Kontrola športových organizácií

0
965

Povinnosti športových organizácií, ktoré majú vplyv na príjem verejných prostriedkov

Každá športová organizácia, ktorá je prijímateľom verejných prostriedkov musí v súlade so zákonom o športe (zákon č. 440/2015 Z. z. ) mať status prijímateľa verejných prostriedkov.

Status prijímateľa verejných prostriedkov upravuje zákon o športe v § 66 a 67.

Športová organizácia si môže skontrolovať a overiť splnenie všetkých zákonných podmienok. Postup kontroly je nasledovný:

Krok 1: kontrola splnenia základných podmienok

ZoŠTextSplnené
§ 66/3Má činnosť v súlade s § 21 a 22 ZoŠ
§ 21Zasadnutia najvyššieho orgánu národného športového zväzu sa uskutočňujú podľa týchto pravidiel:
riadne zasadnutie sa uskutočňuje najmenej raz za rok,
pozvánka, návrh programu zasadnutia a podklady na zasadnutie sa zasielajú osobám oprávneným zúčastniť sa na riadnom zasadnutí najmenej sedem dní pred konaním zasadnutia,
program zasadnutia a návrhy na jeho zmenu sa schvaľujú na začiatku zasadnutia; v otázke, ktorá nie je súčasťou schváleného programu, môže najvyšší orgán prijať len odporúčania a stanoviská,
na uznášaniaschopnosť zasadnutia je potrebná prítomnosť nadpolovičnej väčšiny všetkých členov najvyššieho orgánu s právom hlasovať a rozhodnutia sa prijímajú nadpolovičnou väčšinou hlasov prítomných členov s právom hlasovať; stanovy určia, na ktoré rozhodnutia sa vyžaduje súhlas kvalifikovanej väčšiny,
mimoriadne zasadnutie najvyššieho orgánu je oprávnený zvolať stanovami určený počet členov, najvyšší výkonný orgán, kontrolór alebo iný orgán oprávnený na základe stanov; ak uplynulo funkčné obdobie členov orgánov a noví členovia orgánov na ďalšie obdobie neboli zvolení, mimoriadne zasadnutie je oprávnený zvolať ktorýkoľvek člen národného športového zväzu.
Zápisnica zo zasadnutia najvyššieho orgánu, najvyššieho výkonného orgánu a kontrolného orgánu obsahuje
a) schválený program zasadnutia,
b) prezenčnú listinu, zápisnice o zvolení člena orgánu podľa § 19 ods. 1 písm. c) a písomné splnomocnenia, ak boli predložené,
c) zoznam podkladov k jednotlivým bodom programu a spôsob prístupu k nim,
d) dôležité vyjadrenia členov orgánu k jednotlivým bodom programu,
e) rozhodnutia prijaté k jednotlivým bodom programu vrátane výsledkov hlasovania a odlišného stanoviska člena, ktorý nesúhlasil s prijatým rozhodnutím alebo s jeho odôvodnením, ak o to požiada,
f) meno, priezvisko a podpis predsedajúceho a zapisovateľa.
Zápisnica podľa odseku 2 sa zašle všetkým osobám oprávneným zúčastniť sa zasadnutia príslušného orgánu najneskôr do 25 dní odo dňa zasadnutia.
§ 22Rozhodnutia najvyššieho orgánu, pri ktorých sa podľa stanov vyžaduje súhlas kvalifikovanej väčšiny, sú:
a) zmena stanov,
b) reorganizácia súťaží,
c) schvaľovanie uzatvorenia zmluvných vzťahov, ak hodnota plnenia zo zmluvy je vyššia ako hodnota určená stanovami,
d) vytvorenie obchodnej spoločnosti podľa § 18 alebo obchodnej spoločnosti, ktorej spoločníkom alebo akcionárom ,
e) prevod obchodného podielu alebo akcií v obchodnej spoločnosti podľa § 18 alebo v obchodnej spoločnosti, ktorej je spoločníkom alebo akcionárom
f) ďalšie rozhodnutia určené stanovami
(2) O neprijatí za člena národného športového zväzu alebo o vylúčení člena z národného športového zväzu rozhoduje najvyšší orgán; o vylúčení člena môže rozhodnúť aj disciplinárny orgán na základe závažného disciplinárneho previnenia.
§ 81Informácie zapísané v ISS v rozsahu podľa § 81
§66/3 /d)Má zriadený samostatný bankový účet na príjem verejných prostriedkov

Ak športová organizácia má splnené povinnosti uvedené vyššie, predpokladá sa u nej, že má status prijímateľa verejných prostriedkov.

Krok 2: kontrola splnenia  povinností, ktoré majú vplyv na stratu spôsobilosti prijímateľa verejných prostriedkov

ZoŠTextSplnené
§98/1Nebola v 6 mesiacov pred podaním žiadosti o poskytnutie verejných prostriedkov uložená sankcia za závažné porušenie povinnosti podľa § 98 ods. 1
§ 8aSú vysporiadané finančné vzťahy so štátnym rozpočtom
Nie je vedené konkurzné konanie,
nie je v konkurze, v reštrukturalizácii a
nebol proti nemu zamietnutý návrh na vyhlásenie konkurzu pre nedostatok majetku
Nie je vedený výkon rozhodnutia
viď. zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 233/1995 Z. z. o súdnych exekútoroch a exekučnej činnosti (Exekučný poriadok) a o zmene a doplnení ďalších zákonov v znení neskorších predpisov
viď. zákon Slovenskej národnej rady č. 511/1992 Zb. o správe daní a poplatkov a o zmenách v sústave územných finančných orgánov v znení neskorších predpisov
Nebol v predchádzajúcich troch rokoch porušený zákaz nelegálneho zamestnávania
viď. zákon č. 82/2005 Z. z. o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 125/2006 Z. z.
nie sú evidované nedoplatky poistného na zdravotné poistenie, sociálne poistenie a príspevky na starobné dôchodkové sporenie
nie je právoplatne uložený trest zákazu prijímať dotácie alebo subvencii
nie je právoplatne uložený trest zákazu prijímať pomoc a podporu poskytovanú z fondov Európskej únie
§ 8 /7na výkon športovej činnosti, na ktorú sa vyžaduje odborná spôsobilosť, má odborne spôsobilého športového odborníka podľa § 8 ods. 7
§ 8/6je zabezpečené splnenie povinností týkajúcich sa opatrení proti negatívnym javom v športe podľa § 8 ods. 6,
je zabezpečené vo dodržiavanie pravidiel Svetového antidopingového programu,
sú zabezpečené opatrenia proti manipulácii priebehu a výsledkov súťaží a
sú zabezpečené iné opatrenia proti negatívnym javom v športe vyplývajúcich z medzinárodných predpisov a rozhodnutí a
vo svojich predpisoch sú upravené negatívne javy podľa písmena a) ako závažné disciplinárne previnenia
§ 9/4zabezpečené overenie svojej účtovnej závierky alebo výročnej správy audítorom podľa § 9 ods. 4
§ 9/4 výročná správa je vypracovaná podľa § 9 ods. 4
§ 9/5 a 6je vypracovaná výročná správa s náležitosťami podľa § 9 ods. 5 alebo ods. 6
§ 14/4 poskytuje súčinnosť kontrolórovi podľa § 14 ods. 4 alebo hlavnému kontrolórovi športu podľa § 14 ods. 6
§ 14/2/a)zabezpečuje prístup kontrolóra k podkladom podľa § 14 ods. 2 písm. a)
§ 15/.6nemá kontrolu alebo vplyv v dvoch alebo viacerých športových kluboch, ktorých družstvá dospelých alebo dospelí jednotlivci pôsobia v tej istej súťažme podľa § 15 ods. 6,
§ 94/1informuje národný športový zväz o akomkoľvek podozrení alebo zistení, že priebeh alebo výsledky súťaže sú manipulované podľa § 94 ods. 1
nepoužíva olympijskú alebo paralympijskú symboliku v rozpore s § 25 ods. 5, § 26 ods. 4 alebo § 27
§ 14/6poskytne hlavnému kontrolórovi športu súčinnosť podľa § 14 ods. 6,
§ 61/4umožní vstup hlavného kontrolóra športu na pozemky, do budov a iných priestorov športovej organizácie podľa § 61 ods. 4,

 

ZANECHAŤ ODPOVEĎ

Zadajte svoj komentár!
Zadajte svoje meno tu