Zákon o športe § 29 – 30

0
669
Ekonomika v športe
Ekonomika v športe

ŠTVRTÁ HLAVA

ŠPORTOVÁ REPREZENTÁCIA

§ 29

(1) Športová reprezentácia je účasť športového reprezentanta na významnej súťažme vrátane prípravy na túto súťaž podľa plánu prípravy schváleného národným športovým zväzom.

(2) Športovým reprezentantom je občan Slovenskej republiky, ktorý bol nominovaný ako športovec za člena športovej reprezentácie národným športovým zväzom alebo inou športovou organizáciou, ktorej toto oprávnenie vyplýva z medzinárodných športových pravidiel, predpisov alebo rozhodnutí.

(3) Práva a povinnosti športového reprezentanta upravuje predpis športovej organizácie podľa odseku 2.

(4) Súčasťou športovej reprezentácie sú aj členovia realizačného tímu a iné osoby nominované národným športovým zväzom alebo inou športovou organizáciou, ktorej toto oprávnenie vyplýva z medzinárodných športových pravidiel, predpisov alebo rozhodnutí.

(5) Ak pravidlá, predpisy alebo rozhodnutia medzinárodnej športovej organizácie alebo organizátora významnej súťaže určujú, že športovú reprezentáciu má zabezpečovať právnická osoba, ktorá nie je národným športovým zväzom, úlohy súvisiace so zabezpečením športovej reprezentácie plní táto právnická osoba.

(6) Člen športovej reprezentácie je povinný rešpektovať záväzky športovej organizácie, ktorá ho nominovala za člena športovej reprezentácie, súvisiace s používaním a zhodnotením jeho osobnostných práv, ak sa nedohodnú inak. Toto obmedzenie trvá najviac do uplynutia jedného roka odo dňa jeho poslednej účasti na významnej súťažme.

(7) Príprava podľa plánu prípravy schváleného národným športovým zväzom a účasť športového reprezentanta na významnej súťažme a účasť člena realizačného tímu na významnej súťažme sa považuje za iný úkon vo všeobecnom záujme,14) na ktorý sa poskytuje pracovné voľno na nevyhnutne potrebný čas.


odkaz 14) § 136 a 137 Zákonníka práce v znení neskorších predpisov.

§ 136

(1) Zamestnávateľ poskytne zamestnancovi pracovné voľno na nevyhnutne potrebný čas na výkon verejných funkcií, občianskych povinností a iných úkonov vo všeobecnom záujme, ak túto činnosť nemožno vykonať mimo pracovného času. Pracovné voľno poskytne zamestnávateľ bez náhrady mzdy, ak tento zákon, osobitný predpis alebo kolektívna zmluva neustanovuje inak alebo ak sa zamestnávateľ so zamestnancom nedohodne inak.

(2) Zamestnávateľ uvoľní zamestnanca dlhodobo na výkon verejnej funkcie a na výkon odborovej funkcie. Náhrada mzdy od zamestnávateľa, u ktorého je v pracovnom pomere, mu nepatrí.

(3) Zamestnávateľ uvoľní zamestnanca dlhodobo na výkon funkcie v odborovom orgáne pôsobiacom u tohto zamestnávateľa za podmienok dohodnutých v kolektívnej zmluve a na výkon funkcie člena zamestnaneckej rady po dohode so zamestnaneckou radou.

§ 137

(1) Verejná funkcia, občianska povinnosť a iný úkon vo všeobecnom záujme je na účely tohto zákona činnosť, o ktorej to ustanovuje tento zákon alebo osobitný predpis.

(2) Výkon verejnej funkcie na účely tohto zákona je plnenie povinností vyplývajúcich z funkcie, ktorá je vymedzená funkčným obdobím alebo časovým obdobím a obsadzovaná na základe priamej voľby alebo nepriamej voľby alebo vymenovaním podľa osobitných predpisov.

(3) Zamestnancovi, ktorý vykonáva verejnú funkciu popri plnení povinností vyplývajúcich z pracovného pomeru, môže byť z dôvodu výkonu verejnej funkcie poskytnuté pracovné voľno v rozsahu najviac 30 pracovných dní alebo zmien v kalendárnom roku, ak osobitný predpis neustanovuje inak.


§ 30 Odmena za športovú reprezentáciu

(1) Národný športový zväz má právo na ocenenia a odmeny športovej reprezentácie okrem tých, ktoré organizátor významnej súťaže určil priamo športovému reprezentantovi.

(2) Príjem zo športovej reprezentácie možno použmeť len na plnenie úloh podľa § 16 ods. 1 písm. d) až f) a na úhradu solidárneho príspevku podľa odseku 3.

POZNÁMKA:  Spôsobilosť prijímateľa verejných prostriedkov stráca národný športový zväz, ktorý nepoužije príjem zo športovej reprezentácie na plnenie úloh podľa § 67 ods. 3 písm. me) zákona. 

Národný športový zväz sa dopustí SPRÁVNEHO DELITKU, ak nepoužije príjem zo športovej reprezentácie na plnenie úloh podľa § 30 ods. 2, za ktorý možno uložmeť pokutu od 100 eur do 10 000 eur.

(3) Prijímateľ odmeny podľa odseku 1 rozdelí a poukáže solidárny príspevok vo výške 5 % z poskytnutej odmeny športovým klubom, ktoré zabezpečovali prípravu a výchovu športového reprezentanta do 23 rokov veku, podľa trvania prípravy a výchovy; predpisy národného športového zväzu môžu upraviť

a) najnižší vek športového reprezentanta na účely rozdelenia solidárneho príspevku a
b) rozdelenie solidárneho príspevku medzi všetky športové kluby, ktoré sú jeho členmi a ktoré zabezpečujú prípravu a výchovu mládeže.

POZNÁMKA: Spôsobilosť prijímateľa verejných prostriedkov stráca národný športový zväz, ktorý nepoukáže solidárny príspevok podľa § 30 ods. 3 ako osoba, ktorá je prijímateľom odmeny podľa § 30 ods. 1, podľa § 67 ods. 3 písm h) zákona. 

(4) Ak sa solidárny príspevok rozdeľuje spôsobom podľa odseku 3 písm. b), najmenej 50 % z poskytnutého solidárneho príspevku sa rozdelí medzi športové kluby, ktoré zabezpečovali prípravu a výchovu športového reprezentanta do 23 rokov veku, podľa trvania prípravy a výchovy.

 

ZANECHAŤ ODPOVEĎ

Zadajte svoj komentár!
Zadajte svoje meno tu