Právo – legislatíva

0
510

1.1.    Ústava Slovenskej republiky 460/1992 Zb.

1.2.    Zákon č. 273/1996 Z. z. ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 63/1993 Z.z. o štátnych symboloch Slovenskej republiky a ich používaní v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 240/1994 Z.z.

1.3.    Zákon č. 440/2015 Z. z. o športe a o zmene a doplnení niektorých zákonov

1.3.1. Vyhláška č. 51/2016 Z. z. MŠVVŠ, ktorou sa ustanovujú zdravotné výkony, ktoré sú súčasťou lekárskej prehliadky vrcholového športovca a talentovaného športovca

1.3.2. Vyhláška č. 110/2016 Z. z. MŠSV SR o odbornej príprave na nadobudnutie odbornej spôsobilosti v športe

1.3.3.     Metodické usmernenie č. 11/2016 k uplatňovaniu § 50 ods. 4 písm. a) a § 51 ods. 1 a 4 zákona č. 440/2015 Z. z. o športe a o zmene a doplnení niektorých zákonov

1.3.4. Nariadenie vlády SR č. 245/2017 Z. z. o metodike na výpočet podielu uznaného športu na rok 2018

1.3.5.     Nariadenie vlády SR č. 261/2016 Z. z. o o metodike na výpočet podielu uznaného športu na rok 2017

 

1.4.    Zákon č. 83/1990 Zb. o združovaní občanov

1.5.    Zákon č. 213/1997 Z. z. o neziskových organizáciách poskytujúcich všeobecne prospešné služby v znení neskorších predpisov

1.6.    Zákon č. 416/2001 Z. z. o prechode niektorých pôsobností z orgánov štátnej správy na obce a na vyššie územné celky

1.7.    Občiansky zákonník č 40/1924 Zb. v zmysle neskorších predpisov

1.8.    Zákon č. 36/2005 Z. z. o rodine v znení neskorších predpisov

1.9.    Obchodný zákonník č. 513/1992 Zb. v znení neskorších predpisov

1.10.                     Trestný zákon č. 300/2005 Z. z. v znení neskorších predpisov

1.11.                     Zákon č. 3152016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora o zmene a doplnení niektorých zákonov

1.12.                     Nariadenie vlády SR č. 321/1991 Zb., ktorým sa ustanovujú podmienky a spôsob navrátenia majetkových práv dobrovoľným telovýchovným organizáciám