Ministerstvo financií SR

Financovanie športu Ministerstvom financií Slovenskej republiky v roku 2017

Ministerstvo financií Slovenskej republiky poskytuje dotácie na základe:

  • zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových právidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskroších predpisov
  • Výnos Ministerstva financií SR číslo 2žá25/2005-441 z 9. decembra 2015 o poskytovaní dotácii v pôsobnosti Ministerstva financií Slovenskej republiky.

Dotáciu nie je možné poskytnúť:

  • na úhradu záväzkov z predchádzajúcich rozpočtových rokov,
  • na refundáciu výdavkov uhradených v predchádzajúcich rozpočtových rokoch,
  • na splácanie úverov a úrokov z poskytnutých úverov,
  • na úhadu miezd, platov, služobných príjmov a ich náhrad a ostatných osobitných vyrovnaní,
  • žiadateľovi, ktorý nemá vysporiadané finančné vzťahy so štátnym rozpočtom v troch predchádzajúcich rozpočtových rokoch,
  • žiadateľovi, ktorý porušil zákaz nelegálneho zamestnávania podľa zákona č. 82/2005 Z. z. o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnaávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Spolufinancovanie z vlastných zdrojov žiadateľa je vyžadované minimálne vo výške 10% projektu.

V roku 2017 Ministerstvo financií Slovenskej republiky poskytlo zo svojho rozpočtu dotácie na šport vo výške 3.301.240 eur.

Poskytnuté dotácie v roku 2017:

Označenia riadkovinfraštruktúraprevádzkašportové podujatiaCelkový súčet
Dotácie na základe bodu B.1. uznesenia vlády č. 565 z 6. 12. 2017 90 000   90 000 
Dotácie poskytnuté podľa § 2 Výnosu č. 26825/2005-441 v roku 2017 325 400 9 000   334 400 
Dotácie poskytnutépodľa § 1 Výnosu č. 26825/2005-441 v roku 2017 24 000 288 240 64 600   376 840 
Dotácia -uznesenie vlády č. 183 z 11. 4. 2017 – zimný štadión Žiar nad Hrnom 1 000 000   1 000 000 
Dotácia – uznesenie vlády č. 183 z 11. 4. 2017 – športová hala Topoľčany 1 500 000   1 500 000 
Celkový súčet 2 939 400  297 240  64 600  3 301 240 

 

 

0 komentárov

Zanechajte komentár

Chcete sa pripojiť k diskusii?
Neváhajte prispieť!

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *