skip to Main Content
English English Français Français Deutsch Deutsch Magyar Magyar Italiano Italiano Polski Polski Русский Русский Slovenčina Slovenčina Español Español

Zákon o športe § 86 – 94

ÔSMA ČASŤ OPATRENIA PROTI NEGATÍVNYM JAVOM V ŠPORTE Agentúra § 86 (1) Zriaďuje sa agentúra ako nezávislá organizácia, ktorá na území Slovenskej republiky plní úlohy prevencie a kontroly v oblasti dopingu. (2) Agentúra je štátna príspevková organizácia35) zapojená finančnými vzťahmi na…

Doping

Doping – legislatíva

1.1. Oznámenie MZV SR č. 262/1993 Z. z. Dohovor proti dopingu (Rada Európy) 1.2. Zákon č. 397/2015 Z. z., ktorým sa na účely Trestného zákona ustanovuje zoznam látok s anabolickými alebo inými hormonálnym účinkom a ktorým sa menia a dopĺňajú…

Back To Top