Dobrovoľníctvo v športe

0
491
Dobrovoľníctvo
Dobrovoľníctvo

Úloha športových dobrovoľníckych činností pri podporovaní aktívneho občianstva

Závery Rady o úlohe športových dobrovoľníckych činností pri podporovaní aktívneho občianstva

2011/C372/06

 

Rada Európskej únie,

 

PRIPOMÍNAJÚC:

 

 • Spoločné vyhlásenie Rady a zástupcov vlád členských štátov zasadajúcich v Rade 5. mája 2003 o „spoločnej hodnote športu pre mladých ľudí“ (Ú. v. EÚ C 134, 7.6.2003, s. 5)
 • Rozhodnutie Rady z 27. novembra 2009 o Európskom roku dobrovoľníckych činností podporujúce aktívne občianstvo (Ú. v. EÚ L 17, 22.1.2010, s. 43), v ktorom sa zdôrazňujú tieto ciele:
  • práca na vytváraní priaznivého prostredia pre dobrovoľníctvo v EÚ
  • posilňovanie postavenia dobrovoľníckych organizácií a zlepšovanie kvality dobrovoľníckej činnosti
  • Oceňovanie uznávanie dobrovoľníckych činností
  • zvyšovanie povedomia o hodnote a význame dobrovoľníctva,
 • Závery Rady z 18. novembra 2010 o úlohe športu ako zdroja a hybnej sily aktívneho sociálneho začleňovania (Ú. v. EÚ C 326, 3.12.2010, s. 5)
 • Oznámenie Komisie Európskemu parlamentu, Rade, Európskemu hospodárskemu a sociálnemu výboru a Výboru regiónov s názvom „Rozvíjanie európskeho rozmeru v športu“ (KOM(2011) 12 v konečnom znení) a štúdiu z roku 2010 s názvom „Dobrovoľníctvo v Európskej únii“, ktorá dokazuje veľmi veľkú rozmanitosť športového dobrovoľníctva v celej EÚ a zameriava sa na právne režimy a zdroje financovania v tejto oblasti, pričom upriamuje pozornosť aj na potrebu odbornej príprave dobrovoľníkov,
 • Oznámenie Komisie Európskemu parlamentu, Rade, Európskemu hospodárskemu a sociálnemu výboru a Výboru regiónov o politikách EU a dobrovoľníctve: uznávanie a podpora cezhraničných dobrovoľných aktivít v EU (KOM(2011) 568 v konečnom znení),
 • Uznesenie Rady a zástupcov vlád členských štátov, ktorí sa zišli na zasadnutí Rady, o pracovnom pláne Európskej únie pre šport na rok 2011 – 2014 z 20. mája 2011 (Ú. v. EÚ C 162, 1.6.2011)
 • Závery Rady z 3. októbra 2011 o úlohe dobrovoľníckych činností v sociálnej politike (14061/1/11 REV 1)
 • Konferenciu expertov s názvom „Od dobrovoľníctva k líderstvu v športe“, ktorá sa konala 13. – 14. septembra 2011 v poľskej Varšave, na ktorej sa mimoriadna pozornosť venovala týmto otázkam:
  • odkaz a posolstvo veľkých športových podujatí a skúseností z nich, ako aj možnosti ich následného využitia v každodenných športových dobrovoľníckych činnostiach
  • možnosť využitia existujúcich skupín dobrovoľníkov pri nábore pre nadchádzajúce športové podujatia
  • potreba podporovať uznávanie a validáciu športových dobrovoľníckych činností
  • potreba podporovať vzájomné učenie sa a výmenu najlepších postupov,

 

BERIE NA VEDOMIE, ŽE:

1.| pojem „dobrovoľnícke činnosti“ s náležitým ohľadom na osobitosti situácie v každom členskom štáte a všetky formy dobrovoľníctva označuje všetky typy formálnych, neformálnych alebo informálnych dobrovoľníckych činností, ktoré osoba vykonáva z vlastnej vôle, na základe vlastnej voľby a motivácie a bez nároku na finančný zisk. Sú prínosom pre samotného dobrovoľníka, komunity a spoločnosť ako celok. Sú aj nástrojom umožňujúcim jednotlivcom a združeniam riešiť ľudské, sociálne, medzigeneračné alebo environmentálne potreby a problémy a často vykonávajú v prospech neziskovej organizácie alebo komunitnej iniciatívy (Rozhodnutie Rady 2010/37/EÚ z 27. novembra 2009 o Európskom roku dobrovoľníckych činností podporujúcich aktívne občianstvo (Ú. v. EÚ L 17, 22.1.2010, s. 43).

 

2.| Športové dobrovoľnícke činnosti je potrebné jasne odlíšiť od plateného zamestnanca, ktoré nesmú v žiadnom prípade nahrádzať (Uznesenie Rady a zástupcov vlád členských štátov, ktorí sa zišli na zasadnutí Rady, zo 16. mája 2007 o plnení spoločných cieľov pre dobrovoľnícku činnosť mladých ľudí Ú. v. EÚ C 241, 20.9.2008, s. 1). Nemali by prispievať k zachovaniu rodovej nerovnosti v platenej aj neplatenej práci a nesmú podporovať skrátenie pracovného času zamestnancov alebo ich odchod z trhu práce.

 

3.| Dobrovoľnícke činnosti v športe prispievajú k aktívnemu občianstvu a k integrácii občanov z rôzneho prostredie tým, že zlepšujú porozumenie a rešpekt prostredníctvom univerzálneho jazyka športu a zároveň  tým, že prispievajú k uplatňovaniu základných hodnôt a zásad Európskej únie, najmä solidarity, udržateľného rozvoja, ľudskej dôstojnosti, rovnosti a subsidiarity, presadzujúc tak európsku identitu.

 

4.| Zapájanie sa do dobrovoľníckych činností v športe občanom umožňuje osloviť si nové zručnosti, čím pozitívne prispieva okrem iného i ich zamestnateľnosti a umocneniu pocitu príslušnosti k spoločnosti, a môže byť katalyzátorom sociálnych zmien.

 

5.| Dobrovoľnícke činnosti v športe môžu prispieť k rastu a posilneniu sociálneho kapitálu prostredníctvom rozvoja sociálnej siete založenej na dôvere a spolupráci.

 

6.| Dobrovoľnícke činnosti v športe podporujú pozitívne sociálne postoje založené na hodnotách, ktoré sa rozvíjajú prostredníctvom športu, ako sú:

 • fair play
 • tímová práca
 • vytrvalosť
 • zodpovednosť
 • vodcovstvo
 • tolerancia
 • rešpektovanie ostatných
 • schopnosť prekonávať prekážky.

 

7.| Sektor športu, spolu so športovými dobrovoľníckymi činnosťami, predstavuje v rámci národných hospodárstiev merateľnú a významnú hospodársku a sociálnu hodnotu, ktorá ma potenciál stimulovať rast a zamestnanosť v celej Európskej únii.

 

8.| Podporu rozvoja športových dobrovoľníckych činností sa sledujú ciele Európskeho roka dobrovoľníckych činností 2011 a naďalej sa plnia ciele Európskeho roka boja proti chudobe a sociálnemu vylúčeniu 2010, pričom sa prispieva aj k cieľom Európskeho roka aktívneho starnutia 2012.

 

9.| Športové dobrovoľnícke činnosti môžu byť impulzom pre rozvoj a propagáciu fyzickej aktivity na všetkých úrovniach a prinášajú so sebou zlepšenie pocitu pohody a zníženie výskytu chorôb súvisiacich so životným štýlom.

 

10.| Športové dobrovoľnícke činnosti sú významným faktorom, ktorý prispieva k mobilite občanov prostredníctvom získavania spôsobilosti a prehlbovania skúseností v rámci činností súvisiacich so športom v iných členských štátoch, ako aj prostredníctvom rozvoja európskej identity a presadzovania hodnôt EÚ za jej hranicami.

 

11.| Športové dobrovoľnícke činnosti môžu prispieť k dosahovaniu celkových cieľov stratégie Európa 2020 zvyšovaním mobility a prostredníctvom činností, ktoré zvyšujú zamestnateľnosť, prispievajú k zlepšovaniu verejného zdravia, podporujú sociálne začleňovanie, vzdelávanie a aktívne starnutie.

 

V TEJTO SÚVISLOSTI VYZÝVA ČLENSKÉ ŠTÁTY EÚ A ZAINTERESOVANÉ STRANY V OBLASTI ŠPORTU, ABY V RÁMCI SVOJICH PRÁVOMOCÍ A S OHĽADOM NA NEZÁVISLOSŤ ŠPORTOVÝCH ORGANIZÁCIÍ:

 

1.| Vytvárali priaznivé podmienky na rozvoj športových dobrovoľníckych činností, a to najmä na základe:

 • výmeny osvedčených postupov medzi členskými štátmi a športovými organizáciami
 • rešpektovanie nezávislosti športových organizácií, pričom sa zabezpečí primeraná podpora týchto organizácií na úrovni členských štátov
 • potreby zabezpečiť, aby sa športovým dobrovoľníkom poskytovala potrebná odborná príprava a možnosť bezpečne využívať výhody dobrovoľníctva.

 

2.| Pomáhali podporovať pozitívne vnímanie športových dobrovoľníkov a dobrovoľníckych činností v športe.

 

3.| Dobrovoľnícke činnosti v športe vnímali ako významný nástroj zlepšovania spôsobilosti a zručností. Na tento účel je potrebné, aby:

 • prijali príslušné opatrenia na určenie spôsobilosti a zručnosti, ktoré sa nadobúdajú prostredníctvom neformálnych a informálnych skúseností v oblasti športových dobrovoľníckych činností, a preskúmali možnosť ich väčšieho uznania a validácie v rámci národných kvalifikačných systémov s ohľadom na európsky kvalifikačný rámec (EQF)
 • pri príprave opatrení sa usilovali konzultovať športové hnutie a dobrovoľnícke organizácie.

 

4.| Podnecovali spoluprácu medzi štátnymi orgánmi a športovými organizáciami na miestnej, národnej a európskej úrovni v záujme vytvorenia sietí na riešenie problémov spoločných pre dobrovoľnícke činnosti.

 

5.| Presadzovali športové dobrovoľnícke činnosti ako formu neformálneho a informálneho vzdelávania, ktorá je prostriedkom získania nových zručností a spôsobilosti, a spolu s formálnym vzdelávaním aj súčasťou paralelnej kariéry športovcov.

 

6.|  Presadzovali športové dobrovoľnícke činnosti napríklad tak, že budú iniciovať reklamné kampane na zvýšenie informovanosti a podporu pozitívneho vnímania dobrovoľníkov.

 

7.| Využívali potenciál dobrovoľníkov zapojených do organizovania športových podujatí, pokiaľ ide o dlhodobé činnosti na všetkých úrovniach športových úrovniach.

 

8.| Preskúmali potenciálnu pridanú hodnotu vytvorenia systému ocenení pre najinovačnejšie dobrovoľnícke projekty v oblasti športu.

 

NABÁDA ČLENSKÉ ŠTÁTY EÚ A EURÓPSKU KOMISIU, ABY V RÁMCI SVOJICH PRÁVOMOCÍ, V SÚLADE SO ZÁSADOU SUBSIDIARITY A S OHĽADOM NA SVOJU INŠTITUCIONÁLNU ŠTRUKTÚRU:

 

1.| Vyvíjali úsilie na odstránenie neprimeraných prekážok pre rozvoj športových dobrovoľníckych činností vrátane neprimeraného administratívneho zaťaženia.

 

2.| Skúmali, ako sa rozvíjajú športy založené na dobrovoľníckych činnostiach v rámci Európskej únie, vrátane výskumu zameraného na hospodársky a sociálny vplyv tohto rozvoja.

 

3.| Vymieňali si znalosti, skúsenosti a najlepšie postupy v oblasti športových dobrovoľníckych činností.

 

4.| Podporovali rozvoj športových dobrovoľníckych činností vo vnútroštátnych a európskych politikách a stratégiách zameraných na šport a sociálne veci, vzdelávanie a zamestnanosť.

 

5.| Preskúmali možnosti prispievania športových dobrovoľníckych činností k projektom dotovaným fondmi EÚ a vyvinuli mechanizmy, ktoré umožnia ocenenie týchto činností.

 

6.| Tam, kde je to možné začlenili aspekty športových dobrovoľníckych činností do práce rôznych skupín expertov zriadených v súlade s pracovným plánom EÚ pre šport.

 

7.| Podporovali rozvoj športových dobrovoľníckych činností prostredníctvom medzisektorovej spolupráce medzi verejnými a súkromnými subjektami a organizáciami občianskej spoločnosti v oblasti športu, zdravia, kultúry, vzdelávania, mládeže a sociálnej politiky na miestnej, národnej a európskej úrovni.

 

VYZÝVA EURÓPSKU KOMISIU, ABY:

 

1.| Venovala osobitnú pozornosť dobrovoľníckym činnostiam a možnosti prístupu neziskových športových organizácií k ďalšej generácii programov EU bez toho, aby boli ovplyvnené rokovania o viacročnom finančnom rámci.

 

2.| Identifikovala faktory ovplyvňujúce úspešnosť, najlepšie postupy a oblasti, ktoré si vyžadujú užšiu spoluprácu na úrovni EÚ, vrátane existujúcich prekážok rozvoja športových dobrovoľníckych činností.

 

3.| Pri navrhovaní nových právnych predpisov EÚ posúdila ich potenciálny vplyv na dobrovoľnícku činnosť v športe.