Zákon o športe § 95 – 98

0
52
zákon o športe

DEVIATA ČASŤ
SPRÁVNE DELIKTY A PRIESTUPKY

§ 95

Správne delikty

(1) Športová organizácia sa dopustí správneho deliktu, ak

a) vykonáva športovú činnosť ako športová organizácia bez zapísania v registri právnických osôb v športe podľa § 8 ods. 2 a je prijímateľom verejných prostriedkov,
b) nezabezpečí na výkon športovej činnosti, na ktorú sa vyžaduje odborná spôsobilosť, odborne spôsobilého športového odborníka podľa § 8 ods. 7,
c) nezabezpečí splnenie povinností týkajúcich sa opatrení proti negatívnym javom v športe podľa § 8 ods. 6,
d) nepredloží zmluvu na účely evidencie zmlúv a dohôd podľa § 8 ods. 4,
e) nesplní povinnosť uchovávať zápisnicu podľa § 8 ods. 5,
f) nezabezpečí overenie svojej účtovnej závierky alebo výročnej správy audítorom podľa § 9 ods. 4,
g) nesplní povinnosť vypracovať výročnú správu podľa § 9 ods. 4,
h) nesplní povinnosť vypracovať výročnú správu s náležitosťami podľa § 9 ods. 5 alebo ods. 6,
me) neposkytne súčinnosť kontrolórovi podľa § 14 ods. 4 alebo hlavnému kontrolórovi športu podľa § 14 ods. 6,
j) nezabezpečí prístup kontrolóra k podkladom podľa § 14 ods. 2 písm. a),
k) uplatní v rozpore s § 31 ods. 4 vo vzťahu k športovcovi alebo športovému odborníkovi obmedzenie vo výkone športovej činnosti po skončení ich zmluvného vzťahu,
l) neoboznámi športovca o jeho právach a povinnostiach podľa § 31 ods. 1,
m) poruší zásadu rovnakého zaobchádzania podľa § 34 ods. 5,
n) nepozastaví vykonávanie športovej činnosti podľa § 94 ods. 6,
o) nezakáže výkon športovej činnosti podľa § 94 ods. 7,
p) podmieni zmenu klubovej príslušnosti športovca finančnou odplatou alebo iným plnením podľa § 5 ods. 4.

(2) Národný športový zväz sa dopustí správneho deliktu, ak

a) neposkytne súčinnosť kontrolórovi podľa § 14 ods. 4 alebo hlavnému kontrolórovi športu podľa § 14 ods. 6,
b) nesplní povinnosť podľa § 17 ods. 2,
c) nesplní povinnosť podľa § 18 ods. 1 alebo ods. 3,
d) nesplní niektorú z povinností podľa § 21 ods. 1 písm. b),
e) nepoužije príjem zo športovej reprezentácie na plnenie úloh podľa § 30 ods. 2.

(3) Športový odborník, ktorý je fyzickou osobou podnikateľom, spácha správny delikt, ak

a) uvedie nepravdivý údaj v čestnom vyhlásení podľa § 7 ods. 4,
b) neoznámi stratu bezúhonnosti podľa § 7 ods. 5,
c) nepreukáže sa dokladom o odbornej spôsobilosti podľa § 7 ods. 6,
d) nezabezpečí poskytnutie súčinnosti kontrolórovi podľa § 14 ods. 4,
e) poruší zákaz uzatvárať stávky na súťaže podľa § 94 ods. 3.

(4) Fyzická osoba podnikateľ alebo právnická osoba spácha správny delikt, ak

a) vykonáva činnosť športového odborníka bez zápisu do príslušného registra podľa § 6 ods. 2,
b) neumožní držiteľovi čestného štátneho titulu vstup na podujatie podľa § 57 ods. 6,
c) má kontrolu alebo vplyv v dvoch alebo viacerých športových kluboch, ktorých družstvá dospelých alebo dospelí jednotlivci pôsobia v tej istej súťažme podľa § 15 ods. 6,
d) neinformuje národný športový zväz o akomkoľvek podozrení alebo zistení, že priebeh alebo výsledky súťaže sú manipulované podľa § 94 ods. 1,
e) používa olympijskú alebo paralympijskú symboliku v rozpore s § 25 ods. 5, § 26 ods. 4alebo § 27,
f) neposkytne hlavnému kontrolórovi športu súčinnosť podľa § 14 ods. 6,
g) neumožní vstup hlavného kontrolóra športu na pozemky, do budov a iných priestorov športovej organizácie podľa § 61 ods. 4,
h) odmietne preukázať totožnosť podľa § 61 ods. 4,
me) uvedie nepravdivý údaj v čestnom vyhlásení podľa § 50 ods. 4 písm. b),
j) na základe kontroly vykonanej hlavným kontrolórom športu sa zistí, že porušila všeobecne záväzné právne predpisy v oblasti vzdelávania v športe.

(5) Za správny delikt podľa odseku 1 písm. a), d), e), k) až m), odseku 2 písm. d), odseku 3 písm. a) a b) a odseku 4 písm. a), b) a h) možno uložmeť pokutu od 50 eur do 3 000 eur.

(6) Za správny delikt podľa odseku 1 písm. f) až j), odseku 2 písm. e), odseku 3 písm. c) až e) a odseku 4 písm. c), f), g) a j) možno uložmeť pokutu od 100 eur do 10 000 eur.

(7) Za správny delikt podľa odseku 1 písm. b), c), n) až p), odseku 2 písm. a) až c) a odseku 4 písm. d), e) a me) možno uložmeť pokutu od 300 eur do 30 000 eur.

§ 96
Priestupky

(1) Športovec sa dopustí priestupku, ak

a) sa odmietne ako športový reprezentant bez primeraného dôvodu zúčastniť na medzinárodnej súťažme, na ktorú bol riadne nominovaný národným športovým zväzom alebo inou športovou organizáciou, ak boli na jeho prípravu v posledných dvoch rokoch použité verejné prostriedky,
b) poruší zákaz uzatvárať stávky na súťaže podľa § 94 ods. 3.

(2) Športový odborník sa dopustí priestupku, ak

a) uvedie nepravdivý údaj v čestnom vyhlásení podľa § 7 ods. 4,
b) neoznámi stratu bezúhonnosti podľa § 7 ods. 5,
c) sa nepreukáže dokladom o odbornej spôsobilosti podľa § 7 ods. 6,
d) nezabezpečí poskytnutie súčinnosti kontrolórovi podľa § 14 ods. 4,
e) poruší zákaz uzatvárať stávky na súťaže podľa § 94 ods. 3,
f) neposkytne hlavnému kontrolórovi športu súčinnosť podľa § 14 ods. 6,
g) neumožní vstup hlavného kontrolóra športu na pozemky, do budov a iných priestorov športovej organizácie podľa § 61 ods. 4,
h) odmietne preukázať totožnosť podľa § 61 ods. 4.

(3) Fyzická osoba sa dopustí priestupku, ak

a) vykonáva činnosť športového odborníka bez zápisu do príslušného registra podľa § 6 ods. 2,
b) má kontrolu alebo vplyv v dvoch alebo viacerých športových kluboch, ktorých družstvá dospelých alebo dospelí jednotlivci pôsobia v tej istej súťažme podľa § 15 ods. 6,
c) neuvedie ako nezávislý pozorovateľ svoje zistenia o príprave, priebehu a výsledku volieb v písomnej správe alebo bezodkladne neupozorní volebnú komisiu a kontrolóra podľa § 23 ods. 3,
d) používa olympijskú alebo paralympijskú symboliku v rozpore s § 25 ods. 5, § 26 ods. 4alebo § 27,
e) nepoukáže solidárny príspevok podľa § 30 ods. 3 ako osoba, ktorá je prijímateľom odmeny podľa § 30 ods. 1,
f) uvedie pri preukazovaní spôsobilosti prijímateľa verejných prostriedkov nepravdivé alebo neúplné údaje podľa § 66 ods. 2 ako uchádzač o verejné prostriedky na športovú činnosť,
g) neoprávnene vyrobí, prevezie, dá prepraviť, prechováva, ponúka, predá, inému poskytne alebo podá látku s anabolickým alebo iným hormonálnym účinkom, uvedenú v zozname zakázaných látok a zakázaných metód, na iný ako liečebný účel,
h) použije vočme inému metódu spočívajúcu v zvyšovaní prenosu kyslíka v ľudskom organizme alebo metódu génového dopingu, uvedenú v zozname zakázaných látok a zakázaných metód, na iný ako liečebný účel alebo
me) sprostredkuje činnosť podľa písmen g) alebo h),
j) neinformuje národný športový zväz o akomkoľvek podozrení alebo zistení, že priebeh alebo výsledky súťaže sú manipulované podľa § 94 ods. 1.

(4) Kontrolór sa dopustí priestupku, ak

a) nevykoná kontrolnú činnosť podľa § 14 ods. 1 písm. b) až e),
b) nevypracuje správu podľa § 14 ods. 9,
c) nezašle bezodkladne správu o kontrolnej činnosti podľa § 14 ods. 9,
d) nesplní niektorú z povinností podľa § 13 ods. 3 písm. b) až e),
e) vykonáva funkciu kontrolóra pri súčasnom výkone inej funkcie uvedenej v § 11 ods. 6,
f) písomne nepotvrdí prevzatie podkladov alebo nevráti podklady bezodkladne tomu, od koho sa vyžiadali, ak nie sú potrebné na ďalší výkon kontroly podľa § 14 ods. 3,
g) nepostúpi podanie hlavnému kontrolórovi športu podľa § 14 ods. 11.

(5) Za priestupok podľa odseku 3 písm. a), c), d), g) až me), odseku 4 písm. c) a f) možno uložmeť pokutu od 50 eur do 1 000 eur.

(6) Za priestupok podľa odseku 1 písm. a) a odseku 2 písm. a) až d), f) až h), odseku 3 písm. e), f) a odseku 4 písm. a), b), d) a g) možno uložmeť pokutu od 100 eur do 5 000 eur alebo zákaz činnosti až na dva roky.

(7) Za priestupok podľa odseku 1 písm. b), odseku 2 písm. e), odseku 3 písm. b) a j) a odseku 4 písm. e) možno uložmeť pokutu od 500 eur do 10 000 eur alebo zákaz činnosti až na päť rokov.

§ 97
Spoločné ustanovenia o priestupkoch a správnych deliktoch

(1) Pri ukladaní sankcií za správne delikty podľa § 95 a 96 správny orgán prihliada na závažnosť, spôsob, dĺžku trvania a následky protiprávneho konania, na opakované porušenie právnej povinnosti a na to, že sa konaním porušili viaceré povinnosti.

(2) Sankciu za správny delikt možno uložmeť do jedného roka odo dňa, keď sa o porušení povinnosti správny orgán dozvedel, najneskôr však do troch rokov odo dňa, keď k porušeniu povinnosti došlo.

(3) Ak je správnym deliktom alebo priestupkom porušenie povinnosti s následkom, ktorý je možné odstrániť alebo napraviť, sankciu je možné uložmeť s podmienečným odkladom časti výkonu sankcie až do polovice výmery uloženej sankcie s určením lehoty na splnenie povinnosti, odstránenie následku alebo vykonanie určeného nápravného opatrenia. Ak fyzická osoba, ktorej bola taká sankcia uložená, v určenej lehote porušenie alebo následok odstráni alebo splní nápravné opatrenie, orgán, ktorý sankciu uložil, rozhodne o upustení od výkonu časti sankcie, ktorej výkon bol podmienečne odložený. Odstránenie protiprávneho stavu a vykonanie nápravných opatrení posudzuje správny orgán, ktorý vydal rozhodnutie.

(4) Priestupky prejednáva a rozhoduje o nich okresný úrad v sídle kraja a správcom pohľadávky štátu z uložených sankcií je ministerstvo vnútra. Na priestupky a ich prejednanie sa vzťahuje všeobecný predpis o priestupkoch.

(5) Správne delikty športovej organizácie, poskytovateľa verejných prostriedkov, športových klubov, športových zväzov a fyzickej osoby podnikateľa prejednáva a rozhoduje o nich okresný úrad v sídle kraja. Správne delikty národného športového zväzu a národnej športovej organizácie prejednáva a rozhoduje o nich ministerstvo školstva, ktoré je správcom pohľadávky štátu z uložených sankcií.

(6) Ministerstvo školstva môže po začatí správneho konania za správny delikt podľa § 95 ods. 1 písm. b), c), f) až j), n) až p),§ 95 ods. 2 písm. d), § 95 ods. 3 písm. c) až e), § 95 ods. 4 písm. c) až g) uložmeť športovej organizácii predbežný zákaz uchádzať sa o poskytnutie verejných prostriedkov.

(7) Osoba právoplatne postihnutá za správny delikt alebo priestupok stráca spôsobilosť prijímateľa verejných prostriedkov až do vykonania uloženej sankcie alebo opatrenia.

(8) Ak bola rozhodnutím o priestupku uložená osobe, ktorá sa dopustila priestupku, povinnosť nahradiť škodu, spôsobilosť prijímateľa verejných prostriedkov sa neobnoví skôr ako bola škoda nahradená alebo bola dohodnutá jej úhrada v splátkach a túto dohodu povinná osoba dodržiava.

(9) Strata spôsobilosti prijímateľa verejných prostriedkov nastáva právoplatnosťou rozhodnutia, ak správny orgán nerozhodne o strate spôsobilosti predbežným opatrením skôr.

(10) Ministerstvo školstva môže za správny delikt podľa § 95 ods. 1 písm. b), c), f) až j), n) až p), § 95 ods. 2 písm. d),§ 95 ods. 3 písm. c) až e), § 95 ods. 4 písm. c) až g) uložmeť aj zákaz uchádzať sa o poskytnutie verejných prostriedkov až na päť rokov.

(11) Okresný úrad v sídle kraja oznamuje ministerstvu školstva dátum, kedy rozhodnutie o správnom delikte podľa § 95 a rozhodnutie o priestupku podľa § 96 nadobudlo právoplatnosť.

(12) Pokuty podľa § 95 a 96 sú príjmom štátneho rozpočtu.

§ 98
Závažné porušenie povinnosti

(1) Za závažné porušenie povinnosti sa považuje

  • spáchanie správneho deliktu podľa § 95 ods. 1 písm. b), c), f) až j), n) až p), § 95 ods. 2 písm. d), § 95 ods. 3 písm. c) až e), § 95 ods. 4 písm. c) až g) alebo
  • spáchanie priestupku podľa § 96 ods. 1, § 96 ods. 2 písm. d) až h), § 96 ods. 3 písm. b), c), e) až j) alebo § 96 ods. 4 písm. a), b), d) a f).

(2) Za priestupok alebo správny delikt, ktorý sa považuje za závažné porušenie povinnosti, spáchaný v lehote do jedného roka odo dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia o postihu za priestupok alebo správny delikt, ktorý predstavuje závažné porušenie povinností, možno uložmeť sankciu až do výšky dvojnásobku hornej hranice ustanovenej v § 95 a 96.

ZANECHAŤ ODPOVEĎ

Zadajte svoj komentár!
Zadajte svoje meno tu