Šport a EÚ

0
542
Work plan EU in sport
Work plan EU in sport

Pracovný plán Európskej únie pre šport

Uznesenie Rady a zástupcov vlád členských štátov, ktorí sa zišli na zasadnutí Rady, o pracovnom pláne Európskej únie pre šport

(1. júla 2017 – 31. decembra 2020)

(2017/C 189/02)

 

RADA EURÓPSKEJ ÚNIE A ZÁSTUPCOVIA VLÁD ČLENSKÝCH ŠTÁTOV,

ÚVOD

 

 1. PRIPOMÍNAJÚ právomoc udelenú Európskej únii najmä v článku 6 a článku 165 Zmluvy o fungovaní Európskej únie, podľa ktorých je šport oblasťou, v ktorej by činnosť na úrovni EÚ mala podporovať, koordinovať a dopĺňať opatrenia členských štátov.

 

 1. PRIPOMÍNAJÚ uznesenie Rady a zástupcov vlád členských štátov, ktorí sa zišli na zasadnutí Rady, o pracovnom pláne Európskej únie pre šport na roky 2011 – 2014 ( Ú. v. EÚ C 162, 1.6.2011, s. 1 ) a 2014 – 2017 ( Ú. v. EÚ C 183, 14.6.2014, s. 12 ).

 

 1. VÍTAJÚ správu Komisie o vykonávaní a relevantnosti pracovného plánu Európskej únie pre šport na roky 2014 – 2017 ( 5516/17 + ADD 1).

 

 1. KONŠTATUJÚ, že šport môže prispievať k zastrešujúcim prioritám programov EÚ v oblasti bezpečnosti, hospodárstva a sociálnej politiky, a najmä k stratégii Európa 2020 na zabezpečenie inteligentného, udržateľného a inkluzívneho rastu.

 

 1. UZNÁVAJÚ, že šport zohráva pozitívnu úlohu v medziodvetvovej spolupráci na úrovni EÚ, a tým pomáha zabezpečovať udržateľný rozvoj a zodpovedajúcim spôsobom sa zapája do riešenia zastrešujúcich sociálno-ekonomických a bezpečnostných výziev, ktorým EÚ čelí, vrátane migrácie, sociálneho vylúčenia a radikalizácie vedúcej k násilnému extrémizmu, ďalej nezamestnanosti, ako aj nezdravého životného štýlu a obezite.

 

 1. UZNÁVAJÚ potrebu primeranej spolupráce so zainteresovanými stranami z oblasti športu, okrem iného prostredníctvom štruktúrovaného dialógu ( Uznesenie Rady z 18. novembra 2010, v ktorom Rada súhlasila s tým, že v záujme výmeny názorov na záležitosti týkajúce sa športu v EÚ bude pravidelne, zvyčajne popri zasadnutí Rady, usporadúvať neformálne stretnutie vedúcich predstaviteľov verejných orgánov EÚ a športového hnutia (Ú. v. EÚ C 322, 27.11.2010, s. 1). ).

 

 1. BERÚ NA VEDOMIE výsledky prieskumu Eurobarometra v oblasti športu a fyzickej aktivity uverejnené v roku 2014, ktoré svedčia o veľkých rozdieloch medzi členskými štátmi, a to vrátane výsledkov týkajúcich sa dobrovoľníckej práce a sedavého spôsobu života, a berú na vedomie štatistiky vypracované Eurostatom, ktoré sa týkajú hlavných ekonomických a sociálnych údajov v oblasti športu.

 

 1. UZNÁVAJÚ, že v záujme presadzovania európskych hodnôt prostredníctvom športovej diplomacie je potrebné spolupracovať s tretími krajinami, najmä kandidátskymi a potenciálnymi kandidátskymi krajinami EÚ, ako aj s príslušnými medzinárodnými organizáciami v oblasti športu vrátane Rady Európy, Svetovej antidopingovej agentúry (WADA) a Svetovej zdravotníckej organizácie.

 

 1. A V DÔSLEDKU TOHO SÚHLASIA — s ďalším rozvojom rámca európskej spolupráce v oblasti športu prostredníctvom vypracovania tretieho pracovného plánu EÚ pre šport, ktorý sa bude týkať činností členských štátov a Komisie; — s konkrétnym časovým harmonogramom tohto pracovného plánu, a to od 1. júla 2017 do 31. decembra 2020; — s tým, že činnosti EÚ v oblasti športu by sa mali zameriavať na prioritné tézy a kľúčové témy, výsledky, ako aj pracovné metódy a štruktúry uvedené v tomto pracovnom pláne a ako sa uvádzajú v prílohe I.

 

ĎALŠIE ROZVÍJANIE EURÓPSKEHO ROZMERU V ŠPORTE PROSTREDNÍCTVOM VYPRACOVANIA PRACOVNÉHO PLÁNU EÚ

 

 1. DOMNIEVAJÚ SA, že tento pracovný plán EÚ pre šport by mal sledovať tieto hlavné ciele:

 

 • prostredníctvom medziodvetvovej spolupráce zabezpečovať informovanosť iných oblastí politík EÚ o tom, že šport by mohol prispievať k riešeniu politických výziev, ktorým EÚ čelí;
 • ďalej zlepšovať využiteľnosť podkladov pre tvorbu politiky v oblasti športu;
 • presadzovať prístup k zabezpečovaniu pridanej hodnoty v oblasti športu na úrovni EÚ z dlhodobého hľadiska, ktorý by bol spoločný pre členské štáty i Komisiu a založený na spolupráci, a ak je to vhodné aj v súčinnosti so športovým hnutím a ostatnými relevantnými zainteresovanými stranami;
 • riešiť nadnárodné výzvy prostredníctvom koordinovaného prístupu EÚ,
 • zohľadňovať špecifickú povahu športu;
 • prispievať k zastrešujúcim prioritám programov EÚ v oblasti hospodárskej a sociálnej politiky, ako aj udržateľného rozvoja s cieľom poskytnúť nový impulz pre zamestnanosť, rast a investície, ako aj v záujme prípravy na obdobie po roku 2020 ( 1 );
 • presadzovať rodovú rovnosť;
 • zohľadňovať vzťah medzi vzdelávaním a športom vrátane dvojitých kariér;
 • stavať na výsledkoch dosiahnutých v rámci prvých dvoch pracovných plánov EÚ pre šport;
 • dopĺňať a posilňovať vplyv činností, ktorých realizácia sa v oblasti športu začala v rámci programu Erasmus+;
 • prispievať k rozvoju športu na miestnej úrovni v EÚ.

 

 1. ZDÔRAZŇUJÚ, že tento pracovný plán EÚ by mal byť pružným rámcom a nástrojom schopným včas reagovať na vývoj v oblasti športu a zohľadňovať priority budúcich predsedníctiev.

 

 1. SÚHLASIA, že členské štáty a Komisia by mali v období, na ktoré sa viaže tento pracovný plán, venovať hlavnú pozornosť nižšie uvedeným kľúčovým témam. Každé predsedníctvo môže tieto priority doplniť na základe prípadného nového vývoja:

 

 1. bezúhonnosť v športe, najmä podpora dobrej správy vecí verejných vrátane ochrany maloletých osôb, špecifickosť športu, boj proti korupcii a ovplyvňovaniu výsledkov zápasov, ako aj boj proti dopingu;
 2. hospodársky rozmer športu, najmä inovácia v športe, a vzťah športu a jednotného digitálneho trhu;
 3. šport a spoločnosť, najmä sociálne začlenenie, úloha trénerov, vzdelávanie v športe a prostredníctvom športu, šport a zdravie, šport a životné prostredie, šport a médiá, ako aj športová diplomacia. Podrobnosti týkajúce sa vykonávania uvedených hlavných tém sa uvádzajú v prílohe I.

 

 1. SÚHLASIA, že:
 • Rada a zástupcovia vlád členských štátov zasadajúcich v Rade môžu na základe dosiahnutých výsledkov a vývoja politiky na úrovni EÚ pracovný plán EÚ preskúmať;
 • v prvej polovici roku 2019 sa vykoná preskúmanie pracovného plánu EÚ v polovici jeho trvania.

 

III. PRACOVNÉ METÓDY A ŠTRUKTÚRY

 

 1. UZNÁVAJÚ, že pri vykonávaní pracovného plánu je potrebné naďalej pokračovať v úzkej spolupráci medzi členskými štátmi, ako aj s Komisiou. Uznávajú tiež, že do tejto spolupráce by sa malo úzko zapojiť športové hnutie a príslušné organizácie na vnútroštátnej, európskej a medzinárodnej úrovni, ako napríklad Rada Európy, Svetová antidopingová agentúra (WADA) a Svetová zdravotnícka organizácia (WHO).

 

 1. SA DOMNIEVAJÚ, že by sa mali vytvoriť náležité pracovné štruktúry a metódy na účely nadviazania na dosiahnuté výsledky z prvých dvoch pracovných plánov EÚ, ako aj na vytváranie nových výstupov, a to v súlade s prioritnými tézami a kľúčovými témami uvedenými v bode 12;

 

Ak je to vhodné, Komisia by mala organizovať zasadnutia expertných skupín a zasadnutia zoskupení v tých oblastiach politiky, ktorým sa okrem iného v širokej miere venovali predchádzajúce a súčasný pracovný plán pre šport.

 

Na základe iniciatívy jedného alebo viacerých členských štátov sa môžu organizovať zasadnutia týkajúce sa oblastí spoločného záujmu (skupiny zainteresovaných členských štátov). Tieto stretnutia sa budú okrem iného venovať činnostiam partnerského učenia medzi zúčastnenými členskými štátmi.

 

Medzi ďalšie štruktúry a pracovné metódy môžu patriť konferencie a semináre predsedníctva, neformálne zasadnutia ministrov športu a riaditeľov pre oblasť športu, štúdie a konferencie Komisie a semináre.

 

Kľúčové zásady týkajúce rôznych pracovných metód sa uvádzajú v prílohe II.

 

V druhej polovici roku 2020 Rada zhodnotí vykonávanie súčasného pracovného plánu na základe správy, ktorú Komisia vypracuje v prvej polovici roka 2020.

ĎALŠIE KROKY

 

 1. VYZÝVAJÚ ČLENSKÉ ŠTÁTY, ABY:
 • v záujme účinného vykonávania tohto pracovného plánu EÚ spolupracovali s Komisiou a využívali pracovné štruktúry a metódy uvedené v tomto uznesení;
 • pri vypracúvaní politík na vnútroštátnej úrovni riadne zohľadnili tento pracovný plán EÚ a dodržiavali pri tom zásadu subsidiarity a autonómiu riadiacich štruktúr v oblasti športu;
 • pravidelne informovali a v relevantných prípadoch konzultovali so zainteresovanými stranami v oblasti športu o pokroku vo vykonávaní pracovného plánu EÚ s cieľom zabezpečiť relevantnosť a viditeľnosť príslušnej činnosti;
 • podľa potreby šírili v členských štátoch a na príslušných úrovniach výsledky dosiahnuté v rámci tohto plánu a predchádzajúcich pracovných plánov EÚ pre šport;
 • organizovali zasadnutia zamerané na témy spoločného záujmu (skupiny zainteresovaných členských štátov);
 • v spolupráci s Komisiou iniciovali a vykonávali partnerské učenie.

 

 1. VYZÝVAJÚ PREDSEDNÍCTVA RADY, ABY:
 • pri vypracúvaní svojho programu, aj v kontexte trojice predsedníctiev, zohľadňovali prioritné témy pracovného plánu EÚ a nadväzovali na dosiahnuté výsledky;
 • informovali členské štáty o prebiehajúcej alebo plánovanej práci v iných zoskupeniach Rady, ktoré majú vplyv na šport,
 • na konci obdobia, na ktoré sa vzťahuje toto uznesenie, navrhli na základe správy Komisie podľa potreby nový návrh pracovného plánu EÚ na ďalšie obdobie.
 • zvážili zhodnotenie štruktúrovaného dialógu so športovým hnutím ( 10 politických priorít Junckerovej Komisie http://ec.europa.eu/priorities/publications/president-junckers-political-guidelines_sk ).

 

 1. VYZÝVAJÚ KOMISIU, ABY:
 • spolupracovala s členskými štátmi na plnení tohto pracovného plánu, predovšetkým na dosiahnutí výsledkov uvedených v prílohe I;
 • informovala členské štáty o prebiehajúcich alebo plánovaných iniciatívach v iných oblastiach politiky EÚ, ktoré majú vplyv na šport, a o príslušnom vývoji v rámci činnosti Komisie;
 • informovala pracovnú skupinu pre šport o mandátoch skupín odborníkov;
 • podporovala členské štáty a ďalších príslušných aktérov pri ich činnostiach týkajúcich sa téz a kľúčových tém stanových v tomto uznesení, a to predovšetkým:
 • preskúmaním spôsobov, ako umožniť účasť členských štátov a expertov na zasadnutiach expertných skupín uvedených v prílohe I, a tiež pozývať predstaviteľov športového hnutia a podľa potreby aj iných zainteresovaných strán na tieto zasadnutia, pričom by sa mala zabezpečiť vysoká a jednotná úroveň reprezentatívnosti a odbornosti;
 • vytvorením expertných skupín v týchto oblastiach:
 • bezúhonnosť
 • rozvoj zručností a ľudských zdrojov v oblasti športu
 • vytvorením iných foriem podpory výmeny osvedčených postupov a partnerského učenia, ako aj rozvíjania znalostí (napr. štúdie);
 • zabezpečením potrebných vstupov zo strany expertov týkajúcich sa antidopingových otázok, najmä pokiaľ ide o zlučiteľnosť každej nadchádzajúcej revízie antidopingového kódexu agentúry WADA s právnymi predpismi EÚ;
 • poskytovaním logistickej a technickej podpory pri zhromažďovaní a šírení príslušných dokumentov a informácií o politike EÚ v oblasti športu;
 • organizovaním osobitných skupinových zasadnutí v oblastiach politík, ktorým sa v značnom rozsahu venoval predchádzajúci a súčasný pracovný plán pre šport. Cieľom takýchto zasadnutí je rokovať o politicky relevantných výsledkoch projektov financovaných z prostriedkov EÚ, ktoré sú prínosné pre šport, ako aj podporovať výmenu osvedčených postupov a náhľadov na konkrétne témy, zhodnotiť dosiahnutý pokrok a určiť, kde sú potrebné ďalšie opatrenia, a to najmä v oblastiach stanovených v prílohe I. Tieto typy zasadnutí by sa mali organizovať aspoň raz za rok.
 • zabezpečila nadviazanie na prácu predchádzajúcich skupín na vysokej úrovni, ktoré zriadila Komisia a ktoré sa venujú „športu na miestnej úrovni“ a „športu a diplomacii“;
 • zabezpečila nadviazanie na odporúčania, ktoré vypracovala skupina expertov pre dobrú správu vecí verejných a zaistila kontinuitu, pokiaľ ide o aktuálne otázky týkajúce sa boja proti ovplyvňovaniu výsledkov zápasov;
 • podporovala uznávanie zručností a kompetencií v oblasti športu;
 • podporovala štruktúrovaný dialóg o športe vrátane každoročnej organizácie športového fóra EÚ, ktoré by spájalo všetky kľúčové zainteresované strany na rôznych úrovniach organizácie športu,
 • pripravovala každoročný Európsky týždeň športu a v súlade s prioritami tohto pracovného plánu podporovala uvedený týždeň počas celého roka ako nástroj na propagáciu športovania a fyzickej aktivity;
 • podporovala prioritné témy a zodpovedajúce kľúčové témy stanovené v tomto pracovnom pláne, a využívala pritom program Erasmus+ a ďalšie relevantné programy EÚ, ako aj európske štrukturálne a investičné fondy;
 • v prvom polroku 2020 prijala správu o vykonávaní a relevantnosti pracovného plánu, ktorá bude vychádzať z dobrovoľných príspevkov členských štátov. Táto správa bude slúžiť ako základ na vypracovanie možného nasledujúceho pracovného plánu EÚ v priebehu druhého polroka 2020;
 • podľa potreby zverejnila výsledky dosiahnuté v rámci pracovných štruktúr tohto a predchádzajúceho pracovného plánu EÚ pre šport.

 

PRÍLOHA I

Kľúčové témy (bod 12), požadované výstupy a zodpovedajúce pracovné štruktúry

Priorita 1:

Bezúhonnosť v športe

 

Boj proti dopingu

 

Rada a jej prípravné orgány

Vstupy expertov týkajúce sa antidopingových záležitostí, ktoré sa majú vypracovať na zasadnutiach expertov a o ktorých sa bude rokovať na zasadnutí pracovnej skupiny pre šport, najmä zlučiteľnosť každej nadchádzajúcej revízie antidopingového kódexu agentúry WADA s právnymi predpismi EÚ

Výstup a cieľový termín: 2017 – 2019 — príspevok EÚ

Vedúci: Komisia a predsedníctvo

 

Príprava pozície EÚ a jej členských štátov na zasadnutie výboru CAHAMA a agentúry WADA podporované podľa potreby aj zasadnutiami expertov

Výstup a cieľový termín: 2017 – 2020

— pozícia EÚ

Vedúci: Komisia a predsedníctvo

 

Seminár

Ako predchádzať tomu, aby mladí ľudia nepoužívali doping v profesionálom športe a športe na miestnej úrovni

 

Výstup a cieľový termín: Druhý polrok 2017

— správa

— výmena najlepších postupov

Vedúci: Predsedníctvo

 

Dobrá správa vecí verejných

 

Expertná skupina

Bezúhonnosť

Uplatňovanie medzinárodne uznávaných noriem v oblasti dobrej správy vecí verejných a boja proti korupcii a iniciatív, najmä z oblastí mimo športu, ktoré sa majú uplatňovať v oblasti športu

Ovplyvňovanie výsledkov zápasov

 

Termín a cieľový termín: 2018 – 2020

— výmena najlepších postupov

— správa

Vedúci: Komisia

 

Rada a jej prípravné orgány

Odporúčania týkajúce sa možných budúcich opatrení v oblasti boja proti korupcii v odvetví športu na úrovni EÚ

 

Výstup a cieľový termín: Druhý polrok 2019 — (príp.) závery Rady

Vedúci: Predsedníctvo

 

Ochrana maloletých športovcov

 

štúdia

Zneužívanie detí v športe

 

Výstup a cieľový termín: Prvý polrok 2019 — správa

Vedúci: Komisia

 

Seminár

Nadviazanie na odporúčania týkajúce sa ochrany mladých športovcov a ochrany práv detí v športe ( 1 )

 

Výstup a cieľový termín: Druhý polrok 2019 — výmena osvedčených postupov — správa

Vedúci: Predsedníctvo

 

Rada a jej prípravné orgány

Ochrana fyzickej a morálnej bezúhonnosti maloletých osôb v športe na miestnej úrovni a vrcholovom športe

 

Výstup a cieľový termín: Druhý polrok 2019 — (príp.) závery Rady

Vedúci: Predsedníctvo

 

Špecifickosť športu

 

Skupina zainteresovaných členských štátov

Právne predpisy EÚ v oblasti športu a športových organizácií

 

Výstup a cieľový termín: Prvý polrok 2019 — (príp.) odporúčania/súčasný stav

Vedúci: SE, NL, FR, ES

 

Seminár

Špecifickosť športu v EÚ

 

Výstup a cieľový termín: Druhý polrok 2019 — výmena názorov — správa

Vedúci: Komisia

 

Priorita 2:

Hospodársky rozmer športu

Inovácia v športe

 

Zasadnutie zoskupenia

Hospodárske prínosy športu vyplývajúce zo športových satelitných účtov (SSA)

Praktické využitie SSA tvorcami politiky

 

Výstup a cieľový termín: Prvý polrok 2018 — výmena najlepších postupov

Vedúci: Komisia

 

Rada a jej prípravné orgány

Zvyšovanie informovanosti o hospodárskom rozmere športu, najmä so zreteľom na stratégiu Európa 2020 – a zamerať sa pritom na hospodárske prínosy športu a inovácie

 

Výstup a cieľový termín: Druhá polovica roku 2018 — (príp.) závery Rady

Vedúci: Predsedníctvo

 

Konferencia

Zvyšovanie informovanosti o hospodárskom rozmere športu, najmä so zreteľom na stratégiu Európa 2020 – a zamerať sa pritom na hospodárske prínosy športu a inovácie

 

Výstup a cieľový termín: Druhá polovica roku 2018

— výmena najlepších postupov

— správa

Vedúci: Predsedníctvo

 

Šport a jednotný digitálny trh

 

Seminár

Prínosy a výzvy jednotného digitálneho trhu pre lepšie financovanie a komercializáciu športu

 

Výstup a cieľový termín: Prvý polrok 2019 — správa

Vedúci: Predsedníctvo

 

Priorita 3:

Šport a spoločnosť

Šport a médiá

 

Konferencia

Úloha a vplyv médií v oblasti športu

 

Výstup a cieľový termín: Prvý polrok 2020 — podávanie správ a výmena najlepších postupov

Vedúci: Predsedníctvo

 

Rada a jej prípravné orgány

Úloha a vplyv médií v oblasti športu — (príp.) závery Rady

 

Vedúci: Predsedníctvo

 

Úlohu trénerov

 

Rada a jej prípravné orgány

Úloha trénerov v spoločnosti

 

Výstup a cieľový termín: Druhý polrok 2017 — (príp.) závery Rady

Vedúci: Predsedníctvo

 

Konferencia

Úloha, postavenie a zodpovednosť trénerov v spoločnosti

 

Výstup a cieľový termín: Druhý polrok 2017 — správa — výmena najlepších postupov

Vedúci: Predsedníctvo

 

Vzdelávanie v športe a prostredníctvom športu

 

Konferencia

Fyzická aktivita, šport a dvojité kariéry športovcov s dôrazom na univerzity a vzdelávanie

 

Výstup a cieľový termín: Druhý polrok 2017

— správa

— výmena najlepších postupov

Vedúci: Predsedníctvo

 

Expertná skupina

Rozvoj zručností a ľudských zdrojov v oblasti športu

 

Výstup a cieľový termín: 2018 – 2020 — usmernenia

Vedúci: Komisia

 

Seminár

Športová kvalifikácia a spôsobilosti trénerov

 

Výstup a cieľový termín: Prvý polrok 2020 — správa

Vedúci: Predsedníctvo

 

Sociálne začlenenie

 

Rada a jej prípravné orgány

Presadzovanie európskych hodnôt prostredníctvom športu

 

Výstup a cieľový termín: Prvý polrok 2018 — (príp.) závery Rady

Vedúci: Predsedníctvo

 

Konferencia

Šport na miestnej úrovni ako nástroj integrácie a prepojenia medzi tradíciou a inováciou

 

Výstup a cieľový termín: Prvý polrok 2018 — správa

Vedúci: Predsedníctvo

 

štúdia

Prístup ľudí so zdravotným postihnutím k športu

 

Výstup a cieľový termín: Druhá polovica roku 2018 — správa

Vedúci: Komisia

 

Rada a jej prípravné orgány

Prístup ľudí so zdravotným postihnutím k športu

 

Výstup a cieľový termín: Prvý polrok 2019 — (príp.) závery Rady

Vedúci: Predsedníctvo

 

Konferencia

Výhody športovania v organizovanom prostredí pre ľudí s obmedzenými príležitosťami

 

Výstup a cieľový termín: Prvý polrok 2019 — príručka najlepších postupov/ príkladov

Vedúci: Predsedníctvo

 

Zasadnutie zoskupenia

Podpora zdraviu prospešnej fyzickej aktivity

 

Výstup a cieľový termín: Druhý polrok 2017

— Výmena najlepších postupov

Vedúci: Komisia

 

Šport a zdravie

 

Seminár

Šport a fyzická aktivita na pracovisku

 

Výstup a cieľový termín: Druhá polovica roku 2018 — správa

Vedúci: Predsedníctvo

 

Šport a životné prostredie

 

Skupina zainteresovaných členských štátov

Rozvoj miest, šport v prírode a environmentálna udržateľnosť v kontexte významných športových podujatí a športové zariadenia šetrné k životnému prostrediu, ktoré sú energeticky účinné

Výstup a cieľový termín: 2019 – 2020

— výmena poznatkov a najlepších postupov

— správa

Vedúci: FR, DE, PT

 

Športová diplomacia

 

Štúdia

Šport podporujúci vonkajšie vzťahy EÚ

 

Výstup a cieľový termín: Druhý polrok 2017

— Odporúčania na základe prípadových štúdií a osvedčených postupov

Vedúci: Komisia

 

Seminár

Nadviazanie na činnosť skupiny Komisie na vysokej úrovni, závery Rady a seminár o športovej diplomacii

 

Výstup a cieľový termín: Druhý polrok 2017

— stratégia ďalšieho postupu

Vedúci: Komisia

 

( 1 ) Expertná skupina pre dobrú správu; „Výzvy: násilie, pred ktorým musia byť deti v oblasti športu chránené“, odporúčania týkajúce sa ochrany mladých športovcov a ochrany práv detí v športe, jún 2016, s. 12.

 

 

PRÍLOHA II

Zásady týkajúce sa pracovných metód, štruktúr a podávanie správ

 

 • Účasť členských štátov na práci expertných skupín, práci prebiehajúcej počas zasadnutí zoskupení a práci skupín zainteresovaných členských štátov je dobrovoľná a otvorená všetkým členským štátom.
 • Komisia bude zabezpečovať čo najvhodnejšiu a najúčinnejšiu účasť odborníkov z rôznych oblastí vrátane zainteresovaných strán z orgánov verejnej správy a z odvetvia športu.
 • Na podrobné pravidlá týkajúce sa členstva v expertných skupinách Komisie a ich pracovných postupov sa vzťahuje rozhodnutie Komisie z 30. mája 2016 ( 1 Rozhodnutie Komisie C(2016) 3301 final z 30. mája 2016, ktorým sa stanovujú horizontálne pravidlá vytvárania a fungovania expertných skupín Komisie.).
 • Skupiny zainteresovaných členských štátov môžu s ohľadom na svoje konkrétne potreby a želané výsledky vymedziť vlastné pracovné metódy a štruktúry. Komisia sa podľa potreby zapája do činnosti týchto skupín.
 • Komisia bude pracovnej skupine pre šport podávať správu o pokroku v práci príslušných expertných skupín a zoskupení a prezentovať ich výsledky. Skupiny zainteresovaných členských štátov vymenujú svojho zástupcu, aby vykonával podobnú činnosť.
 • Pracovná skupina Rady pre šport poskytne podľa potreby ďalšie usmernenia s cieľom zabezpečiť želané výsledky a dodržiavanie časového plánu.
 • Programy zasadnutia a zápisnice zo zasadnutí všetkých skupín budú k dispozícii všetkým členským štátom bez ohľadu na mieru ich zapojenia v danej oblasti. Výsledky činnosti skupín sa budú uverejňovať a šíriť na úrovni EÚ a na vnútroštátnej úrovni.
 • Výsledky rôznych pracovných metód budú podkladom pre správu Komisie o plnení pracovného plánu.

 

ZANECHAŤ ODPOVEĎ

Zadajte svoj komentár!
Zadajte svoje meno tu