Zákon o športe § 70 – 76

0
1160

Dotácia
§ 70

(1) Ministerstvo školstva môže poskytnúť dotáciu na

a) podporu a rozvoj športu pre všetkých, vrcholového športu a športu zdravotne postihnutých,
b) výstavbu, modernizáciu a rekonštrukciu športovej infraštruktúry,
c) turistické trasy,
d) podporu dobrej správy v športe.

(2) Zoznam oblastí podľa odseku 1 zverejňuje ministerstvo školstva v informačnom systéme športu a na svojom webovom sídle.

(3) Dotáciu nemožno poskytnúť ani použiť na

a) úhradu záväzkov z predchádzajúcich rokov okrem úhrady záväzkov na športovú infraštruktúru osobitného významu,
b) refundáciu výdavkov uhradených v predchádzajúcich rokoch okrem refundácie výdavkov na športovú infraštruktúru osobitného významu,
c) úhradu výdavkov, ktoré nie sú v súlade s účelom vymedzeným v zmluve o poskytnutí dotácie.

(4) Dotáciu možno poskytnúť žiadateľovi, ktorým je

a) fyzická osoba zapísaná v registri fyzických osôb,
b) športová organizácia zapísaná v registri právnických osôb,
c) obec zapísaná v registri právnických osôb v športe

d) samosprávny kraj zapísaný v registri právnických osôb v športe (§ 70 ods. 4 písm. d) účinné od 20.11.2020 novelou č. 323/2020 Z.z.)

§ 71

(1) Ministerstvo školstva zverejní výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie (ďalej len „výzva“).

(2) Výzva obsahuje najmä

a) oblasti aktivít, v rámci ktorých možno predkladať žiadosti o poskytnutie dotácie (ďalej len „žiadosť“),
b) dátum ukončenia predkladania žiadostí, ktorý je najmenej 30 dní odo dňa zverejnenia výzvy,
c) výšku finančných prostriedkov určených na spolufinancovanie, ak sa na uskutočnenie účelu dotácie spolufinancovanie vyžaduje,
d) výberové kritériá a poradie ich dôležitosti,
e) okruh oprávnených žiadateľov,
f) výšku finančných prostriedkov určených na rozdelenie,
g) najvyššiu a najnižšiu výšku dotácie pre jedného žiadateľa,
h) časový harmonogram vyhodnocovania žiadostí.

(3) Žiadosť sa predkladá prostredníctvom informačného systému športu. Žiadosť sa zverejní.

(4) Súčasťou žiadosti je

a) vymedzenie a odôvodnenie konkrétnych aktivít, na ktoré sa dotácia požaduje, vrátane označenia oblasti podľa odseku 2 písm. a),
b) termín a miesto uskutočnenia aktivít,
c) rozpočet príjmov a výdavkov súvisiacich s uskutočnením aktivít,
d) výška požadovanej dotácie,
e) doklad preukazujúci vlastnícke právo alebo doklad preukazujúci nájomný vzťah k pozemku alebo k stavbe, ak je predmetom žiadosti dotácia na uskutočnenie stavby alebo zmenu stavby,
f) ďalšie náležitosti podľa osobitného predpisu.30)

§ 72

(1) Žiadosti vyhodnocuje komisia, ktorú zriaďuje ministerstvo školstva.

(2) Komisia má najmenej troch členov, z ktorých najmenej jeden člen je zamestnancom ministerstva školstva. Člen komisie alebo jemu blízka osoba nesmie byť

a) žiadateľom alebo byť zaujatý vo vzťahu k žiadateľovi,
b) štatutárnym orgánom alebo členom štatutárneho orgánu žiadateľa,
c) spoločníkom športovej organizácie, ktorá je žiadateľom,
d) v pracovnoprávnom vzťahu k žiadateľovi.

(3) Komisia je pri vyhodnocovaní žiadostí nezávislá a vyhodnocuje ich podľa kritérií uvedených vo výzve.

(4) Na žiadosti vyhodnocované len na základe kritérií, pri ktorých možno priradiť bodové hodnotenie len jedným spôsobom na základe objektívne overiteľných údajov, sa ustanovenia odsekov 1 a 2 nevzťahujú.

§ 73

(1) Ministerstvo školstva zverejní

a) zoznam žiadateľov, ktorým sa poskytla dotácia, a jej výšku,
b) zoznam žiadateľov, ktorým sa neposkytla dotácia, s uvedením dôvodu jej neposkytnutia,
c) zmluvy o poskytnutí dotácie,
d) vyhodnotenie výsledkov dosiahnutých už poskytnutými dotáciami, ak nimi ministerstvo školstva disponuje,
e) informáciu o tom, kedy ministerstvo školstva rozhodlo o poskytnutí alebo neposkytnutí dotácie inak, ako navrhla komisia zriadená na vyhodnocovanie žiadostí, a zdôvodnenie tohto rozhodnutia,
f) zloženie komisie zriadenej na vyhodnocovanie žiadostí.

(2) Dotáciu nemožno poskytnúť, ak žiadosť nespĺňa náležitosti ustanovené týmto zákonom, je predložená oneskorene alebo nie je predložená v súlade s výzvou.

(3) Na poskytnutie dotácie nie je právny nárok.

§ 74

(1) Dotácia sa poskytuje na základe písomnej zmluvy o poskytnutí dotácie uzatvorenej medzi ministerstvom školstva a žiadateľom.

(2) Zmluva obsahuje najmä

a) identifikačné údaje zmluvných strán,
b) bankové spojenie a číslo bankového účtu žiadateľa,
c) výšku schválenej dotácie,
d) účel, na ktorý sa dotácia poskytuje,
e) podmienky a termín použitia dotácie,
f) termín zúčtovania dotácie,
g) termín vrátenia nepoužitých finančných prostriedkov a číslo bankového účtu ministerstva školstva, na ktorý sa tieto finančné prostriedky poukazujú,
h) termín poukázania výnosov a číslo bankového účtu ministerstva školstva, na ktorý sa tieto finančné prostriedky poukazujú,
i) podmienky poskytnutia dotácie, ktorých nesplnenie je spojené s povinnosťou vrátenia finančných prostriedkov,
j) spôsob kontroly použitia poskytnutej dotácie,
k) výšku a spôsob preukazovania použitia finančných prostriedkov určených na spolufinancovanie, ak sa na uskutočnenie účelu dotácie spolufinancovanie vyžaduje,
l) záväzok používať stavbu, na ktorú bola poskytnutá dotácia, na športový účel, a to aj, ak nastane prevod vlastníctva, počas zmluvne určeného obdobia.

Príspevok na národný športový projekt
§ 75

(1) Vláda môže rozhodnúť o poskytnutí príspevku prostredníctvom príslušnej kapitoly štátneho rozpočtu športovej organizácii zapísanej v registri právnických osôb v športe na národný športový projekt, ktorým je

a) výstavba, modernizácia a rekonštrukcia športovej infraštruktúry národného významu,
b) podpora národného projektu športu pre všetkých so zameraním na mládež,
c) organizovanie významnej súťaže podľa § 55 ods. 1 písm. b).


(2) Ministerstvo školstva môže z prostriedkov štátneho rozpočtu poskytnúť športovej organizácii zapísanej v registri právnických osôb v športe príspevok na národný športový projekt, ktorým je

a) účasť na významnej súťažme podľa § 3 písm. h) prvého bodu,
b) účasť na významnej súťažme podľa § 3 písm. h) druhého až štvrtého bodu vrátane prípravy na túto súťaž,
c) plnenie úloh verejného záujmu v športe národnými športovými organizáciami.

    • (účinné od 1.1.2020)
    • a) organizácia významnej súťaže alebo účasť na významnej súťaži podľa § 3 písm. h) vrátane prípravy na túto súťaž,
    • b) plnenie úloh verejného záujmu v športe.

(doplnený § 75 ods. 2 účinný od 20.11.2020 novelou č. 323/2020 Z. z.)

(2) Ministerstvo školstva môže z prostriedkov štátneho rozpočtu poskytnúť športovej organizácii zapísanej v registri právnických osôb v športe, športovcovi alebo športovému odborníkovi príspevok na národný športový projekt, ktorým je

a) organizácia významnej súťaže alebo účasť na významnej súťaži podľa § 3 písm. h) vrátane prípravy na túto súťaž,

b) plnenie úloh verejného záujmu v športe,

c) zmiernenie následkov mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu vyhláseného na celé územie Slovenskej republiky (ďalej len „krízová situácia„).


(3) Za národný športový projekt sa považuje aj

a) zabezpečenie prípravy športovcov podľa zoznamu najvýkonnejších športovcov a ich účasti na významnej súťažme,
b) (účinné od 15.10.2019) zabezpečenie plnenia úloh Slovenského olympijského a športového výboru,
c) zabezpečenie prípravy zdravotne postihnutých športovcov a plnenie úloh Slovenského paralympijského výboru.

(4) Ministerstvo školstva poskytuje každoročne príspevok športovcom podľa zoznamu športovcov top tímu. Výšku príspevku jednotlivým športovcom určí ministerstvo školstva podľa poradia športovcov zaradených do zoznamu športovcov top tímu. Príspevok sa poukazuje národnému športovému zväzu, ku ktorému ma športovec príslušnosť. Ak národný športový zväz stratil spôsobilosť prijímateľa verejných prostriedkov, ministerstvo školstva poukáže príspevok športovcovi.

(účinné od 1.1.2020)

Ministerstvo školstva poskytuje každoročne príspevok športovcom podľa zoznamu športovcov top tímu.

  • Výšku príspevku jednotlivým športovcom určí ministerstvo školstva podľa poradia športovcov zaradených do zoznamu športovcov top tímu na základe kritérií schválených ministerstvom školstva a oponentúr schváleného plánu prípravy.
  • Príspevok sa poukazuje národnému športovému zväzu, ku ktorému má športovec príslušnosť, národnej športovej organizácii, ku ktorej má športovec príslušnosť alebo rezortnému športovému stredisku určenému ministerstvom školstva.
  • Ak národný športový zväz alebo národná športová organizácia stratí spôsobilosť prijímateľa verejných prostriedkov, ministerstvo školstva poukáže príspevok alebo jeho zodpovedajúcu časť rezortnému športovému stredisku.
  • Ak ide o športovca, ktorý nie je zaradený do žiadneho rezortného športového strediska, ministerstvo školstva poukáže príspevok rezortnému športovému stredisku zriadenému ministerstvom školstva.

(5) (účinné od 15.10.2019) Ministerstvo školstva poskytuje každoročne príspevok Slovenskému olympijskému a športovému výboru na plnenie úloh podľa § 25 ods. 4 v štvrťročných splátkach.

(6) Ministerstvo školstva poskytuje každoročne príspevok na šport zdravotne postihnutých. Príspevok sa poskytuje v štvrťročných splátkach prostredníctvom Slovenského paralympijského výboru a je určený aj na zabezpečenie plnenia úloh podľa § 26 ods. 3.

(7) Podpora národného športového projektu sa poskytuje písomne vyzvanej športovej organizácii na základe zmluvy o podpore národného športového projektu uzavretej medzi poskytovateľom prostriedkov štátneho rozpočtu a príslušnou športovou organizáciou. Zmluva o podpore národného športového projektu obsahuje náležitosti podľa § 74 ods. 2.

§ 76 Príspevok na športový poukaz

(zrušené s účinnosťou od 15.10.2019)

(1) Ministerstvo školstva môže poskytnúť príspevok na športový poukaz v závislosti od disponibilného objemu prostriedkov štátneho rozpočtu.

(2) Príspevok na športový poukaz sa poskytuje na vykonávanie športu pre všetkých a športu zdravotne postihnutých pre dieťa s trvalým pobytom alebo obdobným pobytom na území Slovenskej republiky od piatich rokov veku do konca kalendárneho roku, v ktorom dovŕšilo 14 rokov veku.

(3) Žiadosť o poskytnutie príspevku na športový poukaz podáva za dieťa zákonný zástupca prostredníctvom informačného systému športu. Žiadosť je možné podať v priebehu mesiaca február a september príslušného kalendárneho roka. Žiadosť obsahuje

a) meno, priezvisko a dátum narodenia dieťaťa,
b) adresa trvalého pobytu alebo obdobného pobytu dieťaťa a
c) meno a priezvisko zákonného zástupcu dieťaťa.

(4) Ak boli splnené podmienky podľa odsekov 2 a 3, oprávnený žiadateľ obdrží prostredníctvom informačného systému športu športový poukaz. Športový poukaz sa poskytuje v mesiaci február a september príslušného kalendárneho roka a uplatňuje sa prostredníctvom informačného systému športu. Športový poukaz obsahuje meno, priezvisko a dátum narodenia dieťaťa, identifikačné číslo športového poukazu a lehotu platnosti športového poukazu. Hodnotu športového poukazu možno prideliť najviac dvom športovým organizáciám alebo športovým odborníkom.

(5) Na základe športového poukazu športový odborník alebo športová organizácia zapísaná v registri právnických osôb v športe zabezpečí pre držiteľa športového poukazu vykonávanie športu pod vedením trénera, inštruktora športu alebo pedagogického zamestnanca, ktorý spĺňa kvalifikačné predpoklady na vyučovanie predmetu telesná výchova a športová výchova, za čo športový odborník alebo športová organizácia obdrží príspevok v hodnote prideleného športového poukazu alebo jej časti.

(6) Príspevok vypláca ministerstvo školstva športovému odborníkovi alebo športovej organizácii v štvrťročných splátkach vo výške vyčerpanej hodnoty uplatneného športového poukazu.

(7) Podmienkou na vyplatenie príspevku vo výške vyčerpanej hodnoty športového poukazu je priebežné vedenie a zverejnenie elektronickej evidencie dochádzky detí v rozsahu podľa § 80 ods. 2 písm. a), b) a f) vrátane údajov o športovom odborníkovi v rozsahu podľa § 80 ods. 2 písm. a), b) a f) a ods. 6 písm. a) až f), ktorý vykonávanie športu viedol.

ZANECHAŤ ODPOVEĎ

Zadajte svoj komentár!
Zadajte svoje meno tu