Zákon o športe § 31 – 49a

0
835

ZMLUVNÉ VZŤAHY V ŠPORTE

§ 31

Všeobecné ustanovenia

(1) Pred uzatvorením zmluvy medzi športovcom a športovou organizáciou je športová organizácia povinná oboznámiť športovca s právami a povinnosťami, ktoré pre neho vyplynú zo zmluvného vzťahu.

POZNÁMKA: Športová organizácia sa dopustí SPRÁVNEHO DELIKTU, ak neoboznámi šprotovca o jeho právach a povinnostiach podľa § 95 ods. 1 písm. l) zákona, za ktorý možno uložiť pokutu od 50 eur do 3 000 eur.  

(2) Spôsobilosť športovca mať v zmluvných vzťahoch podľa tohto zákona práva a povinnosti a spôsobilosť vlastnými právnymi úkonmi nadobúdať tieto práva a brať na seba tieto povinnosti, ak v odseku 3 nie je ustanovené inak, vzniká dňom, keď športovec dovŕšme 15 rokov veku.

(3) Na uzatvorenie písomnej zmluvy so športovcom od 15 do 18 rokov veku sa vyžaduje vyjadrenie zákonného zástupcu športovca formou podpisu na zmluve alebo na samostatnej listine, ktorá je súčasťou zmluvy.

(4) Zmluva medzi športovcom a športovou organizáciou, ktorej predmetom je vykonávanie športu športovcom pre športovú organizáciu, a zmluva medzi športovým odborníkom a športovou organizáciou, ktorej predmetom je vykonávanie činnosti športového odborníka pre športovú organizáciu, nesmie obsahovať obmedzenie športovej činnosti po skončení ich zmluvného vzťahu.

POZNÁMKA: Športová organizácia sa dopustí SPRÁVNEHO DELIKTU, ak uplatní v rozpore s § 31 ods. 4 vo vzťahu k športovcovi alebo športovému odborníkovi obmedzenie vo výkone športovej činnosti po skončení ich zmluvného vzťahu podľa § 95 ods. 1 písm. k) zákona, za ktorý možno uložiť pokutu od 50 wur do 3 000 eur.

(5) Obdobie medzi dňom podpisu zmluvy a dňom jej účinnosti nesmie byť dlhšie ako jeden rok, inak je neplatná.

Profesionálne vykonávanie športu

§ 32

Základné povinnosti športovca

Športovec, ktorý vykonáva šport na základe zmluvy o profesionálnom vykonávaní športu, má tieto základné povinnosti:

a) zúčastňovať sa na súťažiach a podujatiach určených športovou organizáciou,
b) vyvinúť v súťažme úsilie potrebné na dosiahnutie najlepšieho športového výkonu a najlepšieho športového výsledku,
c) pripravovať sa sústavne na súťaž podľa pokynov športovej organizácie,
d) nezúčastňovať sa osobne ani prostredníctvom tretej osoby na stávkovej hre v športe, ktorý vykonáva,
e) dodržiavať životosprávu v rozsahu dohodnutom so športovou organizáciou,
f) dodržiavať predpisy športovej organizácie, pre ktorú vykonáva šport, s ktorými ho športová organizácia riadne oboznámila,
g) oboznámiť sa a riadiť sa predpismi príslušného športu,
h) dodržiavať pokyny trénerov a členov realizačného tímu športovej organizácie; to neplatí, ak ide o pokyn, ktorý je v rozpore so všeobecne záväzným právnym predpisom alebo dobrými mravmi alebo jeho splnenie bezprostredne a vážne ohrozuje život alebo zdravie športovca alebo inej osoby,
me) nevykonávať nebezpečné činnosti bez predchádzajúceho písomného súhlasu športovej organizácie,
j) chrániť majetok športovej organizácie, ktorý mu bol zverený, pred jeho stratou alebo poškodením a vrátiť po skončení trvania zmluvy o profesionálnom vykonávaní športu zverený majetok športovej organizácii,
k) oznámiť bezodkladne športovej organizácii zranenie, ochorenie alebo stratu zdravotnej spôsobilosti na vykonávanie športu,
l) absolvovať lekárske ošetrenie alebo iný zdravotný výkon po konzultácii so športovou organizáciou, ak nejde o neodkladnú zdravotnú starostlivosť,
m) absolvovať lekársku prehliadku, lekárske ošetrenie alebo iný zdravotný výkon na základe pokynu športovej organizácie,
n) zdržať sa konania, ktoré by mohlo poškodiť dobré meno športovej organizácie, ak tento zákon alebo osobitný predpis neustanovuje inak.15)


odkaz 15) Napríklad § 340 zákona č. 300/2005 Z. z. Trestný zákon, zákon č. 307/2014 Z. z. o niektorých opatreniach súvisiacich s oznamovaním protispoločenskej činnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov.


§ 33

Základné povinnosti športovej organizácie

Športová organizácia, pre ktorú športovec vykonáva šport na základe zmluvy o profesionálnom vykonávaní športu, má tieto základné povinnosti:

a) zabezpečmeť sústavnú prípravu športovca na súťaž a účasť športovca na súťažme pod vedením trénera s požadovanou odbornou spôsobilosťou,
b) vyplácať športovcovi dohodnutú mzdu,
c) vytvárať vhodné podmienky na vykonávanie športu,
d) umožniť športovému reprezentantovi účasť na športovej reprezentácii,
e) zabezpečmeť v súvislosti s vykonávaním športu zdravotnú starostlivosť, regeneráciu a oddych športovca,
f) umožniť športovcovi prípravu na povolanie, ak ide o žiaka strednej školy alebo študenta vysokej školy.

§ 34

Predzmluvné vzťahy

(1) Športová organizácia je oprávnená pred podpisom zmluvy o profesionálnom vykonávaní športu vyžadovať od športovca absolvovanie lekárskej prehliadky, ktorej náklady znáša športová organizácia, na účely overenia jeho zdravotnej spôsobilosti na vykonávanie športu.

(2) Športová organizácia nesmie od športovca vyžadovať informácie o

a) rodinných pomeroch,
b) politickej príslušnosti, odborovej príslušnosti a náboženskej príslušnosti.

(3) Športová organizácia je oprávnená od športovca vyžadovať informácie o

a) zdravotnej spôsobilosti na vykonávanie športu,
b) bezúhonnosti vrátane disciplinárnych sankcií uložených športovcovi športovým zväzom, športovým zväzom iného štátu alebo medzinárodnou športovou organizáciou,
c) zmluvnom vzťahu s inou športovou organizáciou a jeho trvaní a o zmluvnom vzťahu o používaní a zhodnotení osobnostných práv.

(4) Športovec je povinný informovať športovú organizáciu o skutočnostiach, ktoré mu bránia vo vykonávaní športu alebo ktoré by mohli športovej organizácii spôsobiť ujmu, a o zmluvných vzťahoch s inými športovými organizáciami a ich trvaní.

(5) Športová organizácia je povinná pri uzatváraní zmluvy o profesionálnom vykonávaní športu zaobchádzať so športovcami v súlade so zásadou rovnakého zaobchádzania podľa osobitného predpisu.16)

POZNÁMKA: Športová organizácia sa dopustí SPRÁVNEHO DELIKTU, ak poruší zásadu rovnakého zaobchádzania podľa § 95 ods. 1 písm. m) zákona, za ktorý možno uložiť pokutu od 50 eur do 3 000 eur.  


odkaz 16 § 2 zákona č. 365/2004 Z. z. o rovnakom zaobchádzaní v niektorých oblastiach a o ochrane pred diskrimináciou a o zmene a doplnení niektorých zákonov (antidiskriminačný zákon) v znení neskorších predpisov.

(1) Dodržiavanie zásady rovnakého zaobchádzania spočíva v zákaze diskriminácie z dôvodu pohlavia, náboženského vyznania alebo viery, rasy, príslušnosti k národnosti alebo etnickej skupine, zdravotného postihnutia, veku, sexuálnej orientácie, manželského stavu a rodinného stavu, farby pleti, jazyka, politického alebo iného zmýšľania, národného alebo sociálneho pôvodu, majetku, rodu alebo iného postavenia alebo z dôvodu oznámenia kriminality alebo inej protispoločenskej činnosti.1a)

(2) Pri dodržiavaní zásady rovnakého zaobchádzania je potrebné prihliadať aj na dobré mravy na účely rozšírenia ochrany pred diskrimináciou.

(3) Dodržiavanie zásady rovnakého zaobchádzania spočíva aj v prijímaní opatrení na ochranu pred diskrimináciou.


(6) Zmluvu o profesionálnom vykonávaní športu do dovŕšenia 15 rokov veku uzatvára so športovou organizáciou za športovca jeho zákonný zástupca. Pri uzavretí zmluvy o profesionálnom vykonávaní športu športovcom do 15 rokov veku alebo športovcom starším ako 15 rokov veku pred skončením povinnej školskej dochádzky sa vyžaduje povolenie, ktoré vydáva príslušný inšpektorát práce po dohode s príslušným orgánom štátnej správy na úseku verejného zdravotníctva. Povolenie možno vydať, len ak vykonávanie športu neohrozí zdravie, bezpečnosť, ďalší vývoj alebo povinnú školskú dochádzku športovca. V povolení sa určia podmienky vykonávania športu. Príslušný inšpektorát práce odoberie povolenie, ak sa podmienky povolenia nedodržiavajú.

§ 35

Zmluva o profesionálnom vykonávaní športu

(1) Zmluvou o profesionálnom vykonávaní športu sa športovec zaväzuje odplatne vykonávať šport za športovú organizáciu.

(2) Zmluva o profesionálnom vykonávaní športu musí byť uzatvorená písomne a musí obsahovať podstatné náležitosti podľa odseku 3.

(3) Zmluva o profesionálnom vykonávaní športu musí obsahovať tieto podstatné náležitosti:

a) meno, priezvisko, dátum narodenia, štátnu príslušnosť a adresu trvalého pobytu alebo obdobného pobytu športovca alebo zákonného zástupcu športovca,
b) názov športovej organizácie, identifikačné číslo organizácie, právnu formu, sídlo, označenie príslušného registra, ktorý športovú organizáciu zapísal, a číslo zápisu, meno, priezvisko,  adresu trvalého pobytu alebo obdobného pobytu a funkciu osoby oprávnenej konať v mene športovej organizácie,
c) obdobie trvania zmluvy,
d) druh športu, ktorý má športovec vykonávať,
e) mzdu a mzdové podmienky športovca,
f) používanie a zhodnocovanie osobnostných práv športovca,
g) výmeru dovolenky a spôsob jej čerpania,
h) deň začatia vykonávania športu, ktorý nesmie byť skorší ako deň nadobudnutia účinnosti zmluvy,
me) deň nadobudnutia účinnosti zmluvy,
j) miesto a dátum podpisu zmluvy.

(4) V zmluve o profesionálnom vykonávaní športu možno dohodnúť aj ďalšie podmienky, najmä

a) miesto pravidelného vykonávania športu na účel poskytovania cestovných náhrad podľa osobitného predpisu,8)Zákon č. 283/2002 Z. z. o cestovných náhradách v znení neskorších predpisov
b) dĺžku výpovednej lehoty,
c) výdavky, ktoré vzniknú športovcovi pri vykonávaní športu, a podmienky ich náhrady športovou organizáciou,
d) pravidlá krátenia dovolenky,
e) zabezpečenie zmluvných práv a povinností,
f) sankcie za porušenie zmluvných povinností,
g) rozhodné právo,
h) rozhodný jazyk, ak sa zmluva vyhotovuje vo viacerých jazykoch,
me) rozsah mlčanlivosti.

§ 36

Mzda a priemerný zárobok

(1) Mzda športovca vykonávajúceho šport na základe zmluvy o profesionálnom vykonávaní športu sa považuje za mzdu podľa Zákonníka práce.17)§ 118 Zákonníka práce v znení neskorších predpisov Mzda nesmie byť nižšia ako minimálna mzda podľa osobitného predpisu.18) Zákon č. 663/2007 Z. z. o minimálnej mzde v znení neskorších predpisov. Na splatnosť, výplatu mzdy a zrážky zo mzdy sa primerane vzťahujú ustanovenia Zákonníka práce.19)§ 129 až 132 Zákonníka práce v znení neskorších predpisov.

(2) Priemerný mesačný zárobok je mesačný zárobok pripadajúci podľa zmluvy o profesionálnom vykonávaní športu na kalendárny mesiac, na ktorý sa priemerný zárobok má použmeť. Priemerný denný zárobok sa vypočíta ako podiel mesačného zárobku pripadajúceho podľa zmluvy o profesionálnom vykonávaní športu na príslušný kalendárny mesiac, na ktorý sa priemerný zárobok počíta, a počtu kalendárnych dní v danom kalendárnom mesiaci.

§ 37

Pracovný čas a odpočinok

(1) Denný pracovný čas športovca je časový úsek 24 po sebe nasledujúcich hodín, počas ktorých je športovec k dispozícii pre športovú organizáciu na vykonávanie športu.

(2) Športovec je v dennom pracovnom čase k dispozícii pre športovú organizáciu v časových úsekoch dohodnutých v zmluve o profesionálnom vykonávaní športu alebo určených športovou organizáciou podľa podmienok vyžadovaných na vykonávanie konkrétneho druhu športu.

(3) Počas denného pracovného času má športovec právo na nepretržitý odpočinok a regeneráciu podľa podmienok vyžadovaných na vykonávanie konkrétneho druhu športu. Nepretržitý odpočinok nesmie byť kratší ako šesť hodín za časový úsek 24 hodín.

(4) Športová organizácia je povinná zabezpečmeť, aby športovec mal raz za týždeň jeden deň nepretržitého odpočinku. Ak nie je možné zabezpečmeť odpočinok podľa prvej vety z dôvodu, že to podmienky vyžadované na vykonávanie konkrétneho druhu športu neumožňujú, športová organizácia zabezpečí nepretržitý odpočinok tak, aby športovec mal raz za dva týždne najmenej dva dni nepretržitého odpočinku v týždni.

(5) Športová organizácia vedie evidenciu odpracovaných dní a dní odpočinku.

§ 38

Skončenie profesionálneho vykonávania športu

(1) Zmluvný vzťah založený zmluvou o profesionálnom vykonávaní športu zaniká

a) uplynutím obdobia, na ktoré bola uzavretá,
b) smrťou športovca alebo jeho vyhlásením za mŕtveho,
c) zánikom športovej organizácie bez právneho nástupcu.

(2) Zmluvný vzťah založený zmluvou o profesionálnom vykonávaní športu možno skončmeť

a) dohodou,
b) výpoveďou alebo
c) okamžitým skončením.

(3) Zmluvný vzťah založený zmluvou o profesionálnom vykonávaní športu uzavretou so športovcom, ktorý je cudzincom alebo osobou bez štátnej príslušnosti, sa skončí dňom, ktorým sa skončí jeho pobyt na území Slovenskej republiky podľa osobitného predpisu.20)Napríklad § 65 Trestného zákona v znení neskorších predpisov, § 35, 36, 49, 50, 77 až 87 zákona č. 404/2011 Z. z.o pobyte cudzincov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

§ 39

Dohoda o skončení profesionálneho vykonávania športu

(1) Ak sa športová organizácia a športovec dohodnú na skončení zmluvného vzťahu založeného zmluvou o profesionálnom vykonávaní športu, skončí sa dňom uvedeným v dohode ako deň skončenia zmluvného vzťahu, ktorý nesmie byť skorší, ako je deň nadobudnutia účinnosti dohody o skončení zmluvného vzťahu.

(2) Dohoda o skončení zmluvného vzťahu založeného zmluvou o profesionálnom vykonávaní športu sa uzatvára písomne. V dohode sa uvedú aj dôvody skončenia zmluvného vzťahu, ak o to športovec požiada.

§ 40

Výpoveď

(1) Výpoveď musí byť písomná a doručená druhej zmluvnej strane.

(2) Dôvod výpovede sa musí vo výpovedi skutkovo vymedziť tak, aby ho nebolo možné zameniť s iným dôvodom. Dôvod výpovede nemožno dodatočne meniť.

(3) Výpoveď, ktorá bola doručená druhej zmluvnej strane, možno odvolať len s jej súhlasom. Odvolanie výpovede a súhlas s jej odvolaním musí mať písomnú formu.

(4) Športová organizácia je oprávnená vypovedať zmluvu o profesionálnom vykonávaní športu, ak

a) športovec dlhodobo nespĺňa zdravotnú spôsobilosť na vykonávanie športu podľa zmluvy o profesionálnom vykonávaní športu; strata zdravotnej spôsobilosti sa preukazuje lekárskym posudkom, podľa ktorého športovec nesmie dlhodobo vykonávať šport podľa zmluvy o profesionálnom vykonávaní športu,
b) športovec porušil základnú povinnosť podľa § 32 písm. b), e) až n) a súčasne bol v posledných šiestich mesiacoch v súvislosti s porušením základnej povinnosti športovca písomne upozornený na možnosť výpovede,
c) športová organizácia alebo jej časť sa zrušuje,
d) u športovca sú dôvody, pre ktoré by s ním športová organizácia mohla okamžite skončmeť zmluvu o profesionálnom vykonávaní športu.

(5) Športovec je oprávnený vypovedať zmluvu o profesionálnom vykonávaní športu, ak

a) športová organizácia porušila základnú povinnosť podľa § 33 písm. a), c) alebo písm. d),
b) športová organizácia neumožnila športovcovi vykonávanie športu podľa zmluvy o profesionálnom vykonávaní športu viac ako dva po sebe nasledujúce mesiace,
c) športová organizácia neumožnila športovcovi v súťažnom období účasť na viac ako 10 % súťaží za športovú organizáciu napriek tomu, že bol na účasť v súťažme zdravotne spôsobilý.

§ 41

Výpovedná lehota

(1) Ak je daná výpoveď, zmluvný vzťah založený zmluvou o profesionálnom vykonávaní športu sa skončí uplynutím výpovednej lehoty.

(2) Výpovedná lehota je jeden mesiac, ak predpisy športového zväzu, zmluva o profesionálnom vykonávaní športu alebo kolektívna zmluva neurčujú dlhšiu výpovednú lehotu.

(3) Výpovedná lehota začína plynúť od prvého dňa kalendárneho mesiaca nasledujúceho po doručení výpovede a skončí sa uplynutím posledného dňa príslušného kalendárneho mesiaca.

(4) Ak športovec nezotrvá počas plynutia výpovednej lehoty v športovej organizácii, športová organizácia má právo na peňažnú náhradu najmenej v sume, ktorá je súčinom mesačného zárobku tohto športovca podľa zmluvy o profesionálnom vykonávaní športu a dĺžky výpovednej lehoty, ak sa na tejto peňažnej náhrade dohodli v zmluve o profesionálnom vykonávaní športu.

§ 42

Okamžité skončenie profesionálneho vykonávania športu

(1) Športová organizácia je oprávnená okamžite skončmeť zmluvný vzťah založený zmluvou o profesionálnom vykonávaní športu, ak športovec

a) porušil základnú povinnosť podľa § 32 písm. a), c) alebo písm. d),
b) zúčastnil sa bez súhlasu športovej organizácie na súťažme za inú športovú organizáciu,
c) porušil závažne športové pravidlá, predpisy alebo rozhodnutie príslušného športového zväzu,
d) porušil zákaz dopingu,
e) manipuloval priebeh alebo výsledok súťaže alebo neoznámil manipuláciu priebehu alebo výsledku súťaže športovej organizácii poverenej riadením súťaže alebo orgánom činným v trestnom konaní alebo
f) bol odsúdený na nepodmienečný trest odňatia slobody.

(2) Športovec oprávnený okamžite skončmeť zmluvný vzťah založený zmluvou o profesionálnom vykonávaní športu, ak

a) športová organizácia neuhradila najmenej za tri jednotlivé mesiace počas 12 po sebe nasledujúcich mesiacov alebo počas obdobia trvania zmluvy o profesionálnom vykonávaní športu, ak je uzatvorená na obdobie kratšie ako 12 mesiacov, riadne a včas športovcovi mzdu napriek predchádzajúcemu písomnému upozorneniu zo strany športovca,
b) športová organizácia porušila závažne vo vzťahu k športovcovi športové pravidlá, predpisy alebo rozhodnutia príslušného športového zväzu alebo všeobecne záväzné právne predpisy alebo
c) športovec dlhodobo stratil zdravotnú spôsobilosť na vykonávanie športu podľa zmluvy o profesionálnom vykonávaní športu alebo ak ďalšie vykonávanie športu vážne ohrozuje život alebo zdravie športovca; strata zdravotnej spôsobilosti sa preukazuje lekárskym posudkom, podľa ktorého športovec nesmie dlhodobo vykonávať šport podľa zmluvy o profesionálnom vykonávaní športu.

(3) Okamžité skončenie zmluvného vzťahu založeného zmluvou o profesionálnom vykonávaní športu musí byť písomné a doručené druhej zmluvnej strane.

(4) Okamžité skončenie zmluvného vzťahu založeného zmluvou o profesionálnom vykonávaní športu musí obsahovať dôvod okamžitého skončenia. Dôvod okamžitého skončenia sa musí skutkovo vymedziť tak, aby ho nebolo možné zameniť s iným dôvodom. Dôvod nemožno dodatočne meniť.

(5) Športovec alebo športová organizácia môže okamžite skončmeť zmluvný vzťah založený zmluvou o profesionálnom vykonávaní športu v lehote jedného mesiaca odo dňa, keď sa o dôvode na okamžité skončenie športovec alebo športová organizácia dozvedeli.

§ 43

Dočasné hosťovanie športovca

Športovec, ktorý má so športovou organizáciou uzatvorenú zmluvu o profesionálnom vykonávaní športu, môže byť na základe písomnej dohody o hosťovaní medzi športovcom, športovou organizáciou, s ktorou má športovec uzatvorenú zmluvu o profesionálnom vykonávaní športu, a inou športovou organizáciou dočasne pridelený na vykonávanie športu v prospech tejto športovej organizácie, a to aj cezhranične. Pri uzatvorení dohody o dočasnom hosťovaní sa športovec a športová organizácia dohodnú na zmene ustanovení zmluvy o profesionálnom vykonávaní športu, ktoré sú dotknuté dohodou o hosťovaní.

§ 44

Dovolenka a prekážky vo vykonávaní športu

(1) Športovec má nárok na dovolenku.

(2) Športovec má nárok na dovolenku za kalendárny rok najmenej v rozsahu 20 kalendárnych dní.

(3) Za každý mesiac trvania zmluvného vzťahu má športovec nárok na 1/12 dovolenky za kalendárny rok.

(4) Čerpanie dovolenky určuje športová organizácia tak, aby si športovec mohol dovolenku vyčerpať spravidla vcelku a v období mimo súťažného obdobia určeného predpismi športového zväzu. Pri určovaní dovolenky je potrebné prihliadať na úlohy športovej organizácie a oprávnené záujmy športovca.

(5) Športová organizácia môže určmeť športovcovi čerpanie dovolenky, aj keď ešte nesplnil podmienky na vznik nároku na dovolenku, ak možno predpokladať, že športovec tieto podmienky splní do konca kalendárneho roka, v ktorom dovolenku čerpá, alebo do skončenia zmluvného vzťahu založeného zmluvou o profesionálnom vykonávaní športu.

(6) Ak športovec nemôže vyčerpať dovolenku v kalendárnom roku z dôvodu, že športová organizácia neurčí jej čerpanie, alebo pre prekážky vo vykonávaní športu na strane športovca, športová organizácia je povinná poskytnúť športovcovi dovolenku tak, aby sa skončila najneskôr do konca nasledujúceho kalendárneho roka.

(7) Športová organizácia nesmie určmeť čerpanie dovolenky na obdobie, keď je športovec uznaný za dočasne práceneschopného pre chorobu alebo úraz, a na obdobie, počas ktorého je športovec na materskej dovolenke alebo rodičovskej dovolenke. Pri ostatných prekážkach vo vykonávaní športu na strane športovca môže športová organizácia určmeť športovcovi čerpanie dovolenky len na jeho žiadosť.

(8) Ak športovec nemôže vyčerpať dovolenku pre čerpanie materskej dovolenky alebo rodičovskej dovolenky ani do konca nasledujúceho kalendárneho roka, nevyčerpanú dovolenku mu športová organizácia poskytne po skončení materskej dovolenky alebo rodičovskej dovolenky.

(9) Ak športovec nemôže vyčerpať dovolenku z dôvodu, že bol uznaný za dočasne pracovne neschopného pre chorobu alebo úraz, ani do konca nasledujúceho kalendárneho roka, nevyčerpanú dovolenku mu športová organizácia poskytne po skončení dočasnej pracovnej neschopnosti športovca.

(10) Ak bol športovec v priebehu dovolenky uznaný za dočasne práceneschopného pre chorobu alebo úraz alebo ak ošetruje chorého člena rodiny, dovolenka sa mu prerušuje. To neplatí, ak športová organizácia určí čerpanie dovolenky na čas ošetrovania chorého člena rodiny na žiadosť športovca. Dovolenka sa prerušuje aj nástupom na materskú dovolenku alebo rodičovskú dovolenku.

(11) Na krátenie dovolenky sa primerane použijú ustanovenia Zákonníka práce,21) ak sa športovec a športová organizácia nedohodnú inak.

(12) Za dovolenku patrí športovcovi mzda.

(13) Dovolenka sa má poskytovať najmenej v rozsahu týždňa ako sedem po sebe nasledujúcich kalendárnych dní.

(14) Na prekážky na strane športovca vo vykonávaní športu sa primerane vzťahujú niektoré ustanovenia Zákonníka práce o prekážkach v práci na strane zamestnanca.22)

(15) Ak ide o dôvody neprítomnosti podľa predchádzajúceho odseku, ktoré zasiahli do času, na ktorý športová organizácia určila vykonávanie športu, športová organizácia je povinná ospravedlniť túto neprítomnosť. Poskytnutie mzdy upraví zmluva o profesionálnom vykonávaní športu.

(16) Tehotná športovkyňa má právo odmietnuť vykonávanie športu, ak podľa lekárskeho posudku vykonávanie športu obmedzuje život alebo zdravie počatého dieťaťa. Za obdobie, kedy tehotná športovkyňa nevykonáva šport z dôvodu tehotenstva, nemá nárok na mzdu ani náhradu mzdy, ak sa športová organizácia a športovkyňa nedohodnú inak.

(17) Na materskú dovolenku a rodičovskú dovolenku sa primerane vzťahujú ustanovenia Zákonníka práce.23)

§ 45

Kolektívne vzťahy pri vykonávaní športu

(1) Športovci, ktorí vykonávajú šport na základe zmluvy o profesionálnom vykonávaní športu, majú právo odborovo sa združovať na ochranu svojich hospodárskych a sociálnych záujmov.

(2) Športovci majú právo na kolektívne vyjednávanie24) so športovou organizáciou alebo organizáciou športových organizácií prostredníctvom odborovej organizácie.

(3) Zástupcovia športovcov nesmú byť za plnenie úloh vyplývajúcich z výkonu svojej funkcie športovou organizáciou znevýhodňovaní ani inak postihovaní.

(4)  Zmluvné strany sa môžu v kolektívnej zmluve dohodnúť na podmienkach, ktoré sú pre športovcov výhodnejšie, ako ich upravuje tento zákon, predpisy športovej organizácie, predpisy zväzu, ak to tento zákon výslovne nezakazuje alebo ak z jeho ustanovení nevyplýva, že sa od nich nemožno odchýliť. Kolektívna zmluva a jej zmeny sa zverejnia; zároveň sa zverejnia aj na mieste prístupnom pre športovcov.

§ 46

Spoločné ustanovenia

(1) Zmluvný vzťah založený zmluvou o profesionálnom vykonávaní športu sa považuje za iný pracovnoprávny vzťah.25)

(2) Na právne vzťahy pri vykonávaní športu na základe zmluvy o profesionálnom vykonávaní športu sa primerane vzťahujú § 27 až 31, § 40 ods. 3 až 7, § 64, § 75 ods. 2 až 4, § 146 až 150, § 177 až 181, § 185 až 188, § 191 až 198, § 217 až 222, § 229 ods. 1 a 2, ods. 5 a 6, § 230, § 231, 232, § 238 a 239 Zákonníka práce.

(3) Športovec a športová organizácia sa môžu dohodnúť na pôsobnosti ďalších ustanovení Zákonníka práce, ako sú ustanovenia v odseku 2, ak ustanovenia, ktorých pôsobnosť bola dohodnutá, nie sú v rozpore s týmto zákonom.

(4) Zmluvu o profesionálnom vykonávaní športu možno uzavrieť iba na určitú dobu, najdlhšie na päť rokov odo dňa účinnosti zmluvy, ak predpisy športového zväzu neurčujú kratšiu dobu.

(5) Ak vzniknú pochybnosti o obsahu zmluvy o profesionálnom vykonávaní športu, rozhodujúci je obsah zmluvy, ktorá je evidovaná v evidencii podľa § 17 ods. 2 písm. c).

(6) Predpisy športového zväzu môžu ustanoviť, že zmluvu o profesionálom vykonávaní športu môže uzatvoriť len športová organizácia, ktorá zložila finančnú zábezpeku na účet vedený v banke alebo v pobočke zahraničnej banky26) (ďalej len „bankový účet“) športovej organizácie, ktorá riadi súťaž.

(7) Pravidelné miesto vykonávania športu na účely poskytovania náhrad výdavkov súvisiacich s pracovnou cestou alebo zahraničnou pracovnou cestou je miesto uvedené v zmluve o profesionálnom vykonávaní športu.

(8) Športovcovi, ktorý na základe pokynu športovej organizácie vykonáva šport mimo obce pravidelného miesta vykonávania športu, patria počas tohto vykonávania športu náhrady podľa osobitného predpisu 8) ako pri pracovnej ceste.

(9) (účinné od 1.2.2020) Na právne vzťahy športovca a športovej organizácie založené inou zmluvou, ak športovec vykonáva šport pre športovú organizáciu ako samostatne zárobkovo činná osoba, sa primerane vzťahujú ustanovenia § 32 až 34, 38, 39, § 40 ods. 1, § 41 ods. 1 až 3, § 42 a 43.

(10) (účinné od 1.2.2020) Zmluvný vzťah športovca a športovej organizácie založený inou zmluvou, ak športovec vykonáva šport pre športovú organizáciu ako samostatne zárobkovo činná osoba, a to aj spôsobom, ktorý spĺňa znaky závislej práce, sa považuje za obchodnoprávny vzťah.

Amatérske vykonávanie športu

§ 47

Zmluva o amatérskom vykonávaní športu

(1) Zmluvou o amatérskom vykonávaní športu sa športovec zaväzuje vykonávať šport za športovú organizáciu.

(2) Zmluva o amatérskom vykonávaní športu musí byť uzatvorená písomne a musí obsahovať podstatné náležitosti podľa odseku 4.

(3) Zmluvu o amatérskom vykonávaní športu možno uzavrieť iba na určitú dobu, najdlhšie na dva roky odo dňa účinnosti zmluvy, ak predpisy športového zväzu neurčujú kratšiu dobu.

(4) Zmluva o amatérskom vykonávaní športu musí obsahovať tieto podstatné náležitosti:

a) meno, priezvisko, dátum narodenia, štátnu príslušnosť a adresu trvalého pobytu alebo obdobného pobytu športovca alebo zákonného zástupcu športovca,
b) názov športovej organizácie, identifikačné číslo organizácie, právnu formu, sídlo, označenie príslušného registra, ktorý športovú organizáciu zapísal, a číslo zápisu, meno, priezvisko, adresu trvalého pobytu alebo obdobného pobytu a funkciu osoby oprávnenej konať v mene športovej organizácie,
c) obdobie trvania zmluvy,
d) druh športu, ktorý má športovec vykonávať,
e) výšku odmeny športovca a podmienky jej uhradenia, ak je vykonávanie športu odplatné,
f) deň začatia vykonávania športu, ktorý nesmie byť skorší ako deň nadobudnutia účinnosti zmluvy,
g) deň nadobudnutia účinnosti zmluvy,
h) miesto a dátum podpisu zmluvy.

(5) V zmluve o amatérskom vykonávaní športu možno dohodnúť aj ďalšie podmienky, najmä

a) používanie a zhodnocovanie osobnostných práv športovca,
b) podmienky podľa § 35 ods. 4 písm. c) a e) až me).

(6) Ak je zmluva o amatérskom vykonávaní športu odplatná, športovec vykonáva šport ako inú samostatnú zárobkovú činnosť. Výška odmeny športovca nesmie byť vyššia, ako je minimálna mzda.

(7) Na právne vzťahy športovca a športovej organizácie podľa zmluvy o amatérskom vykonávaní športu sa primerane vzťahujú ustanovenia § 32 písm. a), b),d) až k), m) a n), § 33, 34, 38, 39, § 40 ods. 1, § 41 ods. 1 až 3, § 42, 43 a § 46 ods. 5 a 7.

§ 48

Zmluva o príprave talentovaného športovca

(1) Zmluvou o príprave talentovaného športovca sa talentovaný športovec zaväzuje vykonávať šport za športovú organizáciu a športová organizácia sa zaväzuje zabezpečmeť prípravu a výchovu talentovaného športovca.

(2) Zmluva o príprave talentovaného športovca musí byť uzatvorená písomne a musí obsahovať podstatné náležitosti podľa odseku 4.

(3) Zmluva o príprave talentovaného športovca sa uzatvára na dobu najviac do konca súťažného obdobia určeného predpismi športového zväzu, v ktorom športovec dovŕšme 23 rokov veku. Ak predpisy športového zväzu neurčujú koniec súťažného obdobia, platí, že zmluva sa uzatvára do dovŕšenia 23 rokov veku talentovaného športovca.

(4) Zmluva o príprave talentovaného športovca musí obsahovať podstatné náležitosti podľa § 35 ods. 3 písm. a) až d), f), h) až j) a záväzok športovej organizácie

a) uhrádzať náklady na prípravu talentovaného športovca na vykonávanie športu v športovej organizácii,
b) zabezpečmeť zdravotnú starostlivosť a regeneráciu talentovaného športovca,
c) rešpektovať voľbu talentovaného športovca pri výbere strednej školy alebo vysokej školy a prípravu na povolanie,
d) organizovať športovú prípravu talentovaného športovca tak, aby bol zabezpečený výchovno-vzdelávací proces talentovaného športovca,
e) monitorovať individuálne športové zručnosti a schopnosti talentovaného športovca,
f) zostaviť individuálny plán prípravy zameraný na rozvoj športových zručností a schopností talentovaného športovca v nadväznosti na monitorovanie podľa písmena e),
g) zabezpečmeť výchovu talentovaného športovca v oblasti boja proti negatívnym javom v športe.

(5) Pri uzatvorení zmluvy o príprave talentovaného športovca sa športová organizácia a talentovaný športovec môžu dohodnúť, že súčasťou zmluvy o príprave talentovaného športovca bude záväzok športovej organizácie, že po skončení zmluvy o príprave talentovaného športovca uzatvorí so športovcom zmluvu o profesionálnom vykonávaní športu (účinné od 1.2.2020) alebo inú zmluvu, ak športovec bude vykonávať šport pre športovú organizáciu ako samostatne zárobkovo činná osoba v trvaní najviac na tri roky.

(6) Súčasťou zmluvy o príprave talentovaného športovca podľa odseku 5 je záväzok talentovaného športovca, že po skončení zmluvy o príprave talentovaného športovca uzavrie so športovou organizáciou zmluvu o profesionálnom vykonávaní športu (účinné od 1.2.2020) alebo inú zmluvu, ak športovec bude vykonávať šport pre športovú organizáciu ako samostatne zárobkovo činná osoba v trvaní najviac na tri roky. Ak talentovaný športovec nedodrží tento záväzok, športová organizácia môže požadovať od neho úhradu nákladov, ktoré vynaložila na jeho prípravu na vykonávanie športu.

(7) Uzatvorenie zmluvy o profesionálnom vykonávaní športu (účinné od 1.2.2020) alebo inú zmluvu, ak športovec bude vykonávať šport pre športovú organizáciu ako samostatne zárobkovo činná osoba môže športová organizácia odmietnuť, ak nemá z dôvodu zmeny svojich úloh pre talentovaného športovca vhodné miesto, pre stratu zdravotnej spôsobilosti talentovaného športovca alebo ak športovec nesplnil počas prípravy podmienky určené športovou organizáciou, ktoré s ním boli dohodnuté v zmluve o príprave talentovaného športovca.

(8) Talentovaný športovec neuhrádza športovej organizácii náklady podľa odseku 6, ak

a) stratil zdravotnú spôsobilosť na vykonávanie športu,
b) športová organizácia nemá z dôvodu zmeny svojich úloh pre talentovaného športovca vhodné miesto,
c) športová organizácia porušuje povinnosti podľa odseku 4, alebo
d) športová organizácia skončí s talentovaným športovcom zmluvný vzťah podľa § 40 ods. 4 písm. c).

(9) Na právne vzťahy talentovaného športovca a športovej organizácie podľa zmluvy o príprave talentovaného športovca sa primerane vzťahujú ustanovenia § 32 písm. a) až k), m) a n), § 33 a 34, § 38 až 43, a § 46 ods. 5 a 7.

§ 49

Vykonávanie športu bez zmluvy

(1) Športovec môže vykonávať za športovú organizáciu šport aj bez uzatvorenia písomnej zmluvy.

(2) Športovec podľa odseku 1 nemá za vykonávanie športu za športovú organizáciu nárok na odplatu. Za odplatu sa nepovažuje

a) náhrada preukázateľných účelne vynaložených nákladov spojených s prípravou a súťažou športovca a s tým súvisiace vecné plnenia,
b) nepeňažná odmena za športový výkon, najmä pohár, medaila alebo iná vecná cena.

§ 49a

Zmluva o výkone činnosti športového odborníka

(1) Zmluvou o výkone činnosti športového odborníka sa športový odborník zaväzuje vykonávať pre športovú organizáciu činnosť športového odborníka za odmenu v rozsahu najviac 30 hodín týždenne.

(2) Zmluvu o výkone činnosti športového odborníka je športová organizácia povinná uzatvoriť písomne. V zmluve musí byť dohodnutý

  • druh činnosti v športe,
  • odmena a doba,
  • na ktorú sa uzatvára.

Jedno vyhotovenie zmluvy je športová organizácia povinná vydať športovému odborníkovi.

(3) Zmluva o výkone činnosti športového odborníka sa uzatvára na určitú dobu, najviac na 12 mesiacov. Zmluvu o výkone činnosti športového odborníka možno uzatvoriť aj opakovane.

(4) V zmluve o výkone činnosti športového odborníka možno dohodnúť spôsob jej skončenia vrátane okamžitého spôsobu jej skončenia. Ak spôsob skončenia nevyplýva priamo z uzatvorenej zmluvy, možno ju skončmeť dohodou účastníkov k dohodnutému dňu a jednostranne len výpoveďou bez uvedenia dôvodu s 15-dennou výpovednou lehotou, ktorá sa začína dňom, v ktorom sa písomná výpoveď doručila.

(5) Odmena za činnosť športového odborníka je splatná a musí byť vyplatená najneskôr do konca kalendárneho mesiaca, ktorý nasleduje po mesiaci, v ktorom športový odborník činnosť pre športovú organizáciu vykonal.

(6) Čas výkonu činnosti športového odborníka pre športovú organizáciu v priebehu 24 hodín nesmie presiahnuť 12 hodín a u mladistvého športového odborníka v priebehu 24 hodín nesmie presiahnuť 8 hodín.

(7) Na právne vzťahy pri vykonávaní činnosti športového odborníka podľa zmluvy o výkone činnosti športového odborníka sa primerane vzťahujú ustanovenia § 119 ods. 1, šiestej časti a § 223 ods. 3 až 5, § 224, § 225 Zákonníka práce.

(8) Zmluvný vzťah založený zmluvou o výkone činnosti športového odborníka sa považuje za iný pracovnoprávny vzťah.25)