skip to Main Content
English English Français Français Deutsch Deutsch Magyar Magyar Italiano Italiano Polski Polski Русский Русский Slovenčina Slovenčina Español Español
Zákon O športe § 77 – 78

Zákon o športe § 77 – 78

§ 77
Zdroje financovania športu zo štátneho rozpočtu

(1) Zdroje financovania športu zo štátneho rozpočtu sú

a) prostriedky schváleného štátneho rozpočtu v rozpočtovej kapitole ministerstva školstva určené na účel podľa § 65 ods. 3 písm. a) až c),
b) prostriedky štátneho rozpočtu vo výške odvodu z prevádzkovanialotériových hier31) do štátneho rozpočtu v rozpočtovom roku, ktorý predchádza bežnému rozpočtovému roku; v roku 2016 25 % z tohto odvodu, v roku 2017 50 % z tohto odvodu a v roku 2018 75 % z tohto odvodu a od roku 2019 100 % z tohto odvodu,
c) prostriedky zo štátneho rozpočtu účelovo určené na príspevok na národný športový projekt podľa § 75 ods. 1.

(2) Prostriedky podľa odseku 1 písm. a) a b), okrem príspevkov na národný športový projekt podľa § 75 ods. 1, ak boli zahrnuté do prostriedkov podľa odseku 1 písm. a), sa použijú

a) vo výške najmenej 50 % na poskytovanie príspevku uznanému športu, okrem uznaného športu futbal a uznaného športu ľadový hokej,
b) vo výške najmenej 17 % na poskytnutie príspevku uznanému športu futbal a vo výške najmenej 13 % na poskytnutie príspevku uznanému športu ľadový hokej,
c) vo výške najmenej 7 % na národný športový projekt podľa § 75 ods. 4,
d) vo výške najmenej 2 % na národný športový projekt podľa § 75 ods. 5,
e) vo výške najmenej 3,5 % na národný športový projekt podľa § 75 ods. 6.

(3) Prostriedky štátneho rozpočtu v rozpočtovej kapitole ministerstva školstva na šport sa po odpočítaní prostriedkov podľa odseku 2 použijú na

a) poskytovanie dotácie podľa § 70,
b) národné športové projekty podľa § 75 ods. 2,
c) náklady na správu a prevádzku informačného systému športu,
d) vzdelávanie a skúšku kontrolórov,
e) ostatné úlohy ministerstva školstva v oblasti športu.

(4) Výška prostriedkov podľa odseku 1 písm. a) po odpočítaní príspevkov na národný športový projekt podľa § 75 ods. 1 a prostriedkov štátneho rozpočtu vo výške odvodu z prevádzkovanialotériových hier podľa odseku 1 písm. b) nesmie byť nižšia ako v predchádzajúcom rozpočtovom roku.

§ 78
Kontrola použitia verejných prostriedkov

(1) Poskytovateľ prostriedkov zo štátneho rozpočtu vykonáva kontrolu použitia poskytnutých verejných prostriedkov podľa osobitného predpisu.10)

(2) Prijímateľ verejných prostriedkov je povinný poskytovateľovi prostriedkov zo štátneho rozpočtu predložmeť aj doklady preukazujúce použitie finančných prostriedkov určených na spolufinancovanie účelu príspevku.

(3) Ak prijímateľ verejných prostriedkov poruší finančnú disciplínu, postupuje sa podľa osobitného predpisu.32)

Back To Top