Zákon o športe § 10 – 14

0
1187

Kontrola v športovej organizácii

§ 10

(1) Športová organizácia, ktorá je prijímateľom verejných prostriedkov, je povinná vytvárať podmienky na nezávislý výkon vnútornej kontroly.

Ak športová organizácia má dve bezprostredne po sebe nasledujúce účtovné obdobia príjem prostriedkov zo štátneho rozpočtu presahujúci 50 000 eur ročne, je povinná zriadiť a obsadiť funkciu kontrolóra najneskôr do 30. júna nasledujúceho roka.

POZNÁMKA: Spôsobilosť prijímateľa verejných prostriedkov stráca športová organizácia, ktorá nevytvára podmienky na nezávislý výkon kontroly podľa § 67 ods. 2 písm.  f) zákona. 

(2) Športová organizácia, ktorá má funkciu kontrolóra podľa odseku 1, je povinná mať zriadenú a obsadenú funkciu kontrolóra počas obdobia, v ktorom je prijímateľom prostriedkov zo štátneho rozpočtu.

POZNÁMKA: Spôsobilosť prijímateľa verejných prostriedkov stráca športová organizácia, ktorá nezriadi alebo neobsadí funkciu kontrolóra podľa § 67 ods. 2 písm. g) zákona..

§ 11

Podmienky na výkon funkcie kontrolóra

(1) Za kontrolóra môže byť zvolená alebo inak ustanovená fyzická osoba, ktorá

a) má spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu,
b) je bezúhonná a
c) spĺňa kvalifikačné predpoklady.

(2) Kvalifikačné predpoklady na výkon funkcie kontrolóra sú

a) štyri roky praxe v organizovaní, riadení alebo v správe športu,
b) najmenej úplné stredné všeobecné vzdelanie alebo úplné stredné odborné vzdelanie a najmenej dva roky praxe v organizovaní, riadení alebo v správe športu,
c) najmenej vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa v študijnom odbore ekonómia, manažment alebo právo alebo
d) najmenej vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v inom študijnom odbore ako v písmene c) a najmenej jeden rok praxe v organizovaní, riadení alebo v správe športu.

(3) Na výkon funkcie kontrolóra národného športového zväzu a kontrolóra národnej športovej organizácie sa okrem splnenia podmienok podľa odseku 2 vyžaduje aj odborná spôsobilosť preukázaná úspešným absolvovaním skúšky formou písomného odborného testu zameraného na oblasti týkajúce sa riadenia a správy športovej organizácie. Vykonanie skúšky kontrolóra zabezpečuje hlavný kontrolór športu. Skúška sa musí vykonať do troch mesiacov od ustanovenia kontrolóra do funkcie; to neplatí, ak je kontrolór opätovne zvolený alebo inak ustanovený na ďalšie funkčné obdobie. Odbornú spôsobilosť úspešným absolvovaním skúšky kontrolór preukazuje každé štyri roky odo dňa vykonania skúšky.

(4) Splnenie podmienky podľa odseku 1 písm. c) sa preukazuje dokladom o vzdelaní a potvrdením o praxi.

(5) Kontrolór stráca spôsobilosť na výkon funkcie kontrolóra, ak

a) prestane spĺňať podmienky podľa odseku 1 alebo
b) nepreukáže odbornú spôsobilosť podľa odseku 3.

(6) Funkcia kontrolóra je nezlučiteľná s výkonom funkcie člena najvyššieho orgánu, štatutárneho orgánu, výkonného orgánu, disciplinárneho orgánu, orgánu na riešenie sporov a licenčného orgánu športovej organizácie, v ktorej vykonáva funkciu kontrolóra.

POZNÁMKA: Pri porušení tejto povinnost sa kontrolór dopustí priestupku podľa § 96 ods. 4 písm. e) zákona, za ktorý možno uložiť pokutu od 500 eur do 10 000 eur.  Porušenie povinnosti je považované za závažné porušenie povinností podľa § 98 ods. 1.

§ 12

Kontrolór

(1) Kontrolór je najvyšším kontrolným orgánom športovej organizácie.

(2) Ak sa v súlade so zakladajúcim dokumentom športovej organizácie zriaďuje kontrolný orgán, tento orgán plní úlohy kontrolóra. Ak kontrolný orgán je kolektívnym orgánom, funkciu kontrolóra môže vykonávať jeho predseda.

(3) Kontrolór je podľa zakladajúceho dokumentu športovej organizácie volený alebo inak ustanovený do funkcie najvyšším orgánom športovej organizácie na funkčné obdobie, ktoré je najmenej o jeden rok dlhšie, ako je dĺžka funkčného obdobia najvyššieho výkonného orgánu, najmenej na tri roky.

(4) Funkcia kontrolóra zaniká

 • stratou spôsobilosti na výkon funkcie kontrolóra podľa § 11 ods. 5 alebo
 • na základe rozhodnutia disciplinárneho orgánu športovej organizácie z dôvodu závažného porušenia povinnosti kontrolóra.

(5) Kontrolór môže byť odvolaný z funkcie najvyšším orgánom športovej organizácie dvojtretinovou väčšinou hlasov všetkých členov najvyššieho orgánu s uvedením dôvodu odvolania.

(6) Kontrolór má právo na náhradu hotových výdavkov účelne a preukázateľne vynaložených v súvislosti s výkonom funkcie kontrolóra. Cestovné náhrady sa poskytujú podľa osobitného predpisu.8)

(7) Za výkon funkcie kontrolóra môže byť kontrolórovi vyplácaná náhrada za stratu času a odmena, ktorej výšku alebo spôsob jej určenia schvaľuje najvyšší orgán športovej organizácie.

§ 13

Úlohy kontrolóra

(1) Kontrolór pri výkone svojej funkcie postupuje tak, aby sa predchádzalo závažnému porušeniu povinnosti vyplývajúcej z právnych predpisov, predpisov a rozhodnutí športovej organizácie (ďalej len „nedostatok“) a na jeho základe uloženým sankciám, opatreniam a iným negatívnym dôsledkom pre športovú organizáciu a osoby s jej príslušnosťou. Na ten účel kontrolór vykonáva konzultačnú činnosť a poradenskú činnosť pre orgány športovej organizácie a orgány jej členov.

(2) Kontrolór priebežne vykonáva kontrolnú činnosť zameranú najmä na

a) hospodárnosť, efektívnosť, účinnosť a účelnosť použitia verejných prostriedkov,
b) dodržiavanie právnych predpisov a
c) dodržiavanie predpisov a rozhodnutí športovej organizácie.

(3) Kontrolór tiež

a) vykonáva priebežnú kontrolu obsahu zápisníc zo zasadnutí najvyššieho orgánu a ich riadneho zverejňovania,
b) upozorňuje štatutárny orgán na nesúlad povinne zverejňovaných údajov a údajov v zdrojovej evidencii,

POZNÁMKA: Pri porušení tejto povinnost sa kontrolór dopustí priestupku podľa § 96 ods. 4 písm. d) zákona, za ktorý možno uložiť pokutu od 100 eur do 5 000 eur.Porušenie povinnosti je považované za závažné porušenie povinností podľa § 98 ods. 1.

c) upozorňuje štatutárny orgán, najvyšší orgán a najvyšší výkonný orgán na zistené nedostatky a odporúča im postup, ktorý je v súlade s právnym poriadkom a predpismi športovej organizácie; pri zistení závažného nedostatku navrhuje preventívne a nápravné opatrenia a určuje lehotu na jeho odstránenie,

POZNÁMKA: Pri porušení tejto povinnost sa kontrolór dopustí priestupku podľa § 96 ods. 4 písm. d) zákona, za ktorý možno uložiť pokutu od 100 eur do 5 000 eur.Porušenie povinnosti je považované za závažné porušenie povinností podľa § 98 ods. 1.

d) konzultuje postup s kontrolórom športovej organizácie, ktorej je športová organizácia členom, pri zistení závažného nedostatku,

POZNÁMKA: Pri porušení tejto povinnost sa kontrolór dopustí priestupku podľa § 96 ods. 4 písm. d) zákona, za ktorý možno uložiť pokutu od 100 eur do 5 000 eur.Porušenie povinnosti je považované za závažné porušenie povinností podľa § 98 ods. 1.

e) vypracúva výročnú správu o činnosti kontrolóra, ktorú predkladá najvyššiemu orgánu športovej organizácie.

(4) Kontrolór národného športového zväzu a kontrolór národnej športovej organizácie má pôsobnosť podľa odsekov 2 a 3 a

a) vykonáva konzultačnú činnosť pre kontrolórov športových organizácií, ktoré sú členmi národného športového zväzu alebo národnej športovej organizácie,
b) posudzuje súlad priebehu zasadnutí, postupov a rozhodnutí orgánov národného športového zväzu alebo národnej športovej organizácie s právnymi predpismi, predpismi a rozhodnutiami národného športového zväzu alebo národnej športovej organizácie, medzinárodnej športovej organizácie a iných športových organizácií, ktorých je národný športový zväz alebo národná športová organizácia členom,
c) zúčastňuje sa na zasadnutiach najvyššieho orgánu, najvyššieho výkonného orgánu, kontrolných orgánov, a ak to považuje za potrebné, aj na zasadnutiach iných orgánov národného športového zväzu alebo národnej športovej organizácie,
d) vykonáva dozor nad prípravou a riadnym priebehom volieb členov orgánov národného športového zväzu alebo národnej športovej organizácie a zúčastňuje sa na zasadnutí volebnej komisie vrátane spočítavania hlasov.

(5) Kontrolór národného športového zväzu a kontrolór národnej športovej organizácie je oprávnený vykonávať pôsobnosť podľa odseku 4 písm. b) až d) aj v športovej organizácii, ktorá je členom národného športového zväzu alebo národnej športovej organizácie.

§ 14

Postup pri kontrole

(1) Kontrolór vykonáva kontrolnú činnosť na základe

a) vlastnej iniciatívy,
b) podnetu orgánu športovej organizácie,

POZNÁMKA: Pri porušení tejto povinnosti sa kontrolór dopustí priestupku podľa § 96 ods. 4 písm. a) zákona, za ktorý možno uložiť pokutu od 100 eur do 5 000 eur. Porušenie povinnosti je považované za závažné porušenie povinností podľa § 98 ods. 1.

c) podnetu osoby s príslušnosťou k športovej organizácii,

POZNÁMKA: Pri porušení tejto povinnosti sa kontrolór dopustí priestupku podľa § 96 ods. 4 písm. a) zákona, za ktorý možno uložiť pokutu od 100 eur do 5 000 eur. Porušenie povinnosti je považované za závažné porušenie povinností podľa § 98 ods. 1.

d) podnetu hlavného kontrolóra športu alebo

POZNÁMKA: Pri porušení tejto povinnosti sa kontrolór dopustí priestupku podľa § 96 ods. 4 písm. a) zákona, za ktorý možno uložiť pokutu od 100 eur do 5 000 eur. Porušenie povinnosti je považované za závažné porušenie povinností podľa § 98 ods. 1.

e) podnetu ministerstva školstva.

POZNÁMKA: Pri porušení tejto povinnosti sa kontrolór dopustí priestupku podľa § 96 ods. 4 písm. a) zákona, za ktorý možno uložiť pokutu od 100 eur do 5 000 eur. orušenie povinnosti je považované za závažné porušenie povinností podľa § 98 ods. 1.

(2) Pri výkone kontrolnej činnosti je kontrolór oprávnený v nevyhnutnom rozsahu vyžadovať v ním určenej lehote

a) poskytnutie

  • originálov alebo overených kópií dokladov,
  • písomností,
  • záznamov dát na pamäťových médiách prostriedkov výpočtovej techniky, ich výpisov,
  • vyjadrení,
  • výstupov,
  • informácií,
  • dokumentov a
  • iných podkladov, okrem tých, ktoré má kontrolór k dispozícii,

POZNÁMKA: Športová organizácia sa dopustí správneho delitku, ak nezabezpečí prístup kontrolóra k podkladom podľa § 95 ods. 1 písm. j) zákona, za ktorý možno uložiť pokutu od 100 eur do 10 000 eur. 

Porušenie povinnosti je považované za závažné porušenie povinností podľa § 98 ods. 1.

b) splnenie opatrení na nápravu nedostatkov zistených kontrolou a odstránenie príčin ich vzniku.

(3) Kontrolór je oprávnený z podkladov podľa odseku 2 písm. a) vyhotovovať kópie na účely kontroly a ďalšieho postupu odôvodneného výsledkami kontroly.

Prevzatie týchto podkladov kontrolór písomne potvrdí a vráti ich bezodkladne tomu, od koho sa vyžiadali, ak nie sú potrebné na ďalší výkon kontroly.

POZNÁMKA: Ak kontrolór písomne nepotvrdí prevzatie dokladov alebo nevráti podklady bezodkladne tomu, od koho ich vyžiadal a nie sú potrebné na ďalší výkon kontroly, dopustí sa priestupku podľa § 96 ods. 4 písm. f), za ktorý možno uložiť pokutu od 50 eur do 1 000 eur. Porušenie povinnosti je považované za závažné porušenie povinností podľa § 98 ods. 1.

(4) Športová organizácia a osoba s jej príslušnosťou je povinná poskytnúť kontrolórovi pri kontrolnej činnosti potrebnú súčinnosť v rozsahu odsekov 2 a 3 v ním určenej lehote.

POZNÁMKA: Športová organizácia sa dopustí správneho deliktu, ak neposkytne súčinnosť kontrolórovi alebo hlavnému kontrolórovi športu podľa § 95 ods. 1 písm. i), ktorý je možno uložiť pokutu od 100 eur do 10 000 eur. 

Národný šprotový zväz sa dopustí správneho deliktu, ak neposkytne súčinnosť kontrolórovi alebo hlavnému kontrolórovi športu podľa § 95 ods. 2 písm. a) zákona, za ktorý možno uložiť pokutu od 300 eur do 30 000 eur. 

Porušenie povinnosti je považované za závažné porušenie povinností podľa § 98 ods. 1.

(5) Športová organizácia je povinná zabezpečiť prístup kontrolóra k podkladom podľa odseku 2 písm. a) v obchodných spoločnostiach, v ktorých má športová organizácia podiel na spoločnosti alebo akcie spoločnosti, s ktorými je spojená väčšina hlasovacích práv, a poskytnúť mu potrebnú súčinnosť.

(6) Súčinnosť v rozsahu podľa odsekov 3 až 5 je športová organizácia a osoba s jej príslušnosťou povinná poskytnúť aj hlavnému kontrolórovi športu.

POZNÁMKA: Športová organizácia sa dopustí správneho deliktu, ak neposkytne súčinnosť kontrolórovi alebo hlavnému kontrolórovi športu podľa § 95 ods. 1 písm. i), ktorý je možno uložiť pokutu od 100 eur do 10 000 eur.

Národný športový zväz sa dopustí správneho deliktu, ak neposkytne súčinnosť kontrolórovi alebo hlavnému kontrolórovi športu podľa § 95 ods. 2 písm. a) zákona, za ktorý možno uložiť pokutu od 300 eur do 30 000 eur.

Porušenie povinnosti je považované za závažné porušenie povinností podľa § 98 ods. 1.

(7) Športová organizácia je oprávnená vyjadriť sa písomne k zisteným nedostatkom, navrhnutým opatreniam a k lehote na splnenie opatrení uvedených v návrhu správy o kontrolnej činnosti v lehote určenej kontrolórom.

(8) Ak športová organizácia po upozornení na závažný nedostatok zistený pri kontrolnej činnosti tento závažný nedostatok v lehote určenej kontrolórom neodstráni, kontrolór je povinný bezodkladne, najneskôr do desiatich dní odo dňa márneho uplynutia určenej lehoty, oznámiť vec formou podnetu hlavnému kontrolórovi športu.

K podnetu kontrolór pripojí

 • upozornenie,
 • oznámenie dôvodov nevyhovenia a
 • ostatné podklady potrebné na posúdenie veci.

Rovnako kontrolór postupuje aj vtedy, ak príslušný orgán športovej organizácie v určenej lehote neoznámil dôvody nevyhovenia.

(9) O výsledku kontrolnej činnosti vypracuje kontrolór správu o kontrolnej činnosti v lehote do desiatich dní odo dňa ukončenia kontrolnej činnosti.

Pri vykonávaní kontrolnej činnosti bez podnetu sa správa vyhotovuje, ak bol zistený závažný nedostatok.

Správu o kontrolnej činnosti vykonanej na základe podnetu po jej prerokovaní s osobou, ktorej činnosť bola predmetom kontroly, kontrolór bezodkladne zašle orgánu alebo osobe, ktorá dala podnet na vykonanie odbornej kontroly.

Správa o kontrolnej činnosti obsahuje

a) meno, priezvisko a dátum narodenia fyzickej osoby uvedenej v správe o kontrolnej činnosti,
b) pôvod podnetu,
c) predmet kontroly,
d) zistenia,
e) vyhodnotenie kontroly a navrhnuté opatrenia,
f) lehotu na vyjadrenie k zisteným nedostatkom,
g) lehotu na splnenie opatrení prijatých na nápravu nedostatkov,
h) deň začatia a skončenia kontrolnej činnosti.

POZNÁMKA: Ak kontrolór nevypracuje správu o kontrolnej činnosti dopustí priestupku podľa § 96 ods. 4 písm. b) zákona, za ktorý možno uložiť pokutu od 100 eur do 5 000 eur.Porušenie povinnosti je považované za závažné porušenie povinností podľa § 98 ods. 1.

Ak kontrolór nezašle bezodkladne správu okontrolnej činnosti podávateľovi ,dopustí sa priestupku podľa § 96 ods. 4 písm. c) zákona, za ktorý možno uložiť pokutu od 50 eur do 1 000 eur.Porušenie povinnosti je považované za závažné porušenie povinností podľa § 98 ods. 1.

(10) Postupom kontrolóra pri kontrolnej činnosti nie je dotknutý výkon kontroly podľa osobitného predpisu.10)

(11) Ak pri výkone kontrolnej činnosti kontrolóra hrozí konflikt záujmov, kontrolór postúpi podanie hlavnému kontrolórovi športu.

POZNÁMKA: Pri porušení tejto povinnosti sa kontrolór dopustí priestupku podľa § 96 ods. 4 písm. g) zákona, za ktorý možno uložiť pokutu od 100 eur do 5 000 eur.

Predchádzajúci článokZákon o športe § 15 – 23
Ďalší článokZákon o športe § 8 – 9
Vážení športoví nadšenci, hlavnou úlohou web stránky je ponúknuť pohľad na šport z ekonomickej stránky, predstaviť šport ako významný prvok makroekonomiky na Slovensku a multidisciplinárne odvetvie. Postupne budú na web stránke zverejňované analýzy financovania profesionálneho a amatérskeho športu z verejných a súkromných zdrojov, informácie z oblasti účtovníctva a daní, a podstatnou súčasťou budú aj informácie o prístupe Európskej únie k problematike športu. Web stránka economyinsport.online ponúkne zdroje k zlepšeniu informovanosti profesionálnych športových odborníkov ako aj širokej verejnosti o športe mimo športovísk a štadiónov. Prajem príjemné čítanie,