DEVIATA ČASŤ
SPRÁVNE DELIKTY A PRIESTUPKY

§ 95 Správne delikty

(1) Športová organizácia sa dopustí správneho deliktu, ak

a) vykonáva športovú činnosť ako športová organizácia bez zapísania v registri právnických osôb v športe podľa § 8 ods. 2 a je prijímateľom verejných prostriedkov,

POZNÁMKA: Za správny delikt podľa ods. 1 písm. a) zákona možno uložmeť POKUTU od 50 do 3.000 Eur (§ 95 ods. 5 zákona). 

b) nezabezpečí na výkon športovej činnosti, na ktorú sa vyžaduje odborná spôsobilosť, odborne spôsobilého športového odborníka podľa § 8 ods. 7,

POZNÁMKA: Za správny delikt podľa ods. 1 písm. b) zákona možno uložmeť POKUTU od 300 do 30.000 Eur (§ 95 ods. 7 zákona). 

POZNÁMKA: Ministerstvo školstva môže po začatí SPRÁVNEHO KONANIA za správny delikt podľa ods. 1 písm. b) zákona uložmeť športovej organizácii PREDBEŽNÝ ZÁKAZ UCHÁDZAŤ SA O POSKYTNUTIE VEREJNÝCH PROSTRIEDKOV podľa § 97 ods. 6 zákona.

POZNÁMKA: Ministerstvo školstva môže ZA SPRÁVNY DELIKT podľa ods. 1 písm. b) zákona uložmeť  aj ZÁKAZ UCHÁDZAŤ SA O POSKYTNUTIE VEREJNÝCH PROSTRIEDKOV až na päť rokov podľa § 97 ods. 10 zákona.

POZNÁMKA: Porušenie § 95 ods. 1 písm. b) zákona sa považuje za ZÁVAŽNÉ PORUŠENIE POVINNOSTI podľa § 98 ods. 1 zákona. 

c) nezabezpečí splnenie povinností týkajúcich sa opatrení proti negatívnym javom v športe podľa § 8 ods. 6,

POZNÁMKA: Za správny delikt podľa ods. 1 písm. c) zákona možno uložmeť POKUTU od 300 do 30.000 Eur (§ 95 ods. 7 zákona). 

POZNÁMKA: Ministerstvo školstva môže po začatí SPRÁVNEHO KONANIA za správny delikt podľa ods. 1 písm. c) zákona uložmeť športovej organizácii PREDBEŽNÝ ZÁKAZ UCHÁDZAŤ SA O POSKYTNUTIE VEREJNÝCH PROSTRIEDKOV podľa § 97 ods. 6 zákona.

POZNÁMKA: Ministerstvo školstva môže ZA SPRÁVNY DELIKT podľa ods. 1 písm. c) zákona uložmeť  aj ZÁKAZ UCHÁDZAŤ SA O POSKYTNUTIE VEREJNÝCH PROSTRIEDKOV až na päť rokov podľa § 97 ods. 10 zákona.

POZNÁMKA: Porušenie § 95 ods. 1 písm. c) zákona sa považuje za ZÁVAŽNÉ PORUŠENIE POVINNOSTI podľa § 98 ods. 1 zákona. 

d) nepredloží zmluvu na účely evidencie zmlúv a dohôd podľa § 8 ods. 4,                 

POZNÁMKA: Za správny delikt podľa ods. 1 písm. d) zákona možno uložmeť POKUTU od 50 do 3.000 Eur (§ 95 ods. 5 zákona). 

e) nesplní povinnosť uchovávať zápisnicu podľa § 8 ods. 5,                                      

POZNÁMKA: Za správny delikt podľa ods. 1 písm. e) zákona možno uložmeť POKUTU od 50 do 3.000 Eur (§ 95 ods. 5 zákona). 

f) nezabezpečí overenie svojej účtovnej závierky alebo výročnej správy audítorom podľa § 9 ods. 4,

POZNÁMKA: Za správny delikt podľa ods. 1 písm. f) zákona možno uložmeť POKUTU od 100 do 10.000 Eur (§ 95 ods. 6 zákona). 

POZNÁMKA: Ministerstvo školstva môže po začatí SPRÁVNEHO KONANIA za správny delikt podľa ods. 1 písm. f) zákona uložmeť športovej organizácii PREDBEŽNÝ ZÁKAZ UCHÁDZAŤ SA O POSKYTNUTIE VEREJNÝCH PROSTRIEDKOV podľa § 97 ods. 6 zákona.

POZNÁMKA: Ministerstvo školstva môže ZA SPRÁVNY DELIKT podľa ods. 1 písm. f) zákona uložmeť  aj ZÁKAZ UCHÁDZAŤ SA O POSKYTNUTIE VEREJNÝCH PROSTRIEDKOV až na päť rokov podľa § 97 ods. 10 zákona.

POZNÁMKA: Porušenie § 95 ods. 1 písm. f) zákona sa považuje za ZÁVAŽNÉ PORUŠENIE POVINNOSTI podľa § 98 ods. 1 zákona. 

g) nesplní povinnosť vypracovať výročnú správu podľa § 9 ods. 4,                            

POZNÁMKA: Za správny delikt podľa ods. 1 písm. g) zákona možno uložmeť POKUTU od 100 do 10.000 Eur (§ 95 ods. 6 zákona). 

POZNÁMKA: Ministerstvo školstva môže po začatí SPRÁVNEHO KONANIA za správny delikt podľa ods. 1 písm. g) zákona uložmeť športovej organizácii PREDBEŽNÝ ZÁKAZ UCHÁDZAŤ SA O POSKYTNUTIE VEREJNÝCH PROSTRIEDKOV podľa § 97 ods. 6 zákona.

POZNÁMKA: Ministerstvo školstva môže ZA SPRÁVNY DELIKT podľa ods. 1 písm. g) zákona uložmeť  aj ZÁKAZ UCHÁDZAŤ SA O POSKYTNUTIE VEREJNÝCH PROSTRIEDKOV až na päť rokov podľa § 97 ods. 10 zákona.

POZNÁMKA: Porušenie § 95 ods. 1 písm. g) zákona sa považuje za ZÁVAŽNÉ PORUŠENIE POVINNOSTI podľa § 98 ods. 1 zákona. 

h) nesplní povinnosť vypracovať výročnú správu s náležitosťami podľa § 9 ods. 5 alebo ods. 6,

POZNÁMKA: Za správny delikt podľa ods. 1 písm. h) zákona možno uložmeť POKUTU od 100 do 10.000 Eur (§ 95 ods. 6 zákona). 

POZNÁMKA: Ministerstvo školstva môže po začatí SPRÁVNEHO KONANIA za správny delikt podľa ods. 1 písm. h) zákona uložmeť športovej organizácii PREDBEŽNÝ ZÁKAZ UCHÁDZAŤ SA O POSKYTNUTIE VEREJNÝCH PROSTRIEDKOV podľa § 97 ods. 6 zákona.

POZNÁMKA: Ministerstvo školstva môže ZA SPRÁVNY DELIKT podľa ods. 1 písm. h) zákona uložmeť  aj ZÁKAZ UCHÁDZAŤ SA O POSKYTNUTIE VEREJNÝCH PROSTRIEDKOV až na päť rokov podľa § 97 ods. 10 zákona.

POZNÁMKA: Porušenie § 95 ods. 1 písm. h) zákona sa považuje za ZÁVAŽNÉ PORUŠENIE POVINNOSTI podľa § 98 ods. 1 zákona. 

i) neposkytne súčinnosť kontrolórovi podľa § 14 ods. 4 alebo hlavnému kontrolórovi športu podľa § 14 ods. 6,

POZNÁMKA: Za správny delikt podľa ods. 1 písm. me) zákona možno uložmeť POKUTU od 100 do 10.000 Eur (§ 95 ods. 6 zákona). 

POZNÁMKA: Ministerstvo školstva môže po začatí SPRÁVNEHO KONANIA za správny delikt podľa ods. 1 písm. me) zákona uložmeť športovej organizácii PREDBEŽNÝ ZÁKAZ UCHÁDZAŤ SA O POSKYTNUTIE VEREJNÝCH PROSTRIEDKOV podľa § 97 ods. 6 zákona.

POZNÁMKA: Ministerstvo školstva môže ZA SPRÁVNY DELIKT podľa ods. 1 písm. me) zákona uložmeť  aj ZÁKAZ UCHÁDZAŤ SA O POSKYTNUTIE VEREJNÝCH PROSTRIEDKOV až na päť rokov podľa § 97 ods. 10 zákona.

POZNÁMKA: Porušenie § 95 ods. 1 písm. me) zákona sa považuje za ZÁVAŽNÉ PORUŠENIE POVINNOSTI podľa § 98 ods. 1 zákona. 

j) nezabezpečí prístup kontrolóra k podkladom podľa § 14 ods. 2 písm. a),                

POZNÁMKA: Za správny delikt podľa ods. 1 písm. j) zákona možno uložmeť POKUTU od 100 do 10.000 Eur (§ 95 ods. 6 zákona). 

POZNÁMKA: Ministerstvo školstva môže po začatí SPRÁVNEHO KONANIA za správny delikt podľa ods. 1 písm. j) zákona uložmeť športovej organizácii PREDBEŽNÝ ZÁKAZ UCHÁDZAŤ SA O POSKYTNUTIE VEREJNÝCH PROSTRIEDKOV podľa § 97 ods. 6 zákona.

POZNÁMKA: Ministerstvo školstva môže ZA SPRÁVNY DELIKT podľa ods. 1 písm. j) zákona uložmeť  aj ZÁKAZ UCHÁDZAŤ SA O POSKYTNUTIE VEREJNÝCH PROSTRIEDKOV až na päť rokov podľa § 97 ods. 10 zákona.

POZNÁMKA: Porušenie § 95 ods. 1 písm. j) zákona sa považuje za ZÁVAŽNÉ PORUŠENIE POVINNOSTI podľa § 98 ods. 1 zákona. 

k) uplatní v rozpore s § 31 ods. 4 vo vzťahu k športovcovi alebo športovému odborníkovi obmedzenie vo výkone športovej činnosti po skončení ich zmluvného vzťahu,

POZNÁMKA: Za správny delikt podľa ods. 1 písm. k) zákona možno uložmeť POKUTU od 50 do 3.000 Eur (§ 95 ods. 5 zákona). 

l) neoboznámi športovca o jeho právach a povinnostiach podľa § 31 ods. 1,             

POZNÁMKA: Za správny delikt podľa ods. 1 písm. l) zákona možno uložmeť POKUTU od 50 do 3.000 Eur (§ 95 ods. 5 zákona). 

m) poruší zásadu rovnakého zaobchádzania podľa § 34 ods. 5,                                  

POZNÁMKA: Za správny delikt podľa ods. 1 písm. m) zákona možno uložmeť POKUTU od 50 do 3.000 Eur (§ 95 ods. 5 zákona). 

n) nepozastaví vykonávanie športovej činnosti podľa § 94 ods. 6,                              

POZNÁMKA: Za správny delikt podľa ods. 1 písm. n) zákona možno uložmeť POKUTU od 300 do 30.000 Eur (§ 95 ods. 7 zákona). 

POZNÁMKA: Ministerstvo školstva môže po začatí SPRÁVNEHO KONANIA za správny delikt podľa ods. 1 písm. n) zákona uložmeť športovej organizácii PREDBEŽNÝ ZÁKAZ UCHÁDZAŤ SA O POSKYTNUTIE VEREJNÝCH PROSTRIEDKOV podľa § 97 ods. 6 zákona.

POZNÁMKA: Ministerstvo školstva môže ZA SPRÁVNY DELIKT podľa ods. 1 písm. n) zákona uložmeť  aj ZÁKAZ UCHÁDZAŤ SA O POSKYTNUTIE VEREJNÝCH PROSTRIEDKOV až na päť rokov podľa § 97 ods. 10 zákona.

POZNÁMKA: Porušenie § 95 ods. 1 písm. n) zákona sa považuje za ZÁVAŽNÉ PORUŠENIE POVINNOSTI podľa § 98 ods. 1 zákona. 

o) nezakáže výkon športovej činnosti podľa § 94 ods. 7,                                              

POZNÁMKA: Za správny delikt podľa ods. 1 písm. o) zákona možno uložmeť POKUTU od 300 do 30.000 Eur (§ 95 ods. 7 zákona). 

POZNÁMKA: Ministerstvo školstva môže po začatí SPRÁVNEHO KONANIA za správny delikt podľa ods. 1 písm. o) zákona uložmeť športovej organizácii PREDBEŽNÝ ZÁKAZ UCHÁDZAŤ SA O POSKYTNUTIE VEREJNÝCH PROSTRIEDKOV podľa § 97 ods. 6 zákona.

POZNÁMKA: Ministerstvo školstva môže ZA SPRÁVNY DELIKT podľa ods. 1 písm. o) zákona uložmeť  aj ZÁKAZ UCHÁDZAŤ SA O POSKYTNUTIE VEREJNÝCH PROSTRIEDKOV až na päť rokov podľa § 97 ods. 10 zákona.

POZNÁMKA: Porušenie § 95 ods. 1 písm. o) zákona sa považuje za ZÁVAŽNÉ PORUŠENIE POVINNOSTI podľa § 98 ods. 1 zákona. 

p) podmieni zmenu klubovej príslušnosti športovca finančnou odplatou alebo iným plnením podľa § 5 ods. 4.

POZNÁMKA: Za správny delikt podľa ods. 1 písm. p) zákona možno uložmeť POKUTU od 300 do 30.000 Eur (§ 95 ods. 7 zákona). 

POZNÁMKA: Ministerstvo školstva môže po začatí SPRÁVNEHO KONANIA za správny delikt podľa ods. 1 písm. p) zákona uložmeť športovej organizácii PREDBEŽNÝ ZÁKAZ UCHÁDZAŤ SA O POSKYTNUTIE VEREJNÝCH PROSTRIEDKOV podľa § 97 ods. 6 zákona.

POZNÁMKA: Ministerstvo školstva môže ZA SPRÁVNY DELIKT podľa ods. 1 písm. p) zákona uložmeť  aj ZÁKAZ UCHÁDZAŤ SA O POSKYTNUTIE VEREJNÝCH PROSTRIEDKOV až na päť rokov podľa § 97 ods. 10 zákona.

POZNÁMKA: Porušenie § 95 ods. 1 písm. p) zákona sa považuje za ZÁVAŽNÉ PORUŠENIE POVINNOSTI podľa § 98 ods. 1 zákona. 

(2) Národný športový zväz sa dopustí správneho deliktu, ak

a) neposkytne súčinnosť kontrolórovi podľa § 14 ods. 4 alebo hlavnému kontrolórovi športu podľa § 14 ods. 6,

POZNÁMKA: Za správny delikt podľa ods. 2 písm. a) zákona možno uložmeť POKUTU od 300 do 30.000 Eur (§ 95 ods. 7 zákona). 

b) nesplní povinnosť podľa § 17 ods. 2,                                                                         

POZNÁMKA: Za správny delikt podľa ods. 2 písm. b) zákona možno uložmeť POKUTU od 300 do 30.000 Eur (§ 95 ods. 7 zákona). 

c) nesplní povinnosť podľa § 18 ods. 1 alebo ods. 3,                                                    

POZNÁMKA: Za správny delikt podľa ods. 2 písm. c) zákona možno uložmeť POKUTU od 300 do 30.000 Eur (§ 95 ods. 7 zákona). 

d) nesplní niektorú z povinností podľa § 21 ods. 1 písm. b),                                        

POZNÁMKA: Za správny delikt podľa ods. 2 písm. d) zákona možno uložmeť POKUTU od 50 do 3.000 Eur (§ 95 ods. 5 zákona). 

POZNÁMKA: Ministerstvo školstva môže po začatí SPRÁVNEHO KONANIA za správny delikt podľa ods. 2 písm. d) zákona uložmeť športovej organizácii PREDBEŽNÝ ZÁKAZ UCHÁDZAŤ SA O POSKYTNUTIE VEREJNÝCH PROSTRIEDKOV podľa § 97 ods. 6 zákona.

POZNÁMKA: Ministerstvo školstva môže ZA SPRÁVNY DELIKT podľa ods. 2 písm. d) zákona uložmeť  aj ZÁKAZ UCHÁDZAŤ SA O POSKYTNUTIE VEREJNÝCH PROSTRIEDKOV až na päť rokov podľa § 97 ods. 10 zákona.

POZNÁMKA: Porušenie § 95 ods. 2 písm. d) zákona sa považuje za ZÁVAŽNÉ PORUŠENIE POVINNOSTI podľa § 98 ods. 1 zákona. 

e) nepoužije príjem zo športovej reprezentácie na plnenie úloh podľa § 30 ods. 2.

POZNÁMKA: Za správny delikt podľa ods. 2 písm. e) zákona možno uložmeť POKUTU od 100 do 10.000 Eur (§ 95 ods. 6 zákona). 

(3) Športový odborník, ktorý je fyzickou osobou podnikateľom, spácha správny delikt, ak

a) uvedie nepravdivý údaj v čestnom vyhlásení podľa § 7 ods. 4,

POZNÁMKA: Za správny delikt podľa ods. 3 písm. a) zákona možno uložmeť POKUTU od 50 do 3.000 Eur (§ 95 ods. 5 zákona). 

b) neoznámi stratu bezúhonnosti podľa § 7 ods. 5,

POZNÁMKA: Za správny delikt podľa ods. 3 písm. b) zákona možno uložmeť POKUTU od 50 do 3.000 Eur (§ 95 ods. 5 zákona). 

c) nepreukáže sa dokladom o odbornej spôsobilosti podľa § 7 ods. 6,

POZNÁMKA: Za správny delikt podľa ods. 3 písm. c) zákona možno uložmeť POKUTU od 100 do 10.000 Eur (§ 95 ods. 6 zákona). 

POZNÁMKA: Ministerstvo školstva môže po začatí SPRÁVNEHO KONANIA za správny delikt podľa ods. 3 písm. c) zákona uložmeť športovej organizácii PREDBEŽNÝ ZÁKAZ UCHÁDZAŤ SA O POSKYTNUTIE VEREJNÝCH PROSTRIEDKOV podľa § 97 ods. 6 zákona.

POZNÁMKA: Ministerstvo školstva môže ZA SPRÁVNY DELIKT podľa ods. 3 písm. c) zákona uložmeť  aj ZÁKAZ UCHÁDZAŤ SA O POSKYTNUTIE VEREJNÝCH PROSTRIEDKOV až na päť rokov podľa § 97 ods. 10 zákona.

POZNÁMKA: Porušenie § 95 ods. 3 písm. c) zákona sa považuje za ZÁVAŽNÉ PORUŠENIE POVINNOSTI podľa § 98 ods. 1 zákona. 

d) nezabezpečí poskytnutie súčinnosti kontrolórovi podľa § 14 ods. 4,

POZNÁMKA: Za správny delikt podľa ods. 3 písm. d) zákona možno uložmeť POKUTU od 100 do 10.000 Eur (§ 95 ods. 6 zákona). 

POZNÁMKA: Ministerstvo školstva môže po začatí SPRÁVNEHO KONANIA za správny delikt podľa ods. 3 písm. d) zákona uložmeť športovej organizácii PREDBEŽNÝ ZÁKAZ UCHÁDZAŤ SA O POSKYTNUTIE VEREJNÝCH PROSTRIEDKOV podľa § 97 ods. 6 zákona.

POZNÁMKA: Ministerstvo školstva môže ZA SPRÁVNY DELIKT podľa ods. 3 písm. d) zákona uložmeť  aj ZÁKAZ UCHÁDZAŤ SA O POSKYTNUTIE VEREJNÝCH PROSTRIEDKOV až na päť rokov podľa § 97 ods. 10 zákona.

POZNÁMKA: Porušenie § 95 ods. 3 písm. d) zákona sa považuje za ZÁVAŽNÉ PORUŠENIE POVINNOSTI podľa § 98 ods. 1 zákona. 

e) poruší zákaz uzatvárať stávky na súťaže podľa § 94 ods. 3.

POZNÁMKA: Za správny delikt podľa ods. 3 písm. e) zákona možno uložmeť POKUTU od 100 do 10.000 Eur (§ 95 ods. 6 zákona). 

POZNÁMKA: Ministerstvo školstva môže po začatí SPRÁVNEHO KONANIA za správny delikt podľa ods. 3 písm. e) zákona uložmeť športovej organizácii PREDBEŽNÝ ZÁKAZ UCHÁDZAŤ SA O POSKYTNUTIE VEREJNÝCH PROSTRIEDKOV podľa § 97 ods. 6 zákona.

POZNÁMKA: Ministerstvo školstva môže ZA SPRÁVNY DELIKT podľa ods. 3 písm. e) zákona uložmeť  aj ZÁKAZ UCHÁDZAŤ SA O POSKYTNUTIE VEREJNÝCH PROSTRIEDKOV až na päť rokov podľa § 97 ods. 10 zákona.

POZNÁMKA: Porušenie § 95 ods. 3 písm. e) zákona sa považuje za ZÁVAŽNÉ PORUŠENIE POVINNOSTI podľa § 98 ods. 1 zákona. 

(4) Fyzická osoba podnikateľ alebo právnická osoba spácha správny delikt, ak

a) vykonáva činnosť športového odborníka bez zápisu do príslušného registra podľa § 6 ods. 2,

POZNÁMKA: Za správny delikt podľa ods. 4 písm. a) zákona možno uložmeť POKUTU od 50 do 3.000 Eur (§ 95 ods. 5 zákona). 

b) neumožní držiteľovi čestného štátneho titulu vstup na podujatie podľa § 57 ods. 6,

POZNÁMKA: Za správny delikt podľa ods. 4 písm. b) zákona možno uložmeť POKUTU od 50 do 3.000 Eur (§ 95 ods. 5 zákona). 

c) má kontrolu alebo vplyv v dvoch alebo viacerých športových kluboch, ktorých družstvá dospelých alebo dospelí jednotlivci pôsobia v tej istej súťažme podľa § 15 ods. 6,

POZNÁMKA: Za správny delikt podľa ods. 4 písm. c) zákona možno uložmeť POKUTU od 100 do 10.000 Eur (§ 95 ods. 6 zákona). 

POZNÁMKA: Ministerstvo školstva môže po začatí SPRÁVNEHO KONANIA za správny delikt podľa ods. 4 písm. c) zákona uložmeť športovej organizácii PREDBEŽNÝ ZÁKAZ UCHÁDZAŤ SA O POSKYTNUTIE VEREJNÝCH PROSTRIEDKOV podľa § 97 ods. 6 zákona.

POZNÁMKA: Ministerstvo školstva môže ZA SPRÁVNY DELIKT podľa ods. 4 písm. c) zákona uložmeť  aj ZÁKAZ UCHÁDZAŤ SA O POSKYTNUTIE VEREJNÝCH PROSTRIEDKOV až na päť rokov podľa § 97 ods. 10 zákona.

POZNÁMKA: Porušenie § 95 ods. 4 písm. c) zákona sa považuje za ZÁVAŽNÉ PORUŠENIE POVINNOSTI podľa § 98 ods. 1 zákona. 

d) neinformuje národný športový zväz o akomkoľvek podozrení alebo zistení, že priebeh alebo výsledky súťaže sú manipulované podľa § 94 ods. 1,

POZNÁMKA: Za správny delikt podľa ods. 1 písm. d) zákona možno uložmeť POKUTU od 300 do 30.000 Eur (§ 95 ods. 7 zákona). 

POZNÁMKA: Ministerstvo školstva môže po začatí SPRÁVNEHO KONANIA za správny delikt podľa ods. 4 písm. d) zákona uložmeť športovej organizácii PREDBEŽNÝ ZÁKAZ UCHÁDZAŤ SA O POSKYTNUTIE VEREJNÝCH PROSTRIEDKOV podľa § 97 ods. 6 zákona.

POZNÁMKA: Ministerstvo školstva môže ZA SPRÁVNY DELIKT podľa ods. 4 písm. d) zákona uložmeť  aj ZÁKAZ UCHÁDZAŤ SA O POSKYTNUTIE VEREJNÝCH PROSTRIEDKOV až na päť rokov podľa § 97 ods. 10 zákona.

POZNÁMKA: Porušenie § 95 ods. 4 písm. c) zákona sa považuje za ZÁVAŽNÉ PORUŠENIE POVINNOSTI podľa § 98 ods. 1 zákona.

e) používa olympijskú alebo paralympijskú symboliku v rozpore s § 25 ods. 5, § 26 ods. 4 alebo § 27,

POZNÁMKA: Za správny delikt podľa ods. 4 písm. e) zákona možno uložmeť POKUTU od 300 do 30.000 Eur (§ 95 ods. 7 zákona). 

POZNÁMKA: Ministerstvo školstva môže po začatí SPRÁVNEHO KONANIA za správny delikt podľa ods. 4 písm. e) zákona uložmeť športovej organizácii PREDBEŽNÝ ZÁKAZ UCHÁDZAŤ SA O POSKYTNUTIE VEREJNÝCH PROSTRIEDKOV podľa § 97 ods. 6 zákona.

POZNÁMKA: Ministerstvo školstva môže ZA SPRÁVNY DELIKT podľa ods. 4 písm. e) zákona uložmeť  aj ZÁKAZ UCHÁDZAŤ SA O POSKYTNUTIE VEREJNÝCH PROSTRIEDKOV až na päť rokov podľa § 97 ods. 10 zákona.

POZNÁMKA: Porušenie § 95 ods. 4 písm. c) zákona sa považuje za ZÁVAŽNÉ PORUŠENIE POVINNOSTI podľa § 98 ods. 1 zákona.

f) neposkytne hlavnému kontrolórovi športu súčinnosť podľa § 14 ods. 6,

POZNÁMKA: Za správny delikt podľa ods. 4 písm. f) zákona možno uložmeť POKUTU od 100 do 10.000 Eur (§ 95 ods. 6 zákona). 

POZNÁMKA: Ministerstvo školstva môže po začatí SPRÁVNEHO KONANIA za správny delikt podľa ods. 4 písm. f) zákona uložmeť športovej organizácii PREDBEŽNÝ ZÁKAZ UCHÁDZAŤ SA O POSKYTNUTIE VEREJNÝCH PROSTRIEDKOV podľa § 97 ods. 6 zákona.

POZNÁMKA: Ministerstvo školstva môže ZA SPRÁVNY DELIKT podľa ods. 4 písm. f) zákona uložmeť  aj ZÁKAZ UCHÁDZAŤ SA O POSKYTNUTIE VEREJNÝCH PROSTRIEDKOV až na päť rokov podľa § 97 ods. 10 zákona.

POZNÁMKA: Porušenie § 95 ods. 4 písm. c) zákona sa považuje za ZÁVAŽNÉ PORUŠENIE POVINNOSTI podľa § 98 ods. 1 zákona.

g) neumožní vstup hlavného kontrolóra športu na pozemky, do budov a iných priestorov športovej organizácie podľa § 61 ods. 4,

POZNÁMKA: Za správny delikt podľa ods. 4 písm. g) zákona možno uložmeť POKUTU od 100 do 10.000 Eur (§ 95 ods. 6 zákona). 

POZNÁMKA: Ministerstvo školstva môže po začatí SPRÁVNEHO KONANIA za správny delikt podľa ods. 4 písm. g) zákona uložmeť športovej organizácii PREDBEŽNÝ ZÁKAZ UCHÁDZAŤ SA O POSKYTNUTIE VEREJNÝCH PROSTRIEDKOV podľa § 97 ods. 6 zákona.

POZNÁMKA: Ministerstvo školstva môže ZA SPRÁVNY DELIKT podľa ods. 4 písm. g) zákona uložmeť  aj ZÁKAZ UCHÁDZAŤ SA O POSKYTNUTIE VEREJNÝCH PROSTRIEDKOV až na päť rokov podľa § 97 ods. 10 zákona.

POZNÁMKA: Porušenie § 95 ods. 4 písm. c) zákona sa považuje za ZÁVAŽNÉ PORUŠENIE POVINNOSTI podľa § 98 ods. 1 zákona.

h) odmietne preukázať totožnosť podľa § 61 ods. 4,

POZNÁMKA: Za správny delikt podľa ods. 4 písm. h) zákona možno uložmeť POKUTU od 50 do 3.000 Eur (§ 95 ods. 5 zákona). 

me) uvedie nepravdivý údaj v čestnom vyhlásení podľa § 50 ods. 4 písm. b),

POZNÁMKA: Za správny delikt podľa ods. 1 písm. b) zákona možno uložmeť POKUTU od 300 do 30.000 Eur (§ 95 ods. 7 zákona). 

j) na základe kontroly vykonanej hlavným kontrolórom športu sa zistí, že porušila všeobecne záväzné právne predpisy v oblasti vzdelávania v športe.

POZNÁMKA: Za správny delikt podľa ods. 4 písm. j) zákona možno uložmeť POKUTU od 100 do 10.000 Eur (§ 95 ods. 6 zákona). 


(5) Za správny delikt podľa odseku 1 písm. a), d), e), k) až m), odseku 2 písm. d), odseku 3 písm. a) a b) a odseku 4 písm. a), b) a h) možno uložmeť pokutu od 50 eur do 3 000 eur.

(6) Za správny delikt podľa odseku 1 písm. f) až j), odseku 2 písm. e), odseku 3 písm. c) až e) a odseku 4 písm. c), f), g) a j) možno uložmeť pokutu od 100 eur do 10 000 eur.

(7) Za správny delikt podľa odseku 1 písm. b), c), n) až p), odseku 2 písm. a) až c) a odseku 4 písm. d), e) a me) možno uložmeť pokutu od 300 eur do 30 000 eur.

§ 96 Priestupky

(1) Športovec sa dopustí priestupku, ak

a) sa odmietne ako športový reprezentant bez primeraného dôvodu zúčastniť na medzinárodnej súťažme, na ktorú bol riadne nominovaný národným športovým zväzom alebo inou športovou organizáciou, ak boli na jeho prípravu v posledných dvoch rokoch použité verejné prostriedky,

POZNÁMKA: Za priestupok podľa ods. 1 písm. a) zákona možno uložmeť POKUTU od 100 do 5.000 Eur alebo zákaz činnosti až na dva roky (§ 96 ods. 6 zákona). 

b) poruší zákaz uzatvárať stávky na súťaže podľa § 94 ods. 3.

POZNÁMKA: Za priestupok podľa ods. 1 písm. b) zákona možno uložmeť POKUTU od 500 do 10.000 Eur alebo zákaz činnosti až na päť roky (§ 96 ods. 6 zákona). 

POZNÁMKA: Porušenie § 96 ods. 1 zákona sa považuje za ZÁVAŽNÉ PORUŠENIE POVINNOSTI podľa § 98 ods. 1 zákona.

(2) Športový odborník sa dopustí priestupku, ak

a) uvedie nepravdivý údaj v čestnom vyhlásení podľa § 7 ods. 4,

POZNÁMKA: Za priestupok podľa ods. 2 písm. a) zákona možno uložmeť POKUTU od 100 do 5.000 Eur alebo zákaz činnosti až na dva roky (§ 96 ods. 6 zákona). 

b) neoznámi stratu bezúhonnosti podľa § 7 ods. 5,

POZNÁMKA: Za priestupok podľa ods. 2 písm. b) zákona možno uložmeť POKUTU od 100 do 5.000 Eur alebo zákaz činnosti až na dva roky (§ 96 ods. 6 zákona). 

c) sa nepreukáže dokladom o odbornej spôsobilosti podľa § 7 ods. 6,

POZNÁMKA: Za priestupok podľa ods. 2 písm. c) zákona možno uložmeť POKUTU od 100 do 5.000 Eur alebo zákaz činnosti až na dva roky (§ 96 ods. 6 zákona). 

d) nezabezpečí poskytnutie súčinnosti kontrolórovi podľa § 14 ods. 4,

POZNÁMKA: Za priestupok podľa ods. 2 písm. d) zákona možno uložmeť POKUTU od 100 do 5.000 Eur alebo zákaz činnosti až na dva roky (§ 96 ods. 6 zákona). 

POZNÁMKA: Porušenie § 96 ods. 2 písm. d) zákona sa považuje za ZÁVAŽNÉ PORUŠENIE POVINNOSTI podľa § 98 ods. 1 zákona.

e) poruší zákaz uzatvárať stávky na súťaže podľa § 94 ods. 3,

POZNÁMKA: Za priestupok podľa ods. 2 písm. e) zákona možno uložmeť POKUTU od 500 do 10.000 Eur alebo zákaz činnosti až na päť roky (§ 96 ods. 6 zákona). 

POZNÁMKA: Porušenie § 96 ods. 2 písm. e) zákona sa považuje za ZÁVAŽNÉ PORUŠENIE POVINNOSTI podľa § 98 ods. 1 zákona.

f) neposkytne hlavnému kontrolórovi športu súčinnosť podľa § 14 ods. 6,

POZNÁMKA: Za priestupok podľa ods. 2 písm. f) zákona možno uložmeť POKUTU od 100 do 5.000 Eur alebo zákaz činnosti až na dva roky (§ 96 ods. 6 zákona). 

POZNÁMKA: Porušenie § 96 ods. 2 písm. f) zákona sa považuje za ZÁVAŽNÉ PORUŠENIE POVINNOSTI podľa § 98 ods. 1 zákona.

g) neumožní vstup hlavného kontrolóra športu na pozemky, do budov a iných priestorov športovej organizácie podľa § 61 ods. 4,

POZNÁMKA: Za priestupok podľa ods. 2 písm. g) zákona možno uložmeť POKUTU od 100 do 5.000 Eur alebo zákaz činnosti až na dva roky (§ 96 ods. 6 zákona). 

POZNÁMKA: Porušenie § 96 ods. 2 písm. g) zákona sa považuje za ZÁVAŽNÉ PORUŠENIE POVINNOSTI podľa § 98 ods. 1 zákona.

h) odmietne preukázať totožnosť podľa § 61 ods. 4.

POZNÁMKA: Za priestupok podľa ods. 2 písm. h) zákona možno uložmeť POKUTU od 100 do 5.000 Eur alebo zákaz činnosti až na dva roky (§ 96 ods. 6 zákona). 

POZNÁMKA: Porušenie § 96 ods. 2 písm. h) zákona sa považuje za ZÁVAŽNÉ PORUŠENIE POVINNOSTI podľa § 98 ods. 1 zákona.  

(3) Fyzická osoba sa dopustí priestupku, ak

a) vykonáva činnosť športového odborníka bez zápisu do príslušného registra podľa § 6 ods. 2,

POZNÁMKA: Za priestupok podľa ods. 3 písm. a) zákona možno uložmeť POKUTU od 50 do 1.000 Eur (§ 96 ods. 5 zákona). 

b) má kontrolu alebo vplyv v dvoch alebo viacerých športových kluboch, ktorých družstvá dospelých alebo dospelí jednotlivci pôsobia v tej istej súťažme podľa § 15 ods. 6,

POZNÁMKA: Za priestupok podľa ods. 1 písm. b) zákona možno uložmeť POKUTU od 500 do 10.000 Eur alebo zákaz činnosti až na päť roky (§ 96 ods. 6 zákona). 

POZNÁMKA: Porušenie § 96 ods. 3 písm. b) zákona sa považuje za ZÁVAŽNÉ PORUŠENIE POVINNOSTI podľa § 98 ods. 1 zákona.  

c) neuvedie ako nezávislý pozorovateľ svoje zistenia o príprave, priebehu a výsledku volieb v písomnej správe alebo bezodkladne neupozorní volebnú komisiu a kontrolóra podľa § 23 ods. 3,

POZNÁMKA: Za priestupok podľa ods. 3 písm. c) zákona možno uložmeť POKUTU od 50 do 1.000 Eur (§ 96 ods. 5 zákona). 

POZNÁMKA: Porušenie § 96 ods. 3 písm. c) zákona sa považuje za ZÁVAŽNÉ PORUŠENIE POVINNOSTI podľa § 98 ods. 1 zákona.  

d) používa olympijskú alebo paralympijskú symboliku v rozpore s § 25 ods. 5, § 26 ods. 4alebo § 27,

POZNÁMKA: Za priestupok podľa ods. 3 písm. d) zákona možno uložmeť POKUTU od 50 do 1.000 Eur (§ 96 ods. 5 zákona). 

e) nepoukáže solidárny príspevok podľa § 30 ods. 3 ako osoba, ktorá je prijímateľom odmeny podľa § 30 ods. 1,

POZNÁMKA: Za priestupok podľa ods. 3 písm. e) zákona možno uložmeť POKUTU od 100 do 5.000 Eur alebo zákaz činnosti až na dva roky (§ 96 ods. 6 zákona). 

POZNÁMKA: Porušenie § 96 ods. 3 písm. e) zákona sa považuje za ZÁVAŽNÉ PORUŠENIE POVINNOSTI podľa § 98 ods. 1 zákona.  

f) uvedie pri preukazovaní spôsobilosti prijímateľa verejných prostriedkov nepravdivé alebo neúplné údaje podľa § 66 ods. 2 ako uchádzač o verejné prostriedky na športovú činnosť,

POZNÁMKA: Za priestupok podľa ods. 3 písm. f) zákona možno uložmeť POKUTU od 100 do 5.000 Eur alebo zákaz činnosti až na dva roky (§ 96 ods. 6 zákona). 

POZNÁMKA: Porušenie § 96 ods. 3 písm. f) zákona sa považuje za ZÁVAŽNÉ PORUŠENIE POVINNOSTI podľa § 98 ods. 1 zákona.  

g) neoprávnene vyrobí, prevezie, dá prepraviť, prechováva, ponúka, predá, inému poskytne alebo podá látku s anabolickým alebo iným hormonálnym účinkom, uvedenú v zozname zakázaných látok a zakázaných metód, na iný ako liečebný účel,

POZNÁMKA: Za priestupok podľa ods. 3 písm. g) zákona možno uložmeť POKUTU od 50 do 1.000 Eur (§ 96 ods. 5 zákona). 

POZNÁMKA: Porušenie § 96 ods. 3 písm. g) zákona sa považuje za ZÁVAŽNÉ PORUŠENIE POVINNOSTI podľa § 98 ods. 1 zákona.  

h) použije vočme inému metódu spočívajúcu v zvyšovaní prenosu kyslíka v ľudskom organizme alebo metódu génového dopingu, uvedenú v zozname zakázaných látok a zakázaných metód, na iný ako liečebný účel alebo

POZNÁMKA: Za priestupok podľa ods. 3 písm. h) zákona možno uložmeť POKUTU od 50 do 1.000 Eur (§ 96 ods. 5 zákona). 

POZNÁMKA: Porušenie § 96 ods. 3 písm. h) zákona sa považuje za ZÁVAŽNÉ PORUŠENIE POVINNOSTI podľa § 98 ods. 1 zákona.  

me) sprostredkuje činnosť podľa písmen g) alebo h),

POZNÁMKA: Za priestupok podľa ods. 3 písm. me) zákona možno uložmeť POKUTU od 50 do 1.000 Eur (§ 96 ods. 5 zákona). 

POZNÁMKA: Porušenie § 96 ods. 3 písm. me) zákona sa považuje za ZÁVAŽNÉ PORUŠENIE POVINNOSTI podľa § 98 ods. 1 zákona.  

j) neinformuje národný športový zväz o akomkoľvek podozrení alebo zistení, že priebeh alebo výsledky súťaže sú manipulované podľa § 94 ods. 1.

POZNÁMKA: Za priestupok podľa ods. 3 písm. j) zákona možno uložmeť POKUTU od 500 do 10.000 Eur alebo zákaz činnosti až na päť roky (§ 96 ods. 6 zákona). 

POZNÁMKA: Porušenie § 96 ods. 3 písm. j) zákona sa považuje za ZÁVAŽNÉ PORUŠENIE POVINNOSTI podľa § 98 ods. 1 zákona.  

 

(4) Kontrolór sa dopustí priestupku, ak

a) nevykoná kontrolnú činnosť podľa § 14 ods. 1 písm. b) až e),

POZNÁMKA: Za priestupok podľa ods. 4 písm. a) zákona možno uložmeť POKUTU od 100 do 5.000 Eur alebo zákaz činnosti až na dva roky (§ 96 ods. 6 zákona). 

POZNÁMKA: Porušenie § 96 ods. 4 písm. a) zákona sa považuje za ZÁVAŽNÉ PORUŠENIE POVINNOSTI podľa § 98 ods. 1 zákona.  

b) nevypracuje správu podľa § 14 ods. 9,

POZNÁMKA: Za priestupok podľa ods. 4 písm. b) zákona možno uložmeť POKUTU od 100 do 5.000 Eur alebo zákaz činnosti až na dva roky (§ 96 ods. 6 zákona). 

POZNÁMKA: Porušenie § 96 ods. 4 písm. b) zákona sa považuje za ZÁVAŽNÉ PORUŠENIE POVINNOSTI podľa § 98 ods. 1 zákona.  

c) nezašle bezodkladne správu o kontrolnej činnosti podľa § 14 ods. 9,

POZNÁMKA: Za priestupok podľa ods. 4 písm. c) zákona možno uložmeť POKUTU od 50 do 1.000 Eur (§ 96 ods. 5 zákona). 

d) nesplní niektorú z povinností podľa § 13 ods. 3 písm. b) až e),

POZNÁMKA: Za priestupok podľa ods. 4 písm. d) zákona možno uložmeť POKUTU od 100 do 5.000 Eur alebo zákaz činnosti až na dva roky (§ 96 ods. 6 zákona). 

POZNÁMKA: Porušenie § 96 ods. 4 písm. d) zákona sa považuje za ZÁVAŽNÉ PORUŠENIE POVINNOSTI podľa § 98 ods. 1 zákona.  

e) vykonáva funkciu kontrolóra pri súčasnom výkone inej funkcie uvedenej v § 11 ods. 6,

POZNÁMKA: Za priestupok podľa ods. 4 písm. e) zákona možno uložmeť POKUTU od 500 do 10.000 Eur alebo zákaz činnosti až na päť roky (§ 96 ods. 6 zákona). 

f) písomne nepotvrdí prevzatie podkladov alebo nevráti podklady bezodkladne tomu, od koho sa vyžiadali, ak nie sú potrebné na ďalší výkon kontroly podľa § 14 ods. 3,

POZNÁMKA: Za priestupok podľa ods. 4 písm. f) zákona možno uložmeť POKUTU od 50 do 1.000 Eur (§ 96 ods. 5 zákona). 

POZNÁMKA: Porušenie § 96 ods. 4 písm. f) zákona sa považuje za ZÁVAŽNÉ PORUŠENIE POVINNOSTI podľa § 98 ods. 1 zákona.  

g) nepostúpi podanie hlavnému kontrolórovi športu podľa § 14 ods. 11.

POZNÁMKA: Za priestupok podľa ods. 1 písm. a) zákona možno uložmeť POKUTU od 100 do 5.000 Eur alebo zákaz činnosti až na dva roky (§ 96 ods. 6 zákona). 


(5) Za priestupok podľa odseku 3 písm. a), c), d), g) až me), odseku 4 písm. c) a f) možno uložmeť pokutu od 50 eur do 1 000 eur.

(6) Za priestupok podľa odseku 1 písm. a) a odseku 2 písm. a) až d), f) až h), odseku 3 písm. e), f) a odseku 4 písm. a), b), d) a g) možno uložmeť pokutu od 100 eur do 5 000 eur alebo zákaz činnosti až na dva roky.

(7) Za priestupok podľa odseku 1 písm. b), odseku 2 písm. e), odseku 3 písm. b) a j) a odseku 4 písm. e) možno uložmeť pokutu od 500 eur do 10 000 eur alebo zákaz činnosti až na päť rokov.

§ 97 Spoločné ustanovenia o priestupkoch a správnych deliktoch

(1) Pri ukladaní sankcií za správne delikty podľa § 95 a 96 správny orgán prihliada na závažnosť, spôsob, dĺžku trvania a následky protiprávneho konania, na opakované porušenie právnej povinnosti a na to, že sa konaním porušili viaceré povinnosti.

(2) Sankciu za správny delikt možno uložmeť do jedného roka odo dňa, keď sa o porušení povinnosti správny orgán dozvedel, najneskôr však do troch rokov odo dňa, keď k porušeniu povinnosti došlo.

(3) Ak je správnym deliktom alebo priestupkom porušenie povinnosti s následkom, ktorý je možné odstrániť alebo napraviť, sankciu je možné uložmeť s podmienečným odkladom časti výkonu sankcie až do polovice výmery uloženej sankcie s určením lehoty na splnenie povinnosti, odstránenie následku alebo vykonanie určeného nápravného opatrenia.

Ak fyzická osoba, ktorej bola taká sankcia uložená, v určenej lehote porušenie alebo následok odstráni alebo splní nápravné opatrenie, orgán, ktorý sankciu uložil, rozhodne o upustení od výkonu časti sankcie, ktorej výkon bol podmienečne odložený.

Odstránenie protiprávneho stavu a vykonanie nápravných opatrení posudzuje správny orgán, ktorý vydal rozhodnutie.

(4) Priestupky prejednáva a rozhoduje o nich OKRESNÝ ÚRAD V SÍDLE KRAJA a správcom pohľadávky štátu z uložených sankcií je ministerstvo vnútra.

Na priestupky a ich prejednanie sa vzťahuje všeobecný predpis o priestupkoch.

(5) Správne delikty

            • športovej organizácie,
            • poskytovateľa verejných prostriedkov,
            • športových klubov,
            • športových zväzov a
            • fyzickej osoby podnikateľa

prejednáva a rozhoduje o nich okresný úrad v sídle kraja.

Správne delikty

            • národného športového zväzu a
            • národnej športovej organizácie

prejednáva a rozhoduje o nich ministerstvo školstva, ktoré je správcom pohľadávky štátu z uložených sankcií.

(6) Ministerstvo školstva môže po začatí správneho konania za správny delikt podľa § 95 ods. 1 písm. b), c), f) až j), n) až p),§ 95 ods. 2 písm. d), § 95 ods. 3 písm. c) až e), § 95 ods. 4 písm. c) až g) uložmeť športovej organizácii predbežný zákaz uchádzať sa o poskytnutie verejných prostriedkov.

(7) Osoba právoplatne postihnutá za správny delikt alebo priestupok stráca spôsobilosť prijímateľa verejných prostriedkov až do vykonania uloženej sankcie alebo opatrenia.

(8) Ak bola rozhodnutím o priestupku uložená osobe, ktorá sa dopustila priestupku, povinnosť nahradiť škodu, spôsobilosť prijímateľa verejných prostriedkov sa neobnoví skôr ako bola škoda nahradená alebo bola dohodnutá jej úhrada v splátkach a túto dohodu povinná osoba dodržiava.

(9) Strata spôsobilosti prijímateľa verejných prostriedkov nastáva právoplatnosťou rozhodnutia, ak správny orgán nerozhodne o strate spôsobilosti predbežným opatrením skôr.

(10) Ministerstvo školstva môže za správny delikt podľa § 95 ods. 1 písm. b), c), f) až j), n) až p), § 95 ods. 2 písm. d),§ 95 ods. 3 písm. c) až e), § 95 ods. 4 písm. c) až g) uložmeť aj zákaz uchádzať sa o poskytnutie verejných prostriedkov až na päť rokov.

(11) Okresný úrad v sídle kraja oznamuje ministerstvu školstva dátum, kedy rozhodnutie o správnom delikte podľa § 95 a rozhodnutie o priestupku podľa § 96 nadobudlo právoplatnosť.

(12) Pokuty podľa § 95 a 96 sú príjmom štátneho rozpočtu.

§ 98 Závažné porušenie povinnosti

(1) Za závažné porušenie povinnosti sa považuje

   • spáchanie správneho deliktu podľa § 95 ods. 1 písm. b), c), f) až j), n) až p), § 95 ods. 2 písm. d), § 95 ods. 3 písm. c) až e), § 95 ods. 4 písm. c) až g) alebo
   • spáchanie priestupku podľa § 96 ods. 1, § 96 ods. 2 písm. d) až h), § 96 ods. 3 písm. b), c), e) až j) alebo § 96 ods. 4 písm. a), b), d) a f).

(2) Za priestupok alebo správny delikt, ktorý sa považuje za závažné porušenie povinnosti, spáchaný v lehote do jedného roka odo dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia o postihu za priestupok alebo správny delikt, ktorý predstavuje závažné porušenie povinností, možno uložmeť sankciu až do výšky dvojnásobku hornej hranice ustanovenej v § 95 a 96.