Zákon o športe § 55 – 64

0
552

ŠTVRTÁ ČASŤ
PÔSOBNOSŤ ORGÁNOV VEREJNEJ MOCI A ORGÁNOV VEREJNEJ SPRÁVY V OBLASTI ŠPORTU

§ 55 Vláda Slovenskej republiky

(1) Vláda Slovenskej republiky (ďalej len „vláda“)

a) schvaľuje koncepciu rozvoja športu a iné materiály štátnej politiky v oblasti športu,
b) schvaľuje garancie pre významnú súťaž, ktorej organizovanie medzinárodná športová organizácia podmieňuje garanciou štátu, na území ktorého sa má významná súťaž uskutočniť,
c) rozhoduje o výstavbe, modernizácii a rekonštrukcii športovej infraštruktúry národného významu,
d) rozhoduje o osobitne podporovaných športoch v rámci športu pre všetkých.

(2) Vláda riadi a koordinuje ministerstvá pri plnení ich úloh v oblasti športovej reprezentácie v rezortných športových strediskách. Za tým účelom ustanoví vláda nariadením jednotné pravidlá pre

a) zaraďovanie jednotlivých športov, pre ktoré zabezpečuje rezortné športové stredisko činnosti podľa § 3 písm. c),
b) vytvorenie zoznamu najvýkonnejších športovcov a spôsob určenia výkonnostných kritérií,
c) zaraďovanie športovcov a športových odborníkov do rezortných športových stredísk a ich vyraďovanie,

Udeľovanie čestných štátnych titulov
§ 56

(1) Vláda alebo na základe jej poverenia minister školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky (ďalej len „minister školstva“) môžu za mimoriadne športové výkony a šírenie dobrého mena Slovenskej republiky v oblasti športu v zahraničí alebo za mimoriadne zásluhy o rozvoj v oblasti športu udeliť čestné štátne tituly

a) „Majster športu“,
b) „Zaslúžilý majster športu“,
c) „Zaslúžilý odborník v športe“,
d) „Zaslúžilý pracovník v športe“.

(2) Čestný štátny titul „Majster športu“ sa môže udeliť občanovi Slovenskej republiky, ktorý dosiahol mimoriadny športový výkon na medzinárodnej úrovni súťaženia a šíri dobré meno Slovenskej republiky v oblasti športu v zahraničí.

(3) Čestný štátny titul „Zaslúžilý majster športu“ sa môže udeliť športovému reprezentantovi, ktorý dosiahol viacero mimoriadnych športových výkonov na medzinárodnej úrovni súťaženia a šíri dobré meno Slovenskej republiky v oblasti športu v zahraničí.

(4) Čestný štátny titul „Zaslúžilý odborník v športe“ sa môže udeliť športovému odborníkovi, ktorý dosiahol mimoriadne zásluhy o rozvoj v oblasti športovej činnosti a ktorého dlhodobá činnosť, osobnostné, morálne a odborné predpoklady vedú k rozvoju športu.

(5) Čestný štátny titul „Zaslúžilý pracovník v športe“ sa môže udeliť inému pracovníkovi v športe, ktorého dlhodobá činnosť, morálne a odborné predpoklady viedli k významnému rozvoju športu.

§ 57

(1) Čestný štátny titul je oprávnený používať len jeho držiteľ.

(2) Držiteľovi čestného štátneho titulu sa pri jeho udelení odovzdáva aj listina o udelení čestného štátneho titulu. Ak sa udeľuje čestný štátny titul in memoriam, odovzdá sa listina o jeho udelení pozostalému manželovi alebo inej blízkej osobe.

(3) Návrhy na udelenie čestného štátneho titulu môžu predkladať vláde alebo ministrovi školstva športové organizácie. Čestný štátny titul je možné udeliť aj bez návrhu.

(4) Pri udelení čestného štátneho titulu, dosiahnutí životného jubilea držiteľa čestného štátneho titulu alebo za mimoriadny športový výkon na medzinárodnej úrovni súťaženia môže vláda rozhodnúť o poskytnutí vecného daru alebo odmeny za mimoriadny prínos pre šport Slovenskej republiky.

(5) Držiteľov čestných štátnych titulov ministerstvo školstva zverejní.

(6) Držiteľ čestného štátneho titulu je oprávnený bezodplatne navštevovať verejné športové podujatia.

Ministerstvo školstva
§ 58

 

Ministerstvo školstva

a) vypracúva návrh koncepcie rozvoja športu najmenej na obdobie piatich rokov,
b) koordinuje uskutočňovanie koncepcie rozvoja športu,
c) zabezpečuje financovanie športu zo štátneho rozpočtu,

d) vedie a zverejňuje zoznam uznaných športov,

POZNÁMKA: zverejnenie MŠVVaŠ

e) podporuje a koordinuje výstavbu športovej infraštruktúry,
f) zabezpečuje činnosť ním zriadených rezortných športových stredísk v súlade s jednotnými pravidlami podľa § 55 ods. 2,
g) vytvára podmienky na výber a prípravu športových reprezentantov,
h) vytvára podmienky na výber a prípravu talentovaných športovcov,
me) podporuje rozvoj športu pre všetkých a športu zdravotne postihnutých,
j) vydáva osvedčenie národnému športovému zväzu o splnení podmienok na priznanie príspevku uznanému športu,
k) navrhuje športových reprezentantov na zaradenie do rezortného športového strediska, ak v príslušnom športe nepôsobí národný športový zväz alebo ak národný športový zväz bezdôvodne nenavrhne športového reprezentanta do rezortného športového strediska,
l) spravuje a prevádzkuje informačný systém športu,
m) uznáva národné športové zväzy a národné športové organizácie,
n) zverejňuje získanie a obnovenie spôsobilosti prijímateľa verejných prostriedkov,
o) vydáva osvedčenia o strate spôsobilosti prijímateľa verejných prostriedkov,
p) zabezpečuje raz ročne v súčinnosti so základnými školami, vysokými školami a športovými organizáciami celoslovenské testovanie pohybových predpokladov žiakov prvých a tretích ročníkov základných škôl,
q) podporuje organizovanie významných súťaží a iných medzinárodných súťaží,
r) vedie a zverejňuje zoznam najvýkonnejších športovcov, ktorý obsahuje údaje v rozsahu podľa § 80 ods. 2 písm. a), b), f), l) až r).

§ 59 Uznávanie národných športových zväzov

(1) Ministerstvo školstva vydá osvedčenie o uznaní za národný športový zväz na základe žiadosti športového zväzu s prílohami, ktorými sú

a) potvrdenie príslušnej najvyššej medzinárodnej športovej organizácie s celosvetovou pôsobnosťou pre uznaný šport preukazujúce členstvo národného športového zväzu v tejto organizácii ku dňu vydania potvrdenia; ak je pre jeden uznaný šport medzinárodných športových organizácií viac, rozhodujúce je členstvo medzinárodnej športovej organizácie v Medzinárodnom olympijskom výbore,
b) potvrdenia alebo vyhlásenia preukazujúce splnenie podmienok podľa § 16 ods. 1 písm. b) až e),
c) stanovy, ktoré sú v súlade s § 19 až 23.

POZNÁMKA: Spôsobilosť prijímateľa verejných prostriedkov stráca národný športový zväz, ktorý uvedie nepravidvý údaj v žiadosti, na zákade ktorého získal neoprávnenú výhodu podľa § 67 ods. 3 písm. j) zákona. 

(2) Žiadosť s prílohami podľa odseku 1 sa podáva prostredníctvom informačného systému športu.

(3) Ak ministerstvo školstva vydá osvedčenie o uznaní za národný športový zväz, uznanie za národný športový zväz zverejní.

(4) Ak športový zväz nespĺňa podmienky podľa § 16 ods. 1, ministerstvo školstva rozhodne o odmietnutí vydania osvedčenia o uznaní za národný športový zväz.

(5) Ak ministerstvo školstva zistí, že národný športový zväz, ktorý je držiteľom osvedčenia podľa odseku 3, prestal spĺňať podmienky na jeho vydanie, alebo neplní úlohy podľa § 16 ods. 2, vydá rozhodnutie o zrušení osvedčenia aj bez návrhu a zmenu zverejní.

(6) Rozhodnutie ministerstva školstva podľa odsekov 4 a 5 sa doručuje príslušnému športovému zväzu.

§ 59a Uznávanie národných športových organizácií

(1) Ministerstvo školstva vydá osvedčenie o uznaní športovej organizácie za národnú športovú organizáciu na základe žiadosti športovej organizácie s prílohami, ktorými sú:

a) potvrdenie príslušnej medzinárodnej športovej organizácie s celosvetovou pôsobnosťou preukazujúce členstvo športovej organizácie v tejto organizácii v trvaní najmenej dvoch rokov ku dňu vydania potvrdenia,
b) potvrdenie alebo vyhlásenie preukazujúce vykonávanie výlučnej pôsobnosti na území Slovenskej republiky pre deaflympijský šport, šport špeciálnych olympiád, vysokoškolský šport, školský šport, šport pre všetkých alebo pre inú oblasť športu,
c) stanovy, ktoré sú v súlade s § 19 až 23.

POZNÁMKA: Spôsobilosť prijímateľa verejných prostriedkov stráca národná športová organizácia, ktorá uvedie nepravidvý údaj v žiadosti, na zákade ktorého získal neoprávnenú výhodu podľa § 67 ods. 4 písm. e) zákona. 

(2) Žiadosť s prílohami podľa odseku 1 sa podáva prostredníctvom informačného systému športu.

(3) Ak ministerstvo školstva vydá osvedčenie o uznaní za národnú športovú organizáciu, uznanie za národnú športovú organizáciu zverejní.

(4) Ak športová organizácia nespĺňa podmienky podľa odseku 1, ministerstvo školstva rozhodne o odmietnutí vydania osvedčenia o uznaní za národnú športovú organizáciu.

(5) Ak ministerstvo školstva zistí, že národná športová organizácia, ktorá je držiteľom osvedčenia podľa odseku 3, prestala spĺňať podmienky na jeho vydanie, vydá rozhodnutie o zrušení osvedčenia aj bez návrhu a zmenu zverejní.

(6) Rozhodnutie ministerstva školstva podľa odsekov 4 a 5 sa doručuje príslušnej športovej organizácii.

Hlavný kontrolór športu
§ 60

(1) (znenie platné do 14.10.2019) Hlavný kontrolór športu vykonáva odbornú kontrolu v športových organizáciách, ktoré sú prijímateľmi prostriedkov zo štátneho rozpočtu alebo prijímateľmi sponzorského. Pri výkone svojej činnosti postupuje hlavný kontrolór športu podľa ustanovení osobitného predpisu.10)

(1) (znenie platné od 15.10.2019) Hlavný kontrolór športu vykonáva odbornú kontrolu v športových organizáciách, ktoré sú prijímateľmi prostriedkov zo štátneho rozpočtu alebo prijímateľmi sponzorského. Hlavný kontrolór športu vykonáva odbornú kontrolu prijímateľov prostriedkov z Fondu na podporu športu. 27a) Pri výkone svojej činnosti postupuje hlavný kontrolór športu podľa ustanovení osobitného predpisu. 10)

(2) Hlavného kontrolóra športu vymenúva a odvoláva vláda na návrh ministra školstva.

(3) Hlavný kontrolór športu vykonáva štátnu službu na ministerstve školstva.

(4) Za hlavného kontrolóra športu možno vymenovať fyzickú osobu, ktorá má spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu, je bezúhonná, má vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa a najmenej päťročnú odbornú prax v oblasti ekonómie alebo práva a dosiahla vek najmenej 35 rokov.

(5) Funkčné obdobie hlavného kontrolóra športu je päť rokov a do funkcie ho možno vymenovať najviac na dve po sebe nasledujúce obdobia. Hlavný kontrolór športu zostáva vo funkcii aj po uplynutí funkčného obdobia, kým vláda nevymenuje nového hlavného kontrolóra športu.

(6) Hlavného kontrolóra športu možno z funkcie odvolať, ak

a) mu zdravotný stav dlhodobo, najmenej však počas šiestich mesiacov, nedovoľuje riadne vykonávať povinnosti vyplývajúce z jeho funkcie,
b) porušil povinnosť zachovávať mlčanlivosť o skutočnostiach, o ktorých sa dozvedel v súvislosti s výkonom svojej funkcie, alebo
c) opakovane neplní úlohy ustanovené v § 61 ods. 1 alebo porušuje služobnú disciplínu, a ak v posledných šiestich mesiacoch minister školstva hlavného kontrolóra športu opakovane písomne vyzval na odstránenie nedostatkov a hlavný kontrolór športu ich v primeranej lehote neodstránil.

(7) Hlavného kontrolóra športu vláda odvolá z funkcie, ak hrubo zanedbal povinnosti uložené týmto zákonom, ak nepreukáže, že zavinenie nespôsobil alebo mu nemohol zabrániť, alebo pre hrubé porušenie služobnej disciplíny.

(8) Pred uplynutím funkčného obdobia výkon funkcie hlavného kontrolóra športu zanikne

a) vzdaním sa funkcie,
b) nadobudnutím právoplatnosti rozsudku, ktorým bol odsúdený za úmyselný trestný čin alebo ktorým bol odsúdený za trestný čin a výkon trestu mu nebol podmienečne odložený,
c) výkonom činnosti, ktorá je nezlučiteľná s výkonom jeho funkcie, alebo
d) smrťou alebo vyhlásením za mŕtveho.

(9) Výkon funkcie hlavného kontrolóra športu je nezlučiteľný s výkonom funkcie v štatutárnom orgáne, výkonnom orgáne, kontrolnom orgáne, disciplinárnom orgáne, orgáne na riešenie sporov a licenčnom orgáne športovej organizácie.

§ 61

(1) Hlavný kontrolór športu pri vykonávaní odbornej kontroly v športe

a) kontroluje hospodárne, efektívne, účinné a účelné využívanie verejných prostriedkov poskytnutých na športovú činnosť,
b) kontroluje spôsob využitia sponzorského poskytnutého na základe zverejnenej zmluvy o sponzorstve v športe,
c) vykonáva kontrolu dodržiavania jednotných pravidiel riadenia a koordinácie rezortných športových stredísk,
d) vykonáva kontrolu súladu stanov s § 19 až 23,
e) metodicky usmerňuje plnenie úloh kontrolórov podľa § 13 a vzdelávanie kontrolórov,
f) zabezpečuje vzdelávanie kontrolórov a vykonanie skúšky kontrolórov,
g) vykonáva kontrolu dodržiavania všeobecne záväzných právnych predpisov národným športovým zväzom a vysokou školou pri poskytovaní vzdelávania v športe, ak ide o poskytovanie odbornej prípravy na získanie odbornej spôsobilosti tréner me. kvalifikačného stupňa, tréner II. kvalifikačného stupňa, tréner III. kvalifikačného stupňa alebo odbornej spôsobilosti inštruktor športu,
h) vykonáva kontrolu dodržiavania právnych predpisov, predpisov a rozhodnutí športovej organizácie v súvislosti so športovou činnosťou,
me) kontroluje plnenie úloh kontrolóra podľa § 13,
j) kontroluje plnenie povinností športových organizácií,
k) vykonáva kontrolu dodržiavania povinností športového odborníka.

(2) Hlavný kontrolór športu posudzuje súlad stanov s § 19 až 23 na základe

a) postupu pri uznaní národného športového zväzu alebo národnej športovej organizácie,
b) oznámenia národného športového zväzu alebo národnej športovej organizácie o zmene stanov,
c) oznámenia ministerstva školstva o žiadosti národného športového zväzu alebo národnej športovej organizácie o poskytnutie prostriedkov zo štátneho rozpočtu,
d) podnetu kontrolóra.

(3) Ak hlavný kontrolór športu pri vykonávaní kontrolnej činnosti podľa odseku 1 zistí závažný nedostatok, podá bezodkladne podnet ministerstvu školstva alebo inému orgánu príslušnému na konanie vo veci alebo osobe, v pôsobnosti ktorej je odstránenie zisteného nedostatku, zabezpečením splnenia porušenej povinnosti, odstránením následku alebo vykonaním iného nápravného opatrenia.

(4) Hlavný kontrolór športu je pri vykonávaní odbornej kontroly v športe oprávnený vstupovať na pozemky, do budov a iných priestorov športovej organizácie, ak účel kontroly nemožno dosiahnuť inak, a overovať totožnosť osoby s príslušnosťou k športovej organizácii.

(5) Jednotlivé úkony odbornej kontroly môže hlavný kontrolór športu vykonať aj prostredníctvom ním písomne povereného zamestnanca ministerstva školstva.

(6) Na výkon kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra športu sa vzťahuje § 14.

(7) Hlavný kontrolór športu predkladá najmenej raz ročne vláde správu o svojej činnosti, a to do 90 dní po uplynutí kalendárneho roku.

§ 62 Iné ústredné orgány štátnej správy

 

Ministerstvo obrany Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo obrany“) a Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo vnútra“) vo svojej pôsobnosti

a) podporuje a zabezpečuje činnosť ním zriadených rezortných športových stredísk v súlade s jednotnými pravidlami podľa § 55 ods. 2 a
b) podporuje športové organizácie profesionálnych vojakov a policajtov.

§ 63 Samosprávny kraj

Samosprávny kraj pri výkone samosprávy

a) vypracúva koncepciu rozvoja športu na podmienky samosprávneho kraja,
b) podporuje výstavbu, modernizáciu, rekonštrukciu, údržbu a prevádzkovanie športovej infraštruktúry v samosprávnom kraji v spolupráci s národnými športovými zväzmi, športovými organizáciami a obcami v samosprávnom kraji,
c) zabezpečuje využívanie športovej infraštruktúry v stredných školách, ktorých je zriaďovateľom, a športovej infraštruktúry vo vlastníctve alebo v správe samosprávneho kraja na šport pre všetkých so zameraním na mládež najviac za náklady s tým spojené,
d) môže zriadiť so športovým zväzom a športovým klubom športové stredisko na vykonávanie športu pre všetkých so zameraním na mládež pod vedením športového odborníka,
e) podporuje organizovanie súťaží športu pre všetkých a športu zdravotne postihnutých v samosprávnom kraji,
f) podieľa sa na vytváraní podmienok na vykonávanie športu pre všetkých a športu zdravotne postihnutých v samosprávnom kraji,
g) oceňuje športovcov a športových odborníkov pôsobiacich v samosprávnom kraji.

§ 64 Obec

Obec pri výkone samosprávy

a) vypracúva koncepciu rozvoja športu na podmienky obce,
b) podporuje výstavbu, modernizáciu, rekonštrukciu, údržbu a prevádzkovanie športovej infraštruktúry v obci v spolupráci so športovými organizáciami,
c) zabezpečuje využívanie športovej infraštruktúry v základných školách, ktorých je zriaďovateľom, a športovej infraštruktúry vo vlastníctve alebo v správe obce na šport pre všetkých so zameraním na mládež najviac za náklady s tým spojené,
d) môže zriadiť so športovým zväzom a športovým klubom športové stredisko na vykonávanie športu pre všetkých so zameraním na mládež pod vedením športového odborníka,
e) podporuje organizovanie súťaží športu pre všetkých a športu zdravotne postihnutých v obci,
f) podieľa sa na vytváraní podmienok na vykonávanie športu pre všetkých a športu zdravotne postihnutých v obci,
g) oceňuje športovcov a športových odborníkov pôsobiacich v obci.

ZANECHAŤ ODPOVEĎ

Zadajte svoj komentár!
Zadajte svoje meno tu