skip to Main Content
English English Français Français Deutsch Deutsch Magyar Magyar Italiano Italiano Polski Polski Русский Русский Slovenčina Slovenčina Español Español
Koncepcia Práce S Talentovanou Mládežou

Talentovaná mládež

Koncepcia práce so športovo talentovanou mládežou na roky 2015 – 2020 V súlade s Koncepciou štátnej politiky v oblasti športu – Slovenský šport 2020, ktorá bola schválená uznesením vlády SR č. 726 z 19. decembra 2012, je cieľom v tejto…

Pohybové aktivity

Podpora zdraviu prospešných pohybových aktivít (HEPA) Závery Rady a zástupcov vlád členských štátov zasadajúcich v Rade z 27. novembra 2012 o podpore zdraviu prospešných pohybových aktivít (HEPA) Zverejnené Úradný vestník Európskej únie C 393/22 2012/C 393/07 RADA EURÓPSKEJ ÚNIE A…

účtovníctvo

Postupy účtovnania

Postupy účtovania pre neziskový sektor - podvojné účtovníctvo Opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky zo 14. novembra 2007  č. MF/24342/2007-74 ktorým sa ustanovujú podrobnosti o postupoch účtovania a účtovej osnove pre účtovné jednotky, ktoré nie sú založené alebo zriadené na účel podnikania…

Európska únia

Voľný pohyb športovcov v EÚ

ZHRNUTIE K DOKUMENTU: Článok 165 – Zmluva o fungovaní Európskej únie. AKÝ JE CIEĽ TOHTO ČLÁNKU ZMLUVY? Potvrdzuje sa v ňom, že Európska únia (EÚ) môže prijímať opatrenia s cieľom prispieť k podpore európskeho športu, pričom musí prihliadať na jeho…

Back To Top