Asignačný daň

Zmluva o sponzorstve

Zákon o športe definuje zmluvu o sponzorstve v športe v § 50 a 51. Zmluvu o sponzorstve v športe môžeme definovať ako kombináciu daru a reklamy. Sponzorské môžeme charakterizovať ako formu financovania športu zo súkromných zdrojov. Sponzorské…

Kontrolór v športe

(§ 10 ods. 1 a 2 zákona o športe) Športová organizácia je povinná zriadiť funkciu kontrolóra:Ak dve po sebe nasledujúce účtovné obdobia má príjem zo štátneho rozpočtu presahujúci 50.000 Eurzriadiť…
Ministerstvo financií SR

MF SR a šport v 2017

Financovanie športu Ministerstvom financií Slovenskej republiky v roku 2017 Ministerstvo financií Slovenskej republiky poskytuje dotácie na základe:zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových právidlách verejnej správy a o zmene…
mestá a obce

VÚC a šport

Financovanie športu vyššími územnými celkami, mestami a obcami  
Asignačný daň

Šport a 2%

Analýza asignačnej dane
Telovične

Financovanie telocviční

Financovanie dostavby, rekonštrukcie a výstavby telocviční v roku 2017 a 2018 V roku 2017 a 2018 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky vyčlenilo na dostavbu, rekonštrukciu a výstavbu novej telocvične…
lyžiarske poukazy

Lyžiarske poukazy

Príspevok na lyžiarky kurz je poskytovaný z rozpočtu regionálneho školstva Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu od roku 2016.Použitie finančných prostriedkov je účelovo viazané pre žiakov:druhého stupňa základnej…
Mladý ludia a šport

Rozvoj zručností cez šport

Maximalizácia úlohy amatérskeho športu pri rozvíjaní prierezových zručností najmä medzi mladými ľuďmi (2015/C 172/03)RADA EÚ A ZÁSTUPCOVIA VLÁD ČLENSKÝCH ŠTÁTOV ZASADAJÚCICH V RADE,   PRIPOMÍNAJÚC POLITICKÉ…
Mobile agent

Športoví agenti hráčov

,
P7_TA(2010)0233Uznesenie Európskeho parlamentu zo 17. júna 2010 o športových agentoch hráčov  Európsky parlament,so zreteľom na svoje uznesenie z 29. marca 2007 o budúcnosti profesionálneho futbalu v Európe (Ú.…
kabinet2

Diskusie o športe

Šport na cesta do vládneho kabinetu? Zverejnené denník Šport dňa 17.12.1994 Ľudovít Lučanič Rozhovor s poslancom NR SR Kamilom Haťapkom o poslaní a cieľoch Komisie pre šport, telovýchovu a mládežNie je tajomstvom, že…