Zákon o športe § 15 – 23

0
858

§ 15 Športový klub

(1) Športový klub je športová organizácia, ktorá vytvára vhodné podmienky na vykonávanie športu, organizovanie súťaží a na prípravu a účasť jednotlivcov alebo družstiev v súťažme.

(2) Na účely účasti v súťažme, disciplinárne účely a účely riešenia sporov sa za športový klub považuje aj združenie osôb na základe zmluvy o združení,11) ak má určeného zodpovedného zástupcu.

(3) Športový klub je povinný zabezpečmeť, aby sa vrcholový športovec a talentovaný športovec s jeho príslušnosťou vykonávajúci šport, ktorý je založený na fyzickej aktivite, najmenej raz ročne podrobil lekárskej prehliadke podľa § 5 ods. 8 na účely posúdenia ich zdravotnej spôsobilosti na vykonávanie príslušného športu. Športový klub je povinný zabezpečmeť, aby sa športovec s jeho príslušnosťou podrobil lekárskej prehliadke aj vtedy, ak preukázanie zdravotnej spôsobilosti na vykonávanie príslušného športu určil predpisom alebo v pravidlách súťaže národný športový zväz, národná športová organizácia alebo iný organizátor súťaže ako podmienku účasti športovca na súťažme za športový klub.

(4) Pri zmene klubovej príslušnosti formou prestupu športovca do iného športového klubu alebo pri opätovnej registrácii športovca v tom istom športovom zväze za iný športový klub uhrádza nový športový klub výchovné športovému klubu, v ktorom bol športovec naposledy registrovaný, ak tak určujú predpisy športového zväzu; predpisy športového zväzu zároveň určia výšku výchovného alebo spôsob jej určenia. Výchovné sa uhrádza do dovŕšenia 23 rokov veku športovca, ak športovec neuzavrie skôr svoju prvú zmluvu o profesionálnom vykonávaní športu (účinné od 1.2.2020) alebo inú zmluvu, ak športovec vykonáva šport pre športový klub ako samostatne zárobkovo činná osoba..

(5) Výchovné predstavuje náklady športového klubu na prípravu a výchovu športovca; ak sa športovec pripravoval v družstve, výchovné zohľadňuje aj náklady na prípravu družstva. Do výchovného sa nezapočítavajú náklady, na úhradu ktorých vynaložil alebo zabezpečil finančné prostriedky športovec alebo jeho blízka osoba.

(6) Fyzická osoba ani právnická osoba nesmie mať kontrolu alebo vplyv v dvoch alebo viacerých športových kluboch, ktorých družstvá dospelých alebo dospelí jednotlivci pôsobia v tej istej súťažme, najmä nesmie súčasne byť spoločníkom, vykonávať funkciu v orgánoch alebo mať podiel na hlasovacích právach v orgánoch v takých športových kluboch, a to ani prostredníctvom ovládanej alebo ovládajúcej osoby a ani prostredníctvom holdingovej spoločnosti alebo spriaznenej osoby podľa osobitných predpisov.12)

Národný športový zväz

§ 16  Národný športový zväz a jeho úlohy

(1) Národný športový zväz je športový zväz uznaný ministerstvom školstva, ktorý spĺňa tieto podmienky:

a) je členom medzinárodnej športovej organizácie s celosvetovou pôsobnosťou pre príslušný šport,
b) vykonáva výlučnú pôsobnosť pre príslušný šport na území Slovenskej republiky,
c) má najmenej päť súťažiacich športových klubov registrovaných v registri právnických osôb v športe a najmenej 100 aktívnych športovcov registrovaných za športový klub v registri fyzických osôb v športe,
d) organizuje celoštátnu súťaž dospelých a celoštátnu súťaž mládeže najmenej dva po sebe nasledujúce roky,
e) zabezpečuje výber a prípravu športovcov do športovej reprezentácie a ich účasť na medzinárodných súťažiach a
f) zabezpečuje starostlivosť o talentovaných športovcov.

(2) Národný športový zväz tiež

a) zastupuje, chráni a presadzuje záujmy príslušného športu vo vzťahu k orgánom verejnej správy, medzinárodným športovým organizáciám a iným športovým organizáciám, ktorých je členom,
b) navrhuje športových reprezentantov na zaradenie do rezortného športového strediska,
c) zaraďuje športovcov do zoznamu talentovaných športovcov podľa výkonnostných kritérií určených predpisom národného športového zväzu,
d) vedie a každoročne zverejňuje zoznam talentovaných športovcov, ktorý obsahuje údaje v rozsahu podľa § 80 ods. 2 písm. a), b), f), k), n) až q),
e) metodicky riadi a usmerňuje prípravu talentovaných športovcov,
f) organizuje a riadi celoštátne súťaže a iné súťaže alebo ich organizovaním a riadením poveruje inú športovú organizáciu,
g) schvaľuje podmienky účasti športovej organizácie v súťažme podľa písmena f) a udeľuje športovej organizácii právo na účasť v nej na základe ich splnenia,
h) vedie zoznam športových reprezentantov, ktorý obsahuje údaje v rozsahu podľa § 80 ods. 2 písm. a),b), f), k), n) až q),
me) určuje druhy športových odborníkov pre príslušný šport vrátane odbornej spôsobilosti vyžadovanej na vykonávanie odbornej činnosti v športe, zabezpečuje ich odbornú prípravu a overuje ich odbornú spôsobilosť,
j) oceňuje športovcov, ktorí dosiahli mimoriadne športové výsledky vo vrcholovom športe, a osobnosti, ktoré sa zaslúžili o propagáciu a rozvoj príslušného športu,
k) uznáva odbornú kvalifikáciu športových odborníkov, ak sa na uznanie príslušnej odbornej kvalifikácie nevzťahuje osobitný predpis,13)
l) podporuje výstavbu športovej infraštruktúry.

(3) Za národný športový zväz sa považuje aj športová organizácia, ktorej členovia

a) sú členmi rôznych medzinárodných športových organizácií s celosvetovou pôsobnosťou pre príslušný šport,
b) spĺňajú podmienky podľa odseku 1 písm. c) až f) každý samostatne a
c) spĺňajú podmienku podľa odseku 1 písm. b) spoločne.

§ 17  Práva a povinnosti národného športového zväzu

(1) Národný športový zväz zverejňuje na svojom webovom sídle a v informačnom systéme športu

a) stanovy a ostatné predpisy a ich zmeny najneskôr do 15 dní odo dňa ich schválenia,
b) zoznam členov najvyššieho orgánu a ich náhradníkov v rozsahu meno, priezvisko, miesto trvalého pobytu alebo obdobného pobytu a pri náhradníkoch aj údaj o tom, koho v najvyššom orgáne zastupujú,
c) informáciu o konaní zasadnutia najvyššieho orgánu najmenej 15 dní predo dňom zasadnutia,
d) pozvánku a návrh programu zasadnutia najvyššieho orgánu najmenej sedem dní predo dňom konania zasadnutia,
e) zápisnicu a prezenčnú listinu zo zasadnutia orgánu s rozhodovacou pôsobnosťou najneskôr 25 dní odo dňa konania zasadnutia,
f) správu volebnej komisie najneskôr do 25 dní odo dňa konania volieb,
g) zloženie, funkčné obdobie, spôsob a podmienky navrhovania kandidátov na volené funkcie a voľby volených orgánov,
h) kandidátov na členov orgánov vrátane ich navrhovateľa najneskôr tri dni predo dňom konania volieb,
me) pravidlá uznášaniaschopnosti jednotlivých orgánov národného športového zväzu,
j) počet hlasov potrebných na prijatie rozhodnutia jednotlivých orgánov národného športového zväzu a počet hlasov potrebných na dosiahnutie kvalifikovanej väčšiny,
k) rozhodnutia disciplinárnych orgánov a rozhodnutia orgánov na riešenie sporov,
l) informácie o spôsobe použitia príspevku uznanému športu.

POZNÁMKA: Spôsobilosť prijímateľa verejných prostriedkov stráca národný športový zväz, ktorý nezverejní na svojom webovom sídle alebo v informačnom systéme športu vyššie uvedené údaje podľa § 67 ods. 3 písm. a) zákona.

Spôsobilosť prijímateľa verejných prostriedkov stráca národná športová organizácia, ktorá nezverejní na svojom webovom sídle alebo v informačnom systému športu vyššie uvedené údaje podľa § 67 ods. 4 písm. a) zákona.

(2) Národný športový zväz je povinný

a) mať stanovy v súlade s § 19 až 23,
b) zapracovať do predpisov národného športového zväzu pravidlá Svetového antidopingového programu, opatrenia proti manipulácii priebehu a výsledkov súťaží a iné pravidlá a opatrenia proti negatívnym javom v športe vyplývajúce z medzinárodných predpisov a rozhodnutí,
c) viesť evidenciu zmlúv a dohôd podľa § 35,39, 43, 47 a 48 a ich zmien,
d) poskytovať súčinnosť ministerstvu školstva a iným orgánom verejnej správy pri plnení úloh v oblasti športu.

POZNÁMKANárodný šprotový zväz sa dopustí SPRÁVNEHO DELIKTU, ak nesplní povinnosti podľa § 17 ods. 2 , za ktorý možno uložmeť pokutu  od 300 eur  do 30 000 eur. 

(3) Národný športový zväz v záujme ochrany integrity športu môže svojím predpisom určmeť pravidlá a obmedzenia

a) v súvislosti s prechodom alebo prevodom práva súťaženia medzi športovými klubmi,
b) pri zmene právnej formy alebo pri inej právno-organizačnej zmene športového klubu ako účastníka súťaže, ktorej je organizátorom.

§ 18

(1) Národný športový zväz môže na účely podnikania v súvislosti so športovou reprezentáciou založmeť obchodnú spoločnosť alebo nadobudnúť podiel v obchodnej spoločnosti, ak je v nej jediným spoločníkom alebo ak je spoločníkom spoločne so štátom, vyšším územným celkom alebo obcou. Prevod obchodného podielu alebo akcií takej obchodnej spoločnosti na iné osoby je zakázaný okrem prevodu obchodného podielu alebo akcií na štát, vyšší územný celok alebo obec.

POZNÁMKA: Spôsobilosť prijímateľa verejných prostriedkov stráca národný športový zväz, vyššie uvedenú povinnosť podľa § 67 ods. 3 písm. b) zákona.

Národný šprotový zväz sa dopustí SPRÁVNEHO DELIKTU, ak nesplní povinnosti podľa § 18 ods. 1 , za ktorý možno uložmeť pokutu  od 300 eur  do 30 000 eur. 

(2) Národný športový zväz môže na účely výstavby a prevádzky športovej infraštruktúry založmeť obchodnú spoločnosť alebo nadobudnúť podiel v obchodnej spoločnosti.

(3) Národný športový zväz môže použmeť zisk obchodnej spoločnosti podľa odsekov 1 a 2 alebo podiel na zisku obchodnej spoločnosti podľa odsekov 1 a 2 len na plnenie úloh podľa § 16 ods. 1 písm. d) až f) a ods. 2 písm. l).

POZNÁMKA: Spôsobilosť prijímateľa verejných prostriedkov stráca národný športový zväz, vyššie uvedenú povinnosť podľa § 67 ods. 3 písm. b) zákona.

Národnáý šprotový zväz sa dopustí SPRÁVNEHO DELIKTU, ak nesplní povinnosti podľa § 18 ods. 1 , za ktorý možno uložmeť pokutu  od 300 eur  do 30 000 eur. 

§ 19 Orgány národného športového zväzu

(1) Národný športový zväz vytvára svoje orgány a zabezpečuje ich činnosť podľa týchto pravidiel:

a) členmi najvyššieho orgánu s právom hlasovať sú zástupcovia športových klubov, športovcov, športových odborníkov a ďalších členov národného športového zväzu alebo zástupcovia zvolení športovými klubmi, športovcami, športovými odborníkmi a ďalšími členmi národného športového zväzu,
b) členom najvyššieho orgánu s právom hlasovať nemôže byť funkcionár národného športového zväzu len na základe výkonu funkcie v orgáne národného športového zväzu,
c) volený člen najvyššieho orgánu sa zúčastňuje na zasadnutí najvyššieho orgánu osobne alebo ho môže zastúpiť jeho náhradník zvolený rovnakým spôsobom ako člen najvyššieho orgánu; volený člen alebo jeho náhradník preukazuje oprávnenie zúčastniť sa na zasadnutí najvyššieho orgánu predložením zápisnice o jeho zvolení,
d) členom najvyššieho orgánu, ktorý zastupuje športovú organizáciu, je štatutárny orgán športovej organizácie alebo ním písomne splnomocnená osoba, ak športovú organizáciu v najvyššom orgáne nezastupuje volený člen podľa písmena c),
e) členom najvyššieho orgánu a najvyššieho výkonného orgánu je najmenej jeden zástupca športovcov, ak ho navrhne záujmová organizácia športovcov alebo najmenej 50 športovcov,
f) najvyšší orgán volí členov najvyšších výkonných orgánov, predsedov a podpredsedov disciplinárnych orgánov, orgánov na riešenie sporov, licenčných orgánov a kontrolných orgánov, ak nie sú volení členmi národného športového zväzu priamo,
g) spory, ktoré vznikajú pri športovej činnosti národného športového zväzu a osôb s jeho príslušnosťou, riešia orgány na riešenie sporov,
h) orgány s rozhodovacou pôsobnosťou vykonávajú svoju pôsobnosť nezávisle od iných orgánov národného športového zväzu,
me) každý člen národného športového zväzu môže navrhnúť kandidáta na volenú funkciu v orgánoch národného športového zväzu,
j) každá fyzická osoba môže kandidovať na volenú funkciu v orgánoch národného športového zväzu, ak ju navrhne člen národného športového zväzu; ak ide o voľbu zástupcu záujmovej skupiny osôb s príslušnosťou k národnému športovému zväzu, kandidátov navrhujú osoby z tejto záujmovej skupiny,
k) o odvolaní člena výkonného orgánu, disciplinárneho orgánu, orgánu na riešenie sporov, licenčného orgánu a kontrolného orgánu športovej organizácie rozhoduje najvyšší orgán,
l) funkčné obdobie členov volených orgánov je najviac šesť rokov,
m) členovia orgánov, ktorým uplynulo funkčné obdobie, sú oprávnení vykonávať nevyhnutné úkony a činnosť na zabezpečenie fungovania národného športového zväzu a športovej činnosti jeho členov až do zvolenia alebo ustanovenia nových členov orgánov.

(2) Počet členov, spôsob vytvorenia a spôsob hlasovania členov najvyššieho orgánu (ďalej len „kľúč delegátov“) musí byť upravený v stanovách národného športového zväzu.

POZNÁMKA: Spôsobilosť prijímateľa verejných prostriedkov stráca národný športový zväz, neupraví klúč delegátov vo svojich stanovách podľa § 67 ods. 3 písm. c) zákona.

(3) Kľúč delegátov musí zohľadňovať

a) počet športovcov a úroveň súťaže, v ktorej súťažia, alebo počet družstiev športovej organizácie a úroveň súťaže, v ktorej súťažia, a
b) územný princíp, ak je určený v stanovách národného športového zväzu.

POZNÁMKA: Spôsobilosť prijímateľa verejných prostriedkov stráca národný športový zväz, ktorý neupraví klúč delegátov vo svojich stanovách podľa § 67 ods. 3 písm. d) zákona.

(4) Voľby do orgánov národného športového zväzu sa vykonávajú na zasadnutí najvyššieho orgánu alebo elektronickou formou prostredníctvom informačného systému športu v súlade s predpismi národného športového zväzu.

(5) Štatutárny orgán a členovia orgánov národného športového zväzu sú povinní vykonávať svoju funkciu s náležitou starostlivosťou a pri rozhodovaní zohľadňovať stanoviská kontrolóra a odborných orgánov národného športového zväzu; ak sa od ich stanoviska odchýlia, sú povinní svoje rozhodnutie zdôvodniť a zverejniť spolu s príslušným stanoviskom.

§ 20 Konflikt záujmov

(1) Národný športový zväz upravuje konflikt záujmov tak, aby bola zabezpečená nezlučiteľnosť výkonu funkcie v

a) kontrolnom orgáne s výkonom funkcie vo výkonnom orgáne, disciplinárnom orgáne, orgáne na riešenie sporov alebo v licenčnom orgáne,
b) štatutárnom orgáne alebo vo výkonnom orgáne národného športového zväzu alebo jeho člena s výkonom funkcie v štatutárnom orgáne alebo vo výkonnom orgáne dodávateľa tovarov alebo služieb pre národný športový zväz alebo jeho člena.

    • (účinné od 1.1.2020)
    • b) štatutárnom orgáne, kontrolnom orgáne alebo vo výkonnom orgáne národného športového zväzu alebo jeho člena s výkonom funkcie v štatutárnom orgáne, kontrolnom orgáne alebo vo výkonnom orgáne dodávateľa tovarov alebo služieb pre národný športový zväz alebo jeho člena.

POZNÁMKA: Spôsobilosť prijímateľa verejných prostriedkov stráca národný športový zväz, ktorý nezabezpečí nezlučitelnosť výkonu funcie podľa § 67 ods. 3 písm e) zákona. 

Spôsobilosť prijímateľa verejných prostriedkov stráca národná športová organizácia, ktorá nezabezpečí nezlučitelnosť výkonu funcie podľa § 67 ods. 4 písm b) zákona. 

(2) Ak v konkrétnej veci existuje alebo hrozí konflikt záujmov člena orgánu národného športového zväzu alebo jeho člena, tento člen sa nesmie zúčastniť na jej prerokovaní a rozhodovaní. Ak je pochybnosť o existencii alebo o hrozbe konfliktu záujmov, rozhoduje predsedajúci orgánu, o člena ktorého ide; ak ide o predsedajúceho, o existencii alebo o hrozbe konfliktu záujmov rozhodujú ostatní členovia príslušného orgánu tajným hlasovaním.

(3) Člen orgánu národného športového zväzu alebo jeho člena, ktorý rozhodoval vo veci v ktoromkoľvek stupni, je vylúčený z rozhodovania v tej istej veci v orgáne, ktorý rozhoduje v inom stupni alebo v tej istej veci vykonáva kontrolnú pôsobnosť alebo prieskumnú pôsobnosť vočme konečnému rozhodnutiu orgánu národného športového zväzu alebo jeho člena.

§ 21 Zasadnutia orgánov národného športového zväzu

(1) Zasadnutia najvyššieho orgánu národného športového zväzu sa uskutočňujú podľa týchto pravidiel:

a) riadne zasadnutie sa uskutočňuje najmenej raz za rok,

POZNÁMKA: Spôsobilosť prijímateľa verejných prostriedkov stráca národný športový zväz, ktorý neuskutoční riadne zasadnutie najvyššieho orgánu najmenej  raz za rok podľa § 67 ods. 3 písm f) zákona.

Spôsobilosť prijímateľa verejných prostriedkov stráca národná športová organizácia, ktorá neuskutoční riadne zasadnutie najvyššieho orgánu najmenej  raz za rok podľa § 67 ods. 4 písm c) zákona. 

b) pozvánka, návrh programu zasadnutia a podklady na zasadnutie sa zasielajú osobám oprávneným zúčastniť sa na riadnom zasadnutí najmenej sedem dní pred konaním zasadnutia,

POZNÁMKA:  Národnáý šprotový zväz sa dopustí SPRÁVNEHO DELIKTU, ak nesplní povinnosti podľa § 21 ods. 1 písm. b), za ktorý možno uložmeť pokutu  od 50 eur  do 3 000 eur. 

c) program zasadnutia a návrhy na jeho zmenu sa schvaľujú na začiatku zasadnutia; v otázke, ktorá nie je súčasťou schváleného programu, môže najvyšší orgán prijať len odporúčania a stanoviská,
d) na uznášaniaschopnosť zasadnutia je potrebná prítomnosť nadpolovičnej väčšiny všetkých členov najvyššieho orgánu s právom hlasovať a rozhodnutia sa prijímajú nadpolovičnou väčšinou hlasov prítomných členov s právom hlasovať; stanovy určia, na ktoré rozhodnutia sa vyžaduje súhlas kvalifikovanej väčšiny,
e) mimoriadne zasadnutie najvyššieho orgánu je oprávnený zvolať stanovami určený počet členov, najvyšší výkonný orgán, kontrolór alebo iný orgán oprávnený na základe stanov; ak uplynulo funkčné obdobie členov orgánov a noví členovia orgánov na ďalšie obdobie neboli zvolení, mimoriadne zasadnutie je oprávnený zvolať ktorýkoľvek člen národného športového zväzu.

(2) Zápisnica zo zasadnutia najvyššieho orgánu, najvyššieho výkonného orgánu a kontrolného orgánu obsahuje

a) schválený program zasadnutia,
b) prezenčnú listinu, zápisnice o zvolení člena orgánu podľa § 19 ods. 1 písm. c) a písomné splnomocnenia, ak boli predložené,
c) zoznam podkladov k jednotlivým bodom programu a spôsob prístupu k nim,
d) dôležité vyjadrenia členov orgánu k jednotlivým bodom programu,
e) rozhodnutia prijaté k jednotlivým bodom programu vrátane výsledkov hlasovania a odlišného stanoviska člena, ktorý nesúhlasil s prijatým rozhodnutím alebo s jeho odôvodnením, ak o to požiada,
f) meno, priezvisko a podpis predsedajúceho a zapisovateľa.

POZNÁMKA: Spôsobilosť prijímateľa verejných prostriedkov stráca národný športový zväz, ktorý nevyhotoví zápisnicu zo zasadnutia najvyššieho orgánu, najvyššieho výkonného orgánau alebo kontrolného orgánu alebo vyhotoví zápisinu, v inom ako zákonnom rozsahu podľa § 67 ods. 3 písm g) zákona.

Spôsobilosť prijímateľa verejných prostriedkov stráca národná športová organizácia, ktorá nevyhotoví zápisnicu zo zasadnutia najvyššieho orgánu, najvyššieho výkonného orgánau alebo kontrolného orgánu alebo vyhotoví zápisinu, v inom ako zákonnom rozsahu podľa § 67 ods. 4 písm e) zákona. 

(3) Zápisnica podľa odseku 2 sa zašle všetkým osobám oprávneným zúčastniť sa zasadnutia príslušného orgánu najneskôr do 25 dní odo dňa zasadnutia.


POZNÁMKA: Podľa § 66 ods. 3 písm. b) zákona, každá športová organizácia má spôsobilosť prijímateľa verejných prostriedkov, ak má činnosť v súlade s § 21 zákona.


§ 22  Rozhodnutia orgánov národného športového zväzu

(1) Rozhodnutia najvyššieho orgánu, pri ktorých sa podľa stanov vyžaduje súhlas kvalifikovanej väčšiny, sú:

a) zmena stanov,
b) reorganizácia súťaží,
c) schvaľovanie uzatvorenia zmluvných vzťahov, ak hodnota plnenia zo zmluvy je vyššia ako hodnota určená stanovami,
d) vytvorenie obchodnej spoločnosti podľa § 18 alebo obchodnej spoločnosti, ktorej spoločníkom alebo akcionárom je národný športový zväz,
e) prevod obchodného podielu alebo akcií v obchodnej spoločnosti podľa § 18 alebo v obchodnej spoločnosti, ktorej spoločníkom alebo akcionárom je národný športový zväz,
f) ďalšie rozhodnutia určené stanovami národného športového zväzu.

(2) O neprijatí za člena národného športového zväzu alebo o vylúčení člena z národného športového zväzu rozhoduje najvyšší orgán; o vylúčení člena môže rozhodnúť aj disciplinárny orgán na základe závažného disciplinárneho previnenia.


POZNÁMKA: Podľa § 66 ods. 3 písm. b) zákona, každá športová organizácia má spôsobilosť prijímateľa verejných prostriedkov, ak má činnosť v súlade s § 21 zákona.


§ 23 Voľby do orgánov národného športového zväzu

(1) Prípravu a riadny priebeh volieb do orgánov národného športového zväzu zabezpečuje volebná komisia volená najvyšším orgánom.

(2) Na žiadosť člena najvyššieho orgánu alebo člena národného športového zväzu ministerstvo školstva určí nezávislého pozorovateľa, ktorý je oprávnený zúčastniť sa na voľbách a na zasadnutí volebnej komisie vrátane sčítavania hlasov.

(3) Nezávislý pozorovateľ uvedie svoje zistenia o príprave, priebehu a výsledku volieb v písomnej správe, v ktorej uvedie zistené nedostatky. Na zistené nedostatky je povinný upozorniť volebnú komisiu a kontrolóra bezodkladne po ich zistení. Správa nezávislého pozorovateľa je prílohou zápisnice z volieb.

(4) Úhradu účelne a preukázateľne vynaložených nákladov spojených s účasťou nezávislého pozorovateľa na voľbách znáša príslušný národný športový zväz.

ZANECHAŤ ODPOVEĎ

Zadajte svoj komentár!
Zadajte svoje meno tu