Zákon o športe § 24 – 28

0
656

TRETIA HLAVA

NÁRODNÉ ŠPORTOVÉ ORGANIZÁCIE

§ 24

(1) (znenie platné do 14.10.2019) Národnými športovými organizáciami sú Slovenský olympijský výbor, Slovenský paralympijský výbor a iná športová organizácia uznaná ministerstvom školstva, ktorá je členom medzinárodnej športovej organizácie s celosvetovou pôsobnosťou najmenej dva roky a vykonáva výlučnú pôsobnosť na území Slovenskej republiky pre deaflympijský šport, šport špeciálnych olympiád, vysokoškolský šport, školský šport, šport pre všetkých alebo pre inú oblasť športu.

(1) (znenie platné od 15.10.2019) Národnými športovými organizáciami sú Slovenský olympijský a športový výbor, Slovenský paralympijský výbor a iná športová organizácia uznaná ministerstvom školstva, ktorá je členom medzinárodnej športovej organizácie s celosvetovou pôsobnosťou najmenej dva roky a vykonáva výlučnú pôsobnosť na území Slovenskej republiky pre deaflympijský šport, šport špeciálnych olympiád, vysokoškolský šport, školský šport, šport pre všetkých alebo pre inú oblasť športu.

(2) Ustanovenia § 17 ods. 1 a 2 sa na národnú športovú organizáciu vzťahujú rovnako.

§ 25

Slovenský olympijský a športový výbor a jeho úlohy

(1) (znenie platné do 14.10.2019) Slovenský olympijský výbor je národnou športovou organizáciou, ktorá je občianskym združením.

(1) (znenie platné od 15.10.2019) Slovenský olympijský a športový výbor je národnou športovou organizáciou, ktorá je občianskym združením.

(2) (znenie platné do 14.10.2019) Slovenský olympijský výbor má ako člen medzinárodného olympijského hnutia postavenie a oprávnenia národného olympijského výboru podľa Olympijskej charty.

(2) (znenie platné od 15.10.2019) Slovenský olympijský a športový výbor má ako člen medzinárodného olympijského hnutia postavenie a oprávnenia národného olympijského výboru podľa Olympijskej charty.

(3) (znenie platné do 14.10.2019) Stanovy Slovenského olympijského výboru ratifikuje Medzinárodný olympijský výbor.

(3) (znenie platné od 15.10.2019) Stanovy Slovenského olympijského a športového výboru ratifikuje Medzinárodný olympijský výbor.

(4) (znenie platné do 14.10.2019) Slovenský olympijský výbor plní najmä tieto úlohy:

(4) (znenie platné od 15.10.2019) Slovenský olympijský a športový výbor plní najmä tieto úlohy:

a) riadi, rozvíja, podporuje a chráni olympijské hnutie v Slovenskej republike,
b) zabezpečuje dodržiavanie Olympijskej charty v Slovenskej republike,
c) podporuje rozvoj športu v Slovenskej republike,
d) riadi a organizačne zabezpečuje športovú reprezentáciu na olympijských hrách a na iných súťažiach organizovaných Medzinárodným olympijským výborom, Európskymi olympijskými výbormi alebo Asociáciou národných olympijských výborov,
e) zastupuje Slovenskú republiku na olympijských hrách a iných súťažiach organizovaných Medzinárodným olympijským výborom alebo národnými olympijskými výbormi iných krajín,
f) vykonáva výlučnú pôsobnosť vo veciach vymedzených Olympijskou chartou.

(5) (znenie platné do 14.10.2019) Slovenský olympijský výbor má výlučné právo používať olympijskú symboliku Slovenského olympijského výboru a udeľuje súhlas na jej používanie inými fyzickými osobami a právnickými osobami. Olympijská symbolika Slovenského olympijského výboru a jej vyobrazenie sú uvedené v prílohe č. 1.

(5) (znenie platné od 15.10.2019)  Slovenský olympijský a športový výbor má výlučné právo používať olympijskú symboliku Slovenského olympijského výboru a udeľuje súhlas na jej používanie inými fyzickými osobami a právnickými osobami. Olympijská symbolika Slovenského olympijského výboru a jej vyobrazenie sú uvedené v prílohe č. 1.

§ 26

Slovenský paralympijský výbor a jeho úlohy

(1) Slovenský paralympijský výbor je národnou športovou organizáciou, ktorá je občianskym združením združujúcim športové zväzy zdravotne postihnutých športovcov.

(2) Slovenský paralympijský výbor ako člen Medzinárodného paralympijského výboru zároveň vykonáva výlučnú pôsobnosť na celom území Slovenskej republiky pre športy zdravotne postihnutých športovcov uznané Medzinárodným paralympijským výborom.

(3) Slovenský paralympijský výbor plní najmä tieto úlohy:

a) riadi, rozvíja, podporuje a chráni paralympijské hnutie v Slovenskej republike,
b) podporuje rozvoj paralympijského športu v Slovenskej republike,
c) riadi a organizačne zabezpečuje športovú reprezentáciu na súťažiach organizovaných Medzinárodným paralympijským výborom, Európskym paralympijským výborom, národnými paralympijskými výbormi iných krajín alebo medzinárodnými športovými organizáciami zdravotne postihnutých,
d) zverejňuje na svojom webovom sídle zoznam športov uznaných Medzinárodným paralympijským výborom.

(4) Slovenský paralympijský výbor má výlučné právo používať paralympijskú symboliku a udeľuje súhlas na jej používanie inými fyzickými osobami a právnickými osobami. Paralympijská symbolika Slovenského paralympijského výboru a jej vyobrazenie sú uvedené v prílohe č. 2.

(5) Slovenský paralympijský výbor má na účely vzdelávania v športe podľa § 83 až 85 postavenie národného športového zväzu.

§ 27

Používanie olympijskej symboliky a paralympijskej symboliky

(1) (znenie platné do 14.10.2019)  Olympijskú symboliku môžu fyzické osoby a právnické osoby používať na území Slovenskej republiky so súhlasom Medzinárodného olympijského výboru alebo Slovenského olympijského výboru. Paralympijskú symboliku možno používať so súhlasom Medzinárodného paralympijského výboru alebo Slovenského paralympijského výboru.

(1) (znenie platné od 15.10.2019) Olympijskú symboliku môžu fyzické osoby a právnické osoby používať na území Slovenskej republiky so súhlasom Medzinárodného olympijského výboru alebo Slovenského olympijského a športového výboru. Paralympijskú symboliku možno používať so súhlasom Medzinárodného paralympijského výboru alebo Slovenského paralympijského výboru.

(2) (znenie platné do 14.10.2019)  Fyzické osoby a právnické osoby sa môžu uchádzať o súhlas Medzinárodného olympijského výboru na používanie olympijskej symboliky prostredníctvom Slovenského olympijského výboru. O súhlas na používanie paralympijskej symboliky Medzinárodného paralympijského výboru sa možno uchádzať prostredníctvom Slovenského paralympijského výboru.

(2) (znenie platné od 15.10.2019) Fyzické osoby a právnické osoby sa môžu uchádzať o súhlas Medzinárodného olympijského výboru na používanie olympijskej symboliky prostredníctvom Slovenského olympijského a športového výboru. O súhlas na používanie paralympijskej symboliky Medzinárodného paralympijského výboru sa možno uchádzať prostredníctvom Slovenského paralympijského výboru.

(3) Fyzické osoby a právnické osoby môžu používať olympijskú symboliku alebo paralympijskú symboliku len v rámci územia, lehôt a v súlade s účelom určeným v súhlase udelenom príslušným výborom.

§ 28

Ochrana olympijskej symboliky a paralympijskej symboliky

(1) Zakazuje sa

a) používanie olympijskej symboliky alebo paralympijskej symboliky, ktoré by bolo nevhodné, klamlivé, neprimerané alebo ktorým by sa hanobili jej symboly,
b) používanie olympijskej symboliky alebo paralympijskej symboliky na výrobné, obchodné alebo iné účely bez súhlasu príslušného výboru,
c) porušenie podmienok používania olympijskej symboliky alebo paralympijskej symboliky uvedených v súhlase príslušného výboru.

(2) Ak olympijskú symboliku alebo paralympijskú symboliku používa neoprávnená osoba alebo ak sa používa v rozpore s podmienkami súhlasu, vyzve príslušný výbor túto osobu na skončenie neoprávneného používania a na náhradu škody.

(3) Na prejednanie a rozhodnutie sporov podľa odseku 2 je príslušný súd.