Voľný pohyb športovcov v EÚ

0
478
Európska únia
Európska únia

ZHRNUTIE K DOKUMENTU:

Článok 165 – Zmluva o fungovaní Európskej únie.

AKÝ JE CIEĽ TOHTO ČLÁNKU ZMLUVY?

Potvrdzuje sa v ňom, že Európska únia (EÚ) môže prijímať opatrenia s cieľom prispieť k podpore európskeho športu, pričom musí prihliadať na jeho osobitnú povahu, dobrovoľné štruktúry a sociálne a vzdelávacie funkcie. Týmito opatreniami sa podporujú, koordinujú a dopĺňajú vnútroštátne opatrenia.

HLAVNÉ BODY

V článku 165 sa uvádza, že EÚ môže rozvíjať európsky rozmer športu:

 • podporovaním spravodlivosti a otvorenosti pri športových súťažiach a spolupráce medzi subjektmi zodpovednými za šport;
 • ochranou fyzickej a morálnej integrity športovcov, najmä mladých športovcov;
 • podporou spolupráce v oblasti vzdelávania a športu s krajinami mimo EÚ a príslušnými medzinárodnými organizáciami, najmä s Radou Európy;
 • prijímaním vhodných stimulov a odporúčaní bez harmonizácie vnútroštátnych zákonov a predpisov.

Voľný pohyb osôb je základná zásada EÚ. V športe sa tak zaručuje, že vo všeobecnosti sa profesionáli a amatéri môžu voľne pohybovať z jednej krajiny do druhej.

Táto zásada znamená, že pravidlá týkajúce sa priamej diskriminácie, ako sú kvóty založené na štátnej príslušnosti, nie sú povolené v profesionálnom športe.

V praxi sa môžu zaviesť obmedzené a pomerné obmedzenia voľného pohybu, ktoré sú nepriamo diskriminačné, pokiaľ majú oprávnený cieľ a sú pomerné. Uznáva sa nimi osobitná povaha športu a zahŕňajú:

 • právo na výber len národných športovcov a hráčov na reprezentovanie krajiny;
 • potrebu obmedziť počet účastníkov v súťaži;
 • uplatňovanie lehôt na presuny hráčov v tímových športoch;
 • kompenzačné pravidlá náboru a výcviku mladých hráčov.

Ďalšie články zmluvy, ktorými sa zakazuje diskriminácia na základe štátnej príslušnosti (články 18 a 45) a zaručuje sa právo bývať v inej krajine EÚ (článok 21) a sloboda usadiť sa a poskytovať služby (články 49 a 56), sa vzťahujú na:

 • profesionálnych a poloprofesionálnych športovcov (ako pracovníkov);
 • inštruktorov, trénerov a školiteľov (ako poskytovateľov služieb);
 • amatérskych športovcov (ako občanov EÚ).

KONTEXT

Národné vlády a orgány na riadenie športu stanovujú pravidlá o pohybe športovcov. EÚ sa však zapája s cieľom zabezpečiť, aby neviedli k nespravodlivej diskriminácii alebo aby neporušovali pravidlá jednotlivcov, pokiaľ ide o ich zamestnanie.

Súdny dvor Európskej únie spresnil tieto práva v niekoľkých rozsudkoch. Najvýznamnejším bolo rozhodnutie vo veci Bosman z roku 1995. Týkalo sa pravidiel futbalových presunov ako prekážok voľného pohybu a vnútroštátnych kvót ako formy priamej diskriminácie.

HLAVNÝ DOKUMENT

Článok 165 Zmluvy o fungovaní Európskej únie (Ú. v. EÚ C 202, 7.6.2016, s. 120 – 121)

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/HTML/?uri=LEGISSUM:l35002&from=EN

ZANECHAŤ ODPOVEĎ

Zadajte svoj komentár!
Zadajte svoje meno tu