Zákon o športe § 99 – 108

0
557

DESIATA ČASŤ
SPOLOČNÉ, PRECHODNÉ A ZRUŠOVACIE USTANOVENIA

Spoločné ustanovenia
§ 99

(1) Rozhodnutia, ktoré sa zverejňujú podľa tohto zákona, sa zverejnia až po nadobudnutí právoplatnosti, ak predpisy športového zväzu neustanovujú inak.

(2) Ak úkon, ktorý má byť vykonaný prostredníctvom informačného systému športu nemožno takto vykonať, povinná osoba ho vykoná v listinnej forme. Ak nie je možné zverejnenie, povinná osoba informáciu zverejní na svojom webovom sídle.

(3) Ak pre niektorý šport v Slovenskej republike nepôsobí národný športový zväz, plní úlohy národného športového zväzu športová organizácia, ktorá je členom medzinárodnej športovej organizácie, združujúca športové kluby a športovcov v tomto športe.

(4) Písomnosti sa doručujú

a) do elektronickej schránky adresáta uvedenej na účely doručovania v informačnom systéme športu,
b) postupom podľa osobitného predpisu37) do elektronickej schránky, ak ju má adresát aktivovanú,
c) prostredníctvom poskytovateľa poštových služieb, alebo
d) verejnou vyhláškou prostredníctvom informačného systému športu.

(5) Pri spracúvaní a ochrane osobných údajov podľa tohto zákona sa postupuje podľa osobitného predpisu.38)

(6) Postupom podľa tohto zákona nie sú dotknuté osobitné predpisy o štátnej pomoci.39)

(7) Ak niektoré otázky nemožno riešmeť podľa ustanovení tohto zákona, riešia sa podľa predpisov občianskeho práva.

§ 100 Splnomocňovacie ustanovenia

(1) Ministerstvo školstva ustanoví všeobecne záväzným právnym predpisom

a) zoznam zakázaných látok a zakázaných metód v súlade s medzinárodným dohovorom, ktorým je Slovenská republika viazaná,40)
b) základné predpoklady, rozsah vzdelávania, vedomosti, schopnosti a zručnosti, ktoré sa vyžadujú na nadobudnutie odbornej spôsobilosti na výkon odbornej činnosti tréner podľa jednotlivých kvalifikačných stupňov,
c) základné predpoklady, rozsah vzdelávania, vedomosti, schopnosti a zručnosti, ktoré sa vyžadujú na nadobudnutie odbornej spôsobilosti na výkon odbornej činnosti inštruktor športu podľa jednotlivých kvalifikačných stupňov,
d) podrobnosti o odbornej spôsobilosti fyzických osôb, ktoré zabezpečujú odbornú prípravu podľa § 83 a 84,
e) oprávnené náklady použitia príspevku uznanému športu.

(2) Zdravotné výkony, ktoré sú súčasťou lekárskej prehliadky vrcholového športovca a talentovaného športovca ustanoví všeobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá ministerstvo školstva po dohode s Ministerstvom zdravotníctva Slovenskej republiky.

§ 101 Vzťah k správnemu poriadku

(1) Na konania podľa tohto zákona sa nevzťahuje všeobecný predpis o správnom konaní, okrem konania podľa § 95 až 97.

(2) Na poskytovanie verejných prostriedkov na rozvoj športu sa nevzťahuje všeobecný predpis o správnom konaní.

Prechodné ustanovenia
§ 102

(1) Národný športový zväz je povinný zosúladiť svoje stanovy a predpisy upravujúce disciplinárne konanie a konanie o sporoch, ktoré uskutočňujú jeho orgány, a predpisy podľa § 5 ods. 3 a 4 s týmto zákonom najneskôr do 30. júna 2016.

(2) Športová organizácia splní povinnosť podľa § 8 ods. 6 písm. b) najneskôr do 30. júna 2016.

(3) Žiadosť o dotáciu, o ktorej nebolo rozhodnuté do 1. januára 2016, sa posúdi podľa tohto zákona.

(4) Športové kluby, v ktorých športovci do 31. decembra 2015 vykonávajú šport spôsobom, ktorý spĺňa znaky závislej práce, upravia svoje zmluvné vzťahy so športovcami v súlade s týmto zákonom do 31. decembra 2018. Po uplynutí tejto lehoty sa zmluva medzi športovcom a športovým klubom vykonávajúcim šport spôsobom, ktorý spĺňa znaky závislej práce bude považovať za zmluvu o profesionálnom vykonávaní športu podľa tohto zákona.

(5) Vznik právnych vzťahov a nároky a práva z nich vyplývajúce, ktoré vznikli pred účinnosťou tohto zákona, sa spravujú podľa doterajších predpisov.

(6) Právne účinky úkonov, ktoré nastali pred účinnosťou tohto zákona, zostávajú zachované.

(7) Čestný titul „Zaslúžilý pracovník v telesnej výchove a športe“, „Zaslúžilý majster športu“, „Zaslúžilý majster turistiky“, „Zaslúžilý cvičiteľ“, „Zaslúžilý tréner“ a „Majster športu“, získaný pred 15. októbrom 1990 sa považuje za čestný štátny titul podľa § 56.

(8) Projekt výstavby Národného futbalového štadiónu v Bratislave a projekt Financovanie rekonštrukcie, modernizácie a budovania ligových futbalových štadiónov na roky 2013 – 2022 sa považujú za národné športové projekty podľa § 75 ods. 1.

§ 103

(1) Akreditácia vzdelávacieho zariadenia, ktorému bolo vydané potvrdenie o akreditácii na vzdelávanie športových odborníkov podľa doterajších predpisov, zostáva zachovaná do uplynutia platnosti potvrdenia o akreditácii.

(2) Konanie o akreditácii vzdelávacieho zariadenia, ktoré sa začalo do 31. decembra 2015, sa dokončí podľa doterajších predpisov.

(3) Osvedčenie o odbornej spôsobilosti športového odborníka vydané podľa doterajších predpisov zostáva platné do uplynutia platnosti osvedčenia.

(4) Ak športový odborník nadobudol odbornú spôsobilosť na výkon odbornej činnosti po 1. januári 2016 vo vzdelávacom zariadení podľa odseku 1 alebo vo vzdelávacom zariadení akreditovanom podľa odseku 2, možno mu vydať osvedčenie o odbornej spôsobilosti s platnosťou najdlhšie do 31. decembra 2021.

(5) Odbornú spôsobilosť na výkon odbornej činnosti tréner II. kvalifikačného stupňa podľa tohto zákona nadobúda aj fyzická osoba, ktorá do 31. decembra 2018 začne štúdium v gymnáziu, ktoré bolo zaradené do siete škôl a školských zariadení s názvom „športové gymnázium“, a toto štúdium ukončí maturitnou skúškou z predmetu športová príprava.

(6) Odborná spôsobilosť na výkon odbornej činnosti tréner II. kvalifikačného stupňa zostáva zachovaná, ak bola nadobudnutá podľa

a) odseku 5 alebo
b) predpisov účinných do 31. decembra 2015 fyzickou osobou, ktorá získala úplné stredné všeobecné vzdelanie v gymnáziu, ktoré bolo zaradené do siete škôl a školských zariadení s názvom „športové gymnázium“ a jej štúdium bolo ukončené maturitnou skúškou z predmetu športová príprava.

§ 104

(1) Informačný systém verejnej správy o športe zriadený podľa doterajších predpisov je informačným systémom športu podľa tohto zákona. Športový register podľa doterajších predpisov upraví ministerstvo školstva na registre podľa § 80 až 82 do 30. apríla 2016.

(2) Športové organizácie, ktoré sú povinné zverejniť údaje na webovom sídle, sú povinné zverejniť ich do 31. marca 2016.

(3) Povinnosť zverejňovať údaje na webovom sídle športovej organizácie trvá do času, kým tieto údaje nebudú zverejňované v príslušných registroch informačného systému športu.

(4) Športové organizácie a iné osoby, ktoré zadávajú údaje do informačného systému športu, sú povinné doplniť údaje do jednotlivých registrov do troch mesiacov od oznámenia o funkčnosti príslušného registra.

§ 105

(1) Rezortné športové stredisko zriadené podľa doterajších predpisov sa považuje za rezortné športové stredisko podľa tohto zákona.

(2) Ministerstvo školstva, ministerstvo vnútra a ministerstvo obrany vypracujú do 31. decembra 2016 projekt optimalizácie činnosti rezortných športových stredísk pri zabezpečení štátnej reprezentácie a predložia ho vláde na schválenie.

(3) Ministerstvo školstva v súčinnosti s príslušnými športovými zväzmi vykoná do 30. júna 2016 zápis údajov o

a) fyzických osobách podľa § 80, ktoré sú vedené v zdrojových evidenciách, vrátane už vymazaných alebo zmenených údajov, ak nimi športové zväzy disponujú, tak, aby v posledný deň tejto lehoty údaje zapísané v informačnom systéme športu zodpovedali hodnotám údajov zapísaných v zdrojových evidenciách a
b) právnických osobách podľa § 81, ktoré sú vedené zdrojových evidenciách, vrátane už vymazaných alebo zmenených údajov, ak nimi športové zväzy disponujú, tak, aby v posledný deň tejto lehoty údaje zapísané v informačnom systéme športu zodpovedali hodnotám údajov zapísaných v zdrojových evidenciách.

(4) Ministerstvo školstva vykoná do 30. júna 2016 zápis údajov o národných športových zväzoch a športových zväzoch, ktoré sú vedené v iných evidenciách ministerstva školstva, vrátane už vymazaných alebo zmenených údajov, ak nimi disponuje, tak, aby v posledný deň tejto lehoty údaje zapísané v informačnom systéme športu zodpovedali hodnotám údajov v iných evidenciách ministerstva školstva.

(5) Poskytovanie údajov podľa odseku 3 prebieha s ohľadom na možnosti príslušného športového zväzu, tak, aby sa odstránili rozpory medzi údajmi vedenými príslušným športovým zväzom a údajmi zapísanými v informačnom systéme športu. Na tento účel si ministerstvo školstva a príslušný športový zväz poskytujú súčinnosť pri overovaní platnosti údajov, ich zmien, opráv a doplnení, a to bezodplatne a elektronickou formou.

§ 106

(1) Zrušuje sa Antidopingová agentúra Slovenskej republiky zriadená zriaďovacou listinou podľa doterajších predpisov.

(2) Od 1. januára 2016 prechádzajú na agentúru

a) práva a povinnosti Antidopingovej agentúry Slovenskej republiky, zriadenej podľa doterajších predpisov, z pracovnoprávnych vzťahov a z iných právnych vzťahov zamestnancov k 31. decembru 2015,
b) práva a povinnosti zaväzujúce Antidopingovú agentúru Slovenskej republiky, zriadenú podľa doterajších predpisov, z iných právnych vzťahov k 31. decembru 2015,
c) správa majetku vo vlastníctve Slovenskej republiky v správe Antidopingovej agentúry Slovenskej republiky, zriadenej podľa doterajších predpisov,
d) pohľadávky a záväzky Antidopingovej agentúry Slovenskej republiky, zriadenej podľa doterajších predpisov.

Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. januára 2017
§ 106a

Ak ide o výpočet príspevku uznanému športu na rok 2018, zohľadňujú sa váhy podľa § 68 ods. 5 použité na výpočet príspevku uznanému športu na rok 2017.

§ 106b

(1) Športový odborník, ktorý je samostatne zárobkovo činnou osobou podľa predpisov účinných do 31. decembra 2016, sa považuje za podnikateľa podľa predpisov účinných od 1. januára 2017. Športový odborník podnikateľ písomne oznámi ministerstvu školstva údaje podľa § 80 ods. 6 písm. h) najneskôr do 28. februára 2017.

(2) Odborná spôsobilosť na výkon špecializovanej činnosti v oblasti telesnej kultúry v kategórii diplomovaný tréner, tréner me. triedy, tréner II. triedy a tréner III. triedy nadobudnutá podľa právnych predpisov účinných do 31. augusta 2008 zostáva zachovaná a oprávnenia z nej vyplývajúce sa posudzujú podľa právnych predpisov účinných do 31. augusta 2008. To platí, aj ak takto nadobudnutá odborná spôsobilosť bola v roku 2016 upravená na niektorý z kvalifikačných stupňov a posudzovanie podľa právnych predpisov účinných do 31. augusta 2008 je pre športového odborníka priaznivejšie.

(3) Odborná spôsobilosť na výkon odbornej činnosti tréner III. kvalifikačného stupňa, tréner IV. kvalifikačného stupňa a tréner V. kvalifikačného stupňa nadobudnutá podľa právnych predpisov účinných od 1. januára 2016 do 31. decembra 2016 zostáva zachovaná.

§ 106c Prechodné ustanovenie k úpravám účinným od 30. decembra 2017

Príspevok uznanému športu na rok 2018 sa vypočíta na základe podielu uznaného športu podľa vzorca ustanoveného v prílohe č. 3 v znení účinnom od 30. decembra 2017. Ministerstvo školstva zverejní zistené hodnoty a parametre a vypočítané percentuálne podiely uznaných športov pre rok 2018 do 31. januára 2018.

§ 106d Prechodné ustanovenie k úpravám účinným od 1. februára 2020

Zmluvný vzťah športovca a športovej organizácie, ktorý vznikol pred 1. februárom 2020, ak športovec vykonáva šport pre športovú organizáciu ako samostatne zárobkovo činná osoba, a to aj spôsobom, ktorý spĺňa znaky závislej práce, sa považuje za zmluvný vzťah založený inou zmluvou podľa tohto zákona ako zmluvou o profesionálnom vykonávaní športu. Ustanovenie § 102 ods. 4 sa nepoužije.

§ 107 Zrušovacie ustanovenia

Zrušuje sa:

1. Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 226/1994 Z. z. o používaní a ochrane olympijskej symboliky a o Slovenskom olympijskom výbore v znení zákona č. 300/2008 Z. z. a zákona č. 438/2013 Z. z.,
2. Zákon č. 288/1997 Z. z. o telesnej kultúre a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov v znení zákona č. 416/2001 Z. z., zákona č. 553/2001 Z. z., zákona č. 5/2005 Z. z., zákona č. 300/2008 Z. z., zákona č. 479/2008 Z. z., zákona č. 375/2013 Z. z. a zákona č. 1/2014 Z. z.,
3. Zákon č. 300/2008 Z. z. o organizácii a podpore športu a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 462/2008 Z. z., zákona č. 528/2010 Z. z., zákona č. 1/2014 Z. z. a zákona č. 377/2014 Z. z.,
4. Zákon č. 384/2013 Z. z. o používaní a ochrane paralympijskej symboliky a o Slovenskom paralympijskom výbore,
5. Vyhláška Ministerstva školstva Slovenskej republiky č. 444/2008 Z. z. o akreditačnej komisii pre oblasť telesnej kultúry a o Jednotnom vzdelávacom systéme odborníkov v športe Slovenskej republiky,
6. Vyhláška Ministerstva školstva Slovenskej republiky č. 542/2008 Z. z. o postupe pri vykonávaní dopingovej kontroly a nakladaní s odobratými biologickými vzorkami športovca.

§ 108

Týmto zákonom sa preberajú právne záväzné akty Európskej únie uvedené v prílohe č. 4.

PREHĽAD RECENZIE
Predchádzajúci článokSlovenský šport 2020
Ďalší článokZákon o účtovníctve
Vážení športoví nadšenci, hlavnou úlohou web stránky je ponúknuť pohľad na šport z ekonomickej stránky, predstaviť šport ako významný prvok makroekonomiky na Slovensku a multidisciplinárne odvetvie. Postupne budú na web stránke zverejňované analýzy financovania profesionálneho a amatérskeho športu z verejných a súkromných zdrojov, informácie z oblasti účtovníctva a daní, a podstatnou súčasťou budú aj informácie o prístupe Európskej únie k problematike športu. Web stránka economyinsport.online ponúkne zdroje k zlepšeniu informovanosti profesionálnych športových odborníkov ako aj širokej verejnosti o športe mimo športovísk a štadiónov. Prajem príjemné čítanie,

ZANECHAŤ ODPOVEĎ

Zadajte svoj komentár!
Zadajte svoje meno tu