Kontrolór v športe

0
938
(§ 10 ods. 1 a 2 zákona o športe)

 

 

Športová organizácia je povinná zriadiť funkciu kontrolóra:

 • Ak dve po sebe nasledujúce účtovné obdobia má príjem zo štátneho rozpočtu presahujúci 50.000 Eur
  1. zriadiť funkciu kontrolóra do 30.6. nasledujúceho roka
  2. obsadiť funkciu kontrolóra do 30.6 nasledujúceho roka

Zriadená a obsadená funkcia kontrolóra musí byť následne počas celého obdobia, v ktorom je prijímateľom prostriedkov zo štátneho rozpočtu.

POSTIH:

Podľa § 67 ods. 2 písm. f) zákona o športe: Spôsobilosť prijímateľa verejných prostriedkov STRÁCA športová organizácia, ktorá

 1. f) nevytvára podmienky na nezávislý výkon kontroly podľa § 10 ods. 1,
 2. g) nezriadi alebo neobsadí funkciu kontrolóra podľa § 10 ods. 1 a 2”.

ODMEŇOVANIE KONTROLÓRA

KONTROLÓR MÁ:

Právo

(§ 12 ods. 6 zákona o športe)

Môže mať vyplácanú

(§ 12 ods. 7 zákona o šprote)

na náhradu hotových výdavkov účelne a preukázateľne vynaložené v súvislosti výkonom funkcie

náhradu za stratu času

cestovné náhrady podľa osobitných predpisov

odmenu, ktorej výšku alebo spôsob jej určenia schvaľuje najvyšší orgán ŠO

 

POSTAVENIE KONTROLÓRA V ŠPORTOVEJ ORGANIZÁCII

Nezlučiteľnosť funkcie kontrolóra s výkonom funkcie Člena najvyššieho orgánu
Člena štatutárneho orgánu
Člena výkonného orgánu
Člena disciplinárneho orgánu
Člena orgánu na riešenie sporov
Člena licenčného orgánu

POSTIH:

 • 96 ods. 4 písm. e) zákona o športe: KONTROLÓR sa dopustí PRIESTUPKU, ak vykonáva funkciu kontrolóra pri súčasnom výkone inej funkcie uvedenej v § 11 ods. 6..”
 • 96 ods. 7 zákona o športe: “Za priestupok podľa odseku 4 písm. e) MOŽNO uložmeť POKUTU od 500 eur do 10000 eur alebo zákaz činnosti až na päť rokov.”

VZŤAH KONTROLÓR A KOLEKTÍVNY KONTROLNÝ ORGÁN

(resp. revízna, kontrolná, dozorná)

Podľa § 12 ods.2 zákona o športe “Ak sa v súlade so zakladajúcim dokumentom športovej organizácie zriaďuje kontrolný orgán, tento orgán plní úlohy kontrolóra. Ak kontrolný orgán je kolektívnym orgánom, funkciu kontrolóra môže vykonávať jeho predseda.”

 Kolektívny kontrolný orgán je definovaný v zakladajúcom dokumente športovej organizácie spolu s jeho právami a povinnosťami, ktoré sa môžu prelínať s úlohami kontrolóra podľa zákona o športe. Ak sa športová organizácia rozhodne, že predseda kontrolného orgánu bude súčasne aj kontrolórom podľa zákona o športe, kontrolór musí spĺňať podmienky na výkon funkcie kontrolóra podľa § 11 zákona o športe.

Z pohľadu zodpovednosti kontrolóra v zákone o športe, zodpovednou osobou bude vždy fyzická osoba zvolená za kontrolóra športovej organizácie, ktorá spĺňa podmienky stanovené zákonom o športe. Ostatní členovia kolektívneho orgánu vykonávajú pomocnú funkciu.

Je potrebné dôsledne rozlíšmeť medzi úlohami kontrolóra podľa zákona o športe a povinnosťami vyplývajúcimi z pozície predsedu v kolektívnom orgáne.

Kontrolór športovej organizácie pri vykonávaní kontrolnej činnosti nie je viazaný rozhodnutiami orgánov športovej organizácie.  Kontrolór nemá rozhodovaciu funkciu ale má kontrolnú funkciu, a v prípade zistenia nedostatku odporúča opatrenia na odstránenie. Ak kontrolovaný orgán nevyhovie resp. nesúhlasí s navrhnutými opatreniami a neodstráni zistený nedostatok, kontrolór športovej organizácii je  povinný podať podnet podľa § 14 ods. 8 zákona o športe.

 KONTROLA VŠEOBECNE

KONTROLA je proces preverovania, porovnávania, analýzy a regulácie (Sedlák M., Manažment, Bratislava, ELITA, 1995)

KONTROLA je sústavné získavanie informácií o tom, ako je riadenie úspešné. (Vysušil J., Základy manažmentu, Praha, HZ Editio, 1996)

KONTROLU môžeme chápať ako systematické a sústavné zisťovanie a analýzu informácií o priebehu a výsledku riadeného procesu a prijímania opatrení k jeho regulácii na základe zistenia odchýlok charakterizujúcich rozdiel medzi zámerom a výsledkom realizácie.

POSLANÍM KONTROLY je včasné a hospodárne zistenie odchýlok, ktoré vznikajú v procese riadenia a ktoré charakterizujú rozdiel medzi zámerom a realizáciou, ich analýza a prijatie potrebných opatrení.

KONTROLA je dynamický a permanentne prebiehajúci proces.

HLAVNÉ FUNKCIE KONTROLY SÚ:

 • Sledovanie a porovnanie odchýlok od štandardu
 • Nápravné opatrenia a korekcia odchýlok
 • Ovplyvňovanie budúcich rozhodnutí

 

ZÁSADY EFEKTÍVNEJ KONTROLY

 • PRIMERANOSŤ – sledovať to čo je podstatné
 • HOSPODÁRNOSŤ – náklady na zistenie odchýlok neboli vyššie ako ich dôsledok
 • ZROZUMITEĽNOSŤ – pre vykonávateľov ako aj pre kontrolovaných
 • PRUŽNOSŤ – schopnosť reagovať na nečakané zmeny
 • MOTIVÁCIA – účasť na kontrole posilňuje spoluzodpovednosť

POVINNOSTI KONTROLÓRA PRI VÝKONE FUNKCIE

 • Dodržiavať Ústavu Slovenskej republiky, ústavné zákony, zákony a ostatné všeobecne záväzné právne predpisy a vnútorné predpisy a uplatňovať ich podľa svojho najlepšieho vedomia a svedomia,
 • Rešpektovať a chrániť ľudskú dôstojnosť a ľudské práva,
 • Zdržať sa konania, ktoré by mohlo viesť k rozporu záujmov,
 • Konať a rozhodovať nestranne a zdržať sa pri výkone práce všetkého, čo by mohlo ohroziť dôveru v nestrannosť a objektívnosť konania a rozhodovania,
 • Zachovávať mlčanlivosť o skutočnostiach, o ktorých sa dozvedel pri výkone svojej funkcie,
 • Nezneužívať informácie nadobudnuté v súvislosti s vykonávaním funkcie kontrolóra vo svoj prospech,

OBMEDZENIA PRI VÝKONE FUNKCIE

 • Vykonávať činnosť, ktorou by sa významnou mierou znižovala jeho dôstojnosť vo vzťahu k vykonávanej funkcii alebo by ohrozovala jeho nestrannosť
 • Požadovať alebo prijímať dary alebo iné výhody alebo navádzať iného na poskytovanie darov alebo iných výhod v súvislosti s výkonom funkcie

ZODPOVEDNOSŤ KONTROLÓRA

 • Vočme členom a osobám s príslušnosťou
 • Vočme ministerstvu školstva a hlavnému kontrolórovi športu

ÚLOHY KONTROLÓRA ŠPORTOVEJ ORGANIZÁCIE A ŠPORTOVÉHO ZVÄZU

11
(§ 13 ods. 1 až 3 zákona o športe)

KONTROLNÁ ČINNOSŤ

KONZULTAČNÁ ČINNOSŤ vočme

priebežne

hospodárnosť, efektívnosť, účinnosť a účelnosť použitia verejných prostriedkov

kontrolórom športových organizácií, ktorej je členom (smerom von)

dodržiavanie právnych predpisov

orgánom ŠO

dodržiavanie predpisov a rozhodnutí ŠO

orgánom ŠO, ktoré sú členom NŠZ, ŠZ, NŠO

obsah zápisníc zo zasadnutia najvyššieho orgánu a ich zverejnenie
povinne zverejňované údaje a údaje v zdrojovej evidencii

 

PÔSOBNOSŤ kontrolóra: iba na športovú organizáciu, ktorá ho zvolila do funkcie

POSTIH:

 • 96 ods. 4 písm. d) zákona o športe: KONTROLÓR sa dopustí PRIESTUPKU, ak nesplní niektorú z povinností podľa § 13 ods. 3 písm. b) až e).”
 • 96 ods. 6 zákona o športe: “Za priestupok podľa odseku 4 písm. d) MOŽNO uložmeť POKUTU od 100 eur do 5000 eur alebo zákaz činnosti až na dva roky.”
 • Podľa § 98 ods. 1 zákona o športe ZA ZÁVAŽNÉ PORUŠENIE POVINNOSTI sa považuje spáchanie priestupku podľa § 96 ods. 4 písm. d)”
 • Podľa § 98 ods. 2 zákona o športe “Za priestupok, ktorý sa považuje za závažné porušenie povinnosti, spáchaný v lehote do jedného roka odo dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia o postihu za priestupok, ktorý predstavuje závažné porušenie povinnosti, možno uložmeť sankciu až do výšky dvojnásobku hornej hranice ustanovenej v § 96.”

ÚLOHY KONTROLÓRA národného športového zväzu a národnej športovej organizácie

(§ 13 ods. 4 zákona o športe)

okrem úloh pre kontrolórov športový organizácií a športových zväzov

PÔSOBNOSŤ: aj u členov NŠZ alebo NŠO

VYKONÁVA DOZOR ZÚČASTŇUJE SA POSUDZUJE SÚLAD KONZULTAČNÁ ČINNOSŤ
nad prípravou volieb členov orgánov  

 

zasadnutia volebnej komisie vrátane sčítavania hlasov

postupov a rozhodnutí orgánov s právnymi predpismi a predpismi a rozhodnutiami ŠO, medzinárodnej ŠO, … pre kontrolórov športových organizácií, ktoré sú členom NŠZ alebo NŠO
nad riadnym priebehom volieb priebehu zasadnutí
  zasadnutia najvyššieho orgánu  
  zasadnutia najvyššieho výkonného orgánu  
  zasadnutia kontrolného orgánu  
  MÔŽE sa zúčastniť zasadnutí aj iných orgánov  

VYTVORENIE ROČNÉHO PLÁNU ČINNOSTI KONTROLÓRA ŠPORTU

SMERNICA O PRAVIDLÁCH KONTROLNEJ ČINNOSTI

 • Jednoznačné zadefinovanie zodpovedných osôb za procesy a finančné operácie v športovej organizácii
 • Povinnosti a zodpovednosti jednotlivých orgánov
 • Harmonogram výkonu priebežnej kontroly

Kontrolované subjekty kontrolórom ŠO

SUBJEKTY KONTROLNEJ ČINNOSTI

 • Športová organizácia, ktorá zvolila kontrolóra do funkcie

SUBJEKTY KONTROLNEJ ČINNOSTI KONTROLÓRA NŠZ A NŠO:

 • NŠZ alebo NŠO
 • Členovia NŠZ alebo NŠO

Špecifické postavenie má kontrolór Slovenského olympijského výboru a Slovenského paralympijského výboru, ktorí majú oprávnenie vykonávať kontrolnú činnosť aj v športových organizáciách, ktoré sú ich členmi.

 

PODÁVATELIA

(§ 14 ods. 1 písm. b) až e) zákona o športe)

Orgány ŠO Osoby s príslušnosťou k ŠO Hlavný kontrolór športu Ministerstvo školstva
Definované v stanovách ŠO § 3 písm. k) zákona o športe

 

Príslušnosť k ŠO založená:

 1. účasťou v súťažme za športovú organizáciu,
 2. účasťou v súťažme organizovanej alebo riadenej športovou organizáciou alebo inou právnickou osobou ňou poverenou organizovaním alebo riadením súťaže,
 3. účasťou na organizovaní alebo na riadení súťaže športovou organizáciou alebo inou právnickou osobou ňou poverenou organizovaním alebo riadením súťaže,
 4. registráciou za športovú organizáciu,
 5. športovou reprezentáciou,
 6. členským vzťahom alebo dobrovoľníckym vzťahom k športovej organizácii,
 7. zmluvným vzťahom so športovou organizáciou, ktorého predmetom je športová činnosť, ak ide o športovca alebo športového odborníka,
 8. účasťou na riadení a správe športovej organizácie,
 9. účasťou na príprave na súťaž a na súťažme ako sprievodný personál športovca alebo družstva,
 10. príslušnosťou k inej športovej organizácii, ktorá je členom športovej organizácie,

POSTIH:

 • 96 ods. 4 písm. a) zákona o športe: KONTROLÓR sa dopustí PRIESTUPKU, ak nevykoná kontrolnú činnosť podľa § 14 ods. 1 písm. b) až e).”
 • 96 ods. 6 zákona o športe: “Za priestupok podľa odseku 4 písm. a) možno uložmeť pokutu od 100 eur do 5000 eur alebo zákaz činnosti až na dva roky.
 • Podľa § 98 ods. 1 zákona o športe ZA ZÁVAŽNÉ PORUŠENIE POVINNOSTI sa považuje spáchanie priestupku podľa § 96 ods. 4 písm. a)”
 • Podľa § 98 ods. 2 zákona o športe “Za priestupok, ktorý sa považuje za závažné porušenie povinnosti, spáchaný v lehote do jedného roka odo dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia o postihu za priestupok, ktorý predstavuje závažné porušenie povinnosti, možno uložmeť sankciu až do výšky dvojnásobku hornej hranice ustanovenej v § 96.”

SPRÁVA O KONTROLNEJ ČINNOSTI

(§ 14 ods. 9 zákona o športe)

OBSAH podľa § 14 ods. 9 zákona o športe:

 1. meno, priezvisko a dátum narodenia fyzickej osoby uvedenej v správe o kontrolnej činnosti
 2. pôvod podnetu
 3. predmet kontroly
 4. Zistenia
  1. me) Uviesť zoznam dokladov a písomností vzťahujúcich sa k predmetu kontrolnej činnosti
  2. ii) Uviesť použitý zoznam všeobecný právnych predpisov
 • iii) Uviesť použitý zoznam interných predpisov a rozhodnutí športovej organizácie
 1. iv) Uviesť spôsob získania dokumentácie
 2. v) Uviesť poskytnutú dokumentáciu kontrolovaným subjektom
 3. vi) Ak je kontrolná činnosť komplikovaná, ODPORÚČA sa uviesť aj časový priebeh kontrolnej činnosti
 1. vyhodnotenie kontroly
  1. me) Prílohy preukazujúce nedostatky zistené kontrolnou činnosťou
 2. navrhnuté opatrenia
 3. lehota na splnenie opatrení prijatých na nápravu nedostatkov
  1. me) Lehota na predloženie písomnej správy o splnených opatreniach prijatých na nápravu nedostatkov a o odstránení príčin ich vzniku
 4. deň začatia kontrolnej činnosti
 5. deň skončenia kontrolnej činnosti

POSTIH:

 • 96 ods. 4 písm. b) zákona o športe: “KONTROLÓR sa dopustí PRIESTUPKU, ak nevypracuje správu podľa § 14 ods. 9.”
 • 96 ods. 6 zákona o športe “Za priestupok podľa odseku 4 písm. b) možno uložmeť pokutu od 100 eur do 5000 eur alebo zákaz činnosti až na dva roky.”
 • Podľa § 98 ods. 1 zákona o športe ZA ZÁVAŽNÉ PORUŠENIE POVINNOSTI sa považuje spáchanie priestupku podľa § 96 ods. 4 písm. b)”
 • Podľa § 98 ods. 2 zákona o športe “Za priestupok, ktorý sa považuje za závažné porušenie povinnosti, spáchaný v lehote do jedného roka odo dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia o postihu za priestupok, ktorý predstavuje závažné porušenie povinnosti, možno uložmeť sankciu až do výšky dvojnásobku hornej hranice ustanovenej v § 96.”

SPIS KONTROLÓRA Z KONTROLNEJ ČINNOSTI

OKREM ÚDAJOV, KTORÉ sú vyžadované v správe o kontrolnej činnosti:

 • Zaslanie návrhu správy o kontrolnej činnosti
 • Vyjadrenie kontrolovaného subjektu k návrhu správy o kontrolnej činnosti
 • Odpoveď na vyjadrenie kontrolovaného subjektu (opodstatnené a neopodstatnené námietky)
 • Zaslanie správy o kontrolnej činnosti
 • Oznámenie kontrolovaného subjektu o prijatých nápravných opatreniach a odstránení nedostatkov

OPRÁVNENIA KONTROLÓRA PRI KONTROLNEJ ČINNOSTI

V NEVYHNUTNOM ROZSAHU:

 • vyžadovať poskytnutie originálov alebo overených kópii dokladov, písomností, zoznamov dát na pamäťových médiách prostriedkov výpočtovej techniky, ich výpisov, vyjadrení, výstupov, informácií, dokumentov a iných podkladov, OKREM TÝCH KTORÉ MÁ KONTROLÓR K DISPOZÍCII (podľa § 14 ods. 2 písm. a) zákona o športe)
 • Kontrolovaný subjekt je povinný zabezpečmeť prístup k podkladom v obchodných spoločnostiach, s ktorými je spojená VÄČŠINA HLASOVACÍCH PRÁV (podľa § 14 ods. 5 zákona o športe)
 • Vyhotovovať kópie na účely kontroly (podľa § 14 ods. 3 zákona o športe)
 • Na potrebnú súčinnosť kontrolovaného subjektu (podľa § 14 ods. 4 zákona o športe)
 • SPLNENIE OPATRENÍ NA NÁPRAVU NEDOSTATKOV ZISTENÝCH KONTROLOU A ODSTRÁNENIE PRÍČIN ICH VZNIKU (§ 14 ods. 2 písm. b) zákona o športe).

POSTIH:

 • Podľa § 95 ods. 1 písm. me) zákona o športe: ŠPORTOVÁ ORGANIZÁCIA sa dopustí správneho deliktu, ak neposkytne súčinnosť kontrolórovi podľa § 14 ods. 4.”
 • Podľa § 95 ods. 6 zákona o športe “Za správny delikt podľa odseku 1 písm. me) možno uložmeť pokutu od 100 eur do 10.000 eur.”
 • Podľa § 97 ods. 6 zákona o športe “Ministerstvo školstva môže PO ZAČATÍ SPRÁVNEHO KONANIA za správny delikt podľa § 95 ods. 1 písm. me) uložmeť športovej organizácii PREDBEŽNÝ ZÁKAZ UCHÁDZAŤ SA O POSKYTNUTIE VEREJNÝCH PROSTRIEDKOV.”
 •  Podľa § 97 ods. 10 zákona o športe “Ministerstvo školstva môže za správny delikt podľa § 95 ods. 1 písm. me) uložmeť aj ZÁKAZ UCHÁDZAŤ SA O POSKYTNUTIE VEREJNÝCH PROSTRIEDKOV AŽ NA PÄŤ ROKOV.”
 • Podľa § 98 ods. 1 zákona o športe “Za závažné porušenie povinností sa považuje spáchanie správneho deliktu podľa § 95 ods. 1 písm. me).”
 •  Podľa § 98 ods. 2 zákona o športe “Za správny delikt, ktorý sa považuje za závažné porušenie povinnosti, spáchaný v lehote do jedného roka odo dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia o postihu za správny delikt, ktorý predstavuje závažné porušenie povinnosti, možno uložmeť sankciu až do výšky dvojnásobku hornej hranice ustanovenej v § 95.”
 • Podľa § 95 ods. 1 písm. j) zákona o športe: ŠPORTOVÁ ORGANIZÁCIA sa dopustí správneho deliktu, ak nezabezpečí prístup kontrolóra k podkladom podľa § 14 ods. 2 písm. a).”
 • Podľa § 95 ods. 6 zákona o športe “Za správny delikt podľa odseku 1 písm. me) možno uložmeť pokutu od 100 eur do 10.000 eur.”
 • Podľa § 97 ods. 6 zákona o športe “Ministerstvo školstva môže PO ZAČATÍ SPRÁVNEHO KONANIA za správny delikt podľa § 95 ods. 1 písm. J) uložmeť športovej organizácii PREDBEŽNÝ ZÁKAZ UCHÁDZAŤ SA O POSKYTNUTIE VEREJNÝCH PROSTRIEDKOV.”
 •  Podľa § 97 ods. 10 zákona o športe “Ministerstvo školstva môže za správny delikt podľa § 95 ods. 1 písm. j) uložmeť aj ZÁKAZ UCHÁDZAŤ SA O POSKYTNUTIE VEREJNÝCH PROSTRIEDKOV AŽ NA PÄŤ ROKOV.”
 • Podľa § 98 ods. 1 zákona o športe “Za závažné porušenie povinností sa považuje spáchanie správneho deliktu podľa § 95 ods. 1 písm. j).”
 •  Podľa § 98 ods. 2 zákona o športe “Za správny delikt, ktorý sa považuje za závažné porušenie povinnosti, spáchaný v lehote do jedného roka odo dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia o postihu za správny delikt, ktorý predstavuje závažné porušenie povinnosti, možno uložmeť sankciu až do výšky dvojnásobku hornej hranice ustanovenej v § 95.”
 •  Podľa § 95 ods. 2 písm. a) zákona o športe: NÁRODNÝ ŠPORTOVÝ ZVÄZ sa dopustí správneho deliktu, ak neposkytne súčinnosť kontrolórovi podľa § 14 ods. 4.”
 • Podľa § 95 ods. 7 zákona o športe “Za správny delikt podľa odseku 2 písm. a) možno uložmeť pokutu od 300 eur do 30.000 eur.
 • Podľa § 95 ods. 3 písm. d) zákona o športe: ŠPORTOVÝ ODBORNÍK sa dopustí správneho deliktu, ak neposkytne súčinnosť kontrolórovi podľa § 14 ods. 4.”
 • Podľa § 95 ods. 6 zákona o športe “Za správny delikt podľa odseku 3 písm. d) možno uložmeť pokutu od 100 eur do 10.000 eur.”
 • Podľa § 97 ods. 6 zákona o športe “Ministerstvo školstva môže PO ZAČATÍ SPRÁVNEHO KONANIA za správny delikt podľa § 95 ods. 3 písm. d) uložmeť športovej organizácii PREDBEŽNÝ ZÁKAZ UCHÁDZAŤ SA O POSKYTNUTIE VEREJNÝCH PROSTRIEDKOV.”
 •  Podľa § 97 ods. 10 zákona o športe “Ministerstvo školstva môže za správny delikt podľa § 95 ods. 3 písm. d) uložmeť aj ZÁKAZ UCHÁDZAŤ SA O POSKYTNUTIE VEREJNÝCH PROSTRIEDKOV AŽ NA PÄŤ ROKOV.”
 • Podľa § 98 ods. 1 zákona o športe “Za závažné porušenie povinností sa považuje spáchanie správneho deliktu podľa § 95 ods. 3 písm. d).”
 •  Podľa § 98 ods. 2 zákona o športe “Za správny delikt, ktorý sa považuje za závažné porušenie povinnosti, spáchaný v lehote do jedného roka odo dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia o postihu za správny delikt, ktorý predstavuje závažné porušenie povinnosti, možno uložmeť sankciu až do výšky dvojnásobku hornej hranice ustanovenej v § 95.”

POVINNOSTI KONTROLÓRA PRI KONTROLNEJ ČINNOSTI

 • Písomne potvrdiť prevzatie dokumentácie (podľa § 14 ods. 3 zákona o športe),
 • Vrátiť poskytnutú dokumentáciu bezodkladne tomu, kto dokumentáciu poskytol (§ 14 ods. 3 zákona o športe),
 • Vyhotoviť správu o kontrolnej činnosti v lehote do 10 dní odo dňa ukončenia kontrolnej činnosti ( 14 ods. 9 zákona o športe),
 • Prerokovať správu o kontrolnej činnosti s osobou, ktorej činnosti bola predmetom kontroly ( 14 ods. 9 zákona o športe)
 • Zaslať správu o kontrolnej činnosti orgánu alebo osobe, ktorá dala podnet na vykonanie kontroly ( 14 ods. 9 zákona o športe).
 • Ak pri výkone kontrolnej činnosti hrozí konflikt záujmov, kontrolór postúpi podanie hlavnému kontrolórovi športu (§ 14 ods. 11 zákona o športe).

 

Oznámenie formou PODNETU HLAVNÉMU KONTROLÓROVI ŠPORTU, ak

(§ 14 ods. 8 zákona o športe)

ŠO v lehote určenej kontrolórom neodstráni zistený závažný nedostatok pri kontrolnej činnosti

Orgán ŠO v určenej lehote neoznámi dôvody nevyhovenia

bezodkladne, najneskôr do 10 dní odo dňa márneho uplynutia určenej lehoty.

OBSAH OZNÁMENIA:

–          Správa o kontrolnej činnosti

–          Upozornenie

–          Oznámenie dôvodov nevyhovenia

–          Ostatné podklady potrebné na posúdenie veci

 

POSTIH:

 • Podľa § 96 ods. 4 písm. c) zákona o športe:KONTROLÓR sa dopustí PRIESTUPKU, ak nezašle bezodkladne správu o kontrolnej činnosti podľa § 14 ods. 9.”
 • Podľa § 96 ods. 5 zákona o športe “ Za priestupok podľa odseku 4 písm. c) možno uložmeť pokutu od 50 eur do 1000 eur.
 • Podľa § 96 ods. 4 písm. f) zákona o športe KONTROLÓR sa dopustí PRIESTUPKU, ak písomne nepotvrdí prevzatie podkladov alebo nevárti podklady bezodkladne tomu, od koho sa vyžiadali, ak nie sú potrebné na ďalší výkon kontroly podľa § 14 ods. 3.”
 •  Podľa § 96 ods. 5 zákona o športe “Za priestupok podľa odseku 4 písm. f) možno uložmeť pokutu od 50 do 1000 eur.”
 • Podľa § 98 ods. 1 zákona o športe ZA ZÁVAŽNÉ PORUŠENIE POVINNOSTI sa považuje spáchanie priestupku podľa § 96 ods. 4 písm. f)”
 • Podľa § 98 ods. 2 zákona o športe “Za priestupok, ktorý sa považuje za závažné porušenie povinnosti, spáchaný v lehote do jedného roka odo dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia o postihu za priestupok, ktorý predstavuje závažné porušenie povinnosti, možno uložmeť sankciu až do výšky dvojnásobku hornej hranice ustanovenej v § 96.”
 • Podľa § 96 ods. 4 písm. g) zákona o športe: KONTROLÓR sa dopustí PRIESTUPKU, ak nepostúpi podanie hlavnému kontrolórovi športu podľa § 14 ods. 11.”
 • Podľa § 96 ods. 6 zákona o športe “Za priestupok podľa ods. 4 písm. g) možno uložmeť pokutu od 100 eur do 5000 eur alebo zákaz činnosti až na dva roky.