skip to Main Content
English English Français Français Deutsch Deutsch Magyar Magyar Italiano Italiano Polski Polski Русский Русский Slovenčina Slovenčina Español Español
MF SR A šport V 2017

MF SR a šport v 2017

Financovanie športu Ministerstvom financií Slovenskej republiky v roku 2017

Ministerstvo financií Slovenskej republiky poskytuje dotácie na základe:

  • zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových právidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskroších predpisov
  • Výnos Ministerstva financií SR číslo 2žá25/2005-441 z 9. decembra 2015 o poskytovaní dotácii v pôsobnosti Ministerstva financií Slovenskej republiky.

Dotáciu nie je možné poskytnúť:

  • na úhradu záväzkov z predchádzajúcich rozpočtových rokov,
  • na refundáciu výdavkov uhradených v predchádzajúcich rozpočtových rokoch,
  • na splácanie úverov a úrokov z poskytnutých úverov,
  • na úhadu miezd, platov, služobných príjmov a ich náhrad a ostatných osobitných vyrovnaní,
  • žiadateľovi, ktorý nemá vysporiadané finančné vzťahy so štátnym rozpočtom v troch predchádzajúcich rozpočtových rokoch,
  • žiadateľovi, ktorý porušil zákaz nelegálneho zamestnávania podľa zákona č. 82/2005 Z. z. o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnaávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Spolufinancovanie z vlastných zdrojov žiadateľa je vyžadované minimálne vo výške 10% projektu.

V roku 2017 Ministerstvo financií Slovenskej republiky poskytlo zo svojho rozpočtu dotácie na šport vo výške 3.301.240 eur.

Poskytnuté dotácie v roku 2017:

Označenia riadkovinfraštruktúraprevádzkašportové podujatiaCelkový súčet
Dotácie na základe bodu B.1. uznesenia vlády č. 565 z 6. 12. 2017                90 000          90 000  
Dotácie poskytnuté podľa § 2 Výnosu č. 26825/2005-441 v roku 2017              325 400          9 000        334 400  
Dotácie poskytnutépodľa § 1 Výnosu č. 26825/2005-441 v roku 2017                24 000      288 240       64 600        376 840 
Dotácia -uznesenie vlády č. 183 z 11. 4. 2017 – zimný štadión Žiar nad Hrnom           1 000 000     1 000 000  
Dotácia – uznesenie vlády č. 183 z 11. 4. 2017 – športová hala Topoľčany           1 500 000     1 500 000  
Celkový súčet           2 939 400        297 240         64 600       3 301 240  

 

 

Back To Top