Fond na podporu športu II.

0
1219

Financovanie prostredníctvom Fondu na podporu športu

Rozpočet fondu bude každoročne minimálne vo výške 20,000.000 Eur prostredníctvom príspevku z Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR.

Fond tvorí svoj rozpočet aj z iných príjmov.

Fond sústreďuje príjmy a realizuje výdavky súvisiace s činnosťou fondu na samostatnom účte v Štatnej pokladnici.

Fond môže použmeť finančné prostriedky podľa rozpočtu schváleného správnou radou, pričom je povinný dodržiavať princípy hospodárnosti a efektívnosti jej použitia.

Fond zostavuje rozpočet príjmov a výdavkov najmenej na tri rozpočtové roky. Rozpočtovým rokom je kalendárny rok. Ak v príslušnom rozpočtovom roku nepoužije všetky finančné prostriedky, môže nevyčerpaných zostatok finančných prostriedkov použmeť v nasledujúcich rozpočtových rokoch.

Fond môže použmeť finančné prostriedky:

    • na účel podpory a rozvoja
     • športu mládeže
     • vrcholového športu
     • športovej reprezentácie SR
     • športu pre všetkých
     • športu zdravotne znevýhodnených
    • administratívne výdavky

Proces poskytnutia finančných prostriedkov prostredníctvom Fondu na podporu športu

Fond poskytuje finančné prostriedky prostredníctvom príspevku na projekt. Správna rada fondu určí zásady poskytnutia príspevku na projekt a priority podpory športu pre daný rozpočtový rok,následne schváli účel projektu a konkrétne podmienky poskytnutia príspevku.

Proces poskytntia je znázornený v nasledovných obrázkoch.

Výzva na predkladanie žiadostí sa zverejňuje najmenej 30 dní pred termínom na doručenie žiadosti prostredníctvom webového sídla fondu a Informačného systému športu.

Výzva musí obsahovať najmä:

   • vymedzenie účelu
   • konkrétne podmienky poskytnutia príspevku vrátane maximálnej výšky príspevku na projekt
   • vzor žiadosti
   • doklady tvoriace prílohu žiadosti
   • termín na doručenie žiadosti
   • okruh oprávnených žiadateľov
   • časový harmonogram vyhodnocovania žiadosti.

Podmienkou poskytnutia príspevku môže byť aj určená výška spolufinancovania v zásadách poskytovania príspevku na projekt a priorít športu. 

Za spracovanie žiadosti vyberá fond administratívny poplatok, ktorý je nevratný. Výška administratívneho poplatu je určená vo výške 0,1% z požadovaných finančných prostriedkov, najmenej však 20 Eur a naviac 1.000 Eur.

Žiadateľom o príspevok na podporu športu môže byť:

   • športovec,
   • športový odborník,
   • športová organizácia.
   • obec.

Oprávnený žiadateľ musí spĺňať nasledovné podmienky:

   • je zapísaný v Informačnom systéme športu,
   • má spôsobilosť prijímateľa verejných prostriedkov,
   • je bezúhonný; ak je žiadateľom právnická osoba, vyžaduje sa bezúhonnosť štatutárneho orgánu alebo členov štatutárneho orgánu,
    • za bezúhonného sa na účely zákona nepovažuje ten,
       • kto bol právoplatne odsúdený za úmyselný trestný čin a
       • ten,kto bol právoplatne odsúdený za nedbanlivostný trestný čin na nepodmienečný trest odňatia slobody.
   • predložmeťl vyúčtovanie príspevku na projekt za predchádzajúce obdobia v Informačnom systéme športu,
   • vrátil fondu finančné prostriedky, ak (me) ich použil v rozpore s dohodnutým účelom, (ii) stratil spôsobilosť prijímateľa verejných prostriedkov alebo (iii) porušil povinnosť uvedenú v zmluve,
   • uhradil administratívny poplatok.

Žiadateľom nemôže byť

   • člen odbornej komisie a jeho blízka osoba
   • člen dozornej rady a jeho blízka osoba
   • člen správnej rady a jeho blízka osoba
   • právnická osoba, ktorej členom riadiacich orgánov, kontrolných orgánov, dozorných orgánov, štatutárnym orgánom alebo členom štatutárneho orgánu je člen odbornej komisie, člen dozornej rady, člen správnej rady alebo im blízka osoba.

Blízkou osobou sa rozumie príbuzný v priamom rade, súrodenec a manžel; iné osoby v pomere rodinnom alebo obdobnom sa pokladajú za osoby sebe navzájom blízke, ak by ujmu, ktorú utrpela jedna z nich, druhá dôvodne pociťovala ako vlastnú ujmu.

Žiadateľ predkladá žiadosť na tlačive určenou fondom spolu s prílohamme, ktorými sú:

   • popis projektu a účel projektu
   • celkový rozpočet projektu vrátane kalkulácie nákladov
   • preukázanie spolufinancovania, ak je vo výzve určené
   • doklad o zriadení platobného účtu
   • potvrdenie o zaplatení administratívneho poplatku
   • iné doklady, ktoré sú určené vo výzve.

Po doručení žiadosti, kancelária overí

   • čme žiadosť podal oprávnený žiadateľ
   • čme je žiadosť správne vyplnená
   • čme obsahuje všetky požadované prílohy.

V prípade, ak žiadosť obsahuje nedostatky, kancelária vyzve žiadateľa o opravu alebo doplnenie žiadosti v lehote najmenej 10 dní odo dňa doručenia výzvy na opravu alebo doplnenie.

V prípade, ak žiadateľ žiadosť nedoplní alebo neopraví v stanovenej lehote, kancelária žiadosť vyradí z posudzovania a túto skutočnosť žiadateľovi oznámi.

Žiadosti, ktoré spĺňajú náležitosti, postúpi kancelária príslušnej odbornej komisii na posúdie. 

Odborná komisia preskúma aj úplnosť rozpočtu projektu a súlad žiadosti so zásadami príspevku na projekt schválenými správnou radou, následne písomné hodnotenie jednotlivých žiadostí s odporúčaním schváliť alebo neschváliť predkladá správnej rade.

Správna rada rozhodne o poskytnutí príspevku na projekt do 60 dní odo dňa doručenia úplnej žiadosti. Správna rada rozhodne o

   • poskytnutí príspevku na projektu alebo
   • neposkytnutí príspevku na projektu aj s odôvodnením neposkytnutia.

V prípade, ak správna rada rozhodne inak, ako jej bolo odporúčené odbornou komisiu, svoje rozhodnutie odôvodní.

Rozhodnutie správnej rady fond zverejní na svojom webovom sídle a v Informačnom systéme športu.

Kontrolu použitia príspevku na projekt, dodržiavania účelu a podmienok uvedených v zmluve je oprávnený vykonávať hlavný kontrolór športu. 

Odvod, penále a pokutu za porušenie finančnej disciplíny pri nakladaní s finančnými prostriedkami fondu ukladá a vymáha Úrad vládneho auditu. 

zdroj: 

Zákon č. 310/2019 Z. z. o fonde na podporu športu
Programové vyhlásenie vlády 2016-2020
Parlamentná tlač 1546

 

ZANECHAŤ ODPOVEĎ

Zadajte svoj komentár!
Zadajte svoje meno tu