skip to Main Content
English English Français Français Deutsch Deutsch Magyar Magyar Italiano Italiano Polski Polski Русский Русский Slovenčina Slovenčina Español Español
Lyžiarske Poukazy

Lyžiarske poukazy

Príspevok na lyžiarky kurz je poskytovaný z rozpočtu regionálneho školstva Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu od roku 2016.

Použitie finančných prostriedkov je účelovo viazané pre žiakov:

  • druhého stupňa základnej školy,
  • špeciálnej základnej školy,
  • stredných škôl v dennej forme štúdia.

Dĺžka výcviku:

  • na základnej škole trvá 5 až 7 dní v rozsahu najmenej 25 vyučovacích hodín,
  • na strednej škole trvá 5 dní najmenej v rozsahu 15 vyučovacích hodín.

Príspevok na lyžiarsky kurz je poskytovaný podľa § 3 ods. 2 a 3, § 4ab a § 9f ods. 2 zákona č. 597/2003 Z. z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení v znení neskorších predpisov. Suma lyžiarskeho poukazuje je 150 eur na žiaka.

Na základe evidenčného počtu žiakov je plánovaná výška verených prostriedkov na lyžiarske poukazy. V roku 2016 bolo na 95 095 žiakov plánovaná suma 14 264 250 eur a v roku 2017 bolo na 88 399 žiakov plánovaná suma 13 259 850 eur.

Na konci každého roka preukážu školy Ministerstvu školstva skutočne vynaložené verejné prostriedky na lyžiarske poukazy a nevyužitá čiastka je vrátená späť do štátneho rozpočtu.

Nevyužitá čiastka na lyžiarske poukazy v roku 2016 bola 3 563 275 eur, čo predstavuje 24,98% z plánovaného čerpania a v roku 2017 bola 3 428 500 eur, čo predstavuje 25,86 %.

Prioritne boli tieto verejné prostriedky na športovú činnosť a na šport na školách, bohužiaľ ich nevyužitím sa finančné zdroje vracajú späť do štátneho rozpočtu a tým ich už nie možné využiť v nasledovnom roku. Z pohľadu športu ide o významnú položku pre šport. Ponúka sa niekoľko možností riešenia. Najoptimálnejším riešením je zriadenie mimorozpočtového účtu pre šport, tak aby verejné prostriedky na šport zostali v športe a bola vytvorená možnosť ich použitia v športe aj v nasledovných rokoch. Ďalším možným riešením je nevyužitú čiastku na lyžiarske poukazy pripočítať na účel športu v nasledovných rokoch resp. regionálne školstvo by nevyužité verejné zdroje použilo na rekonštrukciu telocviční na školách.

Podrobné prehľady plánovaných finančných prostriedkov na lyžiarske poukazy a nevyužitých verejných zdrojov na šport sú uvedené v grafoch.

Plánované verejné financie podľa jednotlivých krajov

 

Rok 2016

Verejné prostriedky na lyžiarske poukazy v roku 2016 podľa krajov

Lyžiarske poukazy 2016

Lyžiarske poukazy rok 2016

 

Rok 2017

 

Verejné prostriedky na lyžiarske poukazy v roku 2017 podľa krajov

 

 

 

 

Lyžiarske poukazy 2017

 

Lyžiarske poukazy rok 2017

Zdroj: http://www.minedu.sk/prispevok-na-lyziarsky-kurz-lk/

 

 

Back To Top