Články

Mladý ludia a šport

Rozvoj zručností cez šport

Maximalizácia úlohy amatérskeho športu pri rozvíjaní prierezových zručností najmä medzi mladými ľuďmi (2015/C 172/03)RADA EÚ A ZÁSTUPCOVIA VLÁD ČLENSKÝCH ŠTÁTOV ZASADAJÚCICH V RADE,   PRIPOMÍNAJÚC POLITICKÉ…
Mobile agent

Športoví agenti hráčov

,
P7_TA(2010)0233Uznesenie Európskeho parlamentu zo 17. júna 2010 o športových agentoch hráčov  Európsky parlament,so zreteľom na svoje uznesenie z 29. marca 2007 o budúcnosti profesionálneho futbalu v Európe (Ú.…
Biela kniha o športe

Biela kniha o športe

Uznesenie Európskeho parlamentu z 8. mája 2008 o Bielej knihe o športe (2007/2261(INI)) 2009/C 271 E/07 Európsky parlament,so zreteľom na článok 6 Zmluvy o EÚ a článok 149 Zmluvy o ES, ktoré boli zmenené a doplnené Lisabonskou…
Udržateľná Európa

Udržateľná Európa

Streda 8. júna 2011Nový viacročný finančný rámec (VFR) pre konkurencieschopnú, udržateľnú a inkluzívnu Európu P7_TA(2011)0266Uznesenie Európskeho parlamentu z 8. júna 2011 o investovaní do budúcnosti: nový viacročný…
Sociálne hospodárstvo

Sociálne hospodárstvo

Štvrtok 19. februára 2009 P6_TA(2009)0062Uznesenie Európskeho parlamentu z 19. februára 2009 o sociálnom hospodárstve (2008/2250(INI)) 2010/C 76 E/04 Európsky parlament,so zreteľom na články 3, 48, 125 až 130 a 136…
EU

Šport a EÚ

OZNÁMENIE KOMISIE EURÓPSKEMU PARLAMENTU, RADE, EURÓPSKEMU HOSPODÁRSKEMU A SOCIÁLNEMU VÝBORU A VÝBORU REGIÓNOV Rozvíjanie európskeho rozmeru v športe ÚVODVďaka Bielej knihe o športe (KOM(2007) 391, 11.7.2007) z roku…
Korupcia v športe

Boj proti korupcii v EÚ

Oznámenie komisie Európskemu parlamentu, Rade a Hospodárskemu a sociálnemu výboru   Boj proti korupcii v EÚ   (KOM/2011/0308 v konečnom znení)  Výňatok 4.7. Bezúhonnosť v športe  Korupcia…
Dobrovoľníctvo

Dobrovoľníctvo v športe

Úloha športových dobrovoľníckych činností pri podporovaní aktívneho občianstva Závery Rady o úlohe športových dobrovoľníckych činností pri podporovaní aktívneho občianstva 2011/C372/06   Rada Európskej únie,   PRIPOMÍNAJÚC:  …
Rozvíjanie európskeho rozmeru v športe

Rozmer v športe

Stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru na tému „Oznámenie Komisie Európskeho parlamentu, Rade, Európskemu hospodárskemu a sociálnemu výboru a Výboru regiónov – Rozvíjanie európskeho rozmeru v športe“   2012/C24/23 28.1.2012…
Work plan EU in sport

Šport a EÚ

Pracovný plán Európskej únie pre šport Uznesenie Rady a zástupcov vlád členských štátov, ktorí sa zišli na zasadnutí Rady, o pracovnom pláne Európskej únie pre šport (1. júla 2017 – 31. decembra 2020) (2017/C 189/02)   RADA…