Zákon o športe § 77 – 78

0
1022

§ 77
Zdroje financovania športu zo štátneho rozpočtu

(1) Zdroje financovania športu zo štátneho rozpočtu sú

a) prostriedky schváleného štátneho rozpočtu v rozpočtovej kapitole ministerstva školstva určené na účel podľa § 65 ods. 3 písm. a) až c),
b) prostriedky štátneho rozpočtu vo výške odvodu z prevádzkovanialotériových hier31) do štátneho rozpočtu v rozpočtovom roku, ktorý predchádza bežnému rozpočtovému roku; v roku 2016 25 % z tohto odvodu, v roku 2017 50 % z tohto odvodu a v roku 2018 75 % z tohto odvodu a od roku 2019 100 % z tohto odvodu,
c) prostriedky zo štátneho rozpočtu účelovo určené na príspevok na národný športový projekt podľa § 75 ods. 1.


(§ 77 ods. 2 účinný do 19.11.2020)

(2) Prostriedky podľa odseku 1 písm. a) a b), okrem príspevkov na národný športový projekt podľa § 75 ods. 1, ak boli zahrnuté do prostriedkov podľa odseku 1 písm. a), sa použijú

a) vo výške najmenej 50 % na poskytovanie príspevku uznanému športu, okrem uznaného športu futbal a uznaného športu ľadový hokej,
b) vo výške najmenej 17 % na poskytnutie príspevku uznanému športu futbal a vo výške najmenej 13 % na poskytnutie príspevku uznanému športu ľadový hokej,
c) vo výške najmenej 7 % na národný športový projekt podľa § 75 ods. 4,
d) vo výške najmenej 2 % na národný športový projekt podľa § 75 ods. 5,
e) vo výške najmenej 3,5 % na národný športový projekt podľa § 75 ods. 6.

(§ 77 ods. 2 účinný od 20.11.2020 novelou č. 323/2020 Z.z.)

(2) Prostriedky podľa odseku 1 písm. a) a b), okrem príspevkov na národný športový projekt podľa § 75 ods. 1 a § 75 ods. 2 písm. c), ak boli zahrnuté do prostriedkov podľa odseku 1 písm. a), sa použijú

a) vo výške najmenej 50 % na poskytovanie príspevku uznanému športu, okrem uznaného športu futbal a uznaného športu ľadový hokej,
b) vo výške najmenej 17 % na poskytnutie príspevku uznanému športu futbal a vo výške najmenej 13 % na poskytnutie príspevku uznanému športu ľadový hokej,
c) vo výške najmenej 7 % na národný športový projekt podľa § 75 ods. 4,
d) vo výške najmenej 2 % na národný športový projekt podľa § 75 ods. 5,
e) vo výške najmenej 3,5 % na národný športový projekt podľa § 75 ods. 6.


(3) Prostriedky štátneho rozpočtu v rozpočtovej kapitole ministerstva školstva na šport sa po odpočítaní prostriedkov podľa odseku 2 použijú na

a) poskytovanie dotácie podľa § 70,
b) národné športové projekty podľa § 75 ods. 2,
c) náklady na správu a prevádzku informačného systému športu,
d) vzdelávanie a skúšku kontrolórov,
e) ostatné úlohy ministerstva školstva v oblasti športu.


(§ 77 ods. 4 účinný do 19.11.2020)

(4) Výška prostriedkov podľa odseku 1 písm. a) po odpočítaní príspevkov na národný športový projekt podľa § 75 ods. 1 a prostriedkov štátneho rozpočtu vo výške odvodu z prevádzkovanialotériových hier podľa odseku 1 písm. b) nesmie byť nižšia ako v predchádzajúcom rozpočtovom roku.

(§ 77 ods. 4 účinný od 20.11.2020 novelou č. 323/2020 Z.z.)

(4) Výška prostriedkov podľa odseku 1 písm. a) po odpočítaní príspevkov na národný športový projekt podľa § 75 ods. 1 a § 75 ods. 2 písm. c) a prostriedkov štátneho rozpočtu vo výške odvodu z prevádzkovanialotériových hier podľa odseku 1 písm. b) nesmie byť nižšia ako v predchádzajúcom rozpočtovom roku.


§ 78
Kontrola použitia verejných prostriedkov

(1) Poskytovateľ prostriedkov zo štátneho rozpočtu vykonáva kontrolu použitia poskytnutých verejných prostriedkov podľa osobitného predpisu.10)

(2) Prijímateľ verejných prostriedkov je povinný poskytovateľovi prostriedkov zo štátneho rozpočtu predložmeť aj doklady preukazujúce použitie finančných prostriedkov určených na spolufinancovanie účelu príspevku.

(3) Ak prijímateľ verejných prostriedkov poruší finančnú disciplínu, postupuje sa podľa osobitného predpisu.32)

PREHĽAD RECENZIE
Hodnotenie
Predchádzajúci článokZákon o športe § 79 – 82
Ďalší článokZákon o športe § 70 – 76
Vážení športoví nadšenci, hlavnou úlohou web stránky je ponúknuť pohľad na šport z ekonomickej stránky, predstaviť šport ako významný prvok makroekonomiky na Slovensku a multidisciplinárne odvetvie. Postupne budú na web stránke zverejňované analýzy financovania profesionálneho a amatérskeho športu z verejných a súkromných zdrojov, informácie z oblasti účtovníctva a daní, a podstatnou súčasťou budú aj informácie o prístupe Európskej únie k problematike športu. Web stránka economyinsport.online ponúkne zdroje k zlepšeniu informovanosti profesionálnych športových odborníkov ako aj širokej verejnosti o športe mimo športovísk a štadiónov. Prajem príjemné čítanie,

ZANECHAŤ ODPOVEĎ

Zadajte svoj komentár!
Zadajte svoje meno tu