PIATA ČASŤ
FINANCOVANIE ŠPORTU

§ 65

(1) Orgány verejnej správy, ktoré sú poskytovateľmi verejných prostriedkov určených na športovú činnosť,28) zverejňujú informácie o ich poskytovaní.

(2) Prostriedky zo štátneho rozpočtu môžu byť poskytnuté na športovú činnosť iba osobe, ktorá má spôsobilosť prijímateľa verejných prostriedkov.

(3) Prostriedky zo štátneho rozpočtu určené na športovú činnosť sa poskytujú formou

a) príspevku uznanému športu,
b) dotácie,
c) príspevku na národný športový projekt,
d) príspevku na športový poukaz (zrušené od 15.10.2019).

(4) Poskytovateľ prostriedkov zo štátneho rozpočtu na športovú činnosť sa zapisuje do registra právnických osôb v športe.

(5) Ministerstvo školstva zverejní zoznam poskytovateľov prostriedkov zo štátneho rozpočtu na športovú činnosť.

(6) Prijímateľ prostriedkov zo štátneho rozpočtu je povinný priebežne zverejňovať informácie o prijatí a spôsobe použitia prostriedkov zo štátneho rozpočtu najneskôr do 25. dňa kalendárneho mesiaca nasledujúceho po kalendárnom mesiaci, v ktorom boli prostriedky štátneho rozpočtu prijaté alebo použité, ak nevedie príjmy a výdavky prostriedkov zo štátneho rozpočtu na osobitnom bankovom účte.

(7) Údaje na osobitnom bankovom účte podľa odseku 6 musia byť bezplatne, diaľkovo a nepretržite prístupné tretím osobám a musia zobrazovať prehľad platobných transakcií v rozsahu údajov o sume, dátume zaúčtovania, mene a priezvisku platiteľa alebo názve platiteľa, texte účtovného zápisu a variabilnom symbole. Adresu webového sídla, na ktorom sú tieto údaje zobrazené, oznámi prijímateľ prostriedkov zo štátneho rozpočtu v listinnej podobe alebo v elektronickej podobe ministerstvu školstva, ktoré ju zverejní.

Spôsobilosť prijímateľa verejných prostriedkov

§ 66

(1) Každý poskytovateľ prostriedkov zo štátneho rozpočtu je povinný pred poskytnutím verejných prostriedkov preukázateľne overiť v informačnom systéme športu, čme žiadateľ alebo športová organizácia písomne vyzvaná podľa § 75 ods. 7 má spôsobilosť prijímateľa verejných prostriedkov.

(2) Spôsobilosť prijímateľa verejných prostriedkov sa predpokladá u každej fyzickej osoby, o ktorej sú v registri fyzických osôb zapísané údaje v rozsahu podľa § 80 a spĺňa tieto základné podmienky:

a) nebola jej v lehote šiestich mesiacov pred podaním žiadosti o poskytnutie verejných prostriedkov uložená sankcia za závažné porušenie povinností podľa § 98 ods. 1 a
b) má zriadený samostatný bankový účet na príjem verejných prostriedkov.

(3) Spôsobilosť prijímateľa verejných prostriedkov sa predpokladá u každej športovej organizácie, o ktorej sú v registri právnických osôb zapísané údaje v rozsahu podľa § 81 a spĺňa tieto podmienky:

a) má stanovy v súlade s § 19 až 23, ak ide o národný športový zväz alebo národnú športovú organizáciu,
b) činnosť športovej organizácie je v súlade s § 21 a 22,
c) nebola jej v lehote šestich mesiacov pred podaním žiadosti o poskytnutie verejných prostriedkov uložená sankcia za závažné porušenie povinnosti podľa § 98 ods. 1,
d) má zriadený samostatný bankový účet na príjem verejných prostriedkov.

(4) Fyzická osoba stratí spôsobilosť prijímateľa verejných prostriedkov, ak prestane spĺňať podmienky podľa odseku 2 alebo podmienky podľa osobitného predpisu.29)

(5) Športová organizácia stratí spôsobilosť prijímateľa, ak prestane spĺňať podmienky podľa odseku 3 alebo podľa osobitného predpisu.29)

(6) Osobe, ktorá nemá spôsobilosť prijímateľa verejných prostriedkov, nemožno poskytnúť prostriedky zo štátneho rozpočtu až do času, kým ministerstvu školstva nepreukáže splnenie podmienok spôsobilosti prijímateľa verejných prostriedkov; to platí, aj ak ide o poskytovanie prostriedkov zo štátneho rozpočtu medzi športovými organizáciami navzájom alebo medzi športovými organizáciami a športovcami.


( § 66 ods. 7 účinné do 19.11.2020)

(7) Obec má spôsobilosť prijímateľa verejných prostriedkov podľa tohto zákona, ak je zapísaná v registri právnických osôb v športe. O obci sa do registra právnických osôb v športe zapisujú údaje podľa § 81 ods. 1 písm. a) až g), k) až n).

(§ 66 ods. 7 účinný od 20.11.2020 novelou č. 323/2020 Z. z.)

(7) Obec a samosprávny kraj majú spôsobilosť prijímateľa verejných prostriedkov podľa tohto zákona, ak sú zapísané v registri právnických osôb v športe. O obci a samosprávnom kraji sa do registra právnických osôb v športe zapisujú údaje podľa § 81 ods. 1 písm. a) až g), k) až n).


§ 67

(1) Spôsobilosť prijímateľa verejných prostriedkov okrem postupu podľa § 66 ods. 4 a 5 stráca osoba aj

a) dňom nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia, ktorým bola tejto osobe uložená sankcia v dôsledku spáchania priestupku podľa § 96 ods. 3 písm. g),h) alebo písm. me), a to do konca kalendárneho roka nasledujúceho po kalendárnom roku, v ktorom rozhodnutie nadobudlo právoplatnosť,
b) dňom skončenia kontroly vykonanej hlavným kontrolórom športu, ktorou bolo v oblasti boja proti dopingu v športe zistené, že

1. národný športový zväz alebo národná športová organizácia do svojich predpisov nezapracovali pravidlá Svetového antidopingového programu,
2. národný športový zväz alebo národná športová organizácia nepostupuje podľa svojich predpisov,
3. športová organizácia neupravila vo svojich predpisoch porušenie pravidiel Svetového antidopingového programu ako závažné disciplinárne previnenia alebo
4. športová organizácia nepostupuje podľa predpisov v oblasti boja proti dopingu v športe,

c) dňom nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia o porušení pravidiel podľa § 88 ods. 3,podľa ktorého športová organizácia ako organizátor súťaže porušila tieto pravidlá alebo sa podieľala na ich porušení, a to do konca kalendárneho roka nasledujúceho po kalendárnom roku, v ktorom rozhodnutie nadobudlo právoplatnosť,

d) dňom nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia, ktorým bola športovcovi alebo sprievodnému personálu športovca uložená disciplinárna sankcia v dôsledku porušenia pravidiel podľa § 88 ods. 3, a to na čas trvania výkonu tejto sankcie.

(2) Spôsobilosť prijímateľa verejných prostriedkov stráca športová organizácia, ktorá

a) nezabezpečí na výkon športovej činnosti, na ktorú sa vyžaduje odborná spôsobilosť, odborne spôsobilého športového odborníka podľa § 8 ods. 7,
b) neumožní osobe s jej príslušnosťou účasť na športovej reprezentácii podľa § 8 ods. 10,
c) ako prijímateľ verejných prostriedkov nevyberá ročný príspevok na svoju športovú činnosť od osôb s jej príslušnosťou podľa § 9 ods. 1,
d) nemá riadnu účtovnú závierku a výročnú správu overenú audítorom podľa § 9 ods. 4,
e) nesplní povinnosť zverejniť výročnú správu podľa § 9 ods. 7 s obsahom podľa § 9 ods. 5a 6,
f) nevytvára podmienky na nezávislý výkon kontroly podľa § 10 ods. 1,
g) nezriadi alebo neobsadí funkciu kontrolóra podľa § 10 ods. 1 a 2.

h) (platné od 15.10.2019) zabezpečuje športovú činnosť športovým odborníkom, ktorý nespĺňa podmienku bezúhonnosti podľa § 7 ods. 2.

(3) Spôsobilosť prijímateľa verejných prostriedkov stráca národný športový zväz, ktorý

a) nezverejní na svojom webovom sídle alebo v informačnom systéme športu údaje podľa § 17 ods. 1,
b) nesplní povinnosť podľa § 18 ods. 1 alebo ods. 3,
c) neupraví kľúč delegátov vo svojich stanovách podľa § 19 ods. 2,
d) kľúč delegátov nezohľadňuje skutočnosti podľa § 19 ods. 3,
e) si nesplní povinnosť uvedenú v § 20 ods. 1,
f) neuskutoční riadne zasadnutie najvyššieho orgánu najmenej raz za rok,
g) nevyhotoví zápisnicu zo zasadnutia najvyššieho orgánu, najvyššieho výkonného orgánu alebo kontrolného orgánu alebo vyhotoví zápisnicu, ktorá neobsahuje náležitosti podľa
§ 21 ods. 2,
h) nepoukáže solidárny príspevok podľa § 30 ods. 3 ako osoba, ktorá je prijímateľom odmeny podľa § 30 ods. 1,
me) nepoužije príjem zo športovej reprezentácie na plnenie úloh podľa § 30 ods. 2,
j) uvedie nepravdivý údaj v žiadosti podľa § 59 ods. 1, na základe ktorého získal neoprávnenú výhodu,
k) uvedie nepravdivé hodnoty váh podľa § 68 ods. 5.

(4) Spôsobilosť prijímateľa verejných prostriedkov stráca národná športová organizácia, ktorá

a) nezverejní na svojom webovom sídle alebo v informačnom systéme športu údaje podľa § 17 ods. 1,
b) nesplní povinnosť podľa § 20 ods. 1,
c) neuskutoční riadne zasadnutie najvyššieho orgánu najmenej raz za rok,
d) nevyhotoví zápisnicu zo zasadnutia najvyššieho orgánu, najvyššieho výkonného orgánu alebo kontrolného orgánu alebo vyhotoví zápisnicu, ktorá neobsahuje náležitosti podľa § 21 ods. 2,
e) uvedie nepravdivý údaj v žiadosti podľa § 59a ods. 1, na základe ktorého získala neoprávnenú výhodu.

(5) Spôsobilosť prijímateľa verejných prostriedkov okrem prípadov podľa odseku 1 a § 66 ods. 4 a 5 stráca osoba aj, ak na požiadanie hlavného kontrolóra športu, ministerstva školstva alebo poskytovateľa verejných prostriedkov v nimi určenej lehote nepreukáže, že

a) údaje o nej zapísané v informačnom systéme športu v rozsahu podľa § 80 až 82 sú úplné, pravdivé a v súlade s údajmi zapísanými o tejto osobe v zdrojovej evidencii,
b) jej konaním nenastali skutočnosti nasvedčujúce tomu, že sa dopustila správneho deliktu alebo priestupku uvedeného v § 98.

(6) Spôsobilosť prijímateľa verejných prostriedkov stráca osoba podľa odseku 5 dňom márneho uplynutia určenej lehoty.

(7) Lehotu, počas ktorej stráca športový zväz alebo športová organizácia spôsobilosť prijímateľa verejných prostriedkov podľa odseku 1 písm. b), určuje ministerstvo školstva na základe stanoviska Antidopingovej agentúry Slovenskej republiky (ďalej len „agentúra“), ktoré bolo podkladom pre hlavného kontrolóra športu.

(8) Lehotu, rozsah, v ktorom stráca športový zväz alebo športová organizácia spôsobilosť prijímateľa verejných prostriedkov, a podmienky pre obnovenie spôsobilosti určuje ministerstvo školstva na základe stanoviska hlavného kontrolóra športu.

(9) Ak je spor, o strate alebo obnovení spôsobilosti prijímateľa verejných prostriedkov rozhoduje na návrh dotknutej právnickej osoby alebo fyzickej osoby súd.

(10) Ak je odôvodnené podozrenie zo závažného nedostatku, ministerstvo školstva môže na základe stanoviska hlavného kontrolóra športu osobe dočasne pozastaviť spôsobilosť prijímateľa verejných prostriedkov na obdobie nevyhnutne potrebné na preskúmanie možného závažného nedostatku.

(11) Počas dočasného pozastavenia spôsobilosti prijímateľa verejných prostriedkov nemožno osobe poskytnúť finančné prostriedky zo štátneho rozpočtu.

(12) Ministerstvo školstva dočasné pozastavenie spôsobilosti prijímateľa verejných prostriedkov bezodkladne zruší, ak pominie dôvod, pre ktorý bola spôsobilosť prijímateľa verejných prostriedkov dočasne pozastavená.

ZANECHAŤ ODPOVEĎ

Zadajte svoj komentár!
Zadajte svoje meno tu