Lyžiarske poukazy

0
562
lyžiarske poukazy
lyžiarske poukazy

Príspevok na lyžiarky kurz je poskytovaný z rozpočtu regionálneho školstva Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu od roku 2016.

Použitie finančných prostriedkov je účelovo viazané pre žiakov:

  • druhého stupňa základnej školy,
  • špeciálnej základnej školy,
  • stredných škôl v dennej forme štúdia.

Dĺžka výcviku:

  • na základnej škole trvá 5 až 7 dní v rozsahu najmenej 25 vyučovacích hodín,
  • na strednej škole trvá 5 dní najmenej v rozsahu 15 vyučovacích hodín.

Príspevok na lyžiarsky kurz je poskytovaný podľa § 3 ods. 2 a 3, § 4ab a § 9f ods. 2 zákona č. 597/2003 Z. z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení v znení neskorších predpisov. Suma lyžiarskeho poukazuje je 150 eur na žiaka.

Na základe evidenčného počtu žiakov je plánovaná výška verených prostriedkov na lyžiarske poukazy. V roku 2016 bolo na 95 095 žiakov plánovaná suma 14 264 250 eur a v roku 2017 bolo na 88 399 žiakov plánovaná suma 13 259 850 eur.

Na konci každého roka preukážu školy Ministerstvu školstva skutočne vynaložené verejné prostriedky na lyžiarske poukazy a nevyužitá čiastka je vrátená späť do štátneho rozpočtu.

Nevyužitá čiastka na lyžiarske poukazy v roku 2016 bola 3 563 275 eur, čo predstavuje 24,98% z plánovaného čerpania a v roku 2017 bola 3 428 500 eur, čo predstavuje 25,86 %.

Prioritne boli tieto verejné prostriedky na športovú činnosť a na šport na školách, bohužiaľ ich nevyužitím sa finančné zdroje vracajú späť do štátneho rozpočtu a tým ich už nie možné využiť v nasledovnom roku. Z pohľadu športu ide o významnú položku pre šport. Ponúka sa niekoľko možností riešenia. Najoptimálnejším riešením je zriadenie mimorozpočtového účtu pre šport, tak aby verejné prostriedky na šport zostali v športe a bola vytvorená možnosť ich použitia v športe aj v nasledovných rokoch. Ďalším možným riešením je nevyužitú čiastku na lyžiarske poukazy pripočítať na účel športu v nasledovných rokoch resp. regionálne školstvo by nevyužité verejné zdroje použilo na rekonštrukciu telocviční na školách.

Podrobné prehľady plánovaných finančných prostriedkov na lyžiarske poukazy a nevyužitých verejných zdrojov na šport sú uvedené v grafoch.

Plánované verejné financie podľa jednotlivých krajov

 

Rok 2016

Verejné prostriedky na lyžiarske poukazy v roku 2016 podľa krajov

Lyžiarske poukazy 2016

Lyžiarske poukazy rok 2016

 

Rok 2017

 

Verejné prostriedky na lyžiarske poukazy v roku 2017 podľa krajov

 

 

 

 

Lyžiarske poukazy 2017

 

Lyžiarske poukazy rok 2017

Zdroj: http://www.minedu.sk/prispevok-na-lyziarsky-kurz-lk/