Zákon o športe § 8 – 9

0
847

DRUHÁ HLAVA

ŠPORTOVÉ ORGANIZÁCIE

Športová organizácia

§ 8

(1) Športovou organizáciou je právnická osoba, ktorej predmetom činnosti alebo cieľom činnosti je športová činnosť; športovou organizáciou nie je orgán verejnej správy.

(2) Športová organizácia sa povinne zapisuje do registra právnických osôb v športe.

POZNÁMKA: Ak je športová organizácia prijímateľom verejných prostriedkov a nesplní povinnosť zapísať sa do registra právnických osôb dopustí sa SPRÁVNEHO DELIKTU podľa § 95 ods. 1 písm. a) zákona, za ktorý možno uložiť pokutu od 50 eur do 3 000 eur. 

(3) Športová organizácia vedie zdrojovú evidenciu osôb s jej príslušnosťou. O fyzických osobách sa v zdrojovej evidencii vedú údaje v rozsahu podľa § 80 ods. 2 písm. a), b), d) až r), ods. 4 až 7.

(4) Športová organizácia, ktorá uzavrela so športovcom

 • zmluvu o profesionálnom vykonávaní športu,
 • zmluvu o amatérskom vykonávaní športu alebo
 • zmluvu o príprave talentovaného športovca
 • (od 1.2.2020) inú zmluvu, ak športovec vykonáva šport pre športovú organizáciu ako samostatne zárobkovo činná osoba,

je povinná do 30 dní od uzavretia zmluvy predložiť zmluvu na účely jej vedenia v evidencii zmlúv a dohôd vedenej národným športovým zväzom alebo športovou organizáciou, ktorej je členom.

POZNÁMKA: Nedodržaním povinnosti sa športová organizácia sa dopustí SPRÁVNEHO DELIKTU podľa § 95 ods. 1 písm. d) zákona, za ktorý možno uložiť pokutu od 50 eur do 3 000 eur.

(5) Zo zasadnutia najvyššieho orgánu športovej organizácie a konania volieb do orgánov športovej organizácie sa vyhotovuje zápisnica, ktorú športová organizácia uchováva po čas určený zakladajúcim dokumentom, ktorý nesmie byť kratší ako šesť rokov. Zápisnica obsahuje aj meno, priezvisko a funkciu osôb zúčastnených na zasadnutí.

POZNÁMKA: Nedodržaním povinnosti sa športová organizácia sa dopustí SPRÁVNEHO DELIKTU podľa § 95 ods. 1 písm. e) zákona, za ktorý možno uložiť pokutu od 50 eur do 3 000 eur.

(6) Športová organizácia je povinná

 • a) zabezpečiť vo svojej pôsobnosti dodržiavanie pravidiel Svetového antidopingového programu, opatrení proti manipulácii priebehu a výsledkov súťaží a iných opatrení proti negatívnym javom v športe vyplývajúcich z medzinárodných predpisov a rozhodnutí
 • b) upraviť vo svojich predpisoch negatívne javy podľa písmena a) ako závažné disciplinárne previnenia.
 • c) (účinné od 1.1.2020) zabezpečiť vo svojej pôsobnosti vzdelávanie v oblasti boja proti dopingu.

POZNÁMKA: Nedodržaním povinnosti sa športová organizácia sa dopustí SPRÁVNEHO DELIKTU podľa § 95 ods. 1 písm. c) zákona, za ktorý možno uložiť pokutu od 300 eur do 30 000 eur, Porušenie povinnosti je považované za závažné porušenie povinností podľa § 98 ods. 1.

(7) Ak sa na výkon športovej činnosti vyžaduje odborná spôsobilosť, športová organizácia je povinná zabezpečiť vykonávanie tejto športovej činnosti odborne spôsobilým športovým odborníkom.

POZNÁMKA: Spôsobilosť prijímateľa verejných prostriedkov stráca športová organizácia, ktorá nezabezpečí na výkon športovej činnosti, na ktorú sa vyžaduje odborná spôsobilosť, odborne spôsoiblého odborníka podľa § 67 ods. 2 písm. a) zákona. 

Nedodržaním povinnosti sa športová organizácia sa dopustí SPRÁVNEHO DELIKTU podľa § 95 ods. 1 písm. b) zákona, za ktorý možno uložiť pokutu od 300 eur do 30 000 eur, Porušenie povinnosti je považované za závažné porušenie povinností podľa § 98 ods. 1.

(8) Športová organizácia má právo udeľovať súhlas na použitie obrazových, zvukových a obrazovo-zvukových prenosov a záznamov zo súťaží a iných podujatí, ktoré organizuje.

(9) Športová organizácia, ktorá organizuje súťaž, má výlučné právo na označenie súťaže názvom, nezameniteľným obrazovým symbolom, nezameniteľným zvukovým signálom a výlučné právo využívať toto označenie.

(10) Športová organizácia je povinná umožniť osobe s jej príslušnosťou účasť na športovej reprezentácii.

POZNÁMKA: Spôsobilosť prijímateľa verejných prostriedkov stráca športová organizácia, ktorá neumožní osobe s jej príslušnosťou účasť na športovej reprezentácii podľa § 67 ods. 2 písm. b) zákona. 

§ 9

Hospodárenie športovej organizácie

(1) Športová organizácia, ktorá je prijímateľom verejných prostriedkov,7) vyberá od osôb s jej príslušnosťou podľa § 3 písm. k) prvého až šiesteho bodu, okrem osôb s príslušnosťou založenou zmluvným vzťahom na základe zmluvy o profesionálnom vykonávaní športu, (účinné od 1.2.2020) inej zmluvy, ak športovec vykonáva šport pre športovú organizáciu ako samostatne zárobkovo činná osoba a zmluvy o amatérskom vykonávaní športu a dobrovoľníckym vzťahom, ročný príspevok na svoju športovú činnosť; za tento príspevok sa považuje aj členský príspevok. Ak v rámci jedného druhu športu vznikne osobe povinnosť uhrádzať členský príspevok viacerým športovým organizáciám, ku ktorým má príslušnosť na základe členského vzťahu, členský príspevok uhrádza iba jednej športovej organizácii, ku ktorej má príslušnosť, a národnému športovému zväzu.

POZNÁMKA:
Osoby, od ktorých je športová organizácia vyberá ročný príspevok na športovú činnosť resp. členský príspevok sú osoby, ktorých príslušnosť vzniká:
  • účasťou v súťaži za športovú organizáciu,
  • účasťou v súťažiorganizovanej alebo riadenej športovou organizáciou alebo inou právnickou osobou ňou poverenou organizovaním alebo riadením súťaže,
  • účasťou na organizovaní alebo na riadení súťaže športovou organizáciou alebo inou právnickou osobou ňou poverenou organizovaním alebo riadením súťaže,
  • registráciou za športovú organizáciu,
  • športovou reprezentáciou,
  • členským vzťahom k športovej organizácii,
   • OKREM osôb s príslušnosťou založenou zmluvným vzťahom na základe
    • zmluvy o profesionálnom vykonávaní športu
    • inej zmluvy, ak športovec vykonáva šport pre športovú organizáciu ako samostatne zárobkovo činná osoba
    • zmluvy o amatérskom vykonávaní športu
    • zmluvy o dobrovoľníctve v športe

Spôsobilosť prijímateľa verejných prostriedkov stráca športová organizácia, ktorá ako prijímateľ verejných prostriedkov nevyberá ročný príspevok na svoju činnosť od osôb s jej príslušnosťou podľa § 67 ods. 2 písm. c) zákona.

(2) Športová organizácia môže v súvislosti so svojou športovou činnosťou vykonávať aj inú činnosť, ktorou sa dosahuje príjem alebo ktorou možno dosiahnuť príjem.

(3) Športová organizácia má účtovné obdobie kalendárny rok.

(4) Športová organizácia, ktorá je prijímateľom verejných prostriedkov, je povinná mať riadnu účtovnú závierku a výročnú správu overenú audítorom, ak

a) príjem verejných prostriedkov v účtovnom roku, za ktorý je ročná účtovná závierka zostavená, presiahne 100 000 eur, alebo
b) všetky príjmy športovej organizácie v účtovnom roku, za ktorý je ročná účtovná závierka zostavená, presiahnu 400 000 eur.

  • (účinné od 1.1.2020)
  • a) príjem verejných prostriedkov v účtovnom roku, za ktorý je ročná účtovná závierka zostavená, presiahne 250 000 eur, alebo
   b) všetky príjmy športovej organizácie v účtovnom roku, za ktorý je ročná účtovná závierka zostavená, presiahnu 800 000 eur.

POZNÁMKA: Nedodržaním povinnosti sa športová organizácia sa dopustí SPRÁVNEHO DELIKTU podľa § 95 ods. 1 písm. f) a g)  zákona, za ktoré možno uložiť pokutu od 100 eur do 10 000 eur. Porušenie povinnosti je považované za závažné porušenie povinností podľa § 98 ods. 1.

Spôsobilosť prijímateľa verejných prostriedkov stráca športová organizácia, ktorá nemá riadnu účtovnú závierku a výročnú správu overenú audítorom podľa § 67 ods. 2 písm. d) zákona.

(5) Výročná správa obsahuje

a) prehľad vykonávaných činností a projektov,
b) prehľad dosiahnutých športových výsledkov,
c) ročnú účtovnú závierku, zhodnotenie základných údajov v nej obsiahnutých a výrok audítora k ročnej účtovnej závierke, ak bol vykonaný jej audit,
d) prehľad výnosov podľa zdrojov a ich pôvodu,
e) meno, priezvisko fyzických osôb a názov, sídlo a identifikačné číslo právnických osôb, ktorým športová organizácia poskytla zo svojho rozpočtu prostriedky prevyšujúce v súčte sumu 5 000 eur, a účel, na ktorý boli tieto prostriedky určené,
f) prehľad nákladov športovej organizácie a osobitne prehľad nákladov na prevádzku športovej organizácie, mzdové náklady, náklady na odmeny a náhrady výdavkov podľa osobitného predpisu,8)
g) stav a pohyb majetku a záväzkov,
h) návrh na vysporiadanie výsledku hospodárenia,
i) zmeny vykonané v zakladajúcom dokumente a iných predpisoch,
j) zmeny v zložení orgánov,
k) ďalšie údaje podľa predpisov športovej organizácie.

POZNÁMKA: Spôsobilosť prijímateľa verejných prostriedkov stráca športová organizácia, ktorá nesplní povinnosť zverejniť výročnú so zákonom staveným obsahm podľa § 67 ods. 2 písm. e) zákona.

Šporotvá organizácia sa dopustí SPRÁVNEHO DELIKTU, ak nesplní povinnosť  vypracovať výročnú správu v zákonom stanovenom rozsahu podľa § 95 ods. 1 písm. h), za ktorý možno uložiť pokutu od 100 eur do 10 000 eur. 

Porušenie povinnosti je považované za závažné porušenie povinností podľa § 98 ods. 1 .

(6) Ak športová organizácia podľa odseku 4 je zakladateľom alebo spoločníkom obchodnej spoločnosti a má podiel na obchodnej spoločnosti alebo akcie obchodnej spoločnosti, výročná správa športovej organizácie obsahuje aj údaje podľa odseku 5 o tejto obchodnej spoločnosti.

POZNÁMKA: Spôsobilosť prijímateľa verejných prostriedkov stráca športová organizácia, ktorá nesplní povinnosť zverejniť výročnú so zákonom staveným obsahm podľa § 67 ods. 2 písm. e) zákona.

Šporotvá organizácia sa dopustí SPRÁVNEHO DELIKTU, ak nesplní povinnosť  vypracovať výročnú správu v zákonom stanovenom rozsahu podľa § 95 ods. 1 písm. h), za ktorý možno uložiť pokutu od 100 eur do 10 000 eur. 

Porušenie povinnosti je považované za závažné porušenie povinností podľa § 98 ods. 1. 

(7) Výročná správa sa vypracúva v termíne určenom najvyšším orgánom športovej organizácie alebo v termíne určenom zakladajúcim dokumentom, najneskôr do šiestich mesiacov od skončenia účtovného obdobia.

Výročná správa musí byť do 15 dní po prerokovaní najvyšším orgánom športovej organizácie zverejnená a uložená v registri účtovných závierok podľa osobitného predpisu,9) najneskôr do 31. júla nasledujúceho kalendárneho roka po skončení účtovného obdobia.

POZNÁMKA: Spôsobilosť prijímateľa verejných prostriedkov stráca športová organizácia, ktorá nesplní povinnosť zverejniť výročnú správu podľa§ 67 ods. 2 písm. e) zákona.