skip to Main Content
English English Français Français Deutsch Deutsch Magyar Magyar Italiano Italiano Polski Polski Русский Русский Slovenčina Slovenčina Español Español
Postupy účtovnania

Postupy účtovnania

Postupy účtovania pre neziskový sektor – podvojné účtovníctvo

Opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky zo 14. novembra 2007  č. MF/24342/2007-74 ktorým sa ustanovujú podrobnosti o postupoch účtovania a účtovej osnove pre účtovné jednotky, ktoré nie sú založené alebo zriadené na účel podnikania v znení opatrenia z 27. novembra 2008 č.  F/24485/2008-74, opatrenia z 12. marca 2009 č. MF/10294/2009-74, opatrenia z 3. decembra 2009 č. MF/25238/2009-74, opatrenia z 26. novembra 2010 č. MF/25000/2010-74,opatrenia z 13. decembra 2011 č. MF/26582/2011-74, opatrenia z 20. novembra 2013 č. MF/17613/2013-74, opatrenia z 3. decembra 2014 č. MF/22612/2014-74 a opatrenia z 2. decembra 2015 č. MF/19760/2015-74

 

  • § 1 – 16 Základné a všeobecné ustanovenia
  • § 17 – 29 Účtovná trieda 0 – Dlhodobý majetok
  • §30 – 32 Účtovná trieda 1 – Zásoby
  • § 33 – 34 Účtovná trieda 2 – Finančné účty
  • § 35 -46 Účtovná trieda 3 – Zúčtovacie vzťahy
  • § 47 – 51 Účtovná trieda 4 – Imanie, fondy a dlhodobé záväzky
  • § 52 – 61 Účtovná trieda 5 – Náklady na činnosť
  • § 62 – 69 Účtovná trieda 6 – Výnosy z činnosti
  • § 70 -71 Uzávierkové účty, podsúvahové účty
  • § 72 – 74 Prechodné a záverečné ustanovenia
Back To Top