Zákon o športe § 86 – 94

0
1088

ÔSMA ČASŤ
OPATRENIA PROTI NEGATÍVNYM JAVOM V ŠPORTE

Agentúra
§ 86

(1) Zriaďuje sa agentúra ako nezávislá organizácia, ktorá na území Slovenskej republiky plní úlohy prevencie a kontroly v oblasti dopingu.

(2) Agentúra je štátna príspevková organizácia35) zapojená finančnými vzťahmi na rozpočet ministerstva školstva.36)

(3) Štatutárnym orgánom agentúry je riaditeľ, ktorého vymenúva a odvoláva minister školstva na základe výberového konania. Funkčné obdobie riaditeľa je päť rokov; opätovné vymenovanie je možné.

(4) Agentúra

a) plní úlohy Svetového antidopingového programu,
b) vykonáva, organizuje a riadi dopingové kontroly,
c) vypracúva ročný plán dopingových kontrol,
d) zabezpečuje analýzu vzoriek odobratých na účely dopingovej kontroly,
e) oznamuje ministerstvu školstva zmeny v zozname zakázaných látok a zakázaných metód,
f) udeľuje športovcovi, ktorý nie je športovcom na medzinárodnej úrovni, výnimku na terapeutické použitie látky alebo metódy zo zoznamu zakázaných látok a zakázaných metód (ďalej len „terapeutická výnimka“),
g) vedie národný register športovcov pre testovanie, v ktorom o športovcovi spracúva údaje podľa § 80 ods. 2 písm. a), b), g), me), j) a l), údaje podľa § 80 ods. 4 alebo ods. 5, telefónne číslo a jeho podobizeň,
h) oznamuje Svetovej antidopingovej agentúre právoplatné rozhodnutia vo veci porušenia antidopingových pravidiel; to neplatí, ak ide o športovca na medzinárodnej úrovni,
me) vydáva stanoviská na účely kontroly

1. zapracovania pravidiel Svetového antidopingového programu športovým zväzom do predpisov športového zväzu,
2. dodržiavania pravidiel Svetového antidopingového programu športovým zväzom a športovou organizáciou a
3. úpravy predpisov športovej organizácie v oblasti dopingu v športe,

j) spolupracuje v oblasti boja proti dopingu v športe najmä so Svetovou antidopingovou agentúrou, antidopingovými agentúrami v iných štátoch, medzinárodnými športovými organizáciami, národnými športovými zväzmi, Slovenským olympijským výborom a Slovenským paralympijským výborom,
k) poskytuje cezhraničnú súčinnosť pri

1. pohybe tímu dopingovej kontroly pri výkone jeho činnosti v rámci dopingovej kontroly,
2. včasnej preprave odobraných vzoriek na testovanie tak, aby bola zachovaná ich bezpečnosť a neporušenosť,

l) uzatvára dohody o recipročnom testovaní v súlade so Svetovým antidopingovým programom,
m) uznáva postupy dopingovej kontroly a testov antidopingových organizácií v iných štátoch, ktoré sú v súlade so Svetovým antidopingovým programom, a športových sankcií, ktoré z nich vyplývajú,
n) podporuje výskum a vzdelávanie v oblasti boja proti dopingu,
o) vypracúva výročnú správu o činnosti a hospodárení, ktorá obsahuje najmä

1. informáciu o zmenách predpisov agentúry,
2. informáciu o orgánoch, ich zmenách a o ich činnosti,
3. prehľad vykonaných dopingových kontrol v predchádzajúcom kalendárnom roku,
4. vyhodnotenie ročného plánu dopingových kontrol v predchádzajúcom roku,
5. ročnú účtovnú závierku,
6. prehľad príjmov a výdavkov.

(5) Agentúra v stanovisku podľa odseku 4 písm. me) uvedie aj lehotu, počas ktorej má športový zväz alebo športová organizácia stratiť spôsobilosť prijímateľa verejných prostriedkov.

(6) Podrobnosti o úlohách a organizácii agentúry upraví štatút, ktorý vydá ministerstvo školstva.

§ 87

(1) Agentúra je povinná

a) prijať pravidlá v súlade so Svetovým antidopingovým programom,
b) vypracovať postupy pre športové zväzy na zapracovanie pravidiel Svetového antidopingového programu do predpisov športových zväzov,
c) uložmeť každoročne výročnú správu o činnosti a hospodárení do verejnej časti registra účtovných závierok.9)

(2) Pôsobnosť agentúry sa vzťahuje

a) na športovú organizáciu so sídlom na území Slovenskej republiky,
b) na organizátora súťaže so sídlom na území Slovenskej republiky,
c) na športovca, ktorý je občanom Slovenskej republiky,
d) bez ohľadu na štátne občianstvo, na

1. športovca a sprievodný personál športovca, ktorí sú príslušníkmi národného športového zväzu alebo športového klubu so zväzovou príslušnosťou k národnému športovému zväzu,
2. športovca a sprievodný personál športovca, ktorí sa zúčastňujú súťaže, ktorá je organizovaná národným športovým zväzom alebo športovým klubom so zväzovou príslušnosťou k národnému športovému zväzu,
3. fyzickú osobu, ktorá je na účely boja proti dopingu v športe príslušná k športovej organizácii,
4. športovca a sprievodný personál športovca, ktorí sa zúčastňujú celoštátnej súťaže, ktorej organizátorom nie je národný športový zväz alebo športový klub so zväzovou príslušnosťou k národnému športovému zväzu,
5. športovca, ktorý nie je športovcom podľa prvého, druhého alebo štvrtého bodu a má záujem zúčastniť sa medzinárodnej súťaže alebo celoštátnej súťaže,
6. športovca, ktorý sa nachádza na území Slovenskej republiky počas súťaže alebo v čase mimo nej,
7. športovca, ktorý má na území Slovenskej republiky trvalý pobyt.

Opatrenia proti dopingu
§ 88

(1) Dopingom v športe je porušenie antidopingových pravidiel podľa odseku 3, a to počas súťaže alebo mimo nej, v súvislosti s účasťou športovca na súťažme.

(2) Doping sa zakazuje.

(3) Porušeniami antidopingových pravidiel

a) prítomnosť zakázanej látky alebo jej metabolitov alebo jej markerov v biologickej vzorke športovca,
b) použitie alebo pokus o použitie zakázanej látky alebo zakázanej metódy športovcom,
c) vyhýbanie sa, odmietnutie alebo nepodrobenie sa odberu biologickej vzorky,
d) neposkytnutie informácie o mieste pobytu športovca,
e) falšovanie alebo pokus o falšovanie počas dopingovej kontroly,
f) marenie dopingovej kontroly,
g) držba zakázanej látky alebo prostriedkov umožňujúcich použitie zakázanej metódy,
h) obchodovanie alebo pokus o obchodovanie so zakázanou látkou alebo zakázanou metódou,
me) podanie alebo pokus o podanie zakázanej látky alebo zakázanej metódy športovcovi počas súťaže alebo mimo súťaže,
j) povzbudzovanie, pomáhanie, navádzanie, utajovanie alebo iná forma spoluúčasti pri porušení antidopingového pravidla a
k) združovanie športovca alebo športového odborníka na účely športovej činnosti s fyzickou osobou, ktorej bola uložená sankcia alebo iné opatrenie z dôvodu porušenia antidopingového pravidla, počas trvania sankcie alebo opatrenia.

(4) Ak bola športovcovi udelená terapeutická výnimka, porušením antidopingových pravidiel v rozsahu príslušnej terapeutickej výnimky nie je

a) prítomnosť látky zo zoznamu zakázaných látok a zakázaných metód, jej metabolitov alebo markerov,
b) použitie alebo pokus o použitie látky alebo metódy zo zoznamu zakázaných látok a zakázaných metód,
c) prechovávanie látky zo zoznamu zakázaných látok alebo predmetov na využívanie zakázaných metód alebo
d) podanie alebo pokus o podanie látky alebo metódy zo zoznamu zakázaných látok a zakázaných metód.

Dopingová kontrola
§ 89

(1) Porušenie pravidiel podľa § 88 ods. 3 sa zisťuje prostredníctvom dopingovej kontroly, ktorej súčasťou je najmä

a) plánovanie testov,
b) odber vzoriek, nakladanie s nimi a ich analýzy,
c) nakladanie s výsledkami analýz odobratých vzoriek,
d) prejednávanie a rozhodovanie veci.

(2) Fyzické osoby v pôsobnosti agentúry sú povinné podrobiť sa dopingovej kontrole.

§ 90

(1) Agentúra vykonáva dopingovú kontrolu

a) z vlastného podnetu,
b) na základe žiadosti športového zväzu,
c) na základe žiadosti medzinárodnej športovej organizácie,
d) na základe žiadosti organizátora súťaže.

(2) Náklady dopingovej kontroly uskutočnenej na základe žiadosti znáša ten, kto o jej vykonanie požiada. Náklady dopingovej kontroly znáša národný športový zväz, ak organizuje významnú súťaž, bez ohľadu na to, čme o vykonanie dopingovej kontroly požiada.

(3) Spôsob výberu športovcov a mená vybratých športovcov na dopingovú kontrolu sa nesmú zverejniť pred doručením výzvy vybranému športovcovi na dopingovú kontrolu.

(4) Výzvu na dopingovú kontrolu doručí vybranému športovcovi dopingový komisár alebo asistent dopingového komisára spravidla bezprostredne po skončení súťaže. Jej prijatie potvrdí športovec svojím podpisom. Ak ju športovec odmietne prevziať alebo jej prevzatie potvrdiť svojím podpisom, dopingový komisár túto skutočnosť vo výzve vyznačí. Výzva sa vyhotovuje v listinnej podobe.

(5) V priestoroch výkonu dopingovej kontroly, ktoré boli na tento účel poskytnuté organizátorom súťaže, sa nesmú vyhotovovať akékoľvek obrazové záznamy, zvukové záznamy alebo zvukovo-obrazové záznamy.

(6) Športovec môže počas výkonu dopingovej kontroly opustiť miesto jej výkonu iba s predchádzajúcim súhlasom dopingového komisára. Po celý čas opustenia miesta výkonu dopingovej kontroly musí byť športovec pod dohľadom dopingového komisára alebo asistenta dopingového komisára.

(7) V mieste výkonu dopingovej kontroly nesmú byť prítomné iné osoby ako

a) dopingový komisár,
b) asistent dopingového komisára,
c) športovec,
d) jedna osoba sprevádzajúca športovca,
e) tlmočník,
f) lekár alebo sestra, ak odber krvi nevykonáva dopingový komisár, ktorý je lekárom alebo sestrou,
g) zástupca organizátora športovej súťaže alebo organizátora športového podujatia,
h) zástupca medzinárodnej športovej organizácie a
me) zástupca Svetovej antidopingovej organizácie.

(8) Ak je počas výkonu dopingovej kontroly poskytnutý športovcovi nealkoholický nápoj, tento musí byť v originálnom uzavretom balení a je oprávnený otvoriť ho iba športovec alebo osoba poverená športovcom.

§ 91
Dopingový komisár

(1) Dopingovú kontrolu vykonáva agentúra prostredníctvom dopingových komisárov, ktorých vymenúva a odvoláva riaditeľ agentúry. Dopingový komisár má v súvislosti s výkonom dopingovej kontroly postavenie verejného činiteľa.

(2) Na vykonanie dopingovej kontroly možno poveriť dopingového komisára, ktorý nie je

a) členom športovej organizácie, ktorej športovec sa podrobuje dopingovej kontrole,
b) osobou blízkou športovcovi, ktorý sa podrobuje dopingovej kontrole,
c) sprievodným personálom športovca, ktorý sa podrobuje dopingovej kontrole, alebo blízkou osobou sprievodnému personálu športovca.

(3) Dopingový komisár sa pri výkone dopingovej kontroly preukazuje preukazom dopingového komisára a písomným poverením na výkon dopingovej kontroly.

(4) Poverenie na výkon dopingovej kontroly spravidla obsahuje

a) označenie agentúry,
b) meno, priezvisko a číslo preukazu dopingového komisára,
c) označenie súťaže, na ktorej dopingový komisár vykoná odber vzoriek,
d) predmet dopingovej kontroly,
e) podpis riaditeľa agentúry alebo ním splnomocneného zástupcu,
f) pečiatku agentúry.

(5) Preukaz dopingového komisára vydáva agentúra a uvádza sa na ňom

a) meno a priezvisko jeho držiteľa,
b) podoba tváre jeho držiteľa s rozmermi najmenej 2,0 cm x 3,0 cm a najviac 3,0 cm x 4,0 cm,
c) označenie „DOPINGOVÝ KOMISÁR – DOPING CONTROL OFFICER“,
d) názov agentúry v slovenskom jazyku a v anglickom jazyku,
e) logo agentúry,
f) číslo preukazu,
g) koniec platnosti preukazu v tvare „VALID: RRRR“, kde RRRR je číselným vyjadrením roku,
h) ďalšie údaje podľa potreby agentúry tak, aby sa nenarušila čitateľnosť informácií podľa písmen a) až g).

(6) Dopingový komisár je oprávnený aj

a) posudzovať vhodnosť priestorov poskytnutých organizátorom na výkon dopingovej kontroly a
b) určovať spôsob výberu športovcov na dopingovú kontrolu.

(7) Dopingový komisár je povinný oznámiť agentúre, že prestal spĺňať podmienky podľa § 7 do 15 dní odo dňa, kedy tieto podmienky prestal spĺňať.

(8) Riaditeľ agentúry odvolá dopingového komisára, ak prestal spĺňať podmienky podľa § 7.

§ 92
Konanie vo veci porušenia antidopingových pravidiel

(1) Na konanie vo veci porušenia pravidiel podľa § 88 ods. 3 v prvom stupni je príslušná komisia, ktorej členov vymenúva a odvoláva príslušný národný športový zväz alebo organizátor príslušnej športovej súťaže.

(2) Na konanie vo veci porušenia pravidiel podľa § 88 ods. 3 v druhom stupni je príslušná komisia, ktorej členov volí a odvoláva najvyšší orgán príslušného národného športového zväzu tak, aby

a) najmenej jeden člen komisie mal vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v študijnom odbore právo alebo vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa v niektorom zo študijných odborov v podskupine študijných odborov právo získané na vysokej škole v Slovenskej republike alebo vzdelanie získané v zahraničí, ktoré je takému vzdelaniu svojím rozsahom a obsahom rovnocenné; ak získal vysokoškolské vzdelanie najprv v prvom stupni a následne v druhom stupni, vyžaduje sa, aby v oboch stupňoch získal vzdelanie v rovnakom študijnom odbore,
b) najmenej jeden člen komisie mal vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v študijnom odbore všeobecné lekárstvo alebo farmácia alebo vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa v niektorom zo študijných odborov v podskupine študijných odborov lekárske vedy alebo farmaceutické vedy získané na vysokej škole v Slovenskej republike alebo vzdelanie získané v zahraničí, ktoré je takému vzdelaniu svojím rozsahom a obsahom rovnocenné.

(3) Za člena komisie podľa odsekov 1 a 2 možno vymenovať alebo zvoliť fyzickú osobu, ktorá

a) je spôsobilá na právne úkony v plnom rozsahu,
b) nemá príslušnosť k športovému klubu, ku ktorému má príslušnosť športovec, ktorý sa podrobuje dopingovej kontrole,
c) nie je osobou blízkou športovcovi, ktorý sa podrobuje dopingovej kontrole,
d) nie je sprievodným personálom športovca, ktorý sa podrobuje dopingovej kontrole, alebo blízkou osobou sprievodného personálu a
e) je bezúhonná.

(4) Za člena komisie podľa odsekov 1 a 2 nemožno vymenovať alebo zvoliť fyzickú osobu, o ktorej nezaujatosti možno mať pochybnosť so zreteľom na jej pomer k veci, k športovcovi, ktorý sa podrobuje dopingovej kontrole, alebo k sprievodnému personálu tohto športovca.

(5) Ak príslušný šport nemá národný športový zväz, Slovenský olympijský výbor určí národný športový zväz iného športu, ktorý bude vykonávať právomoci podľa odsekov 1 a 2 pre príslušný šport; ak ide o šport zdravotne postihnutých, národný športový zväz iného športu určí príslušná národná športová organizácia športu zdravotne postihnutých.

(6) Na prejednávaní veci komisiou podľa odsekov 1 a 2 má právo byť prítomný zástupca agentúry.

(7) Príslušný národný športový zväz alebo organizátor príslušnej súťaže je povinný doručmeť kópiu spisu prejednávanej veci agentúre bezodkladne po vydaní rozhodnutia.

§ 93
Rozhodnutie

(1) Rozhodnutie vo veci porušenia pravidiel podľa § 88 ods. 3 a rozhodnutie vo veci terapeutickej výnimky musí obsahovať výrok, odôvodnenie a poučenie.

(2) V odôvodnení rozhodnutia sa uvádza, ktoré skutočnosti boli podkladom na rozhodnutie, ako boli vyhodnotené dôkazy, ako sa príslušný orgán vyrovnal s návrhmi a námietkami dotknutých osôb a s ich vyjadreniami k podkladom rozhodnutia.

(3) Poučenie obsahuje údaj, čme je rozhodnutie konečné alebo čme možno proti nemu podať opravný prostriedok, v akej lehote, na ktorý orgán a kde možno opravný prostriedok podať.

(4) V písomnom vyhotovení rozhodnutia sa uvedie aj názov orgánu, ktorý rozhodnutie vydal, dátum vydania rozhodnutia, meno a priezvisko fyzickej osoby a názov právnickej osoby, ktorej sa rozhodnutie týka. Rozhodnutie musí mať pečiatku a podpis s uvedením mena, priezviska a funkcie oprávnenej osoby.

(5) Proti rozhodnutiu vo veci porušenia pravidiel podľa § 88 ods. 3 a vo veci terapeutickej výnimky môže podať opravný prostriedok fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorej sa rozhodnutie týka, spôsobom a postupom určeným pravidlami vydanými podľa § 87 ods. 1 do 15 dní odo dňa doručenia rozhodnutia.

Opatrenia proti manipulácii súťaže
§ 94

(1) Každý je povinný na účely ochrany integrity športu informovať národný športový zväz o akomkoľvek podozrení alebo zistení, že priebeh súťaže alebo výsledky súťaže sú manipulované.

(2) Manipuláciou súťaže je úmyselné nedovolené ovplyvnenie priebehu súťaže alebo výsledku súťaže vrátane pokusu o takéto konanie, ktorého cieľom je spravidla získanie výhody pre seba alebo pre inú osobu a čiastočné alebo úplné odstránenie neistoty spojenej s priebehom súťaže alebo výsledkom súťaže.

(3) Fyzická osoba nesmie uzatvárať stávky priamo ani prostredníctvom tretej osoby na súťaže, ktorých je účastníkom ako športovec, športový odborník alebo iná osoba, ktorá je svojím postavením, funkciou alebo činnosťou zapojená do súťaže.

(4) Fyzická osoba nesmie zneužívať ani šíriť dôverné informácie o športovej organizácii a jej športovej činnosti, ktoré by mohli ohroziť integritu súťaže.

(5) Národný športový zväz je oprávnený na účely disciplinárneho konania požiadať orgány činné v trestnom konaní a súd o informácie z trestného konania.

(6) Športová organizácia je povinná pozastaviť vykonávanie športovej činnosti osobe s jej príslušnosťou, na ktorú bola podaná obžaloba za trestný čin športovej korupcie, až do skončenia trestného konania o tomto trestnom čine.

POZNÁMKA: Športová organizácia sa dopoustí SPRÁVNEHO DELITKU, ak nepozastaví vykonávanie športovej činnosti podľa § 95 ods. 1 písm. n) zákona, za ktorý možno uložiť pokutu od 300 eur do 30 000 eur. 

(7) Športová organizácia je povinná zakázať vykonávanie športovej činnosť osobe s jej príslušnosťou, ktorá bola odsúdená za trestný čin športovej korupcie najmenej na dva roky; pri opakovanom odsúdení sa uloží doživotný zákaz vykonávania športovej činnosti.

POZNÁMKA: Športová organizácia sa dopoustí SPRÁVNEHO DELITKU, ak nezakáže výkon športovej činnosti podľa § 95 ods. 1 písm. o) zákona, za ktorý možno uložiť pokutu od 300 eur do 30 000 eur. 

ZANECHAŤ ODPOVEĎ

Zadajte svoj komentár!
Zadajte svoje meno tu