Prijaté zmeny zákona o športe s účinnosťou od 1.1.2020

V článku VI. prijatého zákona 390/2019 Z. z. bol novelizovaný aj zákon č. 440/2015 Z. z. o športe. Zmeny nadobudli účinnosť k 15.10.2019 ak 1.1.2020. V tomto článku sa budeme venovať zmenám zákona o športe účinné od 1.1.2020. Jednotlivé zmeny zákona môžeme zhrnúť do nasledovných 12 bodov.

*****

  1. Úpravou pojmu „významná súťaž“ sa rozšíril okruh podujatí, ktoré spadajú pod tento pojem. Významnou súťažou sa budú rozumieť aj majstrovstvá sveta, majstrovstvá Európy alebo iná svetová súťaž v neuznaných športoch. 

Medzi neuznané športy podľa zákona o športe patri napr. Crossminton, naturálna kulturistika, hokejbal, nohejbal, malý futbal a pod.

Bod 2. novely: V § 3 písm. h) treťom bode sa za slovo „súťaž“ vkladá čiarka a vypúšťajú sa slová „v uznanom športe podľa písmena f) prvého a druhého bodu alebo“.

Bod 3. novely: V § 3 písm. h) sa vypúšťa štvrtý bod.

ZNENIE USTANOVENIA ÚČINNÉ OD 1.1.2020:

h) významnou súťažou
1. medzinárodná súťaž v pôsobnosti Medzinárodného olympijského výboru a Medzinárodného paralympijského výboru,
2. medzinárodná súťaž v pôsobnosti Medzinárodného výboru športu nepočujúcich, Medzinárodného hnutia špeciálnych olympiád, Medzinárodnej federácie univerzitného športu a Medzinárodnej federácie školského športu,
3. majstrovstvá sveta, majstrovstvá Európy, svetový pohár a iná svetová súťaž,

Bod 23. novely: V § 75 odsek 2 znie:

„(2) Ministerstvo školstva môže z prostriedkov štátneho rozpočtu poskytnúť športovej organizácii zapísanej v registri právnických osôb v športe príspevok na národný športový projekt, ktorým je

a) organizácia významnej súťaže alebo účasť na významnej súťažme podľa § 3 písm. h) vrátane prípravy na túto súťaž,
b) plnenie úloh verejného záujmu v športe.“.

*****

2. Spresnením definície „zoznam športovcov top tímu“ sa jednoznačne upravil okruh športovcov zaraďovaných do tohto zoznamu, aby nevznikali výkladové rozpory. V zozname budú zaradení iba športovci vykonávajúci individuálny šport.

Súčasne sa upravuje postup pri poskytovaní príspevku športovcom zaradených do zoznamu športovcov top tímu. Pri určovaní výšky tohto príspevku sa dopĺňa nová podmienka a to oponentúra schváleného plánu prípravy. Zákon však ďalej neupravuje pojem „oponentúra“ ani postup pri schvaľovaní plánu prípravy.

Príspevok sa bude poskytovať národnému športovému zväzu, alebo národnej športovej organizácii alebo rezortnému športovému stredisku určenému ministerstvom školstva. Je potrebné však poukázať, že v prípade mnohých športov sú športovci príslušní aj k národnej športovej organizácii ako aj k národnému športovému zväzu ,napr. pri cyklistike, stolnom tenise, lukostreľbe a pod. Úprava zákona ďalej však neupravuje prípad, ak je športovec príslušný k obom subjektom športu. Napr. v zozname športovcov top tímu za dosiahnutý výsledok vo významnej súťažme bude zaradený paraolympionik v cyklistike (ďalej „športovec“), tento športovec je osoba s príslušnosťou k Slovenskému zväzu cyklistiky (národný športový zväz) ako aj k Slovenskému paralympijskému výboru (národná športová organizácia). Vyvstáva otázka akým spôsobom bude určený subjekt cez ktorý bude príspevok poskytovaný v prípade príslušnosti k viacerým subjektom športu. 

Bod 4. novely: V § 3 písm. u) sa za slovo „reprezentantov“ vkladajú slováa zoskupení v individuálnych športoch“.

ZNENIE USTANOVENIA ÚČINNÉ OD 1.1.2020:

u) zoznam športovcov top tímu zoznam športových reprezentantov a zoskupení v individuálnych športoch v kategórii dospelých a talentovaných športovcov zostavený na základe dosiahnutých športových výsledkov na významnej súťažme.

Bod 24. novely: V § 75 odsek 4 znie:

„(4) Ministerstvo školstva poskytuje každoročne príspevok športovcom podľa zoznamu športovcov top tímu. Výšku príspevku jednotlivým športovcom určí ministerstvo školstva podľa poradia športovcov zaradených do zoznamu športovcov top tímu na základe kritérií schválených ministerstvom školstva a oponentúr schváleného plánu prípravy.

Príspevok sa poukazuje

  • národnému športovému zväzu, ku ktorému má športovec príslušnosť,
  • národnej športovej organizácii, ku ktorej má športovec príslušnosť alebo
  • rezortnému športovému stredisku určenému ministerstvom školstva.

Ak národný športový zväz alebo národná športová organizácia stratí spôsobilosť prijímateľa verejných prostriedkov, ministerstvo školstva poukáže príspevok alebo jeho zodpovedajúcu časť rezortnému športovému stredisku.

Ak ide o športovca, ktorý nie je zaradený do žiadneho rezortného športového strediska, ministerstvo školstva poukáže príspevok rezortnému športovému stredisku zriadenému ministerstvom školstva.“.

*****

3. Od 1. januára 2020 športoví odborníci, ktorí sa rozhodnú vykonávať športovú činnosť ako podnikanie už nebudú žiadať o zápis oprávnenia na podnikanie Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR. Oprávneným subjektom na zápis oprávnenia na podnikanie bude okresný úrad, ktorý plní úlohy jednotného kontaktného miesta. K žiadosti o zápis športový odborník pripojí potvrdenie o zápise športového odborníka do registra fyzických osôb v športe. 

Jednotné kontaktné miesto oznámi Ministerstvu školstva, vedy, výskumu a športu SR vydanie oprávnenia na podnikanie.

Rovnakým spôsobom postupuje aj športový odborník – podnikateľ, ktorý si bude chcieť pozastaviť podnikanie alebo ukončmeť podnikanie.

Bod 5. novely: V § 6 odseky 4 až 6 znejú:

(4) Oprávnenie vykonávať činnosť športového odborníka ako podnikanie vzniká dňom vydania oprávnenia na podnikanie. Športový odborník, ktorý získal oprávnenie na výkon činnosti športového odborníka podľa odseku 2, môže podať žiadosť o zápis oprávnenia na podnikanie okresnému úradu, ktorý plní úlohy jednotného kontaktného miesta. 6b) Súčasťou žiadosti je potvrdenie o zápise športového odborníka do registra fyzických osôb v športe podľa § 80 ods. 11.

(5) Jednotné kontaktné miesto vydá športovému odborníkovi oprávnenie na podnikanie a bezodkladne oznámi ministerstvu školstva vydanie oprávnenia na podnikanie. Ministerstvo školstva zapíše oprávnenie na podnikanie športového odborníka do registra fyzických osôb v športe podľa § 80 ods. 6 písm. h). Vykonanie zápisu ministerstvo školstva bezodkladne oznámi športovému odborníkovi.

(6) Športový odborník môže oznámiť jednotnému kontaktnému miestu pozastavenie podnikania; jednotné kontaktné miesto bezodkladne doručí oznámenie o pozastavení podnikania ministerstvu školstva. Ministerstvo školstva zapíše do registra fyzických osôb v športe pozastavenie podnikania podľa § 80 ods. 6 písm. h) tretieho bodu a tento zápis bezodkladne oznámi športovému odborníkovi. Účinky pozastavenia podnikania športového odborníka nastávajú dňom doručenia oznámenia o pozastavení podnikania jednotnému kontaktnému miestu, alebo ak je v oznámení uvedený neskorší deň, týmto dňom.“.

Bod 6. novely: V § 6 odsek 9 znie:

„(9) Športový odborník môže oznámiť jednotnému kontaktnému miestu ukončenie podnikania; jednotné kontaktné miesto bezodkladne doručí oznámenie o ukončení podnikania ministerstvu školstva. Ministerstvo školstva zapíše do registra fyzických osôb v športe ukončenie podnikania podľa § 80 ods. 6 písm. h) druhého bodu a tento zápis bezodkladne oznámi športovému odborníkovi. Účinky ukončenia podnikania športového odborníka nastávajú dňom doručenia oznámenia o ukončení podnikania jednotnému kontaktnému miestu, alebo ak je v oznámení uvedený neskorší deň, týmto dňom.“.

*****

4. Prijatou úpravou v zákone sa sprísňuje definícia vyžadovanej bezúhonnosti športového odborníka. Podľa schválenej úpravy sa za bezúhonného športového odborníka nebude považovať osoba, ktorá bola právoplatne odsúdená za zločin, t.j. za akýkoľvek úmyselný trestný čin s hornou hranicou trestnej sadzby vyššou ako 5 rokov do času, kým mu bude odsúdenie zahľadené. Úprava sa týka všetkých športových odborníkov definovaných v § 6 zákona s účinnosťou od 1. januára 2020.

Bod 7. novely: V § 7 ods. 2 písm. a) sa vypúšťajú slová „obzvlášť závažný„.

Bod 8. novely: V § 7 ods. 2 písm. b) sa na konci vypúšťa slovo „alebo„.

Bod 9. novely: V § 7 ods. 2 písm. c) sa na konci bodka nahrádza čiarkou a pripája sa slovo „alebo„.

V prípade kontrolóra a štatutárneho orgánu športovej organizácie je definícia „bezúhonnosti“ rozšírená o trestný čin proti majetku a hospodársky trestný čin.

Bod 10. novely V § 7 sa odsek 2 dopĺňa písmenom d), ktoré znie:

„d) trestný čin podľa písmen a) až c), trestný čin proti majetku alebo hospodársky trestný čin, ak ide o kontrolóra alebo člena štatutárneho orgánu športovej organizácie.“.

ZNENIE USTANOVENIA ÚČINNÉ OD 1.1.2020:

(2) Za bezúhonného sa považuje ten, kto nebol právoplatne odsúdený za
a) zločin,
b) úmyselný trestný čin proti životu a zdraviu, úmyselný trestný čin proti slobode a ľudskej dôstojnosti, úmyselný trestný čin proti rodine a mládežme, úmyselný trestný čin všeobecne nebezpečný, úmyselný trestný čin proti republike, úmyselný trestný čin proti poriadku vo verejných veciach, úmyselný trestný čin proti iným právam a slobodám,
c) iný trestný čin, ako je uvedený v písmenách a) a b), spáchaný so zbraňou, násilím, hrozbou bezprostredného násilia, hrozbou inej ťažkej ujmy alebo s použitím nátlaku, alebo
d) trestný čin podľa písmen a) až c), trestný čin proti majetku alebo hospodársky trestný čin, ak ide o kontrolóra alebo člena štatutárneho orgánu športovej organizácie.

Ak športová organizácia nezabezpečí športovú činnosť bezúhonným športovým odborníkom podľa zákona, športová organizácia stráca spôsobilosť prijímateľa verejných prostriedkov podľa § 67 ods. 2 písm. h) zákona.  

*****

5. Jednou z dôležitých úloh boja proti dopingu v športe  je prevencia a edukácia, ktoré boli uvedené aj v odporúčaniach Rady Európy 2/2016. Z tohto dôvodu bola doplnená povinnosť pre športové organizácie zabezpečovať v rámci svojej pôsobnosti vzdelávanie v oblasti boja proti dopingu.

V prípade porušenia tejto povinnosti sa športová organizácia dopustí SPRÁVNEHO DELIKTU podľa § 95 ods. 1 písm. c) zákona, za ktorým možno uložmeť pokutu vo výške od 300 Eur do 30.000 Eur. Súčasne je tento správny delikt považovaný za závažné porušenie povinností podľa § 98 ods. 1 zákona.

Bod 11. novely: V § 8 sa odsek 6 dopĺňa písmenom c), ktoré znie:

„c) zabezpečmeť vo svojej pôsobnosti vzdelávanie v oblasti boja proti dopingu.“.

*****

6. Novelou zákona sa zvýšli hodnoty, ktoré určujú povinnosť auditu účtovnej závierky športovej organizácie a povinnosť vypracovať výročnú správu podľa zákona o športe. Daná zmena sa prvý krát použije v účtovnom období, ktoré sa začína 1. januára 2020.

Od 1. januára 2020 povinnosť audítovať účtovnú závierku a zostaviť výročnú správu podľa zákona o športe budú mať športové organizácie, ktoré za účtovné obdobie dosiahnu príjem verejných prostriedkov rovný alebo vyšší ako je 250.000 Eur alebo súčet všetkých príjmov športovej organizácie bude rovný alebo vyšší ako 800.000 Eur

Bod 12. novely: V § 9 ods. 4 písm. a) sa číslo „100 000“ nahrádza číslom „250 000„.

Bod 13. novely V § 9 ods. 4 písm. b) sa číslo „400 000“ nahrádza číslom „800 000„.

ZNENIE USTANOVENIA ÚČINNÉ OD 1.1.2020:

(4) Športová organizácia, ktorá je prijímateľom verejných prostriedkov, je povinná mať riadnu účtovnú závierku a výročnú správu overenú audítorom, ak
a) príjem verejných prostriedkov v účtovnom roku, za ktorý je ročná účtovná závierka zostavená, presiahne 250 000 eur, alebo
b) všetky príjmy športovej organizácie v účtovnom roku, za ktorý je ročná účtovná závierka zostavená, presiahnu 800 000 eur.

*****

7. Rozširuje sa povinnosť národných športových zväzov a národných športových organizácií zabezpečmeť nezlučiteľnosť výkonu funkcie. Okruh osôb, ktorých výkon funkcie je nezlučiteľný s výkonom funkcie v štatutárnom orgáne alebo vo výkonnom orgáne dodávateľa tovarov a služieb, sa rozširuje aj o členov kontrolného orgánu národného športového zväzu a národnej športovej organizácie.

K tejto zmene nebolo prijaté žiadne prechodné ustanovenie, a každý národný športový zväz a národná športová organizácia bude povinná zabezpečmeť nezlučiteľnosť výkonu funkcií aj v kontrolnom orgáne od 1. januára 2020.

Bod 14. novely: V § 20 ods. 1 písm. b) celom texte sa za slová „štatutárnom orgáne“ vkladá čiarka a slová „kontrolnom orgáne„.

ZNENIE USTANOVENIA ÚČINNÉ OD 1.1.2020:

(1) Národný športový zväz upravuje konflikt záujmov tak, aby bola zabezpečená nezlučiteľnosť výkonu funkcie v
a) kontrolnom orgáne s výkonom funkcie vo výkonnom orgáne, disciplinárnom orgáne, orgáne na riešenie sporov alebo v licenčnom orgáne,
b) štatutárnom orgáne, kontrolnom orgáne alebo vo výkonnom orgáne národného športového zväzu alebo jeho člena s výkonom funkcie v štatutárnom orgáne, kontrolnom orgáne alebo vo výkonnom orgáne dodávateľa tovarov alebo služieb pre národný športový zväz alebo jeho člena.

Ak národný športový zväz alebo národná športová organizácia nezabezpečí nezlučiteľnosť výkonu funkcie podľa § 20 ods. 1 zákona, stráca spôsobilosť prijímateľa verejných prostriedkov podľa § 67 zákona. 

*****

8. Pri príspevku uznanému športu nastala zmena v autorite, ktorá bude posudzovať váhy športových odvetví a kategórií, ktoré sú navrhnuté národnými športovými zväzmi, a tou bude Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR. 

Bod 19. novely: V § 68 ods. 5 sa na konci pripája táto veta: „Váhy navrhnuté národným športovým zväzom schvaľuje ministerstvo školstva.“.

*****

9. Od 1.januára 2020 národné športové zväzy nebudú povinné mať zriadený samostatný bankový účet na príjem príspevku uznanému športu a príspevok uznanému športu ako aj ostatné verejné prostriedky budú môcť prijímať na jeden samostatný bankový účet, pokiaľ podpísaná zmluva s poskytovateľom nezadefinuje takúto podmienku. 

Bod 21. novely: V § 69 sa vypúšťa odsek 2.

Doterajšie odseky 3 až 9 sa označujú ako odseky 2 až 8.

*****

10. Od 1. januára 2020 nebudú mať povinnosť príjemcovia – kluby zverejňovať použitie 15% príspevku uznanému športu. Túto povinnosť bude zverejňovať národný športový zväz, ktorý príspevok uznanému športu poskytol.

Bod 22. novely: V § 69 ods. 3 sa na konci pripája táto veta:

„Národný športový zväz je povinný priebežne zverejňovať použitie príspevku uznanému športu za športové kluby, ktorým rozdelil príspevok uznanému športu podľa odseku 4.“.

*****

11. Z dôvodu zmenej definície talentovaného športovca (novela zákona o športe s účinnosťou od 1.1.2017) sa zjednocuje rozsah zverejňovaných informácii v informačnom systéme športu.

Bod 29. novely: V § 80 ods. 2 písmeno r) znie:

r) dátumy posledných troch účastí na súťaží,“.

*****

12. V nadväznosti na vznik strednej športovej školy ako nového druhu strednej školy sa spresňuje dosiahnutý stupeň vzdelania, absolvovaním ktorého žiak získa odbornú spôsobilosť na výkon odbornej činnosti tréner príslušného kvalifikačného stupňa. Stredná športová škola bude poskytovať vzdelanie nielen v študijných odboroch, ktorých absolvovanim žiak získa úplné stredné odborné vzdelanie, ale aj v študijnom odbore gymnázium, absolvovaním ktorého žiak získa úplné stredné všeobecné vzdelanie. 

Bod 35. novely: V § 83 ods. 4 písm. a) a ods. 5 písm. a) sa za slovo „získaním“ vkladajú slová „úplného stredného všeobecného vzdelania v študijnom odbore strednej športovej školy alebo„.

*****

zdroj: 

Zákon č. 310/2019 Z. z. o fonde na podporu športu
Programové vyhlásenie vlády 2016-2020
Parlamentná tlač 1546