SA POSUDZUJE SÚLAD KONZULTAČNÁ ČINNOSŤ
nad prípravou volieb členov orgánov  

 

zasadnutia volebnej komisie vrátane sčítavania hlasov

postupov a rozhodnutí orgánov s právnymi predpismi a predpismi a rozhodnutiami ŠO, medzinárodnej ŠO, … pre kontrolórov športových organizácií, ktoré sú členom NŠZ alebo NŠO
nad riadnym priebehom volieb priebehu zasadnutí
  zasadnutia najvyššieho orgánu  
  zasadnutia najvyššieho výkonného orgánu  
  zasadnutia kontrolného orgánu  
  MÔŽE sa zúčastniť zasadnutí aj iných orgánov  

VYTVORENIE ROČNÉHO PLÁNU ČINNOSTI KONTROLÓRA ŠPORTU

SMERNICA O PRAVIDLÁCH KONTROLNEJ ČINNOSTI

 • Jednoznačné zadefinovanie zodpovedných osôb za procesy a finančné operácie v športovej organizácii
 • Povinnosti a zodpovednosti jednotlivých orgánov
 • Harmonogram výkonu priebežnej kontroly

Kontrolované subjekty kontrolórom ŠO

SUBJEKTY KONTROLNEJ ČINNOSTI

 • Športová organizácia, ktorá zvolila kontrolóra do funkcie

 

SUBJEKTY KONTROLNEJ ČINNOSTI KONTROLÓRA NŠZ A NŠO:

 • NŠZ alebo NŠO
 • Členovia NŠZ alebo NŠO

 

Špecifické postavenie má kontrolór Slovenského olympijského výboru a Slovenského paralympijského výboru, ktorí majú oprávnenie vykonávať kontrolnú činnosť aj v športových organizáciách, ktoré sú ich členmi.

 

PODÁVATELIA

(§ 14 ods. 1 písm. b) až e) zákona o športe)

Orgány ŠO Osoby s príslušnosťou k ŠO Hlavný kontrolór športu Ministerstvo školstva
Definované v stanovách ŠO § 3 písm. k) zákona o športe

 

Príslušnosť k ŠO založená:

 1. účasťou v súťaži za športovú organizáciu,
 2. účasťou v súťaži organizovanej alebo riadenej športovou organizáciou alebo inou právnickou osobou ňou poverenou organizovaním alebo riadením súťaže,
 3. účasťou na organizovaní alebo na riadení súťaže športovou organizáciou alebo inou právnickou osobou ňou poverenou organizovaním alebo riadením súťaže,
 4. registráciou za športovú organizáciu,
 5. športovou reprezentáciou,
 6. členským vzťahom alebo dobrovoľníckym vzťahom k športovej organizácii,
 7. zmluvným vzťahom so športovou organizáciou, ktorého predmetom je športová činnosť, ak ide o športovca alebo športového odborníka,
 8. účasťou na riadení a správe športovej organizácie,
 9. účasťou na príprave na súťaž a na súťaži ako sprievodný personál športovca alebo družstva,
 10. príslušnosťou k inej športovej organizácii, ktorá je členom športovej organizácie,

POSTIH:

 • 96 ods. 4 písm. a) zákona o športe: KONTROLÓR sa dopustí PRIESTUPKU, ak nevykoná kontrolnú činnosť podľa § 14 ods. 1 písm. b) až e).”
 • 96 ods. 6 zákona o športe: “Za priestupok podľa odseku 4 písm. a) možno uložiť pokutu od 100 eur do 5000 eur alebo zákaz činnosti až na dva roky.
 • Podľa § 98 ods. 1 zákona o športe ZA ZÁVAŽNÉ PORUŠENIE POVINNOSTI sa považuje spáchanie priestupku podľa § 96 ods. 4 písm. a)”
 • Podľa § 98 ods. 2 zákona o športe “Za priestupok, ktorý sa považuje za závažné porušenie povinnosti, spáchaný v lehote do jedného roka odo dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia o postihu za priestupok, ktorý predstavuje závažné porušenie povinnosti, možno uložiť sankciu až do výšky dvojnásobku hornej hranice ustanovenej v § 96.”

 

SPRÁVA O KONTROLNEJ ČINNOSTI

(§ 14 ods. 9 zákona o športe)

 

OBSAH podľa § 14 ods. 9 zákona o športe:

 1. meno, priezvisko a dátum narodenia fyzickej osoby uvedenej v správe o kontrolnej činnosti
 2. pôvod podnetu
 3. predmet kontroly
 4. Zistenia
  1. i) Uviesť zoznam dokladov a písomností vzťahujúcich sa k predmetu kontrolnej činnosti
  2. ii) Uviesť použitý zoznam všeobecný právnych predpisov
 • iii) Uviesť použitý zoznam interných predpisov a rozhodnutí športovej organizácie
 1. iv) Uviesť spôsob získania dokumentácie
 2. v) Uviesť poskytnutú dokumentáciu kontrolovaným subjektom
 3. vi) Ak je kontrolná činnosť komplikovaná, ODPORÚČA sa uviesť aj časový priebeh kontrolnej činnosti
 1. vyhodnotenie kontroly
  1. i) Prílohy preukazujúce nedostatky zistené kontrolnou činnosťou
 2. navrhnuté opatrenia
 3. lehota na splnenie opatrení prijatých na nápravu nedostatkov
  1. i) Lehota na predloženie písomnej správy o splnených opatreniach prijatých na nápravu nedostatkov a o odstránení príčin ich vzniku
 4. deň začatia kontrolnej činnosti
 5. deň skončenia kontrolnej činnosti

 

POSTIH:

 • 96 ods. 4 písm. b) zákona o športe: “KONTROLÓR sa dopustí PRIESTUPKU, ak nevypracuje správu podľa § 14 ods. 9.”
 • 96 ods. 6 zákona o športe “Za priestupok podľa odseku 4 písm. b) možno uložiť pokutu od 100 eur do 5000 eur alebo zákaz činnosti až na dva roky.”
 • Podľa § 98 ods. 1 zákona o športe ZA ZÁVAŽNÉ PORUŠENIE POVINNOSTI sa považuje spáchanie priestupku podľa § 96 ods. 4 písm. b)”
 • Podľa § 98 ods. 2 zákona o športe “Za priestupok, ktorý sa považuje za závažné porušenie povinnosti, spáchaný v lehote do jedného roka odo dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia o postihu za priestupok, ktorý predstavuje závažné porušenie povinnosti, možno uložiť sankciu až do výšky dvojnásobku hornej hranice ustanovenej v § 96.”

 

SPIS KONTROLÓRA Z KONTROLNEJ ČINNOSTI

OKREM ÚDAJOV, KTORÉ sú vyžadované v správe o kontrolnej činnosti:

 • Zaslanie návrhu správy o kontrolnej činnosti
 • Vyjadrenie kontrolovaného subjektu k návrhu správy o kontrolnej činnosti
 • Odpoveď na vyjadrenie kontrolovaného subjektu (opodstatnené a neopodstatnené námietky)
 • Zaslanie správy o kontrolnej činnosti
 • Oznámenie kontrolovaného subjektu o prijatých nápravných opatreniach a odstránení nedostatkov

 

OPRÁVNENIA KONTROLÓRA PRI KONTROLNEJ ČINNOSTI

V NEVYHNUTNOM ROZSAHU:

 • vyžadovať poskytnutie originálov alebo overených kópii dokladov, písomností, zoznamov dát na pamäťových médiách prostriedkov výpočtovej techniky, ich výpisov, vyjadrení, výstupov, informácií, dokumentov a iných podkladov, OKREM TÝCH KTORÉ MÁ KONTROLÓR K DISPOZÍCII (podľa § 14 ods. 2 písm. a) zákona o športe)
 • Kontrolovaný subjekt je povinný zabezpečiť prístup k podkladom v obchodných spoločnostiach, s ktorými je spojená VÄČŠINA HLASOVACÍCH PRÁV (podľa § 14 ods. 5 zákona o športe)
 • Vyhotovovať kópie na účely kontroly (podľa § 14 ods. 3 zákona o športe)
 • Na potrebnú súčinnosť kontrolovaného subjektu (podľa § 14 ods. 4 zákona o športe)

 

 • SPLNENIE OPATRENÍ NA NÁPRAVU NEDOSTATKOV ZISTENÝCH KONTROLOU A ODSTRÁNENIE PRÍČIN ICH VZNIKU (§ 14 ods. 2 písm. b) zákona o športe).

POSTIH:

 • Podľa § 95 ods. 1 písm. i) zákona o športe: ŠPORTOVÁ ORGANIZÁCIA sa dopustí správneho deliktu, ak neposkytne súčinnosť kontrolórovi podľa § 14 ods. 4.”
 • Podľa § 95 ods. 6 zákona o športe “Za správny delikt podľa odseku 1 písm. i) možno uložiť pokutu od 100 eur do 10.000 eur.”
 • Podľa § 97 ods. 6 zákona o športe “Ministerstvo školstva môže PO ZAČATÍ SPRÁVNEHO KONANIA za správny delikt podľa § 95 ods. 1 písm. i) uložiť športovej organizácii PREDBEŽNÝ ZÁKAZ UCHÁDZAŤ SA O POSKYTNUTIE VEREJNÝCH PROSTRIEDKOV.”
 •  Podľa § 97 ods. 10 zákona o športe “Ministerstvo školstva môže za správny delikt podľa § 95 ods. 1 písm. i) uložiť aj ZÁKAZ UCHÁDZAŤ SA O POSKYTNUTIE VEREJNÝCH PROSTRIEDKOV AŽ NA PÄŤ ROKOV.”
 • Podľa § 98 ods. 1 zákona o športe “Za závažné porušenie povinností sa považuje spáchanie správneho deliktu podľa § 95 ods. 1 písm. i).”
 •  Podľa § 98 ods. 2 zákona o športe “Za správny delikt, ktorý sa považuje za závažné porušenie povinnosti, spáchaný v lehote do jedného roka odo dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia o postihu za správny delikt, ktorý predstavuje závažné porušenie povinnosti, možno uložiť sankciu až do výšky dvojnásobku hornej hranice ustanovenej v § 95.”
 • Podľa § 95 ods. 1 písm. j) zákona o športe: ŠPORTOVÁ ORGANIZÁCIA sa dopustí správneho deliktu, ak nezabezpečí prístup kontrolóra k podkladom podľa § 14 ods. 2 písm. a).”
 • Podľa § 95 ods. 6 zákona o športe “Za správny delikt podľa odseku 1 písm. i) možno uložiť pokutu od 100 eur do 10.000 eur.”
 • Podľa § 97 ods. 6 zákona o športe “Ministerstvo školstva môže PO ZAČATÍ SPRÁVNEHO KONANIA za správny delikt podľa § 95 ods. 1 písm. J) uložiť športovej organizácii PREDBEŽNÝ ZÁKAZ UCHÁDZAŤ SA O POSKYTNUTIE VEREJNÝCH PROSTRIEDKOV.”
 •  Podľa § 97 ods. 10 zákona o športe “Ministerstvo školstva môže za správny delikt podľa § 95 ods. 1 písm. j) uložiť aj ZÁKAZ UCHÁDZAŤ SA O POSKYTNUTIE VEREJNÝCH PROSTRIEDKOV AŽ NA PÄŤ ROKOV.”
 • Podľa § 98 ods. 1 zákona o športe “Za závažné porušenie povinností sa považuje spáchanie správneho deliktu podľa § 95 ods. 1 písm. j).”
 •  Podľa § 98 ods. 2 zákona o športe “Za správny delikt, ktorý sa považuje za závažné porušenie povinnosti, spáchaný v lehote do jedného roka odo dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia o postihu za správny delikt, ktorý predstavuje závažné porušenie povinnosti, možno uložiť sankciu až do výšky dvojnásobku hornej hranice ustanovenej v § 95.”
 •  Podľa § 95 ods. 2 písm. a) zákona o športe: NÁRODNÝ ŠPORTOVÝ ZVÄZ sa dopustí správneho deliktu, ak neposkytne súčinnosť kontrolórovi podľa § 14 ods. 4.”
 • Podľa § 95 ods. 7 zákona o športe “Za správny delikt podľa odseku 2 písm. a) možno uložiť pokutu od 300 eur do 30.000 eur.
 • Podľa § 95 ods. 3 písm. d) zákona o športe: ŠPORTOVÝ ODBORNÍK sa dopustí správneho deliktu, ak neposkytne súčinnosť kontrolórovi podľa § 14 ods. 4.”
 • Podľa § 95 ods. 6 zákona o športe “Za správny delikt podľa odseku 3 písm. d) možno uložiť pokutu od 100 eur do 10.000 eur.”
 • Podľa § 97 ods. 6 zákona o športe “Ministerstvo školstva môže PO ZAČATÍ SPRÁVNEHO KONANIA za správny delikt podľa § 95 ods. 3 písm. d) uložiť športovej organizácii PREDBEŽNÝ ZÁKAZ UCHÁDZAŤ SA O POSKYTNUTIE VEREJNÝCH PROSTRIEDKOV.”
 •  Podľa § 97 ods. 10 zákona o športe “Ministerstvo školstva môže za správny delikt podľa § 95 ods. 3 písm. d) uložiť aj ZÁKAZ UCHÁDZAŤ SA O POSKYTNUTIE VEREJNÝCH PROSTRIEDKOV AŽ NA PÄŤ ROKOV.”
 • Podľa § 98 ods. 1 zákona o športe “Za závažné porušenie povinností sa považuje spáchanie správneho deliktu podľa § 95 ods. 3 písm. d).”
 •  Podľa § 98 ods. 2 zákona o športe “Za správny delikt, ktorý sa považuje za závažné porušenie povinnosti, spáchaný v lehote do jedného roka odo dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia o postihu za správny delikt, ktorý predstavuje závažné porušenie povinnosti, možno uložiť sankciu až do výšky dvojnásobku hornej hranice ustanovenej v § 95.”

POVINNOSTI KONTROLÓRA PRI KONTROLNEJ ČINNOSTI

 • Písomne potvrdiť prevzatie dokumentácie (podľa § 14 ods. 3 zákona o športe),
 • Vrátiť poskytnutú dokumentáciu bezodkladne tomu, kto dokumentáciu poskytol (§ 14 ods. 3 zákona o športe),
 • Vyhotoviť správu o kontrolnej činnosti v lehote do 10 dní odo dňa ukončenia kontrolnej činnosti ( 14 ods. 9 zákona o športe),
 • Prerokovať správu o kontrolnej činnosti s osobou, ktorej činnosti bola predmetom kontroly ( 14 ods. 9 zákona o športe)
 • Zaslať správu o kontrolnej činnosti orgánu alebo osobe, ktorá dala podnet na vykonanie kontroly ( 14 ods. 9 zákona o športe).
 • Ak pri výkone kontrolnej činnosti hrozí konflikt záujmov, kontrolór postúpi podanie hlavnému kontrolórovi športu (§ 14 ods. 11 zákona o športe).

 

Oznámenie formou PODNETU HLAVNÉMU KONTROLÓROVI ŠPORTU, ak

(§ 14 ods. 8 zákona o športe)

ŠO v lehote určenej kontrolórom neodstráni zistený závažný nedostatok pri kontrolnej činnosti

Orgán ŠO v určenej lehote neoznámi dôvody nevyhovenia

bezodkladne, najneskôr do 10 dní odo dňa márneho uplynutia určenej lehoty.

OBSAH OZNÁMENIA:

–          Správa o kontrolnej činnosti

–          Upozornenie

–          Oznámenie dôvodov nevyhovenia

–          Ostatné podklady potrebné na posúdenie veci

 

 

POSTIH:

 • Podľa § 96 ods. 4 písm. c) zákona o športe:KONTROLÓR sa dopustí PRIESTUPKU, ak nezašle bezodkladne správu o kontrolnej činnosti podľa § 14 ods. 9.”
 • Podľa § 96 ods. 5 zákona o športe “ Za priestupok podľa odseku 4 písm. c) možno uložiť pokutu od 50 eur do 1000 eur.
 • Podľa § 96 ods. 4 písm. f) zákona o športe KONTROLÓR sa dopustí PRIESTUPKU, ak písomne nepotvrdí prevzatie podkladov alebo nevárti podklady bezodkladne tomu, od koho sa vyžiadali, ak nie sú potrebné na ďalší výkon kontroly podľa § 14 ods. 3.”
 •  Podľa § 96 ods. 5 zákona o športe “Za priestupok podľa odseku 4 písm. f) možno uložiť pokutu od 50 do 1000 eur.”
 • Podľa § 98 ods. 1 zákona o športe ZA ZÁVAŽNÉ PORUŠENIE POVINNOSTI sa považuje spáchanie priestupku podľa § 96 ods. 4 písm. f)”
 • Podľa § 98 ods. 2 zákona o športe “Za priestupok, ktorý sa považuje za závažné porušenie povinnosti, spáchaný v lehote do jedného roka odo dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia o postihu za priestupok, ktorý predstavuje závažné porušenie povinnosti, možno uložiť sankciu až do výšky dvojnásobku hornej hranice ustanovenej v § 96.”
 • Podľa § 96 ods. 4 písm. g) zákona o športe: KONTROLÓR sa dopustí PRIESTUPKU, ak nepostúpi podanie hlavnému kontrolórovi športu podľa § 14 ods. 11.”
 • Podľa § 96 ods. 6 zákona o športe “Za priestupok podľa ods. 4 písm. g) možno uložiť pokutu od 100 eur do 5000 eur alebo zákaz činnosti až na dva roky.

Zákon o športe § 1 – 3

0

PRVÁ ČASŤ VŠEOBECNÉ USTANOVENIA

§ 1 Predmet zákona

Tento zákon upravuje

 • šport,
 • osoby v športe,
 • právne vzťahy pri športovej činnosti,
 • pôsobnosť orgánov verejnej moci a orgánov verejnej správy v oblasti športu a
 • opatrenia proti negatívnym javom v športe.

§ 2 Verejný záujem v športe

Verejným záujmom v športe je

 • podpora a rozvoj športu mládeže,
 • zabezpečenie prípravy a účasti športovej reprezentácie Slovenskej republiky (ďalej len „športová reprezentácia“) na významnej súťažme,
 • ochrana integrity športu a
 • podpora zdravého spôsobu života obyvateľstva.

§ 3 Vymedzenie pojmov

Na účely tohto zákona sa rozumie

a. športovou činnosťou vykonávanie, organizovanie, riadenie, správa, podpora alebo rozvoj športu,

b. vrcholovým športom sústavná príprava športovca s cieľom dosiahnuť vrcholový športový výsledok v súťažme a jeho účasť v medzinárodnej súťažme alebo v najvyššej národnej súťažme,

c. rezortným športovým strediskom štátna rozpočtová organizácia alebo štátna príspevková organizácia,1) ktorá zabezpečuje

1.prípravu vrcholových športovcov, ktorí sú zaradení do rezortného športového strediska na návrh národného športového zväzu alebo Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo školstva“) podľa § 58 písm. k) zo zoznamu najvýkonnejších športovcov na športovú reprezentáciu,
2.zamestnávanie a sociálne zabezpečenie vrcholových športovcov zaradených do rezortného športového strediska,
3.poskytovanie zdravotnej starostlivosti poskytovateľom zdravotnej starostlivosti podľa osobitného predpisu2) vrcholovým športovcom zaradeným do rezortného športového strediska a
4.starostlivosť o športovú infraštruktúru v jeho správe,

d) zoznamom najvýkonnejších športovcov zoznam športových reprezentantov v kategórii dospelých a talentovaných športovcov zostavený na základe výkonnostných kritérií,

e) športom pre všetkých šport určený pre obyvateľstvo vykonávaný organizovane alebo neorganizovane na účely napĺňania sociálneho, kultúrneho a zdravotného prínosu športu,

f) uznaným športom šport uznaný

1. Medzinárodným olympijským výborom alebo medzinárodnou športovou organizáciou SportAccord,
2. Medzinárodným paralympijským výborom,
3. Medzinárodným výborom športu nepočujúcich alebo
4. Medzinárodným hnutím špeciálnych olympiád,

g) súťažou organizované vykonávanie športu podľa pravidiel určených športovou organizáciou, ktorého cieľom je dosiahnutie športového výsledku alebo porovnanie športového výkonu,

h) významnou súťažou

1. medzinárodná súťaž v pôsobnosti Medzinárodného olympijského výboru a Medzinárodného paralympijského výboru,
2. medzinárodná súťaž v pôsobnosti Medzinárodného výboru športu nepočujúcich, Medzinárodného hnutia špeciálnych olympiád, Medzinárodnej federácie univerzitného športu a Medzinárodnej federácie školského športu,
3. majstrovstvá sveta, majstrovstvá Európy, svetový pohár a iná svetová súťaž v uznanom športe podľa písmena f) prvého a druhého bodu alebo
4. majstrovstvá sveta a majstrovstvá Európy v uznanom športe podľa písmena f) tretieho a štvrtého bodu,

me) pravidlami súťaže pravidlá pre konkrétnu súťaž určené jej organizátorom, ktorých súčasťou sú najmä

1. podmienky účasti jednotlivcov alebo podmienky účasti družstiev v súťažme,
2. športové pravidlá, podľa ktorých sa bude súťažmeť, a
3. spôsob riešenia sporov vzniknutých v súvislosti s účasťou na súťažme,

j) integritou športu princípy zaručujúce prirodzenú neistotu a nepredvídateľnosť priebehu a výsledku súťaže a rovnaké pravidlá a podmienky pre účastníkov súťaže pred začiatkom súťaže a počas celého priebehu súťaže,

k) príslušnosťou k športovej organizácii príslušnosť založená

1. účasťou v súťažme za športovú organizáciu,
2. účasťou v súťažme organizovanej alebo riadenej športovou organizáciou alebo inou právnickou osobou ňou poverenou organizovaním alebo riadením súťaže,
3. účasťou na organizovaní alebo na riadení súťaže športovou organizáciou alebo inou právnickou osobou ňou poverenou organizovaním alebo riadením súťaže,
4. registráciou za športovú organizáciu,
5. športovou reprezentáciou,
6. členským vzťahom alebo dobrovoľníckym vzťahom k športovej organizácii,
7. zmluvným vzťahom so športovou organizáciou, ktorého predmetom je športová činnosť, ak ide o športovca alebo športového odborníka,
8. účasťou na riadení a správe športovej organizácie,
9. účasťou na príprave na súťaž a na súťažme ako sprievodný personál športovca alebo družstva,
10. príslušnosťou k inej športovej organizácii, ktorá je členom športovej organizácie,

l) zakladajúcim dokumentom stanovy, zakladacia listina, zakladateľská listina, spoločenská zmluva, zakladateľská zmluva, zriaďovacia listina alebo iný dokument preukazujúci založenie alebo zriadenie športovej organizácie,

m) športovým zväzom športová organizácia, ktorá je občianskym združením, združujúca iné športové organizácie, športovcov a športových odborníkov,

n) mládežou športovci do 23 rokov veku; ak ide o športovca zúčastneného v súťažme, do skončenia súťažného obdobia, v ktorom dovŕšil 23 rokov veku,

o) športovou infraštruktúrou štadión, športová hala, športové ihrisko, telocvičňa a iné kryté alebo otvorené športové zariadenie určené na vykonávanie športu,

p) športovou infraštruktúrou národného významu športová infraštruktúra spĺňajúca požiadavky medzinárodnej športovej organizácie, ktorá je určená na medzinárodnú súťaž alebo na prípravu športových reprezentantov,

q) zdrojovou evidenciou evidencia športovej organizácie, v ktorej údaj o fyzickej osobe alebo o právnickej osobe vznikol,

r) zverejnením zverejnenie údajov v informačnom systéme športu,

s) zapísaním zápis údajov, zápis zmeny údajov a výmaz údajov o fyzických osobách v športe a právnických osobách v športe do informačného systému športu,

t) športom všetky formy telesných aktivít, ktoré prostredníctvom príležitostnej účasti alebo organizovanej účasti vedú k preukazovaniu alebo zvyšovaniu telesnej zdatnosti a duševnej pohody, formujú sociálne väzby alebo umožňujú dosahovať výsledky v súťažiach na všetkých úrovniach,

u) zoznam športovcov top tímu zoznam športových reprezentantov v kategórii dospelých a talentovaných športovcov zostavený na základe dosiahnutých športových výsledkov na významnej súťažme.

Vážení športoví nadšenci, hlavnou úlohou web stránky je ponúknuť pohľad na šport z ekonomickej stránky, predstaviť šport ako významný prvok makroekonomiky na Slovensku a multidisciplinárne odvetvie. Postupne budú na web stránke zverejňované analýzy financovania profesionálneho a amatérskeho športu z verejných a súkromných zdrojov, informácie z oblasti účtovníctva a daní, a podstatnou súčasťou budú aj informácie o prístupe Európskej únie k problematike športu. Web stránka economyinsport.online ponúkne zdroje k zlepšeniu informovanosti profesionálnych športových odborníkov ako aj širokej verejnosti o športe mimo športovísk a štadiónov. Prajem príjemné čítanie,

Aktuálny kurzový lístok

EUR - Členské krajiny euro
USD
0,9017
CZK
0,0397
CAD
0,6851
GBP
1,1835
HUF
0,0030
PLN
0,2356
RUB
0,0146
EnglishFrançaisDeutschMagyarItalianoPolskiРусскийSlovenčinaEspañol