Väčšia podpora Európskej únie pre športy vykonávané na amatérskej úrovni

0
565
Európska únia
Európska únia

Vyhlásenie Európskeho parlamentu zo 16. decembra 2010 o väčšej podpore Európskej únie pre športy vykonávané na amatérskej úrovni

2012/C169E/19

 

Európsky parlament,

–          So zreteľom na článok 165 ZFEÚ

–          So zreteľom na článok 123 rokovacieho poriadku,

A. Keďže EÚ získala novú právomoc v oblasti športu,

B. Keďže šport je dôležitým faktorom sociálnej súdržnosti a prispieva k dosiahnutiu mnohých politických cieľov, akými sú podpora zdravia, vzdelávanie, sociálne začlenenie, boj proti diskriminácii, kultúra, ako me znižovanie trestnej činnosti a boj proti drogovej závislosti,

C. Keďže veľká väčšina Európanov, ktorí sa venujú športu a rekreačnej fyzickej aktivite, športuje na amatérskej úrovni,

D. Keďže hospodárska kríza a tlak na obmedzenie výdavkov vlád by mohli mať vážne následky na financovanie športov vykonávaných na amatérskej úrovni

  1. Vyzýva Komisiu a členské štáty, aby podporovali šport pre všetkých, posilňujúc jeho vzdelávaciu a integračnú úlohu, a aby venovali osobitnú pozornosť nedostatočne zastúpeným skupinám, akými sú ženy, starší ľudia a osoby so zdravotným postihnutím;
  2. Vyzýva členské štáty, aby zaistili, že v období krízy športy vykonávané na amatérskej úrovni nebudú trpieť výraznými rozpočtovými škrtmi;
  3. Vyzýva Komisiu, aby v pripravovanom oznámení o športe venovala potrebnú pozornosť športom vykonávaným na amatérskej úrovni a aby zabezpečila dostatočné financovanie pre program EÚ, ktorý sa týka športu po roku 2012;
  4. Vyzýva Komisiu, aby náležite zohľadnila výsledky šútdie o financovaní športov vykonávaných na amatérskej úrovni s ohľadom na možnú iniciatívu EÚ týkajúcu sa stávkovania;
  5. Poveruje svojho predsedu, aby toto vyhlásenie spolu so zoznamom podpísaných poslancov postúpil Komisii a parlamentom členských štátov.