Zákon o športe § 1 – 3

0
792

PRVÁ ČASŤ VŠEOBECNÉ USTANOVENIA

§ 1 Predmet zákona

Tento zákon upravuje

  • šport,
  • osoby v športe,
  • právne vzťahy pri športovej činnosti,
  • pôsobnosť orgánov verejnej moci a orgánov verejnej správy v oblasti športu a
  • opatrenia proti negatívnym javom v športe.

§ 2 Verejný záujem v športe

Verejným záujmom v športe je

  • podpora a rozvoj športu mládeže,
  • zabezpečenie prípravy a účasti športovej reprezentácie Slovenskej republiky (ďalej len „športová reprezentácia“) na významnej súťažme,
  • ochrana integrity športu a
  • podpora zdravého spôsobu života obyvateľstva.

§ 3 Vymedzenie pojmov

Na účely tohto zákona sa rozumie

a. športovou činnosťou vykonávanie, organizovanie, riadenie, správa, podpora alebo rozvoj športu,

b. vrcholovým športom sústavná príprava športovca s cieľom dosiahnuť vrcholový športový výsledok v súťažme a jeho účasť v medzinárodnej súťažme alebo v najvyššej národnej súťažme,

c. rezortným športovým strediskom štátna rozpočtová organizácia alebo štátna príspevková organizácia,1) ktorá zabezpečuje

1.prípravu vrcholových športovcov, ktorí sú zaradení do rezortného športového strediska na návrh národného športového zväzu alebo Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo školstva“) podľa § 58 písm. k) zo zoznamu najvýkonnejších športovcov na športovú reprezentáciu,
2.zamestnávanie a sociálne zabezpečenie vrcholových športovcov zaradených do rezortného športového strediska,
3.poskytovanie zdravotnej starostlivosti poskytovateľom zdravotnej starostlivosti podľa osobitného predpisu2) vrcholovým športovcom zaradeným do rezortného športového strediska a
4.starostlivosť o športovú infraštruktúru v jeho správe,

d) zoznamom najvýkonnejších športovcov zoznam športových reprezentantov v kategórii dospelých a talentovaných športovcov zostavený na základe výkonnostných kritérií,

e) športom pre všetkých šport určený pre obyvateľstvo vykonávaný organizovane alebo neorganizovane na účely napĺňania sociálneho, kultúrneho a zdravotného prínosu športu,

f) uznaným športom šport uznaný

1. Medzinárodným olympijským výborom alebo medzinárodnou športovou organizáciou SportAccord,
2. Medzinárodným paralympijským výborom,
3. Medzinárodným výborom športu nepočujúcich alebo
4. Medzinárodným hnutím špeciálnych olympiád,

g) súťažou organizované vykonávanie športu podľa pravidiel určených športovou organizáciou, ktorého cieľom je dosiahnutie športového výsledku alebo porovnanie športového výkonu,

h) významnou súťažou

1. medzinárodná súťaž v pôsobnosti Medzinárodného olympijského výboru a Medzinárodného paralympijského výboru,
2. medzinárodná súťaž v pôsobnosti Medzinárodného výboru športu nepočujúcich, Medzinárodného hnutia špeciálnych olympiád, Medzinárodnej federácie univerzitného športu a Medzinárodnej federácie školského športu,
3. majstrovstvá sveta, majstrovstvá Európy, svetový pohár a iná svetová súťaž v uznanom športe podľa písmena f) prvého a druhého bodu alebo
4. majstrovstvá sveta a majstrovstvá Európy v uznanom športe podľa písmena f) tretieho a štvrtého bodu,

(účinné od 1.1.2020)

1. medzinárodná súťaž v pôsobnosti Medzinárodného olympijského výboru a Medzinárodného paralympijského výboru,
2. medzinárodná súťaž v pôsobnosti Medzinárodného výboru športu nepočujúcich, Medzinárodného hnutia špeciálnych olympiád, Medzinárodnej federácie univerzitného športu a Medzinárodnej federácie školského športu,
3. majstrovstvá sveta, majstrovstvá Európy, svetový pohár a iná svetová súťaž,
4. zrušený od 1.1.2020

i) pravidlami súťaže pravidlá pre konkrétnu súťaž určené jej organizátorom, ktorých súčasťou sú najmä

1. podmienky účasti jednotlivcov alebo podmienky účasti družstiev v súťaži,
2. športové pravidlá, podľa ktorých sa bude súťažiť, a
3. spôsob riešenia sporov vzniknutých v súvislosti s účasťou na súťaži,

j) integritou športu princípy zaručujúce prirodzenú neistotu a nepredvídateľnosť priebehu a výsledku súťaže a rovnaké pravidlá a podmienky pre účastníkov súťaže pred začiatkom súťaže a počas celého priebehu súťaže,

k) príslušnosťou k športovej organizácii príslušnosť založená

1. účasťou v súťaži za športovú organizáciu,
2. účasťou v súťaži organizovanej alebo riadenej športovou organizáciou alebo inou právnickou osobou ňou poverenou organizovaním alebo riadením súťaže,
3. účasťou na organizovaní alebo na riadení súťaže športovou organizáciou alebo inou právnickou osobou ňou poverenou organizovaním alebo riadením súťaže,
4. registráciou za športovú organizáciu,
5. športovou reprezentáciou,
6. členským vzťahom alebo dobrovoľníckym vzťahom k športovej organizácii,
7. zmluvným vzťahom so športovou organizáciou, ktorého predmetom je športová činnosť, ak ide o športovca alebo športového odborníka,
8. účasťou na riadení a správe športovej organizácie,
9. účasťou na príprave na súťaž a na súťaži ako sprievodný personál športovca alebo družstva,
10. príslušnosťou k inej športovej organizácii, ktorá je členom športovej organizácie,

l) zakladajúcim dokumentom stanovy, zakladacia listina, zakladateľská listina, spoločenská zmluva, zakladateľská zmluva, zriaďovacia listina alebo iný dokument preukazujúci založenie alebo zriadenie športovej organizácie,

m) športovým zväzom športová organizácia, ktorá je občianskym združením, združujúca iné športové organizácie, športovcov a športových odborníkov,

n) mládežou športovci do 23 rokov veku; ak ide o športovca zúčastneného v súťaži, do skončenia súťažného obdobia, v ktorom dovŕšil 23 rokov veku,

o) športovou infraštruktúrou štadión, športová hala, športové ihrisko, telocvičňa a iné kryté alebo otvorené športové zariadenie určené na vykonávanie športu,

p) športovou infraštruktúrou národného významu športová infraštruktúra spĺňajúca požiadavky medzinárodnej športovej organizácie, ktorá je určená na medzinárodnú súťaž alebo na prípravu športových reprezentantov,

q) zdrojovou evidenciou evidencia športovej organizácie, v ktorej údaj o fyzickej osobe alebo o právnickej osobe vznikol,

r) zverejnením zverejnenie údajov v informačnom systéme športu,

s) zapísaním zápis údajov, zápis zmeny údajov a výmaz údajov o fyzických osobách v športe a právnických osobách v športe do informačného systému športu,

t) športom všetky formy telesných aktivít, ktoré prostredníctvom príležitostnej účasti alebo organizovanej účasti vedú k preukazovaniu alebo zvyšovaniu telesnej zdatnosti a duševnej pohody, formujú sociálne väzby alebo umožňujú dosahovať výsledky v súťažiach na všetkých úrovniach,

u) zoznam športovcov top tímu zoznam športových reprezentantov v kategórii dospelých a talentovaných športovcov zostavený na základe dosiahnutých športových výsledkov na významnej súťaži.

(účinné od 1.2.2020)

zoznam športových reprezentantov a zoskupení v individuálnych športoch v kategórii dospelých a talentovaných športovcov zostavený na základe dosiahnutých športových výsledkov na významnej súťaži.

Predchádzajúci článokZákon o športe § 4 – 7
Ďalší článokKontrolór v športe
Vážení športoví nadšenci, hlavnou úlohou web stránky je ponúknuť pohľad na šport z ekonomickej stránky, predstaviť šport ako významný prvok makroekonomiky na Slovensku a multidisciplinárne odvetvie. Postupne budú na web stránke zverejňované analýzy financovania profesionálneho a amatérskeho športu z verejných a súkromných zdrojov, informácie z oblasti účtovníctva a daní, a podstatnou súčasťou budú aj informácie o prístupe Európskej únie k problematike športu. Web stránka economyinsport.online ponúkne zdroje k zlepšeniu informovanosti profesionálnych športových odborníkov ako aj širokej verejnosti o športe mimo športovísk a štadiónov. Prajem príjemné čítanie,

ZANECHAŤ ODPOVEĎ

Zadajte svoj komentár!
Zadajte svoje meno tu