Zmeny v zákone o športe od 15.10.2019

0
1906

V článku VI. prijatého zákona 390/2019 Z. z. bol novelizovaný aj zákon č. 440/2015 Z. z. o športe. Zmeny nadobudli účinnosť k 15.10.2019 ak 1.1.2020.

***

Prijaté zmeny zákona o športe s účinnosťou od 15.10.2019

Úpravy zákona o športe môžeme rozdeliť do dvoch okruhov:

       1. vyvolané zmeny zriadením Fondu na podporu športu a
       2. ostatné zmeny.

Zmeny zákona o športe vyvolané zriadením Fondu na podoru športu boli v nasledovných bodoch:

16. V § 60 ods. 1 sa za prvú vetu vkladá nová druhá veta, ktorá znie:

„Hlavný kontrolór športu vykonáva odbornú kontrolu prijímateľov prostriedkov z Fondu na podporu športu. 27a)“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 27a znie:

„27a) § 15 ods. 9 zákona č. 310/2019 Z.z. o Fonde na podporu športu a o zmene a doplnení niektorých zákonov“.

17. V § 65 ods. 3 sa vypúšťa písmeno d). 

20. V § 68 ods. 6 sa slová „písm. a), ods. 4 alebo príspevok na športový poukaz podľa § 76nahrádzajú slovami „písm. a) alebo ods. 4“.

25. § 76 sa vypúšťa.

26. V § 79 sa odsek 2 dopĺňa písmenom e), ktoré znie:

„e) register projektov podpory športu podľa osobitného predpisu. 32a)“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 32a znie:
„32a) Zákon č. 310/2019 Z.z.“.

27. V § 79 ods. 5 sa za slová „športovej organizácie“ vkladajú slová „alebo Fondu na podporu športu“.

28. V § 80 ods. 1 písm. d) sa za slovo „poukazu“ vkladajú slovápodľa osobitného predpisu 34a)“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 34a znie:
„34a) § 20 zákona č. 310/2019 Z.z.“.

32. V § 82 ods. 1 sa slová „e) a g)“ nahrádzajú slovami „b), e), g) a me)“.

33. V § 82 ods. 2 písm. j) sa vypúšťa štvrtý bod.

Doterajší piaty bod a šiesty bod sa označujú ako štvrtý bod a piaty bod.

34. Za § 82 sa vkladá § 82a, ktorý vrátane nadpisu znie:

§ 82a
Register projektov podpory športu

(1) V registri projektov podpory športu sa zverejňujú

a) výzvy na predkladanie žiadostí o poskytnutie príspevku na projekt podpory športu,
b) žiadosti o poskytnutie príspevku na projekt podpory športu,
c) žiadatelia o poskytnutie príspevku na projekt podpory športu,
d) prijímatelia príspevku na projekt podpory športu,
e) zápis z rokovania správnej rady Fondu na podporu športu,
f) rozhodnutia o poskytnutí príspevku na projekt podpory športu vrátane jeho výšky,
g) rozhodnutia o neposkytnutí príspevku na projekt podpory športu s uvedením dôvodu jeho neposkytnutia,
h) zoznam poskytovateľov športových poukazov,
me) vyúčtovanie príspevku na projekt podpory športu.

(2) Zápis údajov podľa odseku 1 písm. a), d), f) až h) vykoná Fond na podporu športu do desiatich dní od rozhodnutia správnej rady.
(3) Zápis údajov podľa odseku 1 písm. b) a c) vykoná Fond na podporu športu do desiatich dní od doručenia žiadostí o poskytnutie príspevku na projekt podpory športu.
(4) Zápis údajov podľa odseku 1 písm. e) vykoná Fond na podporu športu do desiatich dní od zasadnutia správnej rady.
(5) Zápis údajov podľa odseku 1 písm. me) vykoná prijímateľ príspevku na projekt podpory športu v lehote určenej v zmluve o príspevku na projekt podpory športu.“.

***

Ostatné prijaté zmeny zákona o športe s účinnosťou od 15.10.2019

Z dôvodu premenovania Slovenského olympijského výboru na Slovenský olympijský a športový výbor bol v zákone aktualizovaný názov národnej športovej organizácie.

1. Slová „Slovenský olympijský výbor“ vo všetkých tvaroch sa v celom texte zákona okrem prílohy č. 1 nahrádzajú slovami Slovenský olympijský a športový výbor v príslušnom tvare.

40. Príloha č. 1 znie:

„Príloha č. 1 k zákonu č. 440/2015 Z.z.

OLYMPIJSKÁ SYMBOLIKA SLOVENSKÉHO OLYMPIJSKÉHO A ŠPORTOVÉHO VÝBORU

1. Ako olympijská symbolika Slovenského olympijského a športového výboru sa rozumie

a) Olympijský emblém/emblémy Slovenského olympijského a športového výboru a Slovenského olympijského a športového múzea v slovenskej aj anglickej verzii, tak ako ho/ich schválil Medzinárodný olympijský výbor,

Obrázok 310-2019.jpg

Obrázok v plnej veľkosti

b) olympijská vlajka Slovenského olympijského a športového výboru (s olympijským emblémom Slovenského olympijského a športového výboru).
2. Olympijskou symbolikou Medzinárodného olympijského výboru sa rozumie:
a) olympijský symbol, olympijská vlajka, olympijské motto: citius, altius, fortius, olympijské emblémy, olympijská hymna, olympijský oheň a olympijské pochodne,
b) olympijské identifikačné výrazy uvedené v článku 14 Olympijskej charty.
3. Olympijská symbolika uvedená v bode 1. je výhradné vlastníctvo Slovenského olympijského a športového výboru. Olympijská symbolika Slovenského olympijského a športového výboru je predmet schválenia zo strany Medzinárodného olympijského výboru v súlade s článkom 31 Olympijskej charty.“.

***

Na základe zákona č. 177/2018 Z. z. o niektorých opatreniach na znižovanie administratívnej záťaže vyúživaním informačných systémov verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o byrokracii) bola z povinných príloh k zmluve o sponzorstve v športe vypusený výpis z informačného systému športu o spôsobilosti prijímateľa verejných prostriedkov sponzorovaného.

15. V § 50 odsek 4 znie:

(4) Súčasťou zmluvy o sponzorstve v športe je čestné vyhlásenie štatutárneho orgánu sponzora o tom, že

a) sponzor má vysporiadané finančné vzťahy so štátnym rozpočtom,
b) vočme sponzorovi nie je vedené konkurzné konanie, sponzor nie je v konkurze, v reštrukturalizácii a nebol proti nemu zamietnutý návrh na vyhlásenie konkurzu pre nedostatok majetku.“.

 

31. V § 81 ods. 1 písm. f) sa vypúšťa štvrtý bod. Doterajší piaty bod sa označuje ako štvrtý bod.

***

Novelou zákona sa rozšíril okruh právnych skutočností, kedy športová organizácia ako prijímateľ verejných prostriedkov stráca spôsobilosť byť prijímateľom verejných prostriedkov a to v prípade, ak športová organizácia nezabezpečí vykonávanie športovej činnosti bezúhonným športovým odborníkom. Takéto porušenie zákona je považované za správny delikt. 

18. V § 67 sa odsek 2 dopĺňa písmenom h), ktoré znie:

„h) zabezpečuje športovú činnosť športovým odborníkom, ktorý nespĺňa podmienku bezúhonnosti podľa § 7 ods. 2.“.

36. V § 95 sa odsek 1 dopĺňa písmenom q), ktoré znie:

„q) zabezpečuje športovú činnosť športovým odborníkom, ktorý nespĺňa podmienku bezúhonnosti podľa § 7 ods. 2.“.
37. V § 95 ods. 7 a v § 97 ods. 6 a 10 sa slová „až p)“ nahrádzajú slovami „až q)“.

***

Legislatívno-technické úpravy 

30. V § 80 ods. 11 sa číslo „4“ nahrádza číslom „3“.

38. V § 97 ods. 5 sa za slová „športových zväzov“ vkladá čiarka a slová „právnických osôb v oblasti športu“.

***

Z dôvodu výkladových problémov v praxi a aplikačných nejasnosti bol vypustený odsek. 3 z § 99, ktorého znenie bolo „Ak pre niektroý šport v Slovenskej republike nepôsobí národný športový zväz, plní úlohy národného športového zväzu športová organizácia, ktorá je členom medzinárodnej športovej organizácie, združujúca športové kluby a športovcov v tomto športe. 

39. V § 99 sa vypúšťa odsek 3.

Doterajšie odseky 4 až 7 sa označujú ako odseky 3 až 6.

***