Fond na podporu športu I.

0
1621

Organizačná štruktúra a správa fondu

Dňom vyhlásenia v zbierke zákonov (15.10.2019) bol zriadený FOND NA PODPORU ŠPORTU za účelom podpory a rozvoja športu mládeže, vrcholového športu, športovej reprezentácie Slovenskej republiky, športu pre všetkých a športu zdravotne postihnutých.

Fond bude hospodáriť s rozpočtom vo výške 20.000.000 Eur ročne.

Činnosť fondu je zameraná na:

  • vytváranie podmienok na podporu a rozvoj športu poskytovaním finančných prostriedkov formou príspevku na projekt podpory športu (ďalej len „projekt“)
  • monitorovanie podporených projektov,
  • na propagácii športu v Slovenskej republike,
  • spolupracu s orgánmi verejnej správy a inými právnickými osobami a fyzickými osobami v záujme utvárania priaznivých podmienok na rozvoj športu v Slovenskej republike,
  • spolupracu s medzinárodnými organizáciami a zahraničnými inštitúciami pôsobiacimi v oblasti športu,
  • kontrolu plnenia zmluvných záväzkov a vymáhamoe pohľadávok zo zmluvných záväzkov zo zmlúv uzatvorených s prijímateľmi príspevku na projekt ,
  • vzdelávacie aktivity a metodicko-poradenskú činnosť v oblasti športu.

Organizačná štruktúra fondu

Orgánmi fondu sú správna rada a dozorná rada, pričom správna rada menuje členov jednotlivých odborných komisií.

Fond na podporu športu

 

Správna rada a jej kreovanie

Správna rada je najvyšším, výkonným a štatutárnym orgánom fondu. Správna rada riadi činnosť fondu, koná v jeho mene a rozhoduje o všetkých záležitostiach fondu, ak nie sú zverené do pôsobnosti dozornej rady.

V mene fondu je oprávnený konať predseda správnej rady. Predsedu správnej rady v čase neprítomnosti zastupuje v rozsahu jeho práv a povinností podpredseda správnej rady.

Správnu radu tvorí predseda, podpredseda a 9 členov.

Jednotlivých členov správnej rady menuje a odvoláva Vláda Slovenskej republiky na návrh jednolivých subjektov.

Ak osoby oprávnené podávať návrh na člena správnej na základe výzvy Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky v určenej lehote nepredložia návrhy na vymenovanie členov správnej rady v potrebnom počte, vláda vymenuje členov správnej rady na návrh ministra školstva.

Členovi správnej rady patrí za výkon funkcie mesačná odmena vo výške troch štvrtín priemernej mesačnej mzdy v hospodárstve Slovenskej republiky zistenej Štatistickým úradom Slovenskej republiky za predchádzajúci kalendárny rok.

Podľa Štatistického úradu priemerná nominálna mesačná mzda zamestnanca v hospodárstve SR dosiahla v 2. štvrťroku 2019 hodnotu 1 101 eur (link ŠU ŠR), na základe uvedeného odmena sa výkon by bola 825,75 Eur.

Funkčné obdobie členov správnej rady je 5 rokov.

Správna rada

  • schvaľuje zásady, spôsob a kritériá hodnotenia žiadostí o poskytnutie príspevku na projekt,
  • schvaľuje zásady poskytovania príspevku na projekt a priority podpory športu,
  • schvaľuje výzvy na predkladanie žiadostí o príspevok na projekt (ďalej len „výzva“),
  • schvaľuje štatút fondu,
  • schvaľuje organizačný poriadok fondu, rokovací poriadok správnej rady, rokovací poriadok odborných komisií a ďalšie vnútorné predpisy fondu okrem rokovacieho poriadku dozornej rady,
  • rozhoduje o zriadení odborných komisií na posudzovanie žiadostí,
  • vymenúva a odvoláva členov odborných komisií,
  • schvaľuje na návrh predsedu správnej rady a na základe stanoviska dozornej rady výročnú správu fondu a účtovnú závierku fondu overenú audítorom,
  • schvaľuje na návrh predsedu správnej rady a na základe stanoviska dozornej rady rozpočet fondu na príslušné rozpočtové obdobie a zmeny rozpočtu fondu počas príslušného rozpočtového obdobia,
  • schvaľuje v nadväznosti na strategické zámery a dlhodobé koncepcie rozvoja športu v Slovenskej republike krátkodobé a strednodobé ciele fondu,
  • rozhoduje o nakladaní s majetkom fondu podľa osobitného predpisu,
  • rozhoduje o odpísaní pohľadávok fondu alebo o trvalom upustení od vymáhania pohľadávok fondu,
  • rozhoduje o návrhoch dozornej rady na odstránenie zistených nedostatkov a vyjadruje sa k ich stanoviskám ,
  • rozhoduje o ďalších záležitostiach súvisiacich s činnosťou fondu, ak nie sú zverené do pôsobnosti dozornej rady.

Na prvé funkčné obdobie Vláda SR vymenuje členov správnej rady najneskôr do 30. novembra 2019.

 

Zápis z rokovania správnej rady sa zverejňuje do desiatich dní od skončenia rokovania správnej rady na webovom sídle fondu a v Informačnom systéme športu.

Dozorná rada a jej kreovanie

Dozorná rada je kontrolným orgánom fondu a je zložená z predsedu a 4 členov. Funkčné obdobie člena dozornej rady je šesť rokov.

Ak osoby oprávnené podať návrh člena dozornej rady na základe výzvy ministerstva školstva v určenej lehote nepredložia návrhy na vymenovanie členov dozornej rady v potrebnom počte, minister vymenuje členov dozornej rady aj bez návrhu.

Členovi dozornej rady patrí za výkon funkcie mesačná odmena vo výške jednej polovice priemernej mesačnej mzdy v hospodárstve Slovenskej republiky zistenej Štatistickým úradom Slovenskej republiky za predchádzajúci kalendárny rok.

Dozorná rada

   • dohliada na dodržiavanie povinností fondu podľa právnych predpisov a vnútorných predpisov fondu,
   • vykonáva kontrolu riadneho a účelného hospodárenia fondu, účelného rozdeľovania zdrojov fondu, použitia finančných prostriedkov a nakladania s majetkom fondu,
   • vyjadruje stanovisko k návrhu rozpočtu, k účtovnej závierke a k výročnej správe fondu; tieto stanoviská predkladá správnej rade,
   • vyjadruje stanovisko k nakladaniu s majetkom fondu pred rozhodnutím správnej rady,
   • vyjadruje stanovisko k návrhom na odpísanie pohľadávok fondu alebo na trvalé upustenie od vymáhania pohľadávok fondu pred rozhodnutím správnej rady,
   • oboznamuje správnu radu s výsledkami svojej činnosti a so svojimi zisteniami,
   • podáva správnej rade návrhy na odstránenie zistených nedostatkov,
   • schvaľuje rokovací poriadok dozornej rady.

Na prvé funkčné obdobie minister školstva vymenuje členov dozornej rady najneskôr do 30. novembra 2019.

 

Odborné komisie a ich kreovanie

 

Fond zriaďuje odborné komisie na posudzovanie žiadostí podľa zamerania účelu podpory a rozvoja športu.

Odborné komisie majú najmenej troch členov. Predsedom odbornej komisie je vždy člen správnej rady.

Odborné komisie posudzujú žiadosti a odporúčajú správnej rade podporu projektov vrátane výšky príspevku, ktorý má byť poskytnutý na konkrétny projekt.

Odborné komisie predkladajú správnej rade priority podpory športu v oblasti svojho pôsobenia na príslušný kalendárny rok a spolupracujú pri príprave výziev.

Funkčné obdobie člena odbornej komisie je päť rokov.

Na prvé funkčné obdobie predseda správnej rady vymenuje členov odborných komisií najneskôr do 31. januára 2020.

 

 

Pri kreovaní orgánov fondu je dôležité mať na pamäti, že žiadateľom o príspevok na projekt (vrátane poskytovateľa športových poukazov) nemôže byť
    • člen odbornej komisie a jeho blízka osoba
    • člen dozornej rady a jeho blízka osoba
    • člen správnej rady a jeho blízka osoba
    • právnická osoba, ktorej členom riadiacich orgánov, kontrolných orgánov, dozorných orgánov, štatutárnym orgánom alebo členom štatutárneho orgánu je člen odbornej komisie, člen dozornej rady, člen správnej rady alebo im blízka osoba.
Blízkou osobou sa rozumie príbuzný v priamom rade, súrodenec a manžel; iné osoby v pomere rodinnom alebo obdobnom sa pokladajú za osoby sebe navzájom blízke, ak by ujmu, ktorú utrpela jedna z nich, druhá dôvodne pociťovala ako vlastnú ujmu.

 

Kancelária

Kancelária vykonáva úlohy spojené s organizačným, personálnym, administratívnym a technickým zabezpečením činnosti fondu.

Kancelária najmä preskúmava úplnosť predkladaných žiadostí, predkladá žiadosti odborným komisiám na posúdenie a zabezpečuje evidenciu údajov v Informačnom systéme športu.

zdroj: 

Zákon č. 310/2019 o fonde na podporu športu
Programové vyhlásenie vlády 2016-2020
Parlamentná tlač 1546

 

Predchádzajúci článokKontrola športových organizácií
Ďalší článokFond na podporu športu II.
Vážení športoví nadšenci, hlavnou úlohou web stránky je ponúknuť pohľad na šport z ekonomickej stránky, predstaviť šport ako významný prvok makroekonomiky na Slovensku a multidisciplinárne odvetvie. Postupne budú na web stránke zverejňované analýzy financovania profesionálneho a amatérskeho športu z verejných a súkromných zdrojov, informácie z oblasti účtovníctva a daní, a podstatnou súčasťou budú aj informácie o prístupe Európskej únie k problematike športu. Web stránka economyinsport.online ponúkne zdroje k zlepšeniu informovanosti profesionálnych športových odborníkov ako aj širokej verejnosti o športe mimo športovísk a štadiónov. Prajem príjemné čítanie,

ZANECHAŤ ODPOVEĎ

Zadajte svoj komentár!
Zadajte svoje meno tu