Zákon o športe § 79 – 82

0
1156

ŠIESTA ČASŤ
INFORMAČNÝ SYSTÉM ŠPORTU
§ 79

(1) Informačný systém športu je informačným systémom verejnej správy, ktorého správcom a prevádzkovateľom je ministerstvo školstva.

(2) Informačný systém športu tvoria tieto moduly:

a) register fyzických osôb v športe,
b) register právnických osôb v športe,
c) verejný portál informačného systému športu (ďalej len „športový portál“),
d) odbornej prípravy športových odborníkov,

e) (platné od 15.10.2019) register projektov športu podľa osobitného predpisu.

(3) Na účely identifikácie pridelí informačný systém športu každej fyzickej osobe v športe a každej právnickej osobe v športe jedinečný identifikátor osoby.33)

(4) Údaje v informačnom systéme športu sa považujú za úplné, správne a pravdivé, kým nie je preukázaný opak. Za úplnosť, správnosť a pravdivosť údajov zapísaných v informačnom systéme športu zodpovedá osoba, ktorá zápis vykonala.

(5) Povinné údaje sa do informačného systému športu zapisujú priamym vložením alebo automatickou synchronizáciou údajov v zdrojovej evidencii športovej organizácie alebo Fondu na podporu športu (platné od 15.10.2019) s údajmi v informačnom systéme športu.

(6) Na poskytovanie údajov z informačného systému športu sa nevzťahuje osobitný predpis.34)

§ 80
Register fyzických osôb v športe

(1) Do registra fyzických osôb v športe sa zapisujú údaje o fyzických osobách, ktoré vykonávajú športovú činnosť ako

a) profesionálny športovec,
b) amatérsky športovec,
c) športový odborník podľa § 6 ods. 1,
d) držiteľ športového poukazu podľa osobitného zákona (platné od 15.10.2019).

(2) O každej fyzickej osobe sa do registra fyzických osôb v športe zapisujú tieto údaje:

a) meno, priezvisko, titul,
b) dátum narodenia,
c) identifikačné číslo organizácie, ak ide o samostatne zárobkovo činnú osobu,
d) jedinečný identifikátor osoby,
e) rodné číslo,
f) štátna príslušnosť,
g) adresa trvalého pobytu alebo obdobného pobytu,
h) obchodné meno a miesto podnikania, ak ide o fyzickú osobu – podnikateľa,
i) adresa na doručovanie,
j) adresa elektronickej pošty,
k) číslo bankového účtu na príjem a použitie

1. dotácie,
2. sponzorského,

l) druh športu,
m) druh vykonávanej odbornej činnosti v športe,
n) právny titul, na základe ktorého fyzická osoba vykonáva športovú činnosť za športovú organizáciu; pri zmluvnom vzťahu sa uvedie údaj o období trvania zmluvy,
o) športové výsledky na významných súťažiach,
p) čestné štátne tituly a ocenenia,
q) príslušnosť k športovým organizáciám,
r) dátum poslednej účasti na súťaží,

r) (účinné od 1.1.2020) dátumy posledných troch účastí na súťaži,
s) dátum úhrady ročného príspevku podľa § 9 ods. 1 a členského príspevku,
t) označenie zdrojovej evidencie.

(3) O fyzickej osobe sa do registra fyzických osôb v športe okrem údajov podľa odseku 2 zapisujú aj údaje o závažnom porušení povinnosti podľa § 98.

(4) O profesionálnom športovcovi sa do registra fyzických osôb v športe zapisujú aj údaje o

a) overení zdravotnej spôsobilosti,
b) športovej reprezentácii vrátane názvu štátu, ktorý reprezentuje.

(5) O amatérskom športovcovi sa do registra fyzických osôb v športe zapisujú aj údaje o

a) overení zdravotnej spôsobilosti,
b) športovej reprezentácii vrátane názvu štátu, ktorý reprezentuje.

(6) O športovom odborníkovi sa do registra fyzických osôb v športe zapisujú aj tieto údaje:

a) druh odbornej činnosti v športe,
b) číslo dokladu o odbornej spôsobilosti,
c) dátum vzniku a skončenia odbornej spôsobilosti, ak je časovo obmedzená,
d) označenie osoby, ktorá overila odbornú spôsobilosť športového odborníka,
e) označenie osoby, ktorá vydala doklad o odbornej spôsobilosti,
f) údaj o overení bezúhonnosti,
g) údaje o dátume vzniku a zániku funkčného obdobia a označenie vykonávanej funkcie, ak ide o športového odborníka podľa § 6 ods. 1 písm. e) až g),
h) údaje o športovom odborníkovi podnikateľovi

1. dátum vzniku oprávnenia na podnikanie,
2. dátum ukončenia podnikania,
3. obdobie pozastavenia podnikania.

(7) Ak osoba podľa odseku 1 písm. c) vykonáva športovú činnosť ako dobrovoľník, do registra fyzických osôb v športe sa zapisujú aj tieto údaje:

a) označenie prijímateľa dobrovoľníckej činnosti,
b) označenie vysielajúcej organizácie,
c) miesto, obsah a trvanie dobrovoľníckej činnosti,
d) súťaž alebo projekt, v súvislosti s ktorým bola vykonávaná dobrovoľnícka činnosť,
e) poskytnuté materiálne zabezpečenie a náhrady.

(8) Zápis údajov podľa odsekov 2, 4, 5, 6 písm. a) až g) a 7 je do desiatich dní od zapísania týchto údajov vo svojej zdrojovej evidencii povinná vykonať príslušná športová organizácia.

(9) Zápis údaja podľa odseku 3 vykoná do desiatich dní od vydania rozhodnutia orgán, ktorý toto rozhodnutie vydal.

(10) Ak fyzická osoba, ktorá vykonáva odbornú činnosť v športe podľa § 6, nemá príslušnosť k športovej organizácii, zapíše údaje podľa odsekov 2 a 6 na základe jej žiadosti ministerstvo školstva.

(11) O zápise športového odborníka do registra fyzických osôb v športe alebo o zmene údajov o športovom odborníkovi príslušná športová organizácia alebo ministerstvo školstva vydá potvrdenie, ktoré športovému odborníkovi doručí podľa § 99 ods. 4.

(12) (účinné od 1.2.2020) Ministerstvo školstva poskytne okresným úradom prístup k údajom registra fyzických osôb v športe na účely konania podľa § 6 ods. 4 a 5.

§ 81
Register právnických osôb v športe

(1) O každej právnickej osobe v športe sa do registra zapisujú tieto údaje:

a) názov alebo obchodné meno,
b) adresa sídla,
c) právna forma,
d) identifikačné číslo organizácie,
e) jedinečný identifikátor osoby,
f) číslo bankového účtu a príjem a použitie

1. príspevku uznanému športu,
2. dotácie,
3. príspevku na národný športový projekt,
4. príspevku na športové poukazy, (zrušené od 15.10.2019)
5. sponzorského,

g) adresa elektronickej pošty,
h) druh športovej organizácie,
i) druh športu,
j) druh vykonávanej športovej činnosti,
k) meno a priezvisko štatutárneho orgánu,
l) adresa elektronickej pošty štatutárneho orgánu,
m) meno a priezvisko kontrolóra,
n) adresa elektronickej pošty kontrolóra,
o) zoznam fyzických osôb s príslušnosťou k športovej organizácii v rozsahu meno, priezvisko, dátum narodenia a právny titul a dátum vzniku príslušnosti k športovej organizácii,
p) zoznam právnických osôb s príslušnosťou k športovej organizácii v rozsahu názov alebo obchodné meno, sídlo, právna forma, identifikačné číslo organizácie, právny titul a dátum vzniku príslušnosti k športovej organizácii,
q) výška ročného príspevku podľa § 9 ods. 1 a členského príspevku,
r) dátum úhrady ročného príspevku podľa § 9 ods. 1 alebo členského príspevku,
s) príslušnosť k športovým organizáciám,
t) zoznam športových súťaží alebo športových podujatí organizovaných v nasledujúcom kalendárnom roku,
u) spôsobilosť prijímateľa verejných prostriedkov,
v) označenie zdrojovej evidencie.

(2) O právnickej osobe sa do registra právnických osôb v športe okrem údajov podľa odseku 1 zapisujú aj údaje o závažnom porušení povinnosti podľa § 98.

(3) O národnom športovom zväze a národnej športovej organizácii sa do registra právnických osôb v športe okrem údajov podľa odseku 1 zapisuje aj

a) údaj o príslušnosti k medzinárodnej športovej organizácii s celosvetovou pôsobnosťou pre príslušný šport,
b) meno a priezvisko členov najvyššieho orgánu a ich náhradníkov a údaj o tom, koho podľa zakladajúceho dokumentu v najvyššom orgáne zastupujú,
c) kľúč delegátov najvyššieho orgánu,
d) zloženie, funkčné obdobie, spôsob navrhovania a voľby členov volených orgánov a ich náhradníkov,
e) pravidlá uznášaniaschopnosti volených orgánov a väčšiny potrebnej na prijatie rozhodnutia.

(4) Zápis údajov podľa odseku 1 je do desiatich dní od zapísania týchto údajov vo svojej zdrojovej evidencii povinná vykonať príslušná športová organizácia.

(5) Zápis údaja podľa odseku 2 vykoná do desiatich dní od vydania rozhodnutia orgán, ktorý toto rozhodnutie vydal.

(6) Zápis údaja o osobe podľa odseku 3 písm. a) vykoná ministerstvo školstva na základe uznania za národný športový zväz alebo za národnú športovú organizáciu.

§ 82
Športový portál

(1) Na športovom portáli sa zverejňujú údaje podľa § 80 a 81, okrem údajov podľa § 80 ods. 2 písm. e) a g), b), e), g) a i) (platné od 15.10.2019)  ktoré sa nezverejňujú.

(2) Na športovom portáli sa okrem údajov podľa odseku 1 zverejňuje aj

a) zakladajúci dokument,
b) predpisy, ktorými sa riadi vykonávanie športu alebo športovej činnosti, ak ide o národný športový zväz alebo o národnú športovú organizáciu,
c) rozpočty, výročné správy, účtovné závierky športových organizácií a správy audítora, ak ide o národné športové zväzy a národné športové organizácie,
d) správy, upozornenia, odporúčania, návrhy opatrení a podnety kontrolóra, ak ide o národné športové zväzy a národné športové organizácie,
e) výročné správy kontrolóra, ak ide o národné športové zväzy a národné športové organizácie,
f) pozvánky, programy, prezenčné listiny, zápisnice zo zasadnutí a rozhodnutia orgánov národného športového zväzu alebo národnej športovej organizácie, ktorými sú

1. najvyšší orgán,
2. najvyšší výkonný orgán,
3. kontrolné orgány,
4. orgány riešenia sporov,
5. disciplinárne orgány,
6. licenčné orgány,

g) správy volebnej komisie, ak ide o národný športový zväz alebo národnú športovú organizáciu,
h) rozhodnutia orgánov národného športového zväzu a národnej športovej organizácie o spôsobe použitia verejných prostriedkov,
i) rozhodnutia o

1. začatí a ukončení konkurzného konania alebo reštrukturalizácie a zamietnutí návrhu na vyhlásenie konkurzu pre nedostatok majetku,
2. začatí a ukončení výkonu rozhodnutia,
3. vstupe do likvidácie a skončení likvidácie,

j) zmluvy a priebežné finančné výkazníctvo použitia

1. príspevku uznanému športu,
2. dotácie,
3. príspevku na národný športový projekt,
4. príspevku na športový poukaz, (platné od 15.10.2019) sponzorského
5. finančných prostriedkov určených na spolufinancovanie, ak uskutočnenie projektu podľa prvého až piateho bodu bolo spolufinancované.
6. ,

k) evidencia športovej infraštruktúry,
l) katalóg činností, tovarov a služieb.

§ 82a (platné od 15.10.2019)

Register projektov podpory športu

 (1) V registri projektov podpory športu sa zverejňujú

a) výzvy na predkladanie žiadostí o poskytnutie príspevku na projekt podpory športu,

b) žiadosti o poskytnutie príspevku na projekt podpory športu,

c) žiadatelia o poskytnutie príspevku na projekt podpory športu,

d) prijímatelia príspevku na projekt podpory športu,

e) zápis z rokovania správnej rady Fondu na podporu športu,

f) rozhodnutia o poskytnutí príspevku na projekt podpory športu vrátane jeho výšky,

g) rozhodnutia o neposkytnutí príspevku na projekt podpory športu s uvedením dôvodu jeho neposkytnutia,

h) zoznam poskytovateľov športových poukazov,

i) vyúčtovanie príspevku na projekt podpory športu.

 (2) Zápis údajov podľa odseku 1 písm. a), d), f) až h) vykoná Fond na podporu športu do desiatich dní od rozhodnutia správnej rady.

 (3) Zápis údajov podľa odseku 1 písm. b) a c) vykoná Fond na podporu športu do desiatich dní od doručenia žiadostí o poskytnutie príspevku na projekt podpory športu.

 (4) Zápis údajov podľa odseku 1 písm. e) vykoná Fond na podporu športu do desiatich dní od zasadnutia správnej rady.

 (5) Zápis údajov podľa odseku 1 písm. i) vykoná prijímateľ príspevku na projekt podpory športu v lehote určenej v zmluve o príspevku na projekt podpory športu.

ZANECHAŤ ODPOVEĎ

Zadajte svoj komentár!
Zadajte svoje meno tu